Historie Iráku

-5500

Sumer

-2004

Pád Ur

přílohy

postavy

poznámky pod čarou

Reference


Play button

10000 BCE - 2023

Historie IrákuIrák, historicky známý jako Mezopotámie, je jednou z nejstarších civilizací, jejíž historie sahá až do období 6000–5000 př. n. l. v období neolitu Ubaid.Bylo centrem několika starověkých říší včetně Sumerské, Akkadské, Novosumerské, Babylonské, Novoasyrské a Novobabylonské.Mezopotámie byla kolébkou raného psaní, literatury, věd, matematiky , zákonů a filozofií.Novobabylonská říše připadla v roce 539 př. n. l . Achajmenovské říši .Irák tehdy zažil řeckou , parthskou a římskou nadvládu.Oblast zaznamenala významnou migraci Arabů a vytvoření království Lakhmid kolem roku 300 nl.Arabské jméno al-ʿIrāq se objevilo během tohoto období.Sassanidská říše , vládnoucí oblasti, byla dobyta Rashidunským chalífátem v 7. století.Bagdád, založený v roce 762, se během zlatého islámského věku stal hlavním městem Abbásovců a kulturním centrem.Po mongolské invazi v roce 1258 irácká výtečnost za různých vládců klesala, až se v 16. století stala součástí Osmanské říše .Po první světové válce byl Irák pod britským mandátem a poté se stal královstvím v roce 1932. Republika byla založena v roce 1958. Vláda Saddáma Husajna v letech 1968 až 2003 zahrnovala íránsko -iráckou válku a válku v Zálivu , která skončila v roce 2003 americkou invazí .
HistoryMaps Shop

Navštivte obchod

2000000 BCE - 5500 BCE
Pravěkornament
Paleolitické období Mezopotámie
Paleolitické období Mezopotámie ©HistoryMaps
999999 BCE Jan 1 - 10000 BCE

Paleolitické období Mezopotámie

Shanidar Cave, Goratu, Iraq
Prehistorie Mezopotámie, od paleolitu po příchod písma v oblasti úrodného půlměsíce, zahrnuje řeky Tigris a Eufrat, předhůří Zagrosu, jihovýchodní Anatolii a severozápadní Sýrii.Toto období není dobře zdokumentováno, zejména v jižní Mezopotámii před 4. tisíciletím př. n. l. kvůli geologickým podmínkám pohřbívaly zbytky pod naplaveniny nebo je ponořovaly do Perského zálivu.Ve středním paleolitu obývali jeskyně a místa pod širým nebem lovci-sběrači a vyráběli mousterijské litické nástroje.Pozoruhodné je, že pohřební pozůstatky Shanidar Cave odhalují praktiky solidarity a léčení v rámci těchto skupin.Éra horního paleolitu viděla moderní lidi v oblasti Zagros, kteří používali kostěné a parohové nástroje, identifikované jako součást místní aurignacienské kultury, známé jako „Baradostian“.Pozdní epipaleolitické období, kolem 17 000-12 000 př. nl, je poznamenáno zarzianskou kulturou a vznikem dočasných vesnic s kruhovými strukturami.Použití pevných předmětů, jako jsou mlýnské kameny a paličky, naznačuje začátek sedentarizace.Mezi 11. a 10. tisíciletími př. n. l. se v severním Iráku objevily první vesnice usedlých lovců a sběračů.Tyto osady představovaly domy postavené kolem centrálního "krbu", což naznačuje formu rodinného majetku.Byly nalezeny důkazy o uchování lebek a umělecká vyobrazení dravých ptáků, které zdůrazňují kulturní praktiky této éry.
Předhrnčířské období neolitu Mezopotámie
Předhrnčířské období neolitu Mezopotámie ©HistoryMaps
10000 BCE Jan 1 - 6500 BCE

Předhrnčířské období neolitu Mezopotámie

Dağeteği, Göbekli Tepe, Halili
Časná neolitická lidská okupace Mezopotámie se, stejně jako předchozí epipaleolitické období, omezuje na podhorské oblasti pohoří Taurus a Zagros a na horní toky údolí Tigris a Eufrat Období předhrnčířského neolitu A (PPNA) (10 000–8 700 BCE) viděl zavedení zemědělství, zatímco nejstarší důkaz domestikace zvířat se datuje k přechodu od PPNA k Pre-hrnčířský neolit ​​B (PPNB, 8700 – 6800 BCE) na konci 9. tisíciletí BCE.Toto období, primárně zaměřené na oblast Mezopotámie – kolébku civilizace – bylo svědkem vzestupu zemědělství, lovu divoké zvěře a jedinečných pohřebních zvyků, při nichž byla těla pohřbívána pod podlahami obydlí.[1]Zemědělství bylo základním kamenem předhrnčířské neolitické Mezopotámie.Domestikace rostlin, jako je pšenice a ječmen, spojená s pěstováním různých plodin, vedla k založení trvalých sídel.Tento přechod byl zdokumentován na lokalitách jako Abu Hureyra a Mureybet, které byly nadále obsazeny z natufijské studny do PPNB.[2] Dosud nejstarší monumentální sochy a kruhové kamenné stavby z Göbekli Tepe v jihovýchodním Turecku pocházejí z PPNA/Early PPNB a podle rypadla představují společné úsilí velké komunity lovců a sběračů.[3]Jericho, jedno z nejvýznamnějších sídel období před hrnčířským neolitem A (PPNA), je považováno za první město na světě kolem roku 9 000 před Kristem.[4] Žilo zde 2000 až 3000 lidí, chráněných velkou kamennou zdí a věží.O účelu zdi se diskutuje, protože neexistují žádné jasné důkazy o významném válčení během tohoto období.[5] Některé teorie naznačují, že zeď byla postavena na ochranu cenných solných zdrojů Jericha.[6] Jiná teorie předpokládá, že věž byla o letním slunovratu zarovnána se stínem nedaleké hory, symbolizovala moc a podporovala vládnoucí hierarchii města.[7]
Play button
6500 BCE Jan 1

Keramika Neolit ​​období Mezopotámie

Mesopotamia, Iraq
Následující tisíciletí, 7. a 6. tisíciletí před naším letopočtem, byla svědkem vzestupu důležitých „keramických“ kultur, zejména Hassuna, Samarra a Halaf.Tyto kultury se vyznačovaly definitivním zavedením zemědělství a chovu zvířat, což znamenalo revoluci v ekonomické krajině.Architektonicky došlo k posunu ke složitějším strukturám, včetně velkých společných obydlí soustředěných kolem hromadných sýpek.Zavedení zavlažovacích systémů znamenalo významný technologický pokrok, nezbytný pro udržení zemědělských postupů.Kulturní dynamika se lišila, samarská kultura vykazovala známky sociální nerovnosti, na rozdíl od kultury Halaf, která se zdála sestávat z menších, méně hierarchických komunit.Současně se kultura Ubaid objevila v jižní Mezopotámii kolem konce 7. tisíciletí před naším letopočtem.Nejstarší známé místo této kultury je Tell el-'Oueili.Ubaidská kultura je uznávána pro svou sofistikovanou architekturu a implementaci zavlažování, což je zásadní inovace v regionu, kde zemědělství do značné míry spoléhá na umělé vodní zdroje.Ubaidská kultura se významně rozšířila, možná asimilovala kulturu Halaf a pokojně šířila svůj vliv po severní Mezopotámii, jihovýchodní Anatolii a severovýchodní Sýrii.Tato éra byla svědkem transformace od relativně nehierarchických vesnických společností ke složitějším městským centrům.Na konci 4. tisíciletí př. n. l. se v těchto vyvíjejících se společenských strukturách objevila dominantní elitní třída.Uruk a Tepe Gawra, dvě z nejvlivnějších center v Mezopotámii, sehrály klíčovou roli v těchto společenských změnách.Zasloužili se o postupný vývoj písma a koncepce státu.Tento přechod od pravěkých kultur k vrcholu zaznamenané historie znamená významnou epochu v lidské civilizaci a položil základy pro historická období, která následovala.
5500 BCE - 539 BCE
Starověká Mezopotámieornament
Play button
5500 BCE Jan 1 - 1800 BCE Jan

Sumer

Eridu, Sumeria, Iraq
Osídlení Sumeru, které začalo kolem roku 5500-3300 př. n. l., bylo západoasijskými lidmi mluvícími sumersky, jedinečným nesemitským a neindoevropským jazykem.Důkazy zahrnují jména měst a řek.[8] Sumerská civilizace se rozvinula během uruckého období (4. tisíciletí př. n. l.) a vyvinula se do období Jemdet Nasr a raných dynastických období.Eridu, významné sumerské město, se objevilo jako kulturní místo, kde se spojili ubaidští farmáři, nomádští semitští pastevci a lidé z bažinných rybářů, potenciálně předkové Sumerů.[9]Předchozí období Ubaid je známé svou výraznou keramikou, která se rozšířila po Mezopotámii a Perském zálivu.Ubaidská kultura, možná odvozená ze samarské kultury severní Mezopotámie, se vyznačuje velkými osadami, domy z hliněných cihel a prvními chrámy veřejné architektury v Mezopotámii.[10] V tomto období začala urbanizace s rozvojem zemědělství, domestikace zvířat a používání pluhů zavedených ze severu.[11]Přechod do uruckého období zahrnoval posun k masově vyráběné nebarvené keramice.[12] Toto období znamenalo významný městský růst, využívání otrocké práce a rozšířený obchod, ovlivňující okolní regiony.Sumerská města byla pravděpodobně teokratická, vedená kněžskými králi a radami, včetně žen.Urucké období vidělo omezené organizované válčení, s městy obecně unwalled.[13] Konec uruckého období, kolem roku 3200-2900 př. n. l., se shodoval s oscilací Piory, což je klimatický posun označující konec holocénního klimatického optima.[14]Následující dynastické období, je obecně datováno do c.2900 – cca.V roce 2350 př. n. l. došlo k posunu od chrámově zaměřeného k sekulárnějšímu vedení a ke vzniku historických postav jako Gilgameš.[15] Zaznamenalo rozvoj písma a vznik prvních měst a států.Samotné ED se vyznačovalo existencí více městských států: malých států s relativně jednoduchou strukturou, které se postupem času vyvíjely a ztuhly.Tento vývoj nakonec vedl ke sjednocení velké části Mezopotámie pod vládou Sargona, prvního panovníka Akkadské říše.Navzdory této politické roztříštěnosti sdílely městské státy ED relativně homogenní materiální kulturu.Sumerská města jako Uruk, Ur, Lagash, Umma a Nippur nacházející se v Dolní Mezopotámii byla velmi mocná a vlivná.Na sever a na západ se rozprostíraly státy s centrem měst jako Kish, Mari, Nagar a Ebla.Eannatum z Lagashe krátce založil jednu z prvních říší v historii, která zahrnovala velkou část Sumeru a rozšířila svůj vliv i za hranice.[16] Raně dynastické období bylo poznamenáno několika městskými státy, jako Uruk a Ur, což vedlo k případnému sjednocení pod Sargonem z Akkadské říše.Přes politickou roztříštěnost sdílely tyto městské státy společnou hmotnou kulturu.
Rané asyrské období
Rané asyrské období. ©HistoryMaps
2600 BCE Jan 1 - 2025 BCE

Rané asyrské období

Ashur, Al-Shirqat،, Iraq
Rané asyrské období [34] (před rokem 2025 př. n. l.) znamená začátek asyrských dějin, které předcházejí staroasyrskému období.Zaměřuje se na historii Assuru, jeho obyvatele a kulturu předtím, než se stal nezávislým městským státem pod vládou Puzur-Ashur I kolem roku 2025 před naším letopočtem.Z této doby existují omezené důkazy.Archeologické nálezy v Assuru se datují do cca.2600 př. nl, během raného dynastického období, ale založení města mohlo být starší, protože region byl již dlouho obydlen a okolní města jako Ninive jsou mnohem starší.Zpočátku Assur pravděpodobně obývali Hurrians a bylo to centrum kultu plodnosti zasvěceného bohyni Ishtar.[35] Jméno „Assur“ je poprvé zaznamenáno v éře Akkadské říše (24. století př. n. l.).Dříve mohlo být město známé jako Baltil.[36] Před vzestupem Akkadské říše se v Assuru usadili semitsky mluvící předkové Asyřanů, kteří možná vytlačili nebo asimilovali původní obyvatelstvo.Assur se postupně stal zbožštěným městem a později zosobněným jako bůh Ashur, asyrské národní božstvo v době Puzur-Ashur I.Během raného asyrského období nebyl Assur nezávislý, ale byl řízen různými státy a říšemi z jižní Mezopotámie.Během raného dynastického období bylo pod významným sumerským vlivem a dokonce spadalo pod Kišovu hegemonii.Mezi 24. a 22. stoletím př. n. l. byla součástí Akkadské říše a sloužila jako severní administrativní základna.Tato éra byla později asyrskými králi považována za zlatý věk.Před získáním nezávislosti bylo Assur okrajovým městem v rámci třetí dynastie Urovy sumerské říše (asi 2112–2004 př. n. l.).
Play button
2500 BCE Jan 1 - 1600 BCE

Amorité

Mesopotamia, Iraq
Amorité, vlivní starověcí lidé, jsou zmiňováni ve dvou sumerských literárních skladbách ze starobabylonského období, „Enmerkar a pán z Aratty“ a „Lugalbanda a pták Anzud“.Tyto texty zmiňují „země mar.tu“ a jsou spojeny s raně dynastickým vládcem Uruku Enmerkarem, i když rozsah, v jakém odrážejí historická fakta, není jistý.[21]Během úpadku třetí dynastie Ur se Amorité stali impozantní silou, která přiměla krále jako Shu-Sin, aby postavili dlouhou zeď na obranu.Amorité jsou v dobových záznamech zobrazováni jako kočovné kmeny pod vedením náčelníků, kteří se vnutili do zemí, které potřebovali, aby pásli svá stáda.Akkadská literatura z této doby často zobrazuje Amority negativně a zdůrazňuje jejich nomádský a primitivní životní styl.Sumerský mýtus „Martuova svatba“ je příkladem tohoto znevažujícího pohledu.[22]Na stávajících místech založili několik prominentních městských států, jako je Isin, Larsa, Mari a Ebla, a později založili Babylon a Starobabylonskou říši na jihu.Na východě vzniklo Amorejské království Mari, které později zničil Hammurabi.Mezi klíčové postavy patřil Shamshi-Adad I., který dobyl Assur a založil království Horní Mezopotámie, a Hammurabi z Babylonu.Amorité také hráli roli v Hyksóském zřízení patnácté dynastieEgypta kolem roku 1650 př.nl.[23]V 16. století př. n. l. skončila Amoritská éra v Mezopotámii úpadkem Babylonu a vzestupem Kassitů a Mitanni.Termín Amurru, od 15. století př. n. l., označoval oblast rozprostírající se severně od Kanaánu až po severní Sýrii.Nakonec se syrští Amorité dostali pod nadvládu Chetitů a Středoasyřanů a kolem roku 1200 př. n. l. byli pohlceni nebo vytlačeni jinými západosemitsky mluvícími národy, zejména Aramejci, a zmizeli z historie, ačkoli jejich jméno přetrvalo v hebrejské Bibli. .[24]
Play button
2334 BCE Jan 1 - 2154 BCE

Akkadská říše

Mesopotamia, Iraq
Akkadská říše, založená Sargonem z Akkadu kolem roku 2334-2279 př. n. l., představuje monumentální kapitolu starověké mezopotámské historie.Jako první světové impérium vytvořilo precedenty v oblasti vládnutí, kultury a vojenského dobývání.Tato esej se ponoří do počátků, expanze, úspěchů a případného úpadku Akkadské říše a nabízí pohled na její trvalé dědictví v análech historie.Akkadská říše vznikla v Mezopotámii, především v dnešním Iráku.Sargon, původně pohárník krále Ur-Zababy z Kiše, se dostal k moci díky vojenské zdatnosti a strategickým spojenectvím.Svržením sumerských městských států sjednotil severní a jižní Mezopotámii pod jedno pravidlo a vytvořil Akkadskou říši.Za Sargona a jeho nástupců, zejména Naram-Sina a Shar-Kali-Sharriho, se říše významně rozšířila.To sahalo od Perského zálivu ke Středozemnímu moři, včetně částí dnešního Íránu , Sýrie a Turecka .Akkadové inovovali ve správě, rozdělili říši na oblasti, na které dohlíželi loajální guvernéři, což je systém, který ovlivnil následující říše.Akkadská říše byla tavicí nádobou sumerských a semitských kultur, která obohatila umění, literaturu a náboženství.Akkadský jazyk se stal lingua franca říše, používaný v oficiálních dokumentech a diplomatické korespondenci.Pokroky v technologii a architektuře, včetně vývoje zikkuratu, byly pozoruhodnými úspěchy této éry.Akkadská armáda, známá svou disciplínou a organizací, měla zásadní význam pro expanzi říše.Použití kompozitních luků a vylepšené zbraně jim poskytlo významnou výhodu nad jejich nepřáteli.Vojenská tažení, zdokumentovaná královskými nápisy a reliéfy, ukazují sílu a strategické schopnosti říše.Úpadek Akkadské říše začal kolem roku 2154 př. n. l., připisovaný vnitřním povstáním, ekonomickým těžkostem a invazím nomádské skupiny Gutianů.Oslabení centrální autority vedlo k fragmentaci říše a připravilo půdu pro vzestup nových mocností, jako byla třetí dynastie Ur.
Play button
2212 BCE Jan 1 - 2004 BCE

Novosumerská říše

Ur, Iraq
Třetí dynastie Ur, následující po dynastii Akkad, znamenala významné období v historii Mezopotámie.Po pádu dynastie Akkad následovalo období nejasností, které se vyznačovalo nedostatkem dokumentace a artefaktů, kromě těch pro Dudu z Akkadu.Tato éra zaznamenala vzestup gutianských útočníků, jejichž vláda trvala 25 až 124 let v závislosti na zdrojích, což vedlo k poklesu zemědělství a vedení záznamů a vyvrcholilo hladomorem a vysokými cenami obilí.Utu-hengal z Uruku ukončil vládu Gutianů a byl následován Ur-Nammu, zakladatelem dynastie Ur III, pravděpodobně poté, co sloužil jako guvernér Utu-hengal.Ur-Nammu získal význačnost porážkou vládce Lagashe a byl známý vytvořením kodexu Ur-Nammu, raného mezopotamského zákona.Významný pokrok nastal za krále Shulgiho, který centralizoval administrativu, standardizoval procesy a rozšířil území říše, včetně dobytí Susy a podrobení elamského krále Kutik-Inshushinaka.[17] Dynastie Ur III významně rozšířila své území, rozprostírající se od jihovýchodní Anatolie až po Perský záliv, přičemž válečná kořist těžila především králové a chrámy Uru.[18]Dynastie Ur III se často střetávala s horskými kmeny v pohoří Zagros, jako jsou Simurrum a Lullubi, a také s Elamem.[19] Současně v oblasti Mari koexistovali semitští vojenští vládci známí jako Shakkanakkus, jako je Puzur-Ishtar, s dynastií Ur III nebo ji mírně předcházeli.[20]Úpadek dynastie začal za Ibbi-Sina, který selhal ve svých vojenských taženích proti Elamu.V letech 2004/1940 př. n. l. Elamité, spojeni se Susou a vedeni Kindattu z dynastie Šimashki, dobyli Ur a Ibbi-Sin, což znamenalo konec dynastie Ur III.Elamité pak království obsadili na 21 let.Po Uru III se region dostal pod vliv Amorejců, což vedlo k období Isin-Larsa.Amorité, původně kočovné kmeny ze severní Levanty, postupně přijali zemědělství a založili samostatné dynastie v různých mezopotámských městech, včetně Isinu, Larsy a později Babylonu.
Play button
2025 BCE Jan 1 - 1763 BCE

Isin-Larsa období Mezapotámie

Larsa, Iraq
Období Isin-Larsa, které trvá přibližně od roku 2025 do roku 1763 před Kristem, představuje dynamickou éru v historii Mezopotámie po zhroucení třetí dynastie Ur.Toto období je charakterizováno politickou dominancí městských států Isin a Larsa v jižní Mezopotámii.Isin se objevil jako významná mocnost pod vládou Ishbi-Erra, který založil jeho dynastii kolem roku 2025 př.Úspěšně osvobodil Isina z područí upadající dynastie Ur III.Isinova výtečnost byla poznamenána jejím vůdčím postavením při obnově kulturních a náboženských tradic, zejména obnovením úcty k bohu měsíce Nanna/Sin, důležitému božstvu v sumerském náboženství.Vládci Isinu, jako Lipit-Ishtar (1934-1924 př. n. l.), jsou zvláště známí svými příspěvky k právním a administrativním praktikám té doby.Lipit-Ishtar je připočítán s vytvořením jednoho z nejstarších právních kodexů, které předcházely slavnému zákoníku Hammurabi.Tyto zákony byly zásadní pro udržení společenského řádu a spravedlnosti v rychle se vyvíjejícím politickém prostředí.Paralelně s Isinovým vzestupem se Larsa, další městský stát, začal prosazovat za dynastie Amorejců.Nadvláda Larsa je z velké části připisována králi Naplanumovi, který založil její nezávislou vládu.Nicméně, to bylo za krále Gungunuma z Larsy (asi 1932-1906 př. n. l.), že Larsa skutečně vzkvétala a ve svém vlivu předstihla Isina.Vláda Gungunuma byla poznamenána významnou územní expanzí a ekonomickou prosperitou, z velké části díky kontrole obchodních cest a zemědělských zdrojů.Soutěž mezi Isinem a Larsou o regionální dominanci definovala velkou část období Isin-Larsa.Tato rivalita se projevovala častými konflikty a měnícími se spojenectvími s jinými mezopotámskými městskými státy a vnějšími mocnostmi, jako je Elam.V druhé části období Isin-Larsa se rovnováha sil posunula rozhodně ve prospěch Larsy pod vládou krále Rim-Sin I (asi 1822-1763 př.nl).Jeho vláda představovala zenit Larsiny moci.Vojenská tažení Rim-Sin I si úspěšně podmanila několik sousedních městských států, včetně samotného Isinu, čímž účinně ukončila dynastii Isinů.Kulturně bylo období Isin-Larsa poznamenáno významným vývojem v umění, literatuře a architektuře.Došlo k oživení sumerského jazyka a literatury, stejně jako k pokroku v astronomických a matematických znalostech .Chrámy a zikkuraty postavené během této doby odrážejí architektonickou vynalézavost té doby.Konec období Isin-Larsa byl urychlen vzestupem Babylonu za krále Hammurabiho.V roce 1763 př. n. l. Hammurabi dobyl Larsu, čímž sjednotil jižní Mezopotámii pod svou vládou a označil začátek starobabylonského období.Pád Larsy do Babylonu představoval nejen politický posun, ale také kulturní a administrativní přechod, který připravil půdu pro další rozvoj mezopotámské civilizace v rámci Babylonské říše.
Staré asyrské období Mezopotámie
Staroasyrská říše ©HistoryMaps
2025 BCE Jan 1 - 1363 BCE

Staré asyrské období Mezopotámie

Ashur, Al Shirqat, Iraq
Staroasyrské období (2025 – 1363 př. n. l.) bylo stěžejní etapou v asyrských dějinách a znamenalo vývoj odlišné asyrské kultury, oddělené od jižní Mezopotámie.Tato éra začala vzestupem Assur jako nezávislý městský stát pod Puzur-Ashur I a skončila založením většího asyrského územního státu pod Ashur-uballit I, který přešel do středoasyrského období.Během většiny z tohoto období, Assur byl menší městský stát, postrádající významný politický a vojenský vliv.Vládci, známí jako Išši'ak Aššur („guvernér Ashur“) namísto šar („král“), byli součástí městského správního orgánu, Ālum.Navzdory své omezené politické moci byl Assur důležitým ekonomickým centrem, zejména za vlády Erishuma I. (asi 1974-1935 př. n. l.), známým svou rozsáhlou obchodní sítí rozprostírající se od pohoří Zagros až po centrální Anatolii.První asyrská královská dynastie, kterou založil Puzur-Ashur I., skončila dobytím Assuru amorejským dobyvatelem Shamshi-Adad I kolem roku 1808 př. n. l.Shamshi-Adad založil krátkotrvající království Horní Mezopotámie, které se po jeho smrti v roce 1776 př. n. l. zhroutilo.V návaznosti na to Assur zažil desetiletí konfliktů, které zahrnovaly Starobabylonskou říši, Mari, Eshnunnu a různé asyrské frakce.Nakonec se za dynastie Adaside kolem roku 1700 př. n. l. Assur znovu objevil jako nezávislý městský stát.Kolem roku 1430 př. n. l. se stalo vazalem království Mitanni, ale později získalo nezávislost a přešlo do většího územního státu pod válečnými králi.Více než 22 000 hliněných tabulek ze staroasyrské obchodní kolonie v Kültepe poskytuje pohled na kulturu, jazyk a společnost tohoto období.Asyřané praktikovali otroctví, ačkoli někteří „otroci“ mohli být svobodnými služebníky kvůli matoucí terminologii v textech.Muži i ženy měli podobná zákonná práva, včetně dědění majetku a účasti na obchodu.Hlavním božstvem byl Ashur, ztělesnění samotného města Assur.
Pád Ur
Elamite Warrior během pádu Ur. ©HistoryMaps
2004 BCE Jan 1

Pád Ur

Ur, Iraq
Pád Uru Elamitům, klíčová událost v mezopotámské historii, se odehrál kolem roku 2004 př. n. l. (střední chronologie) nebo 1940 př. n. l. (krátká chronologie).Tato událost znamenala konec dynastie Ur III a významně změnila politickou krajinu starověké Mezopotámie.Dynastie Ur III pod vládou krále Ibbi-Sina čelila mnoha výzvám vedoucím k jejímu pádu.Dynastie, která kdysi ovládala rozsáhlou říši, byla oslabena vnitřními spory, ekonomickými potížemi a vnějšími hrozbami.Klíčovým faktorem přispívajícím ke zranitelnosti Uru byl krutý hladomor, který region sužoval, spojený s administrativními a ekonomickými potížemi.Elamité v čele s králem Kindattu z dynastie Šimashki vydělali na oslabeném státě Ur.Zahájili vojenskou kampaň proti Uru a úspěšně obléhali město.Pád Uru byl dramatický a významný, poznamenaný vypleněním města a zajetím Ibbi-Sina, který byl odvezen do Elamu jako vězeň.Elamské dobytí Uru nebylo jen vítězstvím vojenským, ale také symbolickým, představujícím přesun moci od Sumerů k Elamitům.Elamité získali kontrolu nad velkými částmi jižní Mezopotámie, uvalili svou vládu a ovlivnili kulturu a politiku regionu.Po pádu Uru došlo k fragmentaci regionu na menší městské státy a království, jako je Isin, Larsa a Eshnunna, z nichž každý soupeřil o moc a vliv v mocenském vakuu, které zanechalo kolaps dynastie Ur III.Toto období, známé jako období Isin-Larsa, se vyznačovalo politickou nestabilitou a častými konflikty mezi těmito státy.Pád Uru do rukou Elamitů měl také významné kulturní a společenské dopady.Znamenalo to konec sumerského modelu městského státu vládnutí a vedlo ke vzestupu vlivu Amorejců v regionu.Amorité, semitský národ, začali zakládat své vlastní dynastie v různých mezopotámských městských státech.
Play button
1894 BCE Jan 1 - 1595 BCE

Starobabylonská říše

Babylon, Iraq
Starobabylonská říše, vzkvétající přibližně v letech 1894 až 1595 př. n. l., představuje transformační éru v historii Mezopotámie.Toto období je výrazně definováno vzestupem a vládou Hammurabiho, jednoho z nejlegendárnějších vládců historie, který nastoupil na trůn v roce 1792 př. n. l. (nebo 1728 př. n. l. v krátké chronologii).Hammurabiho vláda, která trvala až do roku 1750 př. n. l. (nebo 1686 př. n. l.), byla pro Babylon dobou významné expanze a kulturního rozkvětu.Jednou z prvních a nejpůsobivějších akcí Hammurabi bylo osvobození Babylonu z nadvlády Elamitů.Toto vítězství nebylo jen vojenským triumfem, ale také zásadním krokem k upevnění nezávislosti Babylonu a vytvoření půdy pro jeho vzestup jako regionální mocnosti.Za jeho vlády prošel Babylon rozsáhlým urbanistickým rozvojem, z malého města se stal významné město, což svědčí o jeho rostoucím významu a vlivu v regionu.Hammurabiho vojenská tažení byla klíčová ve formování Starobabylonské říše.Jeho dobytí se rozšířilo po jižní Mezopotámii a zahrnovalo klíčová města jako Isin, Larsa, Eshnunna, Kish, Lagash, Nippur, Borsippa, Ur, Uruk, Umma, Adab, Sippar, Rapiqum a Eridu.Tato vítězství nejen rozšířila území Babylonu, ale také přinesla stabilitu do oblasti dříve roztříštěné na mozaiku malých států.Kromě vojenských výbojů je Hammurabi známý svým právním kodexem, kodexem Hammurabi, průkopnickým souborem zákonů, které ovlivnily budoucí právní systémy.Tento kód, objevený v roce 1901 v Susa a nyní uložený v Louvru, je jedním z nejstarších rozluštěných spisů významné délky na světě.Ukázala pokročilé právní myšlení a důraz na spravedlnost a poctivost v babylonské společnosti.Starobabylonská říše za Hammurabiho také zaznamenala významný kulturní a náboženský vývoj.Hammurabi hrál klíčovou roli při povýšení boha Marduka, díky čemuž se stal nejvyšším v panteonu jižní Mezopotámie.Tento náboženský posun dále upevnil postavení Babylonu jako kulturního a duchovního centra ve starověkém světě.Po Hammurabiho smrti však prosperita říše upadala.Jeho nástupce Samsu-iluna (1749–1712 př. n. l.) čelil značným výzvám, včetně ztráty jižní Mezopotámie ve prospěch domorodé akkadsky mluvící dynastie Sealand.Následující vládci se snažili udržet integritu a vliv říše.Úpadek Starobabylonské říše vyvrcholil vypleněním Babylonu Chetity v roce 1595 př. n. l. pod vedením krále Mursiliho I. Tato událost znamenala nejen konec dynastie Amorejců v Babylonu, ale také významně změnila geopolitickou krajinu starověkého Blízkého východu.Chetité však nezískali dlouhodobou kontrolu nad Babylonem a jejich stažení umožnilo nástup k moci dynastii Kassitů, což znamenalo konec starobabylonského období a začátek nové kapitoly v dějinách Mezopotámie.
Vyhození Babylonu
Smrt Priama. ©Jules Joseph Lefebvre
1595 BCE Jan 1

Vyhození Babylonu

Babylon, Iraq
Před rokem 1595 př. n. l. zažila jižní Mezopotámie během starobabylonského období fázi úpadku a politické nestability.Tento pokles byl způsoben především neschopností Hammurabiho nástupců udržet kontrolu nad královstvím.Klíčovým faktorem tohoto poklesu byla ztráta kontroly nad životně důležitými obchodními cestami mezi severními a jižními oblastmi Babylonie do první dynastie Sealand.Tato ztráta měla pro region značné ekonomické důsledky.Kolem roku 1595 př. n. l. napadl chetitský král Mursili I. jižní Mezopotámii.Předtím porazil Aleppo, silné sousední království.Chetité poté vyplenili Babylon, čímž fakticky skončila dynastie Hammurabi a starobabylonské období.Tato vojenská akce znamenala významný obrat v historii Mezopotámie.Chetité po svém dobytí nezavedli vládu nad Babylonem ani nad jeho okolím.Místo toho se rozhodli stáhnout a vrátit se podél řeky Eufrat do své vlasti, známé jako „Hatti-land“.Důvody invaze Chetitů a plenění Babylonu byly předmětem debat mezi historiky.Spekuluje se, že Hammurabiho nástupci mohli být spojenci s Aleppem, čímž přitáhli pozornost Chetitů.Alternativně by motivy Chetitů mohly zahrnovat hledání kontroly nad půdou, pracovní silou, obchodními cestami a přístupem k cenným nalezištím rudy, což naznačovalo širší strategické cíle za jejich expanzí.
Play button
1595 BCE Jan 1 - 1155 BCE

Střední babylonské období

Babylon, Iraq
Středobabylonské období, také známé jako kassitské období, v jižní Mezopotámii se datuje od ca.1595 – c.1155 př. n. l. a začal poté, co Chetité vyplenili město Babylon.Dynastie Kassite, kterou založil Gandash z Mari, znamenala významnou éru v historii Mezopotámie, která trvala 576 let od roku 1595 před Kristem.Toto období je pozoruhodné tím, že je nejdelší dynastií v babylonské historii, kdy Kassité přejmenovali Babylon na Karduniaš.Kassité pocházejí z pohoří Zagros v severozápadním Íránu a nepocházeli z Mezopotámie.Jejich jazyk, odlišný od semitských nebo indoevropských jazyků, možná příbuzný rodině Hurro-Urartianů, zůstává do značné míry neznámý kvůli vzácným textovým důkazům.Je zajímavé, že někteří vůdci Kassite měli indoevropská jména, což naznačovalo indoevropskou elitu, zatímco jiní nesli semitská jména.[25] Za kassitské vlády byla většina božských titulů připisovaných bývalým amorejským králům opuštěna a titul „bůh“ nebyl nikdy připisován kassitskému panovníkovi.Navzdory těmto změnám zůstal Babylon nadále významným náboženským a kulturním centrem.[26]Babylonia v tomto období zažila kolísání moci, často pod vlivem Asyřanů a Elamitů.Raní kassitští vládci, včetně Aguma II., který vystoupil v roce 1595 př. n. l., udržovali mírové vztahy se sousedními regiony, jako je Asýrie, a bojovali proti říši Chetitů.Kasitští vládci se zabývali různými diplomatickými a vojenskými aktivitami.Například Burnaburiash I. uzavřel mír s Asýrií a Ulamburiash dobyl části dynastie Sealand kolem roku 1450 př.nl.Tato éra také viděla výstavbu významných architektonických děl, jako je basreliéfní chrám v Uruku od Karaindash a založení nového hlavního města, Dur-Kurigalzu, Kurigalzu I.Dynastie čelila výzvám od vnějších sil, včetně Elamu.Králové jako Kadašman-Ḫarbe I a Kurigalzu I bojovali proti elamským invazím a vnitřním hrozbám ze strany skupin jako Suteové.[27]Druhá část dynastie Kassite viděla pokračující konflikty s Asýrií a Elamem.Významní vládci jako Burna-Buriash II udržovali diplomatické vztahy sEgyptem a Chetitskou říší.Vzestup Středoasyrské říše však přinesl nové výzvy, které vedly ke konečnému konci kassitské dynastie.Kassite období skončilo dobytím Babylonia Elamem pod Shutruk-Nakhunte a pozdnější Nebuchadnezzar já, zarovnat se širším zhroucením pozdní doby bronzové.Navzdory vojenským a kulturním výzvám zůstává dlouhá vláda dynastie Kassite důkazem její odolnosti a přizpůsobivosti ve stále se měnící krajině starověké Mezopotámie.
Play button
1365 BCE Jan 1 - 912 BCE

Středoasyrská říše

Ashur, Al Shirqat, Iraq
Středoasyrská říše, zahrnující od nastoupení Ashur-uballit I kolem roku 1365 př. n. l. do smrti Ashur-dana II. v roce 912 př. n. l., představuje významnou fázi v asyrských dějinách.Tato éra poznamenala vznik Asýrie jako hlavní říše, která stavěla na její dřívější přítomnosti jako městského státu s obchodními koloniemi v Anatolii a vlivem v jižní Mezopotámii od 21. století př. n. l.Za Ashur-uballit I. získala Asýrie nezávislost na království Mitanni a začala se rozšiřovat.Mezi klíčové postavy asýrského vzestupu k moci patřil Adad-nirari I (asi 1305–1274 př. n. l.), Shalmaneser I. (asi 1273–1244 př. n. l.) a Tukulti-Ninurta I (asi 1243–1207 př. n. l.).Tito králové poháněli Asýrii k dominantnímu postavení v Mezopotámii a na Blízkém východě a převyšovali soupeře, jako byli Chetité,Egypťané , Hurrianové, Mitanni, Elamité a Babyloňané.Vláda Tukulti-Ninurta I. představovala vrchol Středoasyrské říše, byla svědkem podrobení Babylonie a zřízení nového hlavního města Kar-Tukulti-Ninurta.Po jeho zavraždění kolem roku 1207 př. n. l. však Asýrie zažila mezidynastický konflikt a úpadek moci, ačkoli byla relativně nedotčena kolapsem pozdní doby bronzové.I během jeho úpadku zůstali středoasyrští vládcové jako Ashur-dan I (asi 1178–1133 př. n. l.) a Ashur-resh-ishi I (asi 1132–1115 př. n. l.) aktivní ve vojenských taženích, zejména proti Babylónii.K oživení došlo za Tiglath-Pilesera I. (asi 1114–1076 př. n. l.), který rozšířil asyrský vliv do Středomoří, na Kavkaz a na Arabský poloostrov.Nicméně, po Tiglath-Pileserův syn, Ashur-bel-kala (asi 1073–1056 př. nl), říše čelila vážnějšímu úpadku a ztratila většinu území mimo své jádrové oblasti kvůli aramejským invazím.Vláda Ashur-dan II (cca 934–912 př. nl) znamenala začátek obratu v asyrském bohatství.Jeho rozsáhlé kampaně položily základy pro přechod k Novoasyrské říši, expandující za bývalé hranice říše.Teologicky bylo středoasyrské období klíčové ve vývoji božstva Ashur.Zpočátku ztělesnění města Assur, Ashur se stal rovnocenný se sumerským bohem Enlil, přechod do vojenského božstva kvůli asyrské expanzi a válčení.Politicky a administrativně zaznamenala Středoasyrská říše významné změny.Přechod z městského státu na impérium vedl k vývoji sofistikovaných systémů pro správu, komunikaci a vládnutí.Asyrští králové, dříve titulovaní iššiak („guvernér“) a vládnoucí vedle městského shromáždění, se stali autokratickými vládci s titulem šar („král“), což odráželo jejich povýšené postavení podobné jiným říšským panovníkům.
Kolaps pozdní doby bronzové
Národy moře. ©HistoryMaps
1200 BCE Jan 1 - 1150 BCE

Kolaps pozdní doby bronzové

Babylon, Iraq
Kolaps pozdní doby bronzové, ke kterému došlo kolem roku 1200-1150 př. n. l., byl obdobím rozsáhlého společenského rozvratu ve východním Středomoří, severní Africe, jihovýchodní Evropě a na Blízkém východě.Tento kolaps, charakterizovaný změnami životního prostředí, masovou migrací a ničením měst, významně zasáhl regiony včetněEgypta , východní Libye, Balkánu, Egejského moře, Anatolie a Kavkazu.To vedlo k násilnému, náhlému a kulturně rušivému konci mnoha civilizací z doby bronzové a znamenalo významný ekonomický úpadek, zejména zahájení řeckého temného věku.Během této doby bylo vedení záznamů řídké v Babylónii, která zaznamenala příliv nových semitských osadníků, jako byli Aramejci, Chaldejci a Sutuové.Naproti tomu Asýrie si udržela svou sílu a pokračovala ve výrobě písemných záznamů.V 10. století př. n. l. došlo v Babylónii k ještě většímu nedostatku nápisů.Nejasnost v historických záznamech nebyla jedinečná pro Mezopotámii;říše Chetitů se na počátku tohoto období zhroutila a z Egypta a Elamu přežilo jen málo záznamů.Tato éra byla poznamenána invazemi a nepokoji zahrnujícími četné nové skupiny na Blízkém východě, v severní Africe, na Kavkaze, ve Středomoří a na Balkáně.
Play button
1155 BCE Jan 1 - 1026 BCE

Druhá dynastie Isin

Babylon, Iraq
Po elamské okupaci Babylonie došlo v regionu k významným politickým posunům, počínaje Marduk-kabit-ahheshu založením babylonské dynastie IV kolem roku 1155 př.nl.Tato dynastie, pocházející z Isinu, byla pozoruhodná tím, že byla první domorodou akkadsky mluvící jižní mezopotámskou dynastií, která vládla Babylonii.Marduk-kabit-ahheshu, teprve druhý rodilý Mezopotámec po asyrském králi Tukulti-Ninurtovi I., který vládl Babylonu, úspěšně vyhnal Elamity a zabránil oživení Kassitů.Jeho panování také vidělo konflikt s Asýrií, zachycující Ekalatum před porážkou Ashur-Dan I.Itti-Marduk-balatu, nástupce po svém otci v roce 1138 př. n. l., během své 8leté vlády odrazil útoky Elamitů.Jeho pokusy zaútočit na Asýrii však skončily neúspěchem proti stále vládnoucímu Ashur-Dan I. Ninurta-nadin-shumi, nastupující na trůn v roce 1127 př. n. l., se také pustil do vojenských tažení proti Asýrii.Jeho ctižádostivý útok na asyrské město Arbela skončil porážkou od Ashur-resh-ishi I., který pak uvalil smlouvu příznivou pro Asýrii.Nabukadnezar I. (1124–1103 př. n. l.), nejproslulejší panovník této dynastie, dosáhl významných vítězství proti Elamu, získal území a posvátnou sochu Marduka.Navzdory svému úspěchu proti Elamu čelil několika porážkám od Ashur-resh-ishi I. ve snaze expandovat na území dříve ovládaná Chetity.Pozdější roky Nabuchodonozora I. byly zaměřeny na stavbu a opevnění babylonských hranic.Po Nabukadnezarovi I. následovali Enlil-nadin-apli (1103–1100 př. n. l.) a Marduk-nadin-ahhe (1098–1081 př. n. l.), oba se zapojili do konfliktů s Asýrií.Počáteční úspěchy Marduk-nadin-ahhe byly zastíněny zdrcujícími porážkami od Tiglath-Pileser I, což vedlo k podstatným územním ztrátám a hladomoru v Babylonu.Marduk-shapik-zeri (kolem roku 1072 př. n. l.) se podařilo podepsat mírovou smlouvu s Asýrií, ale jeho nástupce Kadašman-Buriaš čelil asyrskému nepřátelství, které mělo za následek asyrskou nadvládu až do roku 1050 př. n. l.Následující babylonští vládci jako Marduk-ahhe-eriba a Marduk-zer-X byli v podstatě vazaly Asýrie.Úpadek Středoasyrské říše kolem roku 1050 př. n. l. v důsledku vnitřních sporů a vnějších konfliktů umožnil Babylonii určitý oddech od asyrské kontroly.Toto období však také vidělo invazi západosemitských kočovných národů, zejména Arameans a Suteans, kteří se usadili ve velkých částech babylonského území, což ukazuje na politickou a vojenskou zranitelnost regionu.
Období chaosu v Babylonu
Asyrská invaze během období chaosu. ©HistoryMaps
1026 BCE Jan 1 - 911 BCE

Období chaosu v Babylonu

Babylon, Iraq
Období kolem roku 1026 př. n. l. se v Babylónii vyznačovalo značným zmatkem a politickou roztříštěností.Babylonská dynastie Nabu-šum-libur byla svržena aramejskými nájezdy, což vedlo ke stavu anarchie v srdci Babylonie, včetně jejího hlavního města.Toto období chaosu trvalo přes dvě desetiletí, během nichž byl Babylón bez vládce.Současně v jižní Mezopotámii, která odpovídala oblasti staré dynastie Sealand, vznikl samostatný stát za dynastie V (1025–1004 př. n. l.).Tato dynastie, vedená Simbar-shipakem, vůdcem klanu Kassite, fungovala nezávisle na centrální babylonské autoritě.Nepořádek v Babylonu poskytl příležitost pro asyrskou intervenci.Ashur-nirari IV (1019–1013 př. n. l.), asyrský vládce, se této šance chopil a v roce 1018 př. n. l. napadl Babylonii, přičemž dobyl město Atlila a některé jih-centrální mezopotámské oblasti.Po Dynastii V se k moci dostala další dynastie Kassite (Dynastie VI; 1003–984 př. n. l.), která, jak se zdá, znovu potvrdila kontrolu nad samotným Babylonem.Toto oživení však mělo krátké trvání, protože Elamité pod králem Mar-biti-apla-usurem tuto dynastii svrhli a založili dynastii VII (984–977 př. n. l.).Tato dynastie se také nedokázala udržet a stala se obětí dalších aramejských nájezdů.Babylonská suverenita byla obnovena Nabû-mukin-apli v roce 977 př.nl, což vedlo k vytvoření dynastie VIII.Dynastie IX začala Ninurta-kudurri-usur II, který nastoupil na trůn v roce 941 př.nl.Během této éry, Babylonia zůstala relativně slabá, s velkými oblastmi pod kontrolou Aramean a Sutean populace.Babylonští vládci tohoto období se často ocitli pod vlivem nebo v konfliktu s dominantnějšími regionálními mocnostmi Asýrie a Elamu, které obě anektovaly části babylonského území.
Play button
911 BCE Jan 1 - 605 BCE

Novoasyrská říše

Nineveh Governorate, Iraq
Novoasyrská říše, sahající od nastoupení Adad-nirari II v roce 911 př. n. l. do konce 7. století př. n. l., představuje čtvrtou a předposlední etapu starověké asyrské historie.To je často považováno za první skutečné světové impérium díky své bezprecedentní geopolitické dominanci a ideologii světové nadvlády.[29] Tato říše významně ovlivnila starověký svět, včetně Babyloňanů, Achajmenovců a Seleukovců , a byla nejsilnější vojenskou mocností své doby, rozšířila svou vládu nad Mezopotámií, Levantou,Egyptem , částmi Anatolie, Arábie , Íránu a Arménie .[30]Raní novoasyrští králové se zaměřili na obnovení kontroly nad severní Mezopotámií a Sýrií.Ashurnasirpal II (883–859 př. n. l.) obnovil Asýrii jako dominantní mocnost na Blízkém východě.Jeho vláda byla poznamenána vojenskými kampaněmi, které dosáhly Středozemního moře a přemístily císařské hlavní město z Assuru do Nimrudu.Shalmaneser III (859-824 př.nl) dále rozšířil říši, i když po jeho smrti čelila období stagnace, známé jako „věk magnátů“.Říše znovu získala svou sílu za Tiglath-Pilesera III. (745–727 př. n. l.), který významně rozšířil její území, včetně dobytí Babylonie a částí Levanty.Sargonidská dynastie (722 př. n. l. do pádu říše) dosáhla Asýrie svého zenitu.Klíčové úspěchy zahrnovaly Senacherib (705–681 př.nl) přenesení hlavního města do Ninive a Esarhaddon (681–669 př.nl) dobytí Egypta.Navzdory svému vrcholu říše koncem 7. století př. n. l. rychle upadla v důsledku babylonského povstání a invaze Mediánů.Důvody tohoto rychlého kolapsu zůstávají předmětem odborných diskusí.Úspěch Novoasyrské říše byl připisován její expanzivní a administrativní efektivitě.Vojenské inovace zahrnovaly rozsáhlé použití kavalérie a nové obléhací techniky, které ovlivnily válčení po tisíciletí.[30] Impérium zavedlo sofistikovaný komunikační systém s přenosovými stanicemi a dobře udržovanými silnicemi, který až do 19. století neměl na Středním východě obdoby v rychlosti.[31] Navíc její politika přesídlení pomohla integrovat dobyté země a podporovat asyrské zemědělské techniky, což vedlo k oslabené kulturní rozmanitosti a vzestupu aramejštiny jako lingua franca.[32]Dědictví impéria hluboce ovlivnilo pozdější říše a kulturní tradice.Jeho politické struktury se staly modely pro nástupce a jeho koncept univerzální vlády inspiroval ideologie budoucích říší.Neoasyrský dopad byl významný při formování rané židovské teologie, ovlivnil judaismus , křesťanství aislám .Folklór a literární tradice říše nadále rezonovaly v severní Mezopotámii po impériu.Na rozdíl od vnímání nadměrné brutality nebyly akce asyrské armády ve srovnání s jinými historickými civilizacemi ojediněle brutální.[33]
Play button
626 BCE Jan 1 - 539 BCE

Novobabylonská říše

Babylon, Iraq
Novobabylonská říše, známá také jako Druhá babylonská říše [37] nebo Chaldejská říše, [38] byla poslední mezopotámskou říší ovládanou původními panovníky.[39] Začalo to Nabopolassarovou korunovací v roce 626 př. n. l. a pevně se usadilo po pádu Novoasyrské říše v roce 612 př. n. l.V roce 539 př. n. l. však připadla achajmenovské perské říši , což znamenalo konec chaldejské dynastie necelé století po jejím vzniku.Tato říše znamenala první vzkříšení Babylonu a jižní Mezopotámie celkově jako dominantní síly na starověkém Blízkém východě od rozpadu Starobabylonské říše (pod Hammurabi) téměř před tisíci lety.Novobabylonské období zaznamenalo významný hospodářský a populační růst a kulturní renesanci.Králové této éry podnikli rozsáhlé stavební projekty, oživující prvky z 2000 let sumersko-akkadské kultury, zejména v Babylonu.Novobabylonská říše je zvláště připomínána kvůli jejímu vyobrazení v Bibli, zejména pokud jde o Nabukadnezara II.Bible se zaměřuje na Nabuchodonozorovy vojenské akce proti Judsku a obléhání Jeruzaléma v roce 587 př. n. l., které vedly ke zničení Šalamounova chrámu a babylonskému zajetí.Babylonské záznamy však vykreslují Nabuchodonozorovu vládu jako zlatý věk, povznášející Babylonii do nebývalých výšin.Pád říše byl částečně způsoben náboženskou politikou posledního krále Nabonida, který preferoval měsíčního boha Sîna před Mardukem, božstvem patrona Babylóna.To poskytlo Kýrovi Velikému z Persie záminku k invazi v roce 539 př. n. l., čímž se postavil jako obnovovatel Mardukova uctívání.Babylon si udržel svou kulturní identitu po celá staletí, evidentní v odkazech na babylonská jména a náboženství až do 1. století př. n. l. během Parthské říše .Přes několik povstání, Babylon nikdy nezískal jeho nezávislost.
539 BCE - 632
Klasická Mezopotámieornament
Achajmenovská Asýrie
Achajmenovští Peršané bojující proti Řekům. ©Anonymous
539 BCE Jan 1 - 330 BCE

Achajmenovská Asýrie

Iraq
Mezopotámii dobyli Achajmenovští Peršané pod velením Kýra Velikého v roce 539 př. n. l. a zůstala pod perskou nadvládou po dvě století.Po dvě století achajmenovské vlády vzkvétala Asýrie i Babylonie, zejména achajmenovská Asýrie se stala hlavním zdrojem pracovní síly pro armádu a chlebníkem pro ekonomiku.Mezopotámská aramejština zůstala lingua franca Achajmenovské říše, stejně jako tomu bylo v asyrských dobách.Achajmenovští Peršané na rozdíl od Novoasyřanů minimálně zasahovali do vnitřních záležitostí svých území a místo toho se soustředili na konzistentní tok tributu a daní.[40]Athura, známá jako Asýrie v Achajmenovské říši, byla oblast v Horní Mezopotámii v letech 539 až 330 před naším letopočtem.Fungovalo spíše jako vojenský protektorát než jako tradiční satrapie.Achajmenovské nápisy popisují Athuru jako „dahyu“, interpretované jako skupina lidí nebo země a její lidé, bez administrativních důsledků.[41] Athura zahrnovala většinu území bývalé Novoasyrské říše, nyní části severního Iráku, severozápadního Íránu, severovýchodní Sýrie a jihovýchodní Anatolie, ale vylučovalaEgypt a Sinajský poloostrov.[42] Asyrští vojáci byli prominentní v achajmenovské armádě jako těžká pěchota.[43] Navzdory počátečním devastacím byla Athura prosperující oblastí, zejména v zemědělství, což bylo v rozporu s dřívější vírou, že je to pustina.[42]
Seleukovská Mezopotámie
seleukovská armáda ©Angus McBride
312 BCE Jan 1 - 63 BCE

Seleukovská Mezopotámie

Mesopotamia, Iraq
V roce 331 př. n. l. Perská říše připadla Alexandru Makedonskému a stala se součástí helénistického světa pod seleukovskou říší .Význam Babylonu upadl se zřízením Seleucie na Tigridu jako nového hlavního města Seleucidů.Seleukovská říše na svém vrcholu sahala od Egejského moře po Indii a ztělesňovala významné centrum helénistické kultury.Tato éra byla poznamenána dominancí řeckých zvyků a politické elity řeckého původu, zejména v městských oblastech.[44] Řecká elita ve městech byla posílena přistěhovalci z Řecka.[44] V polovině 2. století př. n. l . Parthové za Mithridates I. z Parthie dobyli velkou část východních území říše.
Parthská a římská vláda v Mezopotámii
Parthové a Římané během bitvy u Carrhy, 53 př.nl. ©Angus McBride
141 BCE Jan 1 - 224

Parthská a římská vláda v Mezopotámii

Mesopotamia, Iraq
Kontrola Parthské říše nad Mezopotámií, klíčovou oblastí starověkého Blízkého východu, začala v polovině 2. století př. n. l. Mithridatem I. z Parthských výbojů.Toto období znamenalo významný posun v politické a kulturní krajině Mezopotámie, přechod od helénistického k parthskému vlivu.Mithridates I., který vládl v letech 171-138 př. n. l., se připisuje rozšíření parthského území do Mezopotámie.V roce 141 př. n. l. dobyl Seleuciu, což byl klíčový okamžik, který signalizoval úpadek seleukovské moci a vzestup parthské nadvlády v regionu.Toto vítězství bylo víc než jen vojenský úspěch;to představovalo přesouvající se rovnováhu sil od Řeků k Parthům na Blízkém východě.Za vlády Parthů se Mezopotámie stala klíčovým regionem pro obchod a kulturní výměnu.Parthská říše, známá svou tolerancí a kulturní rozmanitostí, umožnila ve svých hranicích vzkvétat různým náboženstvím a kulturám.Mezopotámie se svou bohatou historií a strategickou polohou sehrála významnou roli v tomto kulturním tavicím kotli.Mezopotámie pod nadvládou Parthů viděla splynutí řeckých a perských kulturních prvků, patrné v umění, architektuře a ražení mincí.Tato kulturní syntéza byla svědectvím o schopnosti Parthské říše integrovat různé vlivy při zachování své identity.Na počátku 2. století nl vedl římský císař Trajan invazi do Parthie, úspěšně dobyl Mezopotámii a přeměnil ji na římskou císařskou provincii.Tato římská kontrola však neměla dlouhého trvání, protože Trajánův nástupce Hadrián brzy poté vrátil Mezopotámii Parthům.Během tohoto období se v Mezopotámii začalo šířit křesťanství , které se do této oblasti dostalo v 1. století našeho letopočtu.Zejména římská Sýrie se objevila jako ústřední bod křesťanství východního obřadu a syrské literární tradice, což naznačuje významný posun v náboženské krajině této oblasti.Mezitím se tradiční sumersko-akkadské náboženské praktiky začaly vytrácet, což znamenalo konec jedné éry.Úpadek zaznamenalo i používání klínového písma, starověkého písma.Navzdory těmto kulturním posunům byl asyrský národní bůh Ashur nadále uctíván ve svém domovském městě a chrámy mu byly zasvěceny až ve 4. století našeho letopočtu.[45] To naznačuje pokračující úctu k některým aspektům starověkých náboženských tradic regionu uprostřed vzestupu novějších systémů víry.
Sassanidská Mezopotámie
Sassanian Mesapotamia. ©Angus McBride
224 Jan 1 - 651

Sassanidská Mezopotámie

Mesopotamia, Iraq
Ve 3. století n. l. byli Parthové zase následováni dynastií Sassanidů, která vládla Mezopotámii až do islámské invaze v 7. století.Sassanidové si během 3. století podmanili nezávislé státy Adiabene, Osroene, Hatra a nakonec Assur.století byla perská říše pod dynastií Sassanidů rozdělena Khosrowem I. na čtyři čtvrti, z nichž západní, nazývaná Khvārvarān, zahrnovala většinu moderního Iráku, a dále rozdělena na provincie Mishān, Asoristān (Asýrie), Adiabene a Dolní média.Asōristān, středoperská „země Asýrie“, byla hlavní provincií Sasánovské říše a nazývala se Dil-ī Ērānshahr, což znamená „srdce Íránu “.[46] Město Ktésifón sloužilo jako hlavní město Parthské i Sásánovské říše a nějakou dobu bylo největším městem na světě.[47] Hlavním jazykem, kterým asyrští lidé mluvili, byla východní aramejština, která stále přežívá mezi Asyřany, přičemž místní syrský jazyk se stává důležitým prostředkem pro syrské křesťanství .Asōristān byl do značné míry totožný se starověkou Mezopotámií.[48]V období Sassanidů došlo k podstatnému přílivu Arabů.Horní Mezopotámie začala být známá jako Al-Jazirah v arabštině (což znamená „ostrov“ v odkazu na „ostrov“ mezi řekami Tigris a Eufrat) a Dolní Mezopotámie se stala známou jako ʿIrāq-i ʿArab, což znamená „sráz“. Arabů“.Termín Irák je široce používán ve středověkých arabských zdrojích pro oblast ve středu a na jihu moderní republiky jako geografický spíše než politický termín.Až do roku 602 byla pouštní hranice Perské říše střežena arabskými Lakhmidskými králi Al-Hirah.V tom roce Shahanshah Khosrow II Aparviz zrušil Lakhmidské království a otevřel hranice nomádským invazím.Dál na severu byla západní čtvrť ohraničena Byzantskou říší .Hranice víceméně sledovala moderní syrsko-iráckou hranici a pokračovala na sever, procházela mezi Nisibis (moderní Nusaybin) jako sassanská pohraniční pevnost a Dara a Amida (moderní Diyarbakır) v držení Byzantinců.
632 - 1533
Středověký Irákornament
Muslimské dobytí Mezopotámie
Muslimské dobytí Mezopotámie ©HistoryMaps
632 Jan 1 - 654

Muslimské dobytí Mezopotámie

Mesopotamia, Iraq
K prvnímu velkému konfliktu mezi arabskými útočníky a perskými silami v Mezopotámii došlo v roce 634 v bitvě o most.Zde muslimská síla asi 5 000, vedená Abū ʿUbayd ath-Thaqafī, utrpěla porážku z rukou Peršanů .Po tomto neúspěchu následovalo úspěšné tažení Chálida ibn al-Walida, které vyústilo do dobytí téměř celého Iráku Araby během jednoho roku, kromě Ktésifónu, hlavního města Peršany.Klíčový okamžik nastal kolem roku 636 n. l., kdy větší arabská muslimská síla pod vedením Saʿibn Abī Waqqās porazila hlavní perskou armádu v bitvě u al-Qādisiyyah.Toto vítězství vydláždilo cestu k zajetí Ktésifóna.Do konce roku 638 n. l. muslimové dobyli všechny provincie Západní Sasánidy, včetně dnešního Iráku.Poslední Sassanidský císař, Yazdegerd III, uprchl nejprve do střední a poté severní Persie, kde byl zabit v roce 651 n. l.Islámské výboje znamenaly nejrozsáhlejší semitské expanze v historii.Arabští dobyvatelé založili nová posádková města, zejména al-Kúfah poblíž starověkého Babylonu a Basru na jihu.Sever Iráku však zůstal svou povahou převážně asyrský a arabsko-křesťanský.
Play button
762 Jan 1

Abbásovský chalífát a založení Bagdádu

Baghdad, Iraq
Bagdád, založený v 8. století, se rychle vyvinul v hlavní město Abbásovského chalífátu a ústřední kulturní centrum muslimského světa.Asōristān se na pět set let stal hlavní provincií Abbásovského chalífátu a centrem islámského zlatého věku.Po muslimském dobytí , Asōristān viděl postupný, ale velký příliv muslimských národů;nejprve Arabové přicházející na jih, ale později také včetně íránských (kurdských) a turkických národů během středního až pozdního středověku.Islámský zlatý věk, doba pozoruhodného vědeckého , ekonomického a kulturního pokroku v islámské historii, se tradičně datuje od 8. do 13. století.[49] Tato éra je často považována za počátek vlády abbásovského chalífy Harúna al-Rašída (786-809) a založení Domu moudrosti v Bagdádu.Tato instituce se stala centrem učení a přitahovala učence z celého muslimského světa, aby překládali klasické znalosti do arabštiny a perštiny.Bagdád, tehdy největší město světa, byl v tomto období centrem intelektuální a kulturní činnosti.[50]V 9. století však Abbásovský chalífát začal upadat.Během pozdního 9. až počátku 11. století, fáze nazývaná „ íránské intermezzo “, různé menší íránské emiráty, včetně Tahiridů, Saffaridů, Samanidů, Buyidů a Sallaridů, ovládaly části toho, co je nyní Irák.V roce 1055 dobyl Bagdád Tughril ze Seldžucké říše , ačkoliv abbásovští chalífové nadále zastávali ceremoniální roli.Navzdory ztrátě politické moci zůstal Abbásovský soud v Bagdádu velmi vlivný, zejména v náboženských záležitostech.Abbásovci sehráli klíčovou roli v udržování ortodoxie sunnitské sekty, na rozdíl od ismáílské a šíitské sekty islámu.Asyřané nadále vytrvali, odmítali arabizaci, turkizaci a islamizaci a nadále tvořili většinovou populaci severu až do 14. století, dokud masakry v Timuru drasticky nesnížily jejich počet a nevedly k tomu, že město Assur bylo definitivně opuštěno. .Po tomto období se původní Asyřané stali etnickou, jazykovou a náboženskou menšinou ve své vlasti, kterou jsou dodnes.
Turco-mongolská vláda Mezapotámie
Turco-mongolská vláda v Iráku. ©HistoryMaps
1258 Jan 1 - 1466

Turco-mongolská vláda Mezapotámie

Iraq
Po mongolských výbojích se Irák stal provincií na okraji Ilkhanátu , přičemž Bagdád ztratil své výsostné postavení.Mongolové spravovali Irák, Kavkaz a západní a jižní Írán přímo s výjimkou Gruzie, artuqidského sultána z Mardinu a Kufy a Luristánu.Mongolové Qara'unas vládli Khorasanu jako autonomní říši a neplatili daně.Také Heratova místní dynastie Kartů zůstala autonomní.Anatolie byla nejbohatší provincií Ilkhanátu, dodávající čtvrtinu svých příjmů, zatímco Irák a Diyarbakir dohromady dodávaly asi 35 procent jejích příjmů.[52] Jalayiridové, mongolská dynastie Jalayir, [53] vládli Iráku a západní Persii poté, co se Ilkhanate ve 30. letech 14. století rozdrobil.Jalayiridský sultanát vydržel přibližně padesát let.Jeho úpadek uspíšilo dobytí Tamerlánu a povstání Turkmenů Qara Qoyunlu, známých také jako „Turci černé ovce“.Po Tamerlánově smrti v roce 1405 došlo k pomíjivé snaze oživit Jalayiridský sultanát v jižním Iráku a Chuzistánu.Toto oživení však bylo krátkodobé.Jalayiridové nakonec v roce 1432 připadli Kara Koyunlu, další turkmenské skupině, což znamenalo konec jejich vlády v regionu.
Play button
1258 Jan 1

Mongolská invaze do Mezopotámie

Baghdad, Iraq
Na konci 11. století převzala kontrolu nad Irákem dynastie Khwarazmů.Toto období turkické světské vlády a Abbásovského chalífátu skončilo mongolskými nájezdy ve 13. století.[51] Mongolové vedení Čingischánem dobyli Chwarezmii do roku 1221. Irák však zažil dočasný odklad kvůli Čingischánově smrti v roce 1227 a následným mocenským bojům v rámci Mongolské říše.Möngke Khan od roku 1251 znovu podnítil mongolskou expanzi, a když chalífa al-Mustasim odmítl mongolské požadavky, Bagdád čelil v roce 1258 obležení vedeném Hulagu Khanem.Obléhání Bagdádu, klíčová událost v mongolských výbojích, trvalo 13 dní od 29. ledna do 10. února 1258. Ilkhanátské mongolské síly spolu se svými spojenci oblehly, dobyly a nakonec vydrancovaly Bagdád, tehdejší hlavní město abbásovského chalífátu. .Toto obléhání vyústilo v masakr většiny obyvatel města, potenciálně čítající statisíce.Rozsah destrukce městských knihoven a jejich cenného obsahu zůstává předmětem debat mezi historiky.Mongolské síly popravily Al-Musta'sima a způsobily těžké vylidnění a zpustošení Bagdádu.Toto obléhání symbolicky znamenalo konec islámského zlatého věku, období, během kterého chalífové rozšířili svou nadvládu od Pyrenejského poloostrova až po Sindh.
Safavidská Mezopotámie
safavidská perština. ©HistoryMaps
1508 Jan 1 - 1622

Safavidská Mezopotámie

Iraq
V roce 1466 Aq Qoyunlu, neboli bílé ovce Turkmeni, přemohli Qara Qoyunlu, neboli turkmenské černé ovce, čímž získali kontrolu nad regionem.Tento posun moci byl následován vzestupem Safavidů, kteří nakonec porazili Turkmeny Bílé ovce a převzali kontrolu nad Mezopotámií.Safavidova dynastie , vládnoucí v letech 1501 až 1736, byla jednou z nejvýznamnějších íránských dynastií.Vládli v letech 1501 až 1722, s krátkou obnovou v letech 1729 až 1736 a 1750 až 1773.Na vrcholu své moci Safavidova říše zahrnovala nejen současný Írán , ale také se rozšířila do Ázerbájdžánu, Bahrajnu, Arménie , východní Gruzie, částí Severního Kavkazu (včetně regionů v Rusku), Iráku, Kuvajtu, Afghánistánu a dalších částí. Turecka , Sýrie, Pákistánu , Turkmenistánu a Uzbekistánu.Tato rozsáhlá kontrola učinila z dynastie Safavidů hlavní mocnost v regionu a ovlivnila kulturní a politickou krajinu rozsáhlého území.
1533 - 1918
osmanský Irákornament
osmanský Irák
Téměř 4 století byl Irák pod osmanskou nadvládou.Hagia Sophia. ©HistoryMaps
1533 Jan 1 00:01 - 1918

osmanský Irák

Iraq
Osmanská nadvláda v Iráku, která trvala od roku 1534 do roku 1918, znamenala významnou éru v historii regionu.V roce 1534 Osmanská říše , vedená Suleimanem Nádherným , poprvé dobyla Bagdád, čímž Irák dostal pod osmanskou kontrolu.Toto dobytí bylo součástí Sulejmanovy širší strategie k rozšíření vlivu říše na Blízkém východě.Během prvních let osmanské nadvlády byl Irák rozdělen do čtyř provincií neboli vilajetů: Mosul, Bagdád, Šahrizor a Basra.Každý vilayet byl řízen pašou, který byl přímo podřízen osmanskému sultánovi.Administrativní struktura zavedená Osmany se snažila Irák těsněji začlenit do říše a zároveň zachovat určitou míru místní autonomie.Jedním z významných událostí v tomto období byl neustálý konflikt mezi Osmanskou říší a Safavidskou říší v Persii.Osmansko-safávidské války, zejména v 16. a 17. století, měly Irák jako jedno z hlavních bojišť díky své strategické poloze.Zuhabská smlouva z roku 1639, která ukončila jeden z těchto konfliktů, vyústila ve vymezení hranic, které jsou dodnes uznávány i v moderní době mezi Irákem a Íránem .V 18. a 19. století došlo k poklesu osmanské kontroly nad Irákem.Místní vládci, jako například mamlúkové v Bagdádu, často uplatňovali významnou autonomii.Mamlúcká vláda v Iráku (1704-1831), kterou původně založil Hasan Pasha, byla obdobím relativní stability a prosperity.Pod vůdci jako Sulayman Abu Layla Pasha provedli mamlúckí guvernéři reformy a udrželi určitý stupeň nezávislosti na osmanském sultánovi.V 19. století zahájila Osmanská říše reformy Tanzimatu s cílem modernizovat říši a centralizovat kontrolu.Tyto reformy měly v Iráku významné dopady, včetně zavedení nových administrativních rozdělení, modernizace právního systému a snah o omezení autonomie místních vládců.Stavba bagdádské železnice na počátku 20. století, která spojovala Bagdád s osmanským hlavním městem Istanbulem, byla významným pokrokem.Tento projekt, podporovaný německými zájmy, měl za cíl upevnit osmanskou moc a zlepšit ekonomické a politické vazby.Konec osmanské nadvlády v Iráku přišel po první světové válce s porážkou Osmanské říše.Příměří Mudros v roce 1918 a následná smlouva ze Sèvres vedly k rozdělení osmanských území.Irák se dostal pod britskou kontrolu, což znamenalo začátek britského mandátu a konec osmanského období v irácké historii.
Osmansko-safávidské války
Safavid Peršan před městem v Iráku. ©HistoryMaps
1534 Jan 1 - 1639

Osmansko-safávidské války

Iran
Boj mezi Osmanskou říší a Safavidskou Persií o Irák, který vyvrcholil stěžejní Zuhabskou smlouvou v roce 1639, je kritickou kapitolou v historii regionu, poznamenanou zuřivými bitvami, posunem oddanosti a významnými kulturními a politickými dopady.Toto období odráží intenzivní soupeření mezi dvěma nejmocnějšími říšemi 16. a 17. století, podtržené jak geopolitickými zájmy, tak sektářskými rozdíly, kdy se sunnitští Osmané střetávají proti šíitským Peršanům.Na počátku 16. století, se vzestupem safavidské dynastie v Persii, vedené šáhem Ismailem I., byla připravena půda pro dlouhodobý konflikt.Safavidové, kteří přijali šíitský islám, se postavili do přímé opozice vůči sunnitským Osmanům.Toto sektářské rozdělení přidalo do následných konfliktů náboženské nadšení.Rok 1501 znamená založení Safavidské říše a s ní začátek perského tažení za šíření šíitského islámu, který přímo zpochybňuje osmanskou sunnitskou hegemonii.K prvnímu významnému vojenskému střetnutí mezi oběma říšemi došlo v bitvě u Chaldiranu v roce 1514. Osmanský sultán Selim I. vedl své síly proti Šáhu Ismailovi, což mělo za následek rozhodující osmanské vítězství.Tato bitva nejen zavedla osmanskou nadvládu v regionu, ale také udala tón pro budoucí konflikty.Navzdory tomuto brzkému neúspěchu se Safavidové nenechali odradit a jejich vliv nadále rostl, zejména ve východních částech Osmanské říše.Irák se svým náboženským významem pro sunnitské i šíitské muslimy a strategickou polohou se stal primárním bojištěm.V roce 1534 Suleiman Velkolepý, osmanský sultán, dobyl Bagdád a dostal Irák pod osmanskou kontrolu.Toto dobytí bylo významné, protože Bagdád byl nejen klíčovým obchodním centrem, ale měl také náboženský význam.Kontrola Iráku však během 16. a 17. století oscilovala mezi oběma říšemi, protože každé straně se dařilo získávat a ztrácet území v různých vojenských taženích.Safavidové pod vedením šáha Abbáse I. dosáhli významných zisků na počátku 17. století.Abbás I., známý svou vojenskou zdatností a administrativními reformami, dobyl zpět Bagdád v roce 1623. Toto dobytí bylo součástí širší strategie Safavidů získat zpět území ztracená Osmany.Pád Bagdádu byl pro Osmany podstatnou ranou, která symbolizovala měnící se dynamiku moci v regionu.Kolísající kontrola nad Bagdádem a dalšími iráckými městy pokračovala až do podepsání smlouvy Zuhab v roce 1639. Tato smlouva, přelomová dohoda mezi sultánem Muradem IV z Osmanské říše a perským šáhem Safim, definitivně ukončila vleklý konflikt.Zuhabská smlouva nejenže vytvořila novou hranici mezi Osmanskou a Safavidskou říší, ale měla také významné důsledky pro demografickou a kulturní krajinu regionu.Účinně uznala osmanskou kontrolu nad Irákem, přičemž hranice byla nakreslena podél pohoří Zagros, které definovalo dnešní hranici mezi Tureckem a Íránem .
Mamluk Irák
Mamluk ©HistoryMaps
1704 Jan 1 - 1831

Mamluk Irák

Iraq
Vláda Mamlúků v Iráku, která trvala od roku 1704 do roku 1831, představuje jedinečné období v historii regionu, které se vyznačuje relativní stabilitou a autonomní správou v rámci Osmanské říše .Mamlúcký režim, který původně založil Hasan Pasha, gruzínský mamlúk, znamenal posun od přímé kontroly nad osmanskými Turky k lokálněji řízenému systému.Vláda Hasana Paši (1704-1723) položila základy éry mamlúků v Iráku.Založil poloautonomní stát, udržující nominální věrnost osmanskému sultánovi a zároveň vykonával skutečnou kontrolu nad regionem.Jeho politika se zaměřila na stabilizaci regionu, oživení ekonomiky a provádění administrativních reforem.Jedním z významných úspěchů Hasana Paši bylo obnovení pořádku a bezpečnosti na obchodních cestách, což oživilo iráckou ekonomiku.Jeho syn, Ahmad Pasha, následoval jej a pokračoval v této politice.Za vlády Ahmada Paši (1723-1747) byl Irák svědkem dalšího hospodářského růstu a rozvoje měst, zejména v Bagdádu.Mamlúckí vládci byli známí svou vojenskou zdatností a byli nápomocni při obraně Iráku proti vnějším hrozbám, zejména z Persie .Udržovali silnou vojenskou přítomnost a využívali své strategické polohy k prosazení moci v regionu.Během pozdního 18. a počátku 19. století mamlúckí vládci, jako Sulayman Abu Layla Pasha, nadále účinně vládli Iráku.Zavedli různé reformy, včetně modernizace armády, zřízení nových správních struktur a podpory rozvoje zemědělství.Tyto reformy zvýšily prosperitu a stabilitu Iráku, čímž se stal jednou z nejúspěšnějších provincií Osmanské říše.Mamlúcká vláda však nebyla bez problémů.Vracející se problémy byly vnitřní boje o moc, kmenové konflikty a napětí s osmanskou ústřední autoritou.Úpadek mamlúckého režimu začal na počátku 19. století a vyvrcholil osmanským znovudobytím Iráku v roce 1831 za sultána Mahmuda II.Tato vojenská kampaň, vedená Ali Rıza Pasha, účinně ukončila vládu Mamluků a znovu potvrdila přímou osmanskou kontrolu nad Irákem.
Centralizace a reforma v Iráku 19. století
19. století poznamenalo pokusy Osmanské říše o centralizaci kontroly nad jejími provinciemi.To zahrnovalo administrativní reformy známé jako Tanzimat, které měly za cíl modernizaci říše a snížení moci místních vládců. ©HistoryMaps
1831 Jan 1 - 1914

Centralizace a reforma v Iráku 19. století

Iraq
Po skončení vlády Mamlúků v Iráku se rozvinulo období poznamenané významnými transformacemi, které hluboce ovlivnily politickou, sociální a ekonomickou krajinu regionu.Tato éra, vyčnívající z počátku 19. století do 20. století, byla charakterizována osmanskými centralizačními snahami, vzestupem nacionalismu a případným zapojením evropských mocností, zejména během první světové války .Uzavření mamlúcké vlády v roce 1831, zahájené Osmany, aby znovu potvrdili přímou kontrolu nad Irákem, znamenalo začátek nové administrativní fáze.Osmanský sultán Mahmud II. ve svém úsilí o modernizaci říše a upevnění moci zrušil mamlúcký systém, který fakticky vládl Iráku po více než století.Tento krok byl součástí širších reforem Tanzimat, zaměřených na centralizaci administrativní kontroly a modernizaci různých aspektů říše.V Iráku tyto reformy zahrnovaly reorganizaci provinční struktury a zavedení nových právních a vzdělávacích systémů s cílem více integrovat region se zbytkem Osmanské říše.V polovině 19. století se pro osmanskou administrativu v Iráku objevily nové výzvy.Region zaznamenal významné sociální a ekonomické změny, částečně kvůli rostoucím evropským obchodním zájmům.Města jako Bagdád a Basra se stala důležitými centry obchodu, přičemž evropské mocnosti navazovaly obchodní vazby a uplatňovaly ekonomický vliv.Toto období bylo také svědkem výstavby železnic a telegrafních linek, které dále integrovaly Irák do globálních ekonomických sítí.Začátek první světové války v roce 1914 znamenal pro Irák zlom.Poté, co se Osmanská říše připojila k Centrálním mocnostem, zjistila, že se její irácká území stala bojištěm mezi osmanskými a britskými silami.Britové chtěli zajistit kontrolu nad regionem, částečně kvůli jeho strategické poloze a nálezu ropy.Mezopotámské tažení, jak bylo známo, zažilo významné bitvy, včetně obléhání Kutu (1915-1916) a pádu Bagdádu v roce 1917. Tato vojenská střetnutí měla zničující účinky na místní obyvatelstvo, což vedlo k rozsáhlému utrpení a obětem.
Arabský nacionalismus v osmanském Iráku
Rostoucí gramotnost a cirkulace arabské literatury a poezie probudily sdílenou kulturní identitu, která hrála roli v arabském nacionalismu v osmanském Iráku 19. století. ©HistoryMaps
1850 Jan 1 - 1900

Arabský nacionalismus v osmanském Iráku

Iraq
Ke konci 19. století se v Iráku, stejně jako v jiných částech Osmanské říše, začal formovat vzestup arabského nacionalismu.Toto nacionalistické hnutí bylo poháněno různými faktory, včetně nespokojenosti s osmanskou nadvládou, vlivem evropských idejí a rostoucím pocitem arabské identity.Intelektuálové a političtí vůdci v Iráku a sousedních regionech začali obhajovat větší autonomii a v některých případech úplnou nezávislost.Hnutí Al-Nahda, kulturní renesance, hrálo v tomto období zásadní roli ve formování arabského intelektuálního myšlení.Reformy Tanzimatu, zaměřené na modernizaci osmanského státu, bezděčně otevřely okno do evropského myšlení.Arabští intelektuálové jako Rashid Rida a Jamal al-Din al-Afghani hltali tyto myšlenky, zejména opojnou představu o sebeurčení, a sdíleli je prostřednictvím rostoucích arabských novin, jako je Al-Jawaa'ib.Tato tištěná semena zakořenila v plodných myslích a podporovala nově nalezené povědomí o sdíleném arabském dědictví a historii.Nespokojenost s osmanskou vládou poskytla úrodnou půdu pro klíčení těchto semen.Impérium, stále více skřípající a centralizované, se snažilo reagovat na potřeby svých různorodých poddaných.V Iráku ekonomická marginalizace hlodala arabské komunity, které se navzdory úrodné půdě cítily vyloučeny z bohatství říše.Náboženské napětí kypělo, většinová šíitská populace zažívala diskriminaci a omezenou politickou moc.Šepot panarabismu, slibující jednotu a posílení, hluboce rezonoval mezi těmito zbavenými komunitami.Události v celé říši rozdmýchaly plameny arabského vědomí.Povstání jako povstání Nayef Pasha v roce 1827 a povstání Dhia Pasha al-Shahir v roce 1843, i když nebyly výslovně nacionalistické, demonstrovaly vroucí vzdor proti osmanské nadvládě.V samotném Iráku osobnosti jako učenec Mirza Kazem Beg a osmanský důstojník iráckého původu Mahmoud Shawkat Pasha obhajovali místní autonomii a modernizaci a zasadili semena budoucích výzev po sebeurčení.Svou roli sehrály i společenské a kulturní změny.Rostoucí gramotnost a cirkulace arabské literatury a poezie probudily sdílenou kulturní identitu.Kmenové sítě, i když se tradičně zaměřovaly na místní loajalitu, bezděčně poskytly rámec pro širší arabskou solidaritu, zejména ve venkovských oblastech.I islám svým důrazem na společenství a jednotu přispěl k rostoucímu arabskému povědomí.Arabský nacionalismus v Iráku 19. století byl složitým a vyvíjejícím se fenoménem, ​​nikoli jednotným monolitem.Zatímco panarabismus nabízel přesvědčivou vizi jednoty, zřetelné irácké nacionalistické proudy později ve 20. století nabraly na síle.Ale tyto rané pohnutky, živené intelektuálním probuzením, ekonomickými úzkostmi a náboženským napětím, byly zásadní pro položení základů pro budoucí boje za arabskou identitu a sebeurčení v rámci Osmanské říše a později i nezávislého národa Iráku.
První světová válka v Iráku
Do konce roku 1918 Britové nasadili v mezopotámském divadle 112 000 bojových vojáků.Naprostá většina „britských“ sil v této kampani se rekrutovala z Indie. ©Anonymous
1914 Nov 6 - 1918 Nov 14

První světová válka v Iráku

Mesopotamia, Iraq
Mezopotámská kampaň, součást divadla na Středním východě v první světové válce , byla konfliktem mezi spojenci (hlavně Britské impérium s jednotkami z Británie, Austrálie a převážně britského Raj) a centrálními mocnostmi, převážně Osmanskou říší .[54] Kampaň zahájená v roce 1914 měla za cíl chránit anglo-perská ropná pole v Khuzestanu a Shatt al-Arab, nakonec eskalovala k širšímu cíli dobytí Bagdádu a odklonění osmanských sil z jiných front.Kampaň byla uzavřena příměřím Mudros v roce 1918, což vedlo k odstoupení Iráku a dalšímu rozdělení Osmanské říše.Konflikt začal obojživelným vyloděním anglo-indické divize v Al-Faw, která se rychle přesunula k zajištění Basry a blízkých britských ropných polí v Persii (nyní Írán ).Spojenci dosáhli několika vítězství podél řek Tigris a Eufrat, včetně obrany Basry v bitvě u Shaiba proti osmanské protiofenzívě.Spojenecký postup byl však zastaven v Kutu jižně od Bagdádu v prosinci 1916. Následné obléhání Kutu skončilo pro spojence katastrofálně a vedlo ke zničující porážce.[55]Po reorganizaci zahájili Spojenci novou ofenzívu k dobytí Bagdádu.Přes silný osmanský odpor Bagdád v březnu 1917 padl, následovaly další osmanské porážky až do příměří u Mudros.Konec první světové války a následná porážka Osmanské říše v roce 1918 vedly k radikální rekonfiguraci Blízkého východu.Sèvreská smlouva v roce 1920 a smlouva z Lausanne v roce 1923 rozložily Osmanskou říši.V Iráku to podle rozhodnutí Společnosti národů zahájilo období britského mandátu.Období mandátu vidělo založení moderního státu Irák, s jeho hranicemi nakreslenými Brity, zahrnujícími různé etnické a náboženské skupiny.Britský mandát čelil výzvám, zejména v roce 1920 irácká vzpoura proti britské administrativě.To vedlo v roce 1921 ke konferenci v Káhiře, kde bylo rozhodnuto založit v regionu hášimovské království pod Faisalem, silně ovlivněné Británií.
1920
Současný Irákornament
Play button
1920 May 1 - Oct

Irácké povstání

Iraq
Irácké povstání v roce 1920 začalo v Bagdádu během léta, poznamenané masovými demonstracemi proti britské nadvládě.Bezprostředním katalyzátorem těchto protestů bylo zavedení nových zákonů o vlastnictví půdy a pohřebních daní v Najaf Brity.Vzpoura rychle nabrala na síle, když se rozšířila do převážně kmenových šíitských oblastí podél středního a dolního Eufratu.Klíčovým šíitským vůdcem povstání byl šejk Mehdi Al-Khalissi.[56]Je pozoruhodné, že povstání vidělo spolupráci mezi sunnitskými a šíitskými náboženskými komunitami, kmenovými skupinami, městskými masami a mnoha iráckými důstojníky, kteří byli v Sýrii.[57] Primárními cíli revoluce bylo dosáhnout nezávislosti na britské nadvládě a ustavit arabskou vládu.[57] Zatímco vzpoura zpočátku dosáhla určitého pokroku, do konce října 1920 ji Britové z velké části potlačili, ačkoli prvky povstání sporadicky pokračovaly až do roku 1922.Kromě povstání na jihu byla 20. léta v Iráku také ve znamení povstání v severních oblastech, zejména Kurdů.Tyto revolty byly řízeny kurdskými aspiracemi na nezávislost.Jedním z prominentních kurdských vůdců byl šejk Mahmúd Barzandží, který v tomto období sehrál významnou roli v kurdském boji.Tyto povstání podtrhly výzvy, kterým čelí nový Irák při řízení různých etnických a sektářských skupin uvnitř svých hranic.
Play button
1921 Jan 1 - 1932

Povinný Irák

Iraq
Povinný Irák, založený v roce 1921 pod britskou kontrolou, představoval klíčovou fázi v moderních dějinách Iráku.Mandát byl důsledkem rozpadu Osmanské říše po první světové válce a následného rozdělení jejích území podle smlouvy ze Sèvres v roce 1920 a smlouvy z Lausanne v roce 1923.V roce 1921 Britové dosadili Faisala I. králem Iráku po jeho zapojení do arabského povstání proti Osmanům a na Káhirské konferenci.Vláda Faisala I. znamenala počátek hášimovské monarchie v Iráku, která trvala až do roku 1958. Britský mandát si při založení konstituční monarchie a parlamentního systému udržoval významnou kontrolu nad iráckou správou, armádou a zahraničními záležitostmi.V tomto období došlo k významnému rozvoji irácké infrastruktury, včetně zřízení moderních vzdělávacích institucí, budování železnic a rozvoje ropného průmyslu.Objev ropy v Mosulu v roce 1927 britskou společností Iraq Petroleum Company významně ovlivnil ekonomickou a politickou situaci regionu.Nicméně, období mandátu bylo také poznamenáno rozšířenou nespokojeností a vzpourou proti britské nadvládě.Pozoruhodná byla Velká irácká revoluce z roku 1920, rozsáhlé povstání, které významně ovlivnilo formování iráckého státu.Tato vzpoura přiměla Brity dosadit poddajnějšího monarchu a nakonec vedla k nezávislosti Iráku.V roce 1932 Irák získal formální nezávislost na Británii, ačkoli britský vliv zůstal významný.Tento přechod byl poznamenán anglo-iráckou smlouvou z roku 1930, která umožňovala určitý stupeň irácké samosprávy a zároveň zajišťovala britské zájmy, zejména ve vojenských a zahraničních záležitostech.Povinný Irák položil základy moderního iráckého státu, ale také zasel semena budoucích konfliktů, zejména pokud jde o etnické a náboženské rozdíly.Politika britského mandátu často vyhrocovala sektářské napětí a položila základy pro pozdější politické a sociální spory v regionu.
Nezávislé irácké království
Šíření britských sil v ulici Al-Rashid během převratu Bakr Sidqi (první vojenský převrat v Iráku a v arabských zemích) v roce 1936. ©Anonymous
1932 Jan 1 - 1958

Nezávislé irácké království

Iraq
Nastolení arabské sunnitské nadvlády v Iráku vedlo k významným nepokojům mezi asyrskými, jezídskými a šíitskými komunitami, které se setkaly s tvrdým potlačováním.V roce 1936 Irák zažil svůj první vojenský převrat, vedený Bakrem Sidqim, který nahradil úřadujícího premiéra spolupracovníkem.Tato událost zahájila období politické nestability charakterizované mnoha převraty, které vyvrcholily v roce 1941.Druhá světová válka zaznamenala v Iráku další nepokoje.V roce 1941 byl režim regenta 'Abd al-Ilaha svržen důstojníky Zlatého náměstí v čele s Rashidem Alim.Tato pronacistická vláda neměla dlouhého trvání, v květnu 1941 byla poražena spojeneckými silami s pomocí místních asyrských a kurdských skupin v anglo-irácké válce.Poválečný Irák sloužil jako strategická základna pro spojenecké operace proti Vichy-Francouzi v Sýrii a podporoval anglo-sovětskou invazi do Íránu .Irák se stal členem Organizace spojených národů a zakládajícím členem Arabské ligy v roce 1945. Téhož roku zahájil kurdský vůdce Mustafa Barzání povstání proti centrální vládě Bagdádu, což po neúspěchu povstání vedlo k jeho případnému exilu v Sovětském svazu .V roce 1948 byl Irák svědkem povstání Al-Wathbah, série násilných protestů v Bagdádu s částečnou komunistickou podporou, proti vládní smlouvě s Británií .Povstání, pokračující do jara, bylo zastaveno vyhlášením stanného práva, když se Irák připojil k neúspěšné arabsko-izraelské válce .Arabsko-hášimitská unie byla navržena v roce 1958 jordánským králem Husajnem a 'Abd al-Iláhem jako odpověď naegyptsko -syrskou unii.Irácký premiér Núrí As-Said si představoval začlenění Kuvajtu do této unie.Nicméně, diskuse s kuvajtským vládcem Shaykh 'Abd-Alláh as-Salīm vedly ke konfliktu s Británií, která se postavila proti kuvajtské nezávislosti.Irácká monarchie, stále více izolovaná, se spoléhala na zvýšený politický útlak za vlády Núrího, jak bylo řečeno, aby potlačila rostoucí nespokojenost.
Play button
1941 May 2 - May 31

Anglo-irácká válka

Iraq
Anglo-irácká válka, významný konflikt během druhé světové války , byla britská spojenecká vojenská kampaň proti Iráckému království pod vedením Rashida Gaylaniho.Gaylani se dostal k moci v roce 1941 iráckým převratem s podporou Německa aItálie .Výsledkem této kampaně byl pád Gaylaniho vlády, opětovná okupace Iráku britskými silami a opětovné dosazení prince 'Abd al-Ilaha, probritského regenta, k moci.Od roku 1921 byl povinný Irák pod britskou správou.Anglo-irácká smlouva z roku 1930, ustavená před iráckou nominální nezávislostí v roce 1932, čelila opozici iráckých nacionalistů, včetně Rashida Aliho al-Gaylaniho.Navzdory tomu, že irácká vláda byla za regenta Abd al-Iláha neutrální mocností, přiklonila se k Británii.V dubnu 1941 iráčtí nacionalisté, podporovaní nacistickým Německem a fašistickou Itálií, zorganizovali převrat na Zlatém náměstí, svrhli Abd al-Iláha a jmenovali al-Gayláního předsedou vlády.Al-Gaylaniho navázání vztahů s mocnostmi Osy podnítilo spojenecký zásah, protože Irák byl strategicky umístěn jako pozemní most spojující britské síly vEgyptě aIndii .Konflikt eskaloval spojeneckými nálety proti Iráku 2. května.Tyto vojenské akce vedly ke zhroucení al-Gayláního režimu a obnovení Abd al-Ilaha jako regenta, což významně posílilo vliv Spojenců na Blízkém východě.
Irácká republika
Voják v troskách ministerstva obrany po ramadánské revoluci ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1958 Jan 1 - 1968

Irácká republika

Iraq
Období Irácké republiky, od roku 1958 do roku 1968, bylo transformačním obdobím v historii Iráku.Začalo to revolucí ze 14. července v roce 1958, kdy vojenský převrat vedený brigádním generálem Abdulem Karimem Qasimem a plukovníkem Abdulem Salamem Arifem svrhl hášimovskou monarchii.Tato revoluce ukončila monarchii založenou králem Faisalem I. v roce 1921 pod britským mandátem a přeměnila Irák na republiku.Abdul Karim Qasim se stal prvním premiérem a de facto vůdcem nové republiky.Jeho vláda (1958–1963) byla poznamenána významnými společensko-politickými změnami, včetně pozemkových reforem a podpory sociální péče.Kásim také stáhl Irák z prozápadního Bagdádského paktu, snažil se vyvážit vztahy mezi Sovětským svazem a Západem a hrál klíčovou roli při znárodnění iráckého ropného průmyslu v roce 1961.Období bylo charakterizováno politickou nestabilitou a konflikty, s napětím mezi komunisty a nacionalisty, jakož i mezi různými arabskými nacionalistickými skupinami.V roce 1963 převrat Arabské socialistické strany Baas podporované armádou svrhl Kásimovu vládu.Abdul Salam Arif se stal prezidentem a nasměroval zemi k arabskému nacionalismu.Nicméně, Arifovo pravidlo bylo krátkodobé;zemřel při havárii vrtulníku v roce 1966.Po Arifově smrti se předsednictví ujal jeho bratr Abdul Rahman Arif.Jeho funkční období (1966–1968) pokračovalo v trendu politické nestability, kdy Irák čelil ekonomickým výzvám a zvýšenému společenskému napětí.Vláda bratří Arifů byla méně ideologicky řízená než vláda Kásima, zaměřovala se více na udržení stability a méně na sociálně-ekonomické reformy.Období Irácké republiky skončilo dalším baasistickým převratem v roce 1968, který vedl Ahmed Hassan al-Bakr, který se stal prezidentem.Tento převrat znamenal začátek prodlouženého období kontroly strany Baas v Iráku, které trvalo až do roku 2003. Dekáda Irácké republiky v letech 1958–1968 položila základy pro významné změny v irácké politice, společnosti a jejím postavení v mezinárodní aréna.
Play button
1958 Jul 14

Revoluce 14. července

Iraq
Revoluce ze 14. července, také známá jako irácký vojenský převrat z roku 1958, se odehrála 14. července 1958 v Iráku, což vedlo ke svržení krále Fajsala II. a Iráckého království vedeného Hášimovci.Tato událost znamenala vznik Irácké republiky a ukončila krátkou hášimovskou arabskou federaci mezi Irákem a Jordánskem, která vznikla před pouhými šesti měsíci.Po druhé světové válce se Irácké království stalo centrem arabského nacionalismu.Ekonomické potíže a silný odpor vůči západnímu vlivu, umocněný iráckou účastí v Bagdádské smlouvě v roce 1955 a podporou krále Faisala Britům vedené invazi doEgypta během Suezské krize, podnítily nepokoje.Politika premiéra Núrího al-Sída, zvláště neoblíbená mezi vojenským personálem, podnítila skryté organizování opozice, inspirované egyptským Hnutím svobodných důstojníků, které v roce 1952 svrhlo egyptskou monarchii. Panarabské nálady v Iráku byly dále posíleny vytvořením Spojených Arabů. republiky v únoru 1958 pod vedením Gamala Abdela Nassera.V červenci 1958, když byly jednotky irácké armády vyslány na podporu jordánského krále Husseina, iráčtí svobodní důstojníci vedení brigádním generálem Abdem al-Karimem Kásimem a plukovníkem Abdulem Salamem Arifem využili tohoto okamžiku k postupu na Bagdád.14. července tyto revoluční síly ovládly hlavní město, vyhlásily novou republiku a vytvořily Revoluční radu.Puč vyústil v popravu krále Fajsala a korunního prince Abd al-Iláha v královském paláci, čímž skončila hášimovská dynastie v Iráku.Premiér al-Said při pokusu o útěk byl následující den zajat a zabit.Po převratu se Kásim stal předsedou vlády a ministrem obrany, místopředsedou vlády a ministrem vnitra byl Arif.Koncem července byla přijata prozatímní ústava.V březnu 1959 se nová irácká vláda distancovala od Bagdádského paktu a začala se připojovat k Sovětskému svazu.
První irácko-kurdská válka
Iráčtí vysocí důstojníci v hnutích Sever, Khaleel Jassim zakladatel lehkých pluků „Jash“ a jednotek komanda, první zprava a Ibrahim Faisal Al-Ansari, velitel druhé divize třetí zprava v severním Iráku 1966 ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1961 Sep 11 - 1970 Mar

První irácko-kurdská válka

Kurdistān, Iraq
První irácko-kurdská válka, významný konflikt v irácké historii, se odehrála v letech 1961 až 1970. Začala, když Kurdská demokratická strana (KDP), vedená Mustafou Barzáním, zahájila v září 1961 povstání v severním Iráku. boj kurdského obyvatelstva za autonomii proti irácké vládě.Během raných fází konfliktu irácká vláda vedená Abdulem Karimem Kásimem a později stranou Baas čelila výzvám při potlačování kurdského odporu.Kurdští bojovníci, známí jako Pešmergové, používali partyzánskou taktiku a využívali své znalosti hornatého terénu severního Iráku.Jedním z klíčových momentů války byla změna v iráckém vedení v roce 1963, kdy strana Baas svrhla Kásima.Režim Baas, zpočátku agresivnější vůči Kurdům, nakonec hledal diplomatické řešení.Konflikt byl svědkem zahraničních intervencí, země jako Írán a Spojené státy poskytovaly podporu Kurdům, aby oslabily iráckou vládu, která měla úzké vazby se Sovětským svazem .Válka byla poznamenána přerušovanými příměřími a vyjednáváním.Alžírská dohoda z roku 1970, kterou zprostředkoval alžírský prezident Houari Boumediene, byla klíčovou událostí, která dočasně ukončila nepřátelství.Tato dohoda poskytla Kurdům autonomii v regionu, oficiální uznání kurdského jazyka a zastoupení ve vládě.Dohoda však nebyla plně provedena, což vedlo k budoucím konfliktům.První irácko-kurdská válka připravila půdu pro složitý vztah mezi iráckou vládou a kurdským obyvatelstvem, přičemž otázky autonomie a zastoupení zůstaly ústředním bodem následných kurdských bojů v Iráku.
Play button
1963 Feb 8 - Feb 10

Ramadánská revoluce

Iraq
Ramadánská revoluce, ke které došlo 8. února 1963, byla klíčovou událostí v irácké historii a znamenala svržení tehdy vládnoucí vlády Kásima stranou Baas.Revoluce se odehrála během svatého měsíce ramadánu, odtud její název.Abdul Karim Qasim, který byl předsedou vlády od převratu v roce 1958, byl svržen koalicí baasistů, nasiristů a dalších panarabských skupin.Tato koalice byla nespokojená s Kásimovým vedením, zejména s jeho politikou neangažovanosti a neschopností připojit se ke Sjednocené arabské republice, politické unii meziEgyptem a Sýrií.Strana Baas spolu se svými spojenci zorganizovala převrat.Mezi klíčové postavy patřili Ahmed Hassan al-Bakr a Abdul Salam Arif.Převrat byl poznamenán značným násilím, se značným počtem obětí, včetně samotného Kásima, který byl krátce poté zajat a popraven.Po převratu založila Strana Baas Radu revolučního velení (RCC), která má vládnout Iráku.Abdul Salam Arif byl jmenován prezidentem, zatímco al-Bakr se stal premiérem.V rámci nové vlády se však brzy objevily vnitřní mocenské boje, které vedly k dalšímu převratu v listopadu 1963. Tento převrat svrhl stranu Baas od moci, ačkoli se k moci vrátili v roce 1968.Ramadánská revoluce významně ovlivnila iráckou politickou scénu.Bylo to poprvé, kdy strana Baas získala moc v Iráku a připravila půdu pro svou budoucí dominanci, včetně vzestupu Saddáma Husajna.Zintenzivnila také iráckou účast v panarabské politice a byla předzvěstí řady převratů a vnitřních konfliktů, které by charakterizovaly iráckou politiku po celá desetiletí.
Revoluce 17. července
Hassan al-Bakr, hlavní organizátor převratu, nastupuje do prezidentského úřadu v roce 1968. ©Anonymous
1968 Jul 17

Revoluce 17. července

Iraq
Revoluce ze 17. července, klíčová událost v irácké historii, se odehrála 17. července 1968. Tento nekrvavý převrat zorganizovali Ahmed Hassan al-Bakr, Abd ar-Razzaq an-Naif a Abd ar-Rahman al-Dawud.Výsledkem bylo svržení prezidenta Abdula Rahmana Arifa a premiéra Tahira Yahyi, čímž se otevřela cesta k převzetí moci irácké regionální pobočce arabské socialistické strany Baas.Mezi klíčové postavy Baas v převratu a následných politických čistkách patřili Hardan al-Tikriti, Salih Mahdi Ammash a Saddam Hussein, který se později stal prezidentem Iráku.Puč se zaměřil hlavně na premiéra Yahyu, nasseristu, který vydělal na politické krizi po šestidenní válce v červnu 1967.Yahya prosazoval znárodnění Západem vlastněné Iraq Petroleum Company (IPC), aby využívala iráckou ropu jako páku proti Izraeli.K úplnému znárodnění IPC však došlo až v roce 1972 za režimu Baas.Po převratu se nová baasistická vláda v Iráku zaměřila na upevnění své moci.Odsoudila vnímané americké a izraelské vměšování, popravila 14 lidí, včetně 9 iráckých Židů na základě falešných obvinění ze špionáže, a provedla čistku politických odpůrců.Režim se také snažil posílit tradiční vztahy Iráku se Sovětským svazem.Strana Ba'ath si udržela svou vládu od revoluce 17. července až do roku 2003, kdy byla svržena invazí vedenou americkými a britskými silami.Je nezbytné odlišit revoluci ze 17. července od revoluce ze 14. července 1958, která ukončila hášimovskou dynastii a ustavila Iráckou republiku, a od ramadánové revoluce z 8. února 1963, která jako první přivedla k moci iráckou stranu Baas. krátkodobé koaliční vlády.
Irák pod vedením Saddáma Husajna
Irácký prezident Saddám Husajn ve vojenské uniformě ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1979 Jan 1

Irák pod vedením Saddáma Husajna

Iraq
Nástup Saddáma Husajna k moci v Iráku byl poznamenán strategickou konsolidací vlivu a kontroly.V roce 1976 se stal generálem iráckých ozbrojených sil a rychle se ukázal jako klíčová postava vlády.Se zhoršujícím se zdravím prezidenta Ahmeda Hassana al-Bakra se Saddám stále více stával tváří irácké vlády, a to jak doma, tak v mezinárodních záležitostech.V podstatě se stal iráckým architektem zahraniční politiky, zastupoval národ v diplomatických angažmá a postupně se stal de facto vůdcem roky před jeho oficiálním nástupem k moci v roce 1979.Během této doby se Saddám zaměřil na posílení své pozice v rámci strany Baas.Pečlivě si vybudoval vztahy s klíčovými členy strany a vytvořil si loajální a vlivnou podpůrnou základnu.Jeho manévry nebyly jen o získávání spojenců, ale také o zajištění jeho dominance ve straně a ve vládě.V roce 1979 došlo k významnému vývoji, když al-Bakr inicioval smlouvy se Sýrií, rovněž vedené režimem Baas, zaměřené na sjednocení obou zemí.Podle tohoto plánu by se zástupcem vůdce unie stal syrský prezident Háfiz al-Asad, což je krok, který potenciálně ohrožuje Saddámovu politickou budoucnost.Saddám, který vycítil riziko, že bude odsunut na vedlejší kolej, jednal rozhodně, aby si zajistil svou moc.Přinutil nemocného al-Bakra k rezignaci 16. července 1979 a následně se ujal iráckého prezidenta, čímž upevnil svou kontrolu nad zemí a jejím politickým směřováním.Irák za vlády Saddáma Husajna v letech 1979 až 2003 byl obdobím poznamenaným autoritativní vládou a regionálními konflikty.Saddám, který se dostal k moci jako prezident Iráku v roce 1979, rychle ustavil totalitní vládu, centralizoval moc a potlačoval politickou opozici.Jednou z prvních určujících událostí Saddámovy vlády byla íránsko -irácká válka v letech 1980 až 1988. Tento konflikt, iniciovaný Irákem ve snaze ovládnout íránská území bohatá na ropu a čelit vlivům íránské islámské revoluce, měl za následek značné ztráty na životech. ekonomické otřesy pro obě země.Válka skončila patovou situací, bez jasného vítěze a těžká daň pro iráckou ekonomiku a společnost.Na konci 80. let byl Saddámův režim proslulý kampaní Al-Anfal proti kurdskému obyvatelstvu v severním Iráku.Tato kampaň zahrnovala rozsáhlé porušování lidských práv, včetně použití chemických zbraní v místech jako Halabja v roce 1988, což vedlo k velkému počtu civilních obětí a vysídlení.Invaze do Kuvajtu v roce 1990 znamenala další kritický bod v Saddámově vládě.Tento akt agrese vedl k válce v Perském zálivu v roce 1991, kdy koalice sil vedená Spojenými státy zasáhla, aby vyhnala irácké síly z Kuvajtu.Válka vyústila v těžkou porážku Iráku a vedla k uvalení přísných ekonomických sankcí ze strany OSN.V průběhu 90. let čelil Saddámův režim mezinárodní izolaci kvůli těmto sankcím, které měly zničující dopad na iráckou ekonomiku a blahobyt jeho obyvatel.Režim byl rovněž podroben inspekcím zbraní hromadného ničení (ZHN), ačkoli žádná nebyla přesvědčivě nalezena.Poslední kapitola Saddámovy vlády přišla s invazí USA do Iráku v roce 2003 pod záminkou odstranění údajného držení zbraní hromadného ničení v Iráku a ukončení Saddámova represivního režimu.Tato invaze vedla k rychlému zhroucení Saddámovy vlády a jeho případnému dopadení v prosinci 2003. Saddám Husajn byl později souzen iráckým tribunálem a popraven v roce 2006 za zločiny proti lidskosti, což znamenalo konec jednoho z nejkontroverznějších období v moderní historii Iráku. .
Play button
1980 Sep 22 - 1988 Aug 20

Írán-Irácká válka

Iran
Územní ambice Iráku vůči jeho sousedům lze vysledovat až k plánům zemí Dohody po první světové válce .V letech 1919-1920, kdy byla Osmanská říše rozdělena, existovaly návrhy na větší arabský stát zahrnující části východní Sýrie, jihovýchodního Turecka , celého Kuvajtu a pohraničních oblastí Íránu .Tato vize je vyobrazena na anglické mapě z roku 1920.Íránsko-irácká válka (1980-1988), známá také jako Qādisiyyat-Saddām, byla přímým výsledkem těchto územních sporů.Válka byla nákladná a neprůkazná a devastovala iráckou ekonomiku.Navzdory vyhlášení vítězství Iráku v roce 1988 byl výsledkem v podstatě návrat k předválečným hranicím.Konflikt začal iráckou invazí do Íránu 22. září 1980. Tento krok byl ovlivněn historií hraničních sporů a obav z šíitského povstání mezi iráckou šíitskou většinou, inspirovaných íránskou revolucí.Irák chtěl prosadit nadvládu nad Perským zálivem, nahradit Írán, a získal podporu od Spojených států .[58]Počáteční irácká ofenzíva však dosáhla omezeného úspěchu.Do června 1982 Írán získal zpět téměř všechna ztracená území a dalších šest let Írán většinou zastával útočné pozice.Navzdory výzvám Rady bezpečnosti OSN po příměří válka trvala až do 20. srpna 1988. Skončila příměřím zprostředkovaným OSN podle rezoluce 598, kterou obě strany přijaly.Trvalo několik týdnů, než se íránské síly stáhly z iráckého území a respektovaly předválečné mezinárodní hranice, jak je uvedeno v Alžírské dohodě z roku 1975.Poslední váleční zajatci byli vyměněni v roce 2003. [59]Válka měla obrovskou lidskou a ekonomickou daň, odhadem zemřelo půl milionu vojáků a civilistů z obou stran.Navzdory tomu válka nepřinesla ani územní změny, ani reparace.Konflikt odrážel taktiku první světové války, včetně zákopové války, použití chemických zbraní, jako je yperit, Irákem proti íránským silám a civilistům, stejně jako iráckým Kurdům.OSN připustila použití chemických zbraní, ale neuvedla Irák jako jediného uživatele.To vedlo ke kritice, že mezinárodní společenství zůstalo pasivní, zatímco Irák používal zbraně hromadného ničení.[60]
Play button
1990 Aug 2 - 1991 Feb 28

Irácká invaze do Kuvajtu a válka v Perském zálivu

Kuwait
Válka v Zálivu , konflikt mezi Irákem a koalicí 42 národů vedenou Spojenými státy , se rozvinula ve dvou hlavních fázích: Operace Pouštní štít a Operace Pouštní bouře.Operace Desert Shield začala v srpnu 1990 jako vojenské nahromadění a 17. ledna 1991 přešla na operaci Pouštní bouře s vzdušným bombardováním. Válka vyvrcholila osvobozením Kuvajtu dne 28. února 1991.Irácká invaze do Kuvajtu 2. srpna 1990, která vyústila v jeho úplné obsazení během dvou dnů, zahájila konflikt.Irák zpočátku založil loutkovou vládu, „Kuvajtskou republiku“, před anektováním Kuvajtu.Anexe rozdělila Kuvajt na dvě části: „okres Saddamiyat al-Mitla“ a „guvernorát Kuvajt“.Invaze byla primárně řízena ekonomickými problémy Iráku, zejména jeho neschopností splatit Kuvajtu dluh ve výši 14 miliard dolarů z íránsko -irácké války.Zvýšená těžba ropy v Kuvajtu překračující kvóty OPEC dále zatížila iráckou ekonomiku snížením globálních cen ropy.Irák pohlížel na kuvajtské akce jako na ekonomickou válku, která invazi urychlila.Mezinárodní společenství, včetně Rady bezpečnosti Organizace spojených národů (BR OSN), odsoudilo činy Iráku.Rezoluce RB OSN 660 a 661 uvalily ekonomické sankce proti Iráku.USA pod vedením prezidenta George HW Bushe a Spojené království pod ministerskou předsedkyní Margaret Thatcherovou vyslaly vojáky do Saúdské Arábie a vyzvaly ostatní země, aby učinily totéž.Toto vedlo k vytvoření velké vojenské koalice, největší od druhé světové války , s významnými příspěvky z USA, Saúdská Arábie , Spojené království aEgypt .Saúdská Arábie a kuvajtská exilová vláda financovaly podstatnou část nákladů koalice.Rezoluce UNSC 678, schválená 29. listopadu 1990, poskytla Iráku lhůtu do 15. ledna 1991, aby se stáhl z Kuvajtu, a povolila „všechny nezbytné prostředky“ po uplynutí lhůty k vytlačení Iráku.Koalice zahájila letecké a námořní bombardování 17. ledna 1991, které pokračovalo po dobu pěti týdnů.Během tohoto období Irák zahájil raketové útoky na Izrael v naději, že vyprovokuje izraelskou odpověď, která by rozbila koalici.Izrael však nereagoval a koalice zůstala nedotčena.Irák také s omezeným úspěchem zaútočil na koaliční síly v Saúdské Arábii.Dne 24. února 1991 koalice zahájila velký pozemní útok na Kuvajt, rychle jej osvobodila a postoupila na irácké území.Sto hodin po zahájení pozemní ofenzívy bylo vyhlášeno příměří.Válka v Zálivu byla pozoruhodná svými živými zpravodajskými vysíláními z předních linií, zejména CNN, díky čemuž si vysloužila přezdívku „Válka videoher“ kvůli vysílaným snímkům z kamer na amerických bombardérech.Válka zahrnovala některé z největších tankových bitev v americké vojenské historii.
Okupace Iráku
Vojáci americké armády zajišťují pěší hlídku v Ramádí, 16. srpna 2006 ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
2003 Jan 1 - 2011

Okupace Iráku

Iraq
Okupace Iráku v letech 2003 až 2011 začala invazí vedenou Spojenými státy v březnu 2003. Cílem invaze bylo rozložit režim Saddáma Husajna pod záminkou odstranění zbraní hromadného ničení (ZHN), které nebyly nikdy nalezeny.Rychlá vojenská kampaň vedla k rychlému kolapsu baasistické vlády.Po pádu Saddáma Husajna byla ustavena koaliční prozatímní autorita (CPA), vedená Spojenými státy, která má v Iráku vládnout.Paul Bremer, jako šéf CPA, hrál klíčovou roli v počátečních fázích okupace, zaváděl politiky jako rozpuštění irácké armády a debaatifikace irácké společnosti.Tato rozhodnutí měla dlouhodobý dopad na stabilitu a bezpečnost Iráku.V období okupace došlo k nárůstu povstaleckých skupin, sektářskému násilí a vleklému konfliktu, který výrazně ovlivnil iráckou populaci.Povstání bylo poznamenáno různými skupinami, včetně bývalých baasistů, islamistů a zahraničních bojovníků, což vedlo ke složité a nestabilní bezpečnostní situaci.V roce 2004 byla suverenita oficiálně vrácena irácké prozatímní vládě.Přítomnost zahraničních jednotek, převážně amerických sil, však pokračovala.Toto období bylo svědkem několika klíčových voleb, včetně voleb do Přechodného národního shromáždění v lednu 2005, ústavního referenda v říjnu 2005 a prvních parlamentních voleb v prosinci 2005, což znamenalo kroky k vytvoření demokratického rámce v Iráku.Situaci v Iráku dále komplikovala přítomnost a akce různých skupin domobrany, často po sektářské linii.Tato éra byla poznamenána významnými civilními oběťmi a vysídlením, což vyvolalo humanitární obavy.Vzestup amerických vojáků v roce 2007 za prezidenta George W. Bushe a později pokračoval prezidentem Barackem Obamou, jehož cílem bylo omezit násilí a posílit kontrolu irácké vlády.Tato strategie zaznamenala určitý úspěch ve snížení úrovně povstání a sektářských střetů.Americko-irácká dohoda o statutu sil, podepsaná v roce 2008, stanovila rámec pro stažení amerických sil z Iráku.V prosinci 2011 Spojené státy formálně ukončily svou vojenskou přítomnost v Iráku, což znamenalo konec okupačního období.Důsledky invaze a okupace však nadále ovlivňovaly iráckou politickou, sociální a ekonomickou krajinu a připravily půdu pro budoucí výzvy a konflikty v regionu.
Play button
2003 Mar 20 - May 1

2003 Invaze do Iráku

Iraq
Invaze do Iráku vedená Spojenými státy , která znamenala začátek války v Iráku, začala 19. března 2003 leteckou kampaní, po níž 20. března následovala pozemní invaze.Počáteční fáze invaze trvala něco málo přes měsíc [61] a skončila prohlášením amerického prezidenta George W. Bushe o ukončení velkých bojových operací dne 1. května 2003. Tato fáze zahrnovala jednotky z USA, Spojeného království , Austrálie a Polska . koalice zachycující Bagdád 9. dubna 2003 po šestidenní bitvě o Bagdád.Coalition Provisional Authority (CPA) byla ustanovena jako přechodná vláda vedoucí k prvním iráckým parlamentním volbám v lednu 2005. Americké vojenské síly zůstaly v Iráku až do roku 2011. [62]Koalice nasadila během počáteční invaze 160 000 vojáků, převážně amerických, s významnými britskými, australskými a polskými kontingenty.Operaci předcházelo shromáždění 100 000 amerických vojáků v Kuvajtu do 18. února.Koalice získala podporu od pešmergů v iráckém Kurdistánu.Stanovenými cíli invaze bylo odzbrojit Irák od zbraní hromadného ničení (ZHN), ukončit podporu Saddáma Husajna pro terorismus a osvobodit irácký lid.A to navzdory tomu, že inspekční tým OSN vedený Hansem Blixem těsně před invazí nenašel žádné důkazy o zbraních hromadného ničení.[63] Invaze následovala po tom, že Irák nevyhověl „konečné příležitosti“ k odzbrojení podle amerických a britských úředníků.[64]Veřejné mínění v USA bylo rozděleno: průzkum CBS z ledna 2003 naznačil většinovou podporu vojenské akci proti Iráku, ale také preferenci diplomatického řešení a obavy ze zvýšených teroristických hrozeb kvůli válce.Invaze čelila opozici několika amerických spojenců, včetně Francie , Německa a Nového Zélandu, kteří zpochybňovali přítomnost zbraní hromadného ničení a ospravedlnění války.Poválečné nálezy chemických zbraní, které se datují do doby před válkou v Perském zálivu v roce 1991, nepodpořily zdůvodnění invaze.[65] Generální tajemník OSN Kofi Annan později považoval invazi za nezákonnou podle mezinárodního práva.[66]Globální protiválečné protesty proběhly před invazí, s rekordním shromážděním v Římě a miliony účastníků po celém světě.[67] Invaze byla zahájena náletem na bagdádský prezidentský palác 20. března, po kterém následoval pozemní vpád do guvernorátu Basra a letecké útoky přes Irák.Koaliční síly rychle porazily iráckou armádu a 9. dubna obsadily Bagdád, přičemž následné operace zajistily další regiony.Saddám Husajn a jeho vedení se schovali a 1. května Bush oznámil konec velkých bojových operací a přechod do období vojenské okupace.
Druhé irácké povstání
Dva ozbrojení iráčtí povstalci ze severního Iráku. ©Anonymous
2011 Dec 18 - 2013 Dec 30

Druhé irácké povstání

Iraq
Irácké povstání, které znovu vzplanulo koncem roku 2011 po skončení války v Iráku a stažení amerických jednotek, znamenalo období intenzivního konfliktu zahrnujícího ústřední vládu a různé sektářské skupiny v Iráku.Toto povstání bylo přímým pokračováním nestability po invazi vedené USA v roce 2003.Sunnitské militantní skupiny zesílily své útoky, zejména zaměřené na šíitskou většinu, aby podkopaly důvěryhodnost vlády vedené šíity a její schopnost udržet bezpečnost po vystoupení z koalice.[68] Syrská občanská válka, která začala v roce 2011, dále ovlivnila povstání.Mnoho iráckých sunnitů a šíitských militantů se přidalo k nepřátelským stranám v Sýrii, čímž se v Iráku zhoršilo sektářské napětí.[69]Situace eskalovala v roce 2014, kdy Islámský stát v Iráku a Sýrii (ISIS) dobyl Mosul a významná území v severním Iráku.ISIS, saláfská džihádistická militantní skupina, se hlásí k fundamentalistické interpretaci sunnitského islámu a jejím cílem je vytvořit chalífát.Celosvětovou pozornost si získala v roce 2014 během ofenzivy v západním Iráku a následného dobytí Mosulu.Masakr v Sinjaru, který provedl ISIS, ještě více zdůraznil brutalitu skupiny.[70] Konflikt v Iráku se tak spojil se syrskou občanskou válkou a vytvořil rozsáhlejší a smrtící krizi.
Válka v Iráku
ISOF APC na ulici Mosulu, severní Irák, západní Asie.16. listopadu 2016. ©Mstyslav Chernov
2013 Dec 30 - 2017 Dec 9

Válka v Iráku

Iraq
Válka v Iráku v letech 2013 až 2017 byla kritickou fází v nedávné historii země, charakterizovanou vzestupem a pádem Islámského státu v Iráku a Sýrii (ISIS) a zapojením mezinárodních koalic.Na začátku roku 2013 vedly eskalující napětí a rostoucí nespokojenost mezi sunnitským obyvatelstvem k rozsáhlým protestům proti vládě vedené šíity.Tyto protesty se často setkávaly se silou a prohlubovaly sektářské rozpory.Zlom nastal v červnu 2014, kdy radikální islamistická skupina ISIS obsadila Mosul, druhé největší irácké město.Tato událost znamenala významnou expanzi ISIS, který vyhlásil chalífát v oblastech pod svou kontrolou v Iráku a Sýrii.Po pádu Mosulu následovalo dobytí dalších klíčových měst, včetně Tikrítu a Fallúdže.V reakci na rychlé územní zisky ISIS požádala irácká vláda v čele s premiérem Haiderem al-Abadim o mezinárodní pomoc.Spojené státy tvořící mezinárodní koalici zahájily nálety proti cílům ISIS v srpnu 2014. Tyto snahy byly doplněny pozemními operacemi iráckých sil, kurdských bojovníků Peshmerga a šíitských milicí, často podporovaných Íránem .Stěžejní událostí v konfliktu byla bitva o Ramádí (2015–2016), hlavní protiofenzíva iráckých sil s cílem znovu dobýt město od ISIS.Toto vítězství bylo zlomovým bodem v oslabení sevření ISIS v Iráku.V roce 2016 se pozornost přesunula do Mosulu.Bitva o Mosul, která začala v říjnu 2016 a trvala do července 2017, byla jednou z největších a nejvýznamnějších vojenských operací proti ISIS.Irácké síly, podporované koalicí vedenou USA a kurdskými bojovníky, čelily tvrdému odporu, ale nakonec se jim podařilo město osvobodit.V průběhu konfliktu eskalovala humanitární krize.Miliony Iráčanů byly vysídleny a šířily se zprávy o zvěrstvech spáchaných ISIS, včetně masových poprav a genocidy jezídů a dalších menšin.Válka formálně skončila v prosinci 2017, kdy premiér Haider al-Abadi prohlásil vítězství nad ISIS.I přes ztrátu územní kontroly však ISIS nadále představoval hrozbu prostřednictvím povstaleckých taktik a teroristických útoků.Následky války způsobily, že Irák čelil nesmírným výzvám při rekonstrukci, sektářskému napětí a politické nestabilitě.
2017 povstání ISIS v Iráku
Cvičení 1. perutě, 3. jízdního pluku americké armády s Battelle Drone Defender v Iráku, 30. října 2018. Američtí vojáci předpokládají, že jednotky ISIL nasadí drony během průzkumu nebo útoků ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
2017 Dec 9

2017 povstání ISIS v Iráku

Iraq
Povstání Islámského státu v Iráku, probíhající od roku 2017, navazuje na územní porážku Islámského státu (ISIS) v Iráku na konci roku 2016. Tato fáze představuje posun od kontroly ISIS nad rozsáhlými územími ke strategii partyzánské války.V roce 2017 irácké síly s mezinárodní podporou dobyly zpět velká města jako Mosul, který byl baštou ISIS.Osvobození Mosulu v červenci 2017 bylo kritickým milníkem, který symbolizoval kolaps samozvaného chalífátu ISIS.Toto vítězství však neznamenalo konec aktivit ISIS v Iráku.Po roce 2017 se ISIS vrátil k taktice povstalců, včetně útoků hit-and-run, přepadení a sebevražedných bombových útoků.Tyto útoky se zaměřovaly především na irácké bezpečnostní síly, místní kmenové osobnosti a civilisty v severním i západním Iráku, v oblastech s historickou přítomností ISIS.Povstalci těžili z politické nestability, sektářských rozporů a křivd mezi sunnitským obyvatelstvem v Iráku.Tyto faktory spolu s náročným terénem regionu usnadnily přetrvávání buněk ISIS.Mezi významné události patří prohlášení tehdejšího iráckého premiéra Haidera al-Abadiho z prosince 2017 o vítězství nad ISIS a následné obnovení útoků ISIS, zejména ve venkovských oblastech Iráku.Útoky podtrhly pokračující schopnost skupiny způsobovat škody navzdory ztrátě územní kontroly.Mezi významné postavy v této fázi povstání patří Abú Bakr al-Bagdádí, vůdce ISIS až do své smrti v roce 2019, a další vůdci, kteří nadále řídili povstalecké operace.Irácká vláda, kurdské síly a různé polovojenské skupiny, často s podporou mezinárodní koalice, byly zapojeny do protipovstaleckých operací.Navzdory tomuto úsilí komplexní sociálně-politické prostředí v Iráku brání úplnému vymýcení vlivu ISIS.Od roku 2023 zůstává povstání Islámského státu v Iráku významnou bezpečnostní výzvou, přičemž sporadické útoky nadále narušují stabilitu a bezpečnost země.Situace odráží trvalou povahu povstaleckého válčení a obtížnost řešení základních problémů, které vedou k takovým hnutím.

AppendicesAPPENDIX 1

Iraq's Geography


Play button
APPENDIX 2

Ancient Mesopotamia 101


Play button
APPENDIX 3

Quick History of Bronze Age Languages of Ancient Mesopotamia


Play button
APPENDIX 4

The Middle East's cold war, explained


Play button
APPENDIX 5

Why Iraq is Dying


Play button

CharactersAli Al-Wardi

Ali Al-Wardi

Iraqi Social Scientist

Saladin

Saladin

Founder of the Ayyubid dynasty

Shalmaneser III

Shalmaneser III

King of the Neo-Assyrian Empire

Faisal I of Iraq

Faisal I of Iraq

King of Iraq

Hammurabi

Hammurabi

Sixth Amorite king of the Old Babylonian Empire

Ibn al-Haytham

Ibn al-Haytham

Mathematician

Al-Ma'mun

Al-Ma'mun

Seventh Abbasid caliph

Saddam Hussein

Saddam Hussein

Fifth President of Iraq

Tiglath-Pileser III

Tiglath-Pileser III

King of the Neo-Assyrian Empire

Ur-Nammu

Ur-Nammu

Founded the Neo-Sumerian Empire

Al-Jahiz

Al-Jahiz

Arabic prose writer

Al-Kindi

Al-Kindi

Arab Polymath

Ashurbanipal

Ashurbanipal

King of the Neo-Assyrian Empire

Ashurnasirpal II

Ashurnasirpal II

King of the Neo-Assyrian Empire

Sargon of Akkad

Sargon of Akkad

First Ruler of the Akkadian Empire

Nebuchadnezzar II

Nebuchadnezzar II

Second Neo-Babylonian emperor

Al-Mutanabbi

Al-Mutanabbi

Arab Poet

Footnotes 1. Mithen, Steven (2006). After the ice: a global human history, 20,000–5,000 BC (1st ed.). Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press. p. 63. ISBN 978-0-674-01999-7.
 2. Moore, A.M.T.; Hillman, G.C.; Legge, A.J. (2000). Village on the Euphrates: From Foraging to Farming at Abu Hureyra. Oxford: Oxford University Press. ISBN 0-19-510807-8.
 3. Schmidt, Klaus (2003). "The 2003 Campaign at Göbekli Tepe (Southeastern Turkey)" (PDF). Neo-Lithics. 2/03: 3–8. ISSN 1434-6990. Retrieved 21 October 2011.
 4. Gates, Charles (2003). "Near Eastern, Egyptian, and Aegean Cities", Ancient Cities: The Archaeology of Urban Life in the Ancient Near East and Egypt, Greece and Rome. Routledge. p. 18. ISBN 978-0-415-01895-1.
 5. Mithen, Steven (2006). After the ice : a global human history, 20,000–5,000 BC (1st ed.). Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press. p. 59. ISBN 978-0-674-01999-7.
 6. "Jericho", Encyclopædia Britannica
 7. Liran, Roy; Barkai, Ran (March 2011). "Casting a shadow on Neolithic Jericho". Antiquitey Journal, Volume 85, Issue 327.
 8. Kramer, Samuel Noah (1988). In the World of Sumer: An Autobiography. Wayne State University Press. p. 44. ISBN 978-0-8143-2121-8.
 9. Leick, Gwendolyn (2003), "Mesopotamia, the Invention of the City" (Penguin).
 10. Wolkstein, Diane; Kramer, Samuel Noah (1983). Inanna: Queen of Heaven and Earth: Her Stories and Hymns from Sumer. Elizabeth Williams-Forte. New York: Harper & Row. p. 174. ISBN 978-0-06-014713-6.
 11. "The origin of the Sumerians is unknown; they described themselves as the 'black-headed people'" Haywood, John (2005). The Penguin Historical Atlas of Ancient Civilizations. Penguin. p. 28. ISBN 978-0-14-101448-7.
 12. Elizabeth F. Henrickson; Ingolf Thuesen; I. Thuesen (1989). Upon this Foundation: The N̜baid Reconsidered : Proceedings from the U̜baid Symposium, Elsinore, May 30th-June 1st 1988. Museum Tusculanum Press. p. 353. ISBN 978-87-7289-070-8.
 13. Algaze, Guillermo (2005). The Uruk World System: The Dynamics of Expansion of Early Mesopotamian Civilization, Second Edition, University of Chicago Press.
 14. Lamb, Hubert H. (1995). Climate, History, and the Modern World. London: Routledge. ISBN 0-415-12735-1
 15. Jacobsen, Thorkild (1976), "The Harps that Once...; Sumerian Poetry in Translation" and "Treasures of Darkness: a history of Mesopotamian Religion".
 16. Roux, Georges (1993). Ancient Iraq. Harmondsworth: Penguin. ISBN 978-0-14-012523-8.
 17. Encyclopedia Iranica: Elam - Simashki dynasty, F. Vallat.
 18. Lafont, Bertrand. "The Army of the Kings of Ur: The Textual Evidence". Cuneiform Digital Library Journal.
 19. Eidem, Jesper (2001). The Shemshāra Archives 1: The Letters. Kgl. Danske Videnskabernes Selskab. p. 24. ISBN 9788778762450.
 20. Thomas, Ariane; Potts, Timothy (2020). Mesopotamia: Civilization Begins. Getty Publications. p. 14. ISBN 978-1-60606-649-2.
 21. Katz, Dina, "Ups and Downs in the Career of Enmerkar, King of Uruk", Fortune and Misfortune in the Ancient Near East: Proceedings of the 60th Rencontre Assyriologique Internationale Warsaw, 21–25 July 2014, edited by Olga Drewnowska and Malgorzata Sandowicz, University Park, USA: Penn State University Press, pp. 201-210, 2017.
 22. Lieberman, Stephen J., "An Ur III Text from Drēhem Recording ‘Booty from the Land of Mardu.’", Journal of Cuneiform Studies, vol. 22, no. 3/4, pp. 53–62, 1968.
 23. Clemens Reichel, "Political Change and Cultural Continuity in Eshnunna from the Ur III to the Old Babylonian Period", Department of Near Eastern Languages and Civilizations, University of Chicago, 1996.
 24. Lawson Younger, K., "The Late Bronze Age / Iron Age Transition and the Origins of the Arameans", Ugarit at Seventy-Five, edited by K. Lawson Younger Jr., University Park, USA: Penn State University Press, pp. 131-174, 2007.
 25. Schneider, Thomas (2003). "Kassitisch und Hurro-Urartäisch. Ein Diskussionsbeitrag zu möglichen lexikalischen Isoglossen". Altorientalische Forschungen (in German) (30): 372–381.
 26. Sayce, Archibald Henry (1878). "Babylon–Babylonia" . In Baynes, T. S. (ed.). Encyclopædia Britannica. Vol. 3 (9th ed.). New York: Charles Scribner's Sons. pp. 182–194, p. 104.
 27. H. W. F. Saggs (2000). Babylonians. British Museum Press. p. 117.
 28. Arnold, Bill (2004). Who were the Babylonians?. Atlanta, GA: Society of Biblical Literature. pp. 61–73. ISBN 9781589831063.
 29. Merrill, Eugene; Rooker, Mark F.; Grisanti, Michael A (2011). The World and the Word: An Introduction to the Old Testament. Nashville, Tennessee: B&H Publishing Group. ISBN 978-0-8054-4031-7, p. 30.
 30. Aberbach, David (2003). Major Turning Points in Jewish Intellectual History. New York: Palgrave MacMillan. ISBN 978-1-4039-1766-9, p. 4.
 31. Radner, Karen (2012). "The King's Road – the imperial communication network". Assyrian empire builders. University College London.
 32. Frahm, Eckart (2017). "The Neo-Assyrian Period (ca. 1000–609 BCE)". In E. Frahm (ed.). A Companion to Assyria. Hoboken: John Wiley & Sons. ISBN 978-1-118-32524-7, pp. 177–178.
 33. Bagg, Ariel (2016). "Where is the Public? A New Look at the Brutality Scenes in Neo-Assyrian Royal Inscriptions and Art". In Battini, Laura (ed.). Making Pictures of War: Realia et Imaginaria in the Iconology of the Ancient Near East. Archaeopress Ancient Near Eastern Archaeology. Oxford: Archaeopress. doi:10.2307/j.ctvxrq18w.12. ISBN 978-1-78491-403-5, pp. 58, 71.
 34. Veenhof, Klaas R.; Eidem, Jesper (2008). Mesopotamia: The Old Assyrian Period. Orbis Biblicus et Orientalis. Göttingen: Academic Press Fribourg. ISBN 978-3-7278-1623-9, p. 19.
 35. Liverani, Mario (2014). The Ancient Near East: History, Society and Economy. Translated by Tabatabai, Soraia. Oxford: Routledge. ISBN 978-0-415-67905-3, p. 208.
 36. Lewy, Hildegard (1971). "Assyria c. 2600–1816 BC". In Edwards, I. E. S.; Gadd, C. J.; Hammond, N. G. L. (eds.). The Cambridge Ancient History: Volume I Part 2: Early History of the Middle East (3rd ed.). Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-07791-0, p. 731.
 37. Zara, Tom (2008). "A Brief Study of Some Aspects of Babylonian Mathematics". Liberty University: Senior Honors Theses. 23, p. 4.
 38. Dougherty, Raymond Philip (2008). Nabonidus and Belshazzar: A Study of the Closing Events of the Neo-Babylonian Empire. Wipf and Stock Publishers. ISBN 978-1-55635-956-9, p. 1.
 39. Hanish, Shak (2008). "The Chaldean Assyrian Syriac people of Iraq: an ethnic identity problem". Digest of Middle East Studies. 17 (1): 32–47. doi:10.1111/j.1949-3606.2008.tb00145.x, p. 32.
 40. "The Culture And Social Institutions Of Ancient Iran" by Muhammad A. Dandamaev, Vladimir G. Lukonin. Page 104.
 41. Cameron, George (1973). "The Persian satrapies and related matters". Journal of Near Eastern Studies. 32: 47–56. doi:10.1086/372220. S2CID 161447675.
 42. Curtis, John (November 2003). "The Achaemenid Period in Northern Iraq" (PDF). L'Archéologie de l'Empire Achéménide. Paris, France: 3–4.
 43. Farrokh, Kaveh; Frye, Richard N. (2009). Shadows in the Desert: Ancient Persia at War. Bloomsbury USA. p. 176. ISBN 978-1-84603-473-2.
 44. Steven C. Hause, William S. Maltby (2004). Western civilization: a history of European society. Thomson Wadsworth. p. 76. ISBN 978-0-534-62164-3.
 45. Roux, Georges. Ancient Iraq. Penguin Books (1992). ISBN 0-14-012523-X.
 46. Buck, Christopher (1999). Paradise and Paradigm: Key Symbols in Persian Christianity and the Baháí̕ Faith. SUNY Press. p. 69. ISBN 9780791497944.
 47. Rosenberg, Matt T. (2007). "Largest Cities Through History". New York: About.com. Archived from the original on 2016-08-18. Retrieved 2012-05-01.
 48. "ĀSŌRISTĀN". Encyclopædia Iranica. Retrieved 15 July 2013. ĀSŌRISTĀN, name of the Sasanian province of Babylonia.
 49. Saliba, George (1994). A History of Arabic Astronomy: Planetary Theories During the Golden Age of Islam. New York University Press. pp. 245, 250, 256–257. ISBN 0-8147-8023-7.
 50. Gutas, Dimitri (1998). Greek Thought, Arabic Culture: The Graeco-Arabic Translation Movement in Baghdad and Early 'Abbāsid Society (2nd-4th/8th-10th Centuries). London: Routledge.
 51. Thomas T. Allsen Culture and Conquest in Mongol Eurasia, p.84.
 52. Atwood, Christopher Pratt (2004). Encyclopedia of Mongolia and the Mongol empire. New York, NY: Facts On File. ISBN 0-8160-4671-9.
 53. Bayne Fisher, William "The Cambridge History of Iran", p.3.
 54. "Mesopotamian Front | International Encyclopedia of the First World War (WW1)". encyclopedia.1914-1918-online.net. Retrieved 2023-09-24.
 55. Christopher Catherwood (22 May 2014). The Battles of World War I. Allison & Busby. pp. 51–2. ISBN 978-0-7490-1502-2.
 56. Glubb Pasha and the Arab Legion: Britain, Jordan and the End of Empire in the Middle East, p7.
 57. Atiyyah, Ghassan R. Iraq: 1908–1921, A Socio-Political Study. The Arab Institute for Research and Publishing, 1973, 307.
 58. Tyler, Patrick E. "Officers Say U.S. Aided Iraq in War Despite Use of Gas" Archived 2017-06-30 at the Wayback Machine New York Times August 18, 2002.
 59. Molavi, Afshin (2005). "The Soul of Iran". Norton: 152.
 60. Abrahamian, Ervand, A History of Modern Iran, Cambridge, 2008, p.171.
 61. "U.S. Periods of War and Dates of Recent Conflicts" (PDF). Congressional Research Service. 29 November 2022. Archived (PDF) from the original on 28 March 2015. Retrieved 4 April 2015.
 62. Gordon, Michael; Trainor, Bernard (1 March 1995). The Generals' War: The Inside Story of the Conflict in the Gulf. New York: Little Brown & Co.
 63. "President Discusses Beginning of Operation Iraqi Freedom". Archived from the original on 31 October 2011. Retrieved 29 October 2011.
 64. "President Bush Meets with Prime Minister Blair". Georgewbush-whitehouse.archives.gov. 31 January 2003. Archived from the original on 12 March 2011. Retrieved 13 September 2009.
 65. Hoar, Jennifer (23 June 2006). "Weapons Found In Iraq Old, Unusable". CBS News. Archived from the original on 1 April 2019. Retrieved 14 March 2019.
 66. MacAskill, Ewen; Borger, Julian (15 September 2004). "Iraq war was illegal and breached UN charter, says Annan". The Guardian. Retrieved 3 November 2022.
 67. "Guinness World Records, Largest Anti-War Rally". Guinness World Records. Archived from the original on 4 September 2004. Retrieved 11 January 2007.
 68. "Suicide bomber kills 32 at Baghdad funeral march". Fox News. Associated Press. 27 January 2012. Archived from the original on 6 March 2012. Retrieved 22 April 2012.
 69. Salem, Paul (29 November 2012). "INSIGHT: Iraq's Tensions Heightened by Syria Conflict". Middle East Voices (Voice of America). Archived from the original on 19 June 2013. Retrieved 3 November 2012.
 70. Fouad al-Ibrahim (22 August 2014). "Why ISIS is a threat to Saudi Arabia: Wahhabism's deferred promise". Al Akhbar English. Archived from the original on 24 August 2014.

References • Broich, John. Blood, Oil and the Axis: The Allied Resistance Against a Fascist State in Iraq and the Levant, 1941 (Abrams, 2019).
 • de Gaury, Gerald. Three Kings in Baghdad: The Tragedy of Iraq's Monarchy, (IB Taurus, 2008). ISBN 978-1-84511-535-7
 • Elliot, Matthew. Independent Iraq: British Influence from 1941 to 1958 (IB Tauris, 1996).
 • Fattah, Hala Mundhir, and Frank Caso. A brief history of Iraq (Infobase Publishing, 2009).
 • Franzén, Johan. "Development vs. Reform: Attempts at Modernisation during the Twilight of British Influence in Iraq, 1946–1958," Journal of Imperial and Commonwealth History 37#1 (2009), pp. 77–98
 • Kriwaczek, Paul. Babylon: Mesopotamia and the Birth of Civilization. Atlantic Books (2010). ISBN 978-1-84887-157-1
 • Murray, Williamson, and Kevin M. Woods. The Iran-Iraq War: A military and strategic history (Cambridge UP, 2014).
 • Roux, Georges. Ancient Iraq. Penguin Books (1992). ISBN 0-14-012523-X
 • Silverfarb, Daniel. Britain's informal empire in the Middle East: a case study of Iraq, 1929-1941 ( Oxford University Press, 1986).
 • Silverfarb, Daniel. The twilight of British ascendancy in the Middle East: a case study of Iraq, 1941-1950 (1994)
 • Silverfarb, Daniel. "The revision of Iraq's oil concession, 1949–52." Middle Eastern Studies 32.1 (1996): 69-95.
 • Simons, Geoff. Iraq: From Sumer to Saddam (Springer, 2016).
 • Tarbush, Mohammad A. The role of the military in politics: A case study of Iraq to 1941 (Routledge, 2015).
 • Tripp, Charles R. H. (2007). A History of Iraq 3rd edition. Cambridge University Press.