Play button

6200 BCE - 2023

Historie EgyptaDějiny Egypta se vyznačují jeho bohatým a trvalým odkazem, který za mnohé vděčí úrodné zemi živené řekou Nil a úspěchům jeho původních obyvatel, jakož i vnějším vlivům.Záhady starověké egyptské minulosti se začaly odhalovat s rozluštěním egyptských hieroglyfů, což byl milník, kterému pomohl objev Rosettské desky.Kolem roku 3150 př. n. l. politická konsolidace Horního a Dolního Egypta přinesla vznik starověké egyptské civilizace pod vládou krále Narmera během první dynastie.Toto období převážně původní egyptské vlády přetrvávalo až do dobytí Achajmenovskou říší v šestém století př. n. l.V roce 332 př. n. l. Alexandr Veliký vstoupil do Egypta během svého tažení za svržení Achajmenovské říše , čímž založil krátkotrvající Makedonskou říši.Tato éra předznamenala vzestup helénistického Ptolemaiovského království, založeného v roce 305 př. n. l. Ptolemaiem I. Soterem, jedním z bývalých Alexandrových generálů.Ptolemaiovci se potýkali s povstáními domorodců a byli zapleteni do cizích a občanských konfliktů, což vedlo k postupnému úpadku království a případnému začlenění do Římské říše po zániku Kleopatry.Římská nadvláda nad Egyptem, která zahrnovala byzantské období, trvala od roku 30 př. n. l. do roku 641 n. l., s krátkou přestávkou pod kontrolou sásánovské říše v letech 619 až 629, známou jako sásánovský Egypt.Po muslimském dobytí Egypta se region stal součástí různých chalífátů a muslimských dynastií, včetně Rašídunského chalífátu (632-661), Umajjovského chalífátu (661-750), Abbásidského chalífátu (750-935), Fatimidského chalífátu (909-1171 ), Ayyubid Sultanate (1171-1260) aMamluk Sultanate (1250-1517).V roce 1517 Osmanská říše za Selima I. dobyla Káhiru a začlenila Egypt do své říše.Egypt zůstal pod osmanskou vládou až do roku 1805, s výjimkou období francouzské okupace od roku 1798 do roku 1801. Počínaje rokem 1867 získal Egypt nominální autonomii jako egyptský Khedivate, ale britská kontrola byla založena v roce 1882 po anglo-egyptské válce.Po první světové válce a egyptské revoluci v roce 1919 vzniklo Egyptské království, i když si Spojené království ponechalo autoritu nad zahraničními záležitostmi, obranou a dalšími klíčovými záležitostmi.Tato britská okupace přetrvávala až do roku 1954, kdy anglo-egyptská dohoda vedla k úplnému stažení britských sil ze Suezského průplavu.V roce 1953 byla založena moderní Egyptská republika a v roce 1956, po úplné evakuaci britských sil ze Suezského průplavu, zavedl prezident Gamal Abdel Nasser četné reformy a nakrátko vytvořil se Sýrií Sjednocenou arabskou republiku.Násirovo vedení zahrnovalo Šestidenní válku a vytvoření Hnutí nezúčastněných.Jeho nástupce Anwar Sadat, který zastával úřad v letech 1970 až 1981, se odklonil od Násirových politických a ekonomických principů, znovu zavedl systém více stran a zahájil hospodářskou politiku Infitahu.Sadat vedl Egypt v jomkipurské válce v roce 1973, kdy získal zpět egyptský Sinajský poloostrov z izraelské okupace, což nakonec vyvrcholilo egyptsko- izraelskou mírovou smlouvou.Nedávná egyptská historie byla definována událostmi po téměř třech desetiletích prezidentství Husního Mubaraka.Egyptská revoluce v roce 2011 vedla k sesazení Mubaraka od moci a zvolení Mohameda Mursího prvním demokraticky zvoleným egyptským prezidentem.Následné nepokoje a spory po revoluci v roce 2011 vyústily v egyptský státní převrat v roce 2013, Mursího uvěznění a zvolení Abdal Fattáha al-Sísího prezidentem v roce 2014.
HistoryMaps Shop

Navštivte obchod

Play button
6200 BCE Jan 1 - 3150 BCE

Predynastický Egypt

Egypt
Prehistorický a predynastický Egypt, který trvá od nejstaršího lidského osídlení do doby kolem roku 3100 př. n. l., znamená přechod do raně dynastického období, zahájeného prvním faraonem, který je některými egyptology identifikován jako Narmer a jinými Hor-Aha, přičemž Menes je také možné jméno pro jednoho z těchto králů.Konec predynastického Egypta, tradičně datovaný od asi 6200 př.nl do 3000 př.nl, se shoduje s koncem období Naqada III.Nicméně, přesný konec tohoto období je diskutován kvůli novým archeologickým nálezům navrhovat více postupný vývoj, vést k použití termínů jako “protodynastické období,” “nulová dynastie,” nebo “dynastie 0”.[1]Predynastické období je rozděleno do kulturních epoch, pojmenovaných podle míst, kde byly poprvé nalezeny specifické typy egyptských osad.Toto období, včetně protodynastické éry, se vyznačuje postupným vývojem a identifikované odlišné „kultury“ nejsou samostatnými entitami, ale spíše koncepčními divizemi, které napomáhají studiu této éry.Většina predynastických archeologických objevů je v Horním Egyptě.Je to proto, že bahno řeky Nilu bylo více usazeno v oblasti delty a pohřbilo mnoho míst v deltě dávno před moderní dobou.[2]
3150 BCE - 332 BCE
Dynastický Egyptornament
Play button
3150 BCE Jan 1 00:01 - 2686 BCE

Rané dynastické období Egypta

Thinis, Gerga, Qesm Madinat Ge
Rané dynastické období starověkého Egypta, po sjednocení Horního a Dolního Egypta kolem roku 3150 př. n. l., zahrnuje první a druhou dynastii, která trvala až do roku 2686 př. nl.[3] Toto období vidělo přesun hlavního města z Thinis do Memphisu, zřízení systému bůh-král a rozvoj klíčových aspektů egyptské civilizace, jako je umění, architektura a náboženství.[4]Před rokem 3600 př. n. l. se neolitické společnosti podél Nilu soustředily na zemědělství a domestikaci zvířat.[5] Brzy následoval rychlý rozvoj civilizace [6] s inovacemi v keramice, rozsáhlém používání mědi a přijetím architektonických technik, jako jsou cihly sušené na slunci a oblouk.Toto období také znamenalo sjednocení Horního a Dolního Egypta za krále Narmera, symbolizované dvojitou korunou a v mytologii znázorněné jako sokolí bůh Hor, dobývající Seta.[7] Toto sjednocení položilo základ pro božské kralování trvající tři tisíciletí.Narmer, ztotožněný s Menesem, je považován za prvního vládce sjednoceného Egypta s artefakty, které ho spojují s Horním i Dolním Egyptem.Jeho vláda je uznána králi první dynastie jako základní.[8] Egyptský vliv se rozšířil za jeho hranice, s osadami a artefakty nalezenými v jižním Kanaánu a dolní Núbii, což naznačuje egyptskou autoritu v těchto oblastech během raného dynastického období.[9]Pohřební praktiky se vyvinuly s bohatými stavbami mastab, předchůdců pozdějších pyramid.Politické sjednocení pravděpodobně trvalo staletí, přičemž místní okresy vytvořily obchodní sítě a organizovaly zemědělskou práci ve větším měřítku.Toto období také vidělo vývoj egyptského psacího systému, expandovat od nemnoho symbolů k přes 200 phonograms a ideograms.[10]
Play button
2686 BCE Jan 1 - 2181 BCE

Staré egyptské království

Mit Rahinah, Badrshein, Egypt
Stará říše starověkého Egypta, trvající přibližně 2700–2200 př. n. l., je uznávána jako „Věk pyramid“ nebo „Věk stavitelů pyramid“.Tato éra, zejména během čtvrté dynastie, zaznamenala významný pokrok ve stavbě pyramid, vedený významnými králi jako Sneferu, Chufu, Khafre a Menkaure, kteří byli zodpovědní za ikonické pyramidy v Gíze.[11] Toto období znamenalo první vrchol egyptské civilizace a je prvním ze tří období „Království“, které zahrnují Střední a Novou říši, což zdůrazňuje zenity civilizace v dolním údolí Nilu.[12]Termín „Stará říše“, konceptualizovaný v roce 1845 německým egyptologem baronem von Bunsenem, [13] zpočátku popisoval jeden ze tří „zlatých věků“ egyptské historie.Rozdíl mezi ranou dynamikou a Starou říší byl založen především na architektonickém vývoji a jeho společenských a ekonomických dopadech.Stará říše, typicky definovaná jako éra od třetí do šesté dynastie (2686–2181 př. n. l.), je známá svou monumentální architekturou, přičemž většina historických informací pochází z těchto staveb a jejich nápisů.Memfitská sedmá a osmá dynastie je také egyptologem zahrnuta jako součást Staré říše.Toto období se vyznačovalo silnou vnitřní bezpečností a prosperitou, ale následovalo První přechodné období [14] , doba nejednoty a kulturního úpadku.Koncept egyptského krále jako živého boha [15] ovládajícího absolutní moc se objevil během Staré říše.Král Džoser, první král třetí dynastie, přestěhoval královské hlavní město do Memphisu, čímž zahájil novou éru kamenné architektury, o čemž svědčí stavba stupňovité pyramidy jeho architektem Imhotepem.Stará říše je proslulá zejména četnými pyramidami, které byly v této době postaveny jako královské hrobky.
Play button
2181 BCE Jan 1 - 2055 BCE

První přechodné období Egypta

Thebes, Al Qarnah, Al Qarna, E
První přechodné období starověkého Egypta, které trvá přibližně 2181–2055 př. n. l., je často popisováno jako „temné období“ [16] po konci Staré říše.[17] Tato éra zahrnuje sedmou (některými egyptology považována za podvrženou), osmou, devátou, desátou a část jedenácté dynastie.Koncept prvního přechodného období definovali v roce 1926 egyptologové Georg Steindorff a Henri Frankfort.[18]Toto období je poznamenáno několika faktory vedoucími k úpadku Staré říše.Dlouhá vláda Pepiho II., posledního hlavního faraona 6. dynastie, vyústila v problémy s nástupnictvím, protože přežil mnoho dědiců.[19] Rostoucí moc provinčních nomarchů, kteří se stali dědičnými a nezávislými na královské kontrole [20] , dále oslabovala centrální autoritu.Dalším faktorem byly také nízké záplavy Nilu, které mohly způsobit hladomory, [21] i když se diskutuje o souvislosti s kolapsem státu.Sedmá a osmá dynastie jsou nejasné a o jejich vládcích se ví jen málo.Manethova zpráva o 70 králích vládnoucích 70 dní během této doby je pravděpodobně přehnaná.[22] Sedmá dynastie mohla být oligarchií úředníků šesté dynastie [23] a vládci osmé dynastie tvrdili, že pocházejí ze šesté dynastie.[24] Bylo nalezeno několik artefaktů z těchto období, včetně některých připisovaných Neferkare II. ze sedmé dynastie a malé pyramidy postavené králem Ibi z osmé dynastie.Devátá a desátá dynastie se sídlem v Hérakleopoli také nejsou dobře zdokumentovány.Akhthoes, možná stejný jako Wahkare Khety I., byl prvním králem deváté dynastie, pokládaný jako krutý vládce a údajně zabitý krokodýlem.[25] Moc těchto dynastií byla podstatně menší než u staroříšských faraonů.[26]Na jihu udržovali vlivní nomarchové v Siutu úzké styky s herakleopolskými králi a působili jako nárazník mezi severem a jihem.Ankhtifi, prominentní jižní vojevůdce, tvrdil, že zachránil svůj lid před hladomorem a prosadil svou autonomii.Toto období nakonec vidělo vzestup thébské linie králů, která vytvořila jedenáctou a dvanáctou dynastii.Intef, nomarcha z Théb, nezávisle zorganizoval Horní Egypt a připravil půdu pro své nástupce, kteří si nakonec nárokovali královský titul.[27] Intef II a Intef III rozšířily své území, přičemž Intef III postoupil do Středního Egypta proti herakleopolským králům.[28] Mentuhotep II., z jedenácté dynastie, nakonec kolem roku 2033 př. n. l. porazil herakleopolské krále, čímž zavedl Egypt do Říše středu a ukončil První přechodné období.
Play button
2055 BCE Jan 1 - 1650 BCE

Egyptská říše středu

Thebes, Al Qarnah, Al Qarna, E
Středová říše Egypta, která trvala přibližně od roku 2040 do roku 1782 př. n. l., byla obdobím znovusjednocení po politickém rozdělení prvního přechodného období.Tato éra začala vládou Mentuhotepa II. z jedenácté dynastie, kterému se připisuje znovusjednocení Egypta poté, co porazil poslední vládce desáté dynastie.Mentuhotep II., považovaný za zakladatele Říše středu, [29] rozšířil egyptskou kontrolu do Núbie a na Sinaj [30] a oživil kult vládce.[31] Jeho vláda trvala 51 let, poté na trůn nastoupil jeho syn Mentuhotep III.[30]Mentuhotep III., který vládl dvanáct let, pokračoval v upevňování thébské vlády nad Egyptem a stavěl pevnosti ve východní deltě, aby zajistil národ před asijskými hrozbami.[30] Inicioval také první výpravu do Puntu.[32] Následoval Mentuhotep IV, ale v seznamech staroegyptských králů výrazně chybí, [33] což vedlo k teorii boje o moc s Amenemhetem I., prvním králem 12. dynastie.Toto období také představovalo vnitřní konflikt, jak dokazují nápisy od Nehryho, současného úředníka.[34]Amenemhet I., který se dostal k moci pravděpodobně prostřednictvím uzurpace, [35] založil v Egyptě více feudální systém, vybudoval nové hlavní město poblíž dnešního el-Lisht [36] a použil propagandu, včetně Proroctví o Neferty, aby upevnil svou vládu. .[37] Inicioval také vojenské reformy a ve svých dvacátých letech jmenoval svého syna Senusreta I. spoluregentem [38] , což je praxe, která pokračovala v celé Říši středu.Senusret I. rozšířil egyptský vliv do Núbie, [39] ovládl zemi Kush [40] a posílil postavení Egypta na Předním východě.[41] Jeho syn Senusret III., známý jako válečný král, vedl tažení v Núbii [42] a Palestině [43] a reformoval administrativní systém, aby centralizoval moc.[42]Vláda Amenemhat III znamenala vrchol ekonomické prosperity Říše středu [44] s významnými těžebními operacemi na Sinaji [45] a pokračovala v projektu rekultivace Fajjúmu.[46] Dynastie však ke svému konci slábla, poznamenaná krátkou vládou Sobekneferua, prvního egyptského doloženého ženského krále.[47]Po Sobekneferově smrti se objevila třináctá dynastie, charakterizovaná krátkou vládou a méně ústřední autoritou.[48] ​​Neferhotep I. byl významným vládcem této dynastie, udržoval kontrolu nad Horním Egyptem, Núbií a Deltou.[49] Moc dynastie však postupně slábla, což vedlo k Druhému přechodnému období a vzestupu Hyksósů.[50] Toto období bylo poznamenáno politickou stabilitou, ekonomickým růstem, vojenskou expanzí a kulturním rozvojem, což významně ovlivnilo starověké egyptské dějiny.
Play button
1650 BCE Jan 1 - 1550 BCE

Druhé přechodné období Egypta

Abydos Egypt, Arabet Abeidos,
Druhé přechodné období ve starověkém Egyptě, datované od roku 1700 do roku 1550 př. n. l., [51] bylo dobou roztříštěnosti a politického zmatku, které se vyznačovalo úpadkem ústřední autority a vzestupem různých dynastií.Toto období vidělo konec Říše středu se smrtí královny Sobekneferu kolem roku 1802 př. nl a vznikem 13. až 17. dynastie.[52] 13. dynastie, počínaje králem Sobekhotepem I., bojovala o udržení kontroly nad Egyptem, čelila rychlému střídání vládců a nakonec se zhroutila, což vedlo ke vzestupu 14. a 15. dynastie.14. dynastie, souběžná s koncem 13. dynastie, sídlila v deltě Nilu a měla řadu krátkodobých vládců, které skončily převzetím Hyksósy.Hyksósové, možná migranti nebo útočníci z Palestiny, založili 15. dynastii, vládnoucí z Avaris a koexistující s místní 16. dynastií v Thébách.[53] Dynastie Abydos (asi 1640 až 1620 př. n. l.) [54] mohla být krátkodobá místní dynastie vládnoucí nad částí Horního Egypta během druhého přechodného období ve starověkém Egyptě a byla současníkem 15. a 16. dynastie.Abydoská dynastie zůstala poměrně malá a vládla pouze nad Abydosem nebo Thinisem.[54]16. dynastie, popsaná odlišně Africanem a Eusebiem, čelila neustálému vojenskému tlaku 15. dynastie, což vedlo k jejímu případnému pádu kolem roku 1580 př. n. l.[55] 17. dynastie, tvořená Thébany, zpočátku udržovala mír s 15. dynastií, ale nakonec se zapojila do válek proti Hyksósům, které vyvrcholily panováním Seqenenre a Kamose, kteří bojovali proti Hyksósům.[56]Konec Druhého přechodného období byl poznamenán vzestupem 18. dynastie za Ahmose I., který vyhnal Hyksósy a sjednotil Egypt, což předznamenalo začátek prosperující Nové říše.[57] Toto období je v egyptské historii klíčové pro svůj odraz politické nestability, cizích vlivů a případného znovusjednocení a posílení egyptského státu.
Play button
1550 BCE Jan 1 - 1075 BCE

Nové egyptské království

Thebes, Al Qarnah, Al Qarna, E
Nová říše, známá také jako Egyptská říše, trvala od 16. do 11. století př. n. l. a zahrnovala 18. až 20. dynastie.Následovalo druhé přechodné období a předcházelo třetímu přechodnému období.Tato éra, založená mezi lety 1570 a 1544 př. n. l. [58] prostřednictvím radiokarbonového datování, byla nejprosperující a nejsilnější fází Egypta.[59]Osmnáctá dynastie představovala proslulé faraony jako Ahmose I., Hatšepsut, Thutmose III., Amenhotep III., Achnaton a Tutanchamon.Ahmose I., považovaný za zakladatele dynastie, znovu sjednotil Egypt a vedl kampaň v Levantě.[60] Jeho nástupci Amenhotep I. a Thutmose I. pokračovali ve vojenských taženích do Núbie a Levanty, přičemž Thutmose I. byl prvním faraonem, který překročil Eufrat.[61]Hatšepsut, dcera Thutmose I., se ukázala jako mocná vládkyně, obnovila obchodní sítě a zadala významné architektonické projekty.[62] Thutmose III., známý svou vojenskou zdatností, značně rozšířil egyptskou říši.[63] Amenhotep III., jeden z nejbohatších faraonů, je pozoruhodný svými architektonickými příspěvky.Jedním z nejznámějších faraonů osmnácté dynastie je Amenhotep IV., který si změnil jméno na Achnaton na počest Atona, reprezentace egyptského boha Ra.Na konci 18. dynastie se status Egypta radikálně změnil.S pomocí Achnatonova zjevného nezájmu o mezinárodní dění Chetité postupně rozšířili svůj vliv do Levanty, aby se stali hlavní mocností v mezinárodní politice – mocností, které se Seti I. i jeho syn Ramesse II postavili během devatenácté dynastie.Dynastie se uzavřela s vládci Ajem a Horemhebem, kteří povstali z oficiálních řad.[64]Devatenáctou dynastii starověkého Egypta založil vezír Ramesse I., jmenovaný posledním vládcem 18. dynastie, faraonem Horemhebem.Krátká vláda Ramesse I. sloužila jako přechodné období mezi vládou Horemheba a dobou dominantnějších faraonů.Jeho syn Seti I. a vnuk Ramesse II. se zvláště zasloužili o povýšení Egypta na bezprecedentní úroveň imperiální síly a prosperity.Tato dynastie znamenala významnou fázi v egyptské historii, charakterizovanou silným vedením a expanzivní politikou.Nejpozoruhodnější faraon 20. dynastie, Ramesse III., čelil invazím mořských národů a Libyjců, podařilo se jim je odrazit, ale za cenu velkých ekonomických nákladů.[65] Jeho vláda skončila vnitřními spory, které připravily půdu pro úpadek Nové říše.Konec dynastie byl poznamenán slabým panstvím, což nakonec vedlo ke vzestupu místních mocností, jako byli velekněží Amun a Smendes v Dolním Egyptě, což znamenalo nástup třetího přechodného období.
Třetí přechodné období Egypta
Asyrští vojáci Aššurbanipala II obléhají město. ©Angus McBride
1075 BCE Jan 1 - 664 BCE

Třetí přechodné období Egypta

Tanis, Egypt
Třetí přechodné období starověkého Egypta, počínaje smrtí Ramesse XI v roce 1077 př. n. l., znamenalo konec Nové říše a předcházelo Pozdní období.Tato éra je charakteristická politickou roztříštěností a poklesem mezinárodní prestiže.Během 21. dynastie došlo v Egyptě k rozdělení moci.Smendes I., vládnoucí z Tanisu, ovládal Dolní Egypt, zatímco velekněží Amun v Thébách měli významný vliv na Střední a Horní Egypt.[66] Navzdory zdání bylo toto rozdělení méně závažné kvůli propleteným rodinným vztahům mezi kněžími a faraony.22. dynastie, založená Shoshenqem I. kolem roku 945 př. n. l., zpočátku přinesla stabilitu.Po vládě Osorkona II se však země fakticky rozdělila, přičemž Shoshenq III ovládal Dolní Egypt a Takelot II a Osorkon III ovládal Střední a Horní Egypt.Théby zažily občanskou válku, vyřešenou ve prospěch Osorkona B, což vedlo k založení 23. dynastie.Toto období bylo poznamenáno další fragmentací a vzestupem místních městských států.Núbijské království využilo rozdělení Egypta.25. dynastie, kterou založil Piye kolem roku 732 př. n. l., viděla, jak núbijští vládci rozšířili svou kontrolu nad Egyptem.Tato dynastie je známá svými stavebními projekty a obnovou chrámů v údolí Nilu.[67] Rostoucí vliv Asýrie nad regionem však ohrožoval nezávislost Egypta.Asyrské invaze mezi lety 670 a 663 př. n. l. kvůli strategickému významu Egypta a zdrojům, zejména dřeva na tavení železa, zemi výrazně oslabily.Faraoni Taharqa a Tantamani čelili neustálému konfliktu s Asýrií, který vyvrcholil vypleněním Théb a Memfidy v roce 664 př. n. l., což znamenalo konec núbijské vlády nad Egyptem.[68]Třetí přechodné období skončilo vzestupem 26. dynastie za Psamtika I. v roce 664 př. n. l., po stažení Asýrie a porážce Tantamani.Psamtik I sjednotil Egypt, nastolil kontrolu nad Thébami a zahájil pozdní období starověkého Egypta.Jeho vláda přinesla stabilitu a nezávislost na asyrském vlivu a položila základy pro následující vývoj egyptských dějin.
Pozdní období starověkého Egypta
Imaginární ilustrace z 19. století, kdy se Cambýses II setkává s Psamtikem III. ©Jean-Adrien Guignet
664 BCE Jan 1 - 332 BCE

Pozdní období starověkého Egypta

Sais, Basyoun, Egypt
Pozdní období starověkého Egypta, které trvalo od roku 664 do roku 332 př. n. l., znamenalo konečnou fázi egyptské nadvlády a zahrnovalo perskou nadvládu nad regionem.Tato éra začala po třetím přechodném období a vládě núbijské 25. dynastie, počínaje dynastií Saite založenou Psamtikem I. pod neoasyrským vlivem.26. dynastie, známá také jako dynastie Saite, vládla v letech 672 až 525 př. n. l. a zaměřovala se na znovusjednocení a expanzi.Psamtik I. zahájil sjednocení kolem roku 656 př. n. l., samo o sobě přímým důsledkem asyrského vyhození Théb.Začala výstavba kanálu od Nilu k Rudému moři.Toto období vidělo rozšířený egyptský vliv na Blízký východ a významné vojenské výpravy, jako ty Psamtika II do Núbie.[69] Brooklynský papyrus, pozoruhodný lékařský text z této doby, odráží pokrok této éry.[70] Umění z tohoto období často zobrazovalo kulty zvířat, jako bůh Pataikos se zvířecími rysy.[71]První achajmenovské období (525–404 př. n. l.) začalo bitvou u Pelusia, kdy Egypt dobyla rozsáhlá achajmenovská říše pod vedením Kambýsa a Egypt se stal satrapií.Tato dynastie zahrnovala perské císaře jako Cambyses, Xerxes I. a Darius Veliký a byla svědkem povstání jako Inaros II., podporovaných Athéňany .Perští satrapové, jako Aryandes a Achaimenes, vládli Egyptu během této doby.28. až 30. dynastie představovaly poslední úsek egyptské významné domorodé vlády.28. dynastie, která trvala od roku 404 do roku 398 př. n. l., měla jediného krále, Amyrtaia.29. dynastie (398–380 př. n. l.) viděla vládce jako Hakor bojovat s perskými invazemi.30. dynastie (380–343 př. n. l.), ovlivněná uměním 26. dynastie, skončila porážkou Nectanebo II, což vedlo k opětovnému připojení Persie.Druhé achajmenovské období (343–332 př. n. l.) znamenalo 31. dynastii, kdy perští císaři vládli jako faraoni až do dobytí Alexandrem Velikým v roce 332 př. n. l.Tím se Egypt přenesl do helénistického období za Ptolemaiovy dynastie založené Ptolemaiem I. Soterem, jedním z Alexandrových generálů.Pozdní období je významné pro své kulturní a politické změny, které vedly k případné integraci Egypta do helénistického světa.
332 BCE - 642
Řecko-římské obdobíornament
Dobytí Egypta Alexandrem Velikým
Alexandr Mosaic ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
332 BCE Jun 1

Dobytí Egypta Alexandrem Velikým

Alexandria, Egypt
Alexandr Veliký , jméno, které rezonuje historií, znamenalo významný obrat ve starověkém světě dobytím Egypta v roce 332 př.nl.Jeho příchod do Egypta nejen ukončil achajmenovskou perskou nadvládu, ale také položil základy helénistickému období, kdy se propletly řecké a egyptské kultury.Tento článek se ponoří do historického kontextu a dopadu Alexandrova dobytí Egypta, klíčového momentu v jeho bohaté historii.Předehra k dobytíPřed Alexandrovým příchodem byl Egypt pod nadvládou Perské říše jako součást vlády dynastie Achajmenovců.Peršané, vedení císaři jako Darius III., čelili v Egyptě rostoucí nespokojenosti a povstání.Tento neklid připravil půdu pro významný přesun síly.Alexandr Veliký, král Makedonie, se pustil do svého ambiciózního tažení proti Achajmenovské perské říši a pohlížel na Egypt jako na klíčové dobytí.Jeho strategická vojenská zdatnost a oslabený stav perské kontroly v Egyptě usnadnily relativně neomezený vstup do země.V roce 332 př. nl vstoupil Alexandr do Egypta a země se rychle dostala do jeho rukou.Pád perské nadvlády byl poznamenán kapitulací perského satrapy Egypta Mazacese.Alexandrův přístup, vyznačující se respektem k egyptské kultuře a náboženství, si vysloužil podporu egyptského lidu.Založení AlexandrieJedním z Alexandrových významných příspěvků bylo založení města Alexandrie na pobřeží Středozemního moře.Toto město, pojmenované po něm, se stalo centrem helénistické kultury a vzdělanosti, symbolizující spojení řecké a egyptské civilizace.Alexandrovo dobytí zahájilo v Egyptě helénistické období, které se vyznačovalo šířením řecké kultury, jazyka a politických myšlenek.V této době došlo k prolnutí řeckých a egyptských tradic, což hluboce ovlivnilo umění, architekturu, náboženství a vládu.Přestože Alexandrova vláda v Egyptě byla krátká, jeho dědictví přetrvalo i během dynastie Ptolemaiovců, kterou založil jeho generál Ptolemaios I. Soter.Tato dynastie, směs řeckých a egyptských vlivů, vládla Egyptu až do dobytí Římany v roce 30 př.nl.
Ptolemaiovský Egypt
©Osprey Publishing
305 BCE Jan 1 - 30 BCE

Ptolemaiovský Egypt

Alexandria, Egypt
Ptolemaiovské království, založené v roce 305 př. n. l. Ptolemaiem I. Sotrem, makedonským generálem a společníkem Alexandra Velikého , byl starověký řecký stát se sídlem v Egyptě během helénistického období.Tato dynastie, která trvala až do smrti Kleopatry VII v roce 30 př. n. l., byla poslední a nejdelší dynastií starověkého Egypta, která znamenala novou éru charakterizovanou náboženským synkretismem a vznikem řecko-egyptské kultury.[72]Následovat Alexander velký dobytí Achaemenid Peršan -kontrolovaný Egypt v 332 BCE, jeho říše se rozpustila po jeho smrti v 323 BCE, vést k bojům o moc mezi jeho nástupci, diadochy.Ptolemaios zajistil Egypt a založil Alexandrii jako své hlavní město, které se stalo centrem řecké kultury, vzdělanosti a obchodu.[73] Ptolemaiovské království se po syrských válkách rozšířilo o části Libye, Sinaje a Núbie.Aby se Ptolemaiovci integrovali s původními Egypťany, přijali titul faraona a zobrazovali se v egyptském stylu na veřejných památkách, přičemž si zachovali svou helénistickou identitu a zvyky.[74] Správa království zahrnovala složitou byrokracii, z níž měla prospěch především řecká vládnoucí třída, s omezenou integrací původních Egypťanů, kteří si udrželi kontrolu nad místními a náboženskými záležitostmi.[74] Ptolemaiovci postupně přijali egyptské zvyky, počínaje Ptolemaiem II. Filadelfem, včetně sňatků sourozenců a účasti na egyptských náboženských praktikách, a podporovali stavbu a restaurování chrámů.[75]Ptolemaiovský Egypt se od poloviny 3. století př. n. l. ukázal jako nejbohatší a nejmocnější z Alexandrových nástupnických států, ztělesňující řeckou civilizaci.[74] Od poloviny 2. století př. n. l. však vnitřní dynastické konflikty a vnější války království oslabovaly, a tak bylo stále více závislé na římské republice.Za Kleopatry VII vedlo egyptské zapletení do římských občanských válek k jeho anexi jako posledního nezávislého helénistického státu.Římský Egypt se pak stal prosperující provincií, udržující řečtinu jako jazyk vlády a obchodu až do dobytí muslimy v roce 641 n. l.Alexandrie zůstala významným středomořským městem až do pozdního středověku.[76]
Play button
30 BCE Jan 1 - 641

římský Egypt

Alexandria, Egypt
Římský Egypt, jako provincie římské říše od roku 30 př. n. l. do roku 641 n. l., byl životně důležitou oblastí zahrnující většinu dnešního Egypta, s výjimkou Sinaje.Byla to velmi prosperující provincie, známá svou produkcí obilí a vyspělou městskou ekonomikou, což z ní činí nejbohatší římskou provincii mimo Itálii.[77] Populace, odhadovaná mezi 4 až 8 miliony, [78] se soustředila kolem Alexandrie, největšího přístavu a druhého největšího města Římské říše.[79]Římská vojenská přítomnost v Egyptě zpočátku zahrnovala tři legie, později redukované na dvě, doplněné o pomocné síly.[80] Administrativně byl Egypt rozdělen na nomy, přičemž každé větší město známé jako metropole požívalo určitých výsad.[80] Obyvatelstvo bylo etnicky a kulturně různorodé, převážně zahrnovalo rolníky mluvící egyptsky.Naproti tomu městské obyvatelstvo v metropolích bylo řecky mluvící a následovalo helénistickou kulturu.Navzdory těmto rozdělením existovala významná sociální mobilita, urbanizace a vysoká míra gramotnosti.[80] Constitutio Antoniniana z roku 212 rozšířilo římské občanství na všechny svobodné Egypťany.[80]Římský Egypt byl zpočátku odolný, na konci 2. století se vzpamatovával z Antoninského moru.[80] Během krize třetího století se však po invazi Zenobie v roce 269 n. l. dostala pod kontrolu Palmyrénské říše, aby ji pak znovu získal císař Aurelianus a později ji uchvatitelé postavili proti císaři Diokleciánovi.[81] Diokleciánova vláda přinesla administrativní a ekonomické reformy, které se shodovaly se vzestupem křesťanství , což vedlo ke vzniku koptského jazyka mezi egyptskými křesťany.[80]Za Diokleciána byla jižní hranice přesunuta k prvnímu kataraktu na Nilu u Syene (Asuán), čímž byla označena dlouhodobá mírová hranice.[81] Tuto hranici udržovala pozdně římská armáda, včetně limitanei a pravidelných jednotek jako Skythové.Ekonomická stabilita byla posílena zavedením zlaté solidové mince Konstantinem Velikým .[81] Období také zaznamenalo posun k soukromému vlastnictví půdy, kdy významné statky vlastnily křesťanské církve a drobní statkáři.[81]První morová pandemie zasáhla Středozemní moře přes římský Egypt s Justiniánským morem v roce 541. Osud Egypta se dramaticky změnil v 7. století: v roce 618 byl dobytý Sásánovskou říší , v roce 628 se krátce vrátil pod východní římskou kontrolu, než se natrvalo stal součástí Rašídunu . Chalífát po muslimském dobytí v roce 641. Tento přechod znamenal konec římské vlády v Egyptě a zahájil novou éru v historii regionu.
639 - 1517
Středověký Egyptornament
Play button
639 Jan 1 00:01 - 642

Arabské dobytí Egypta

Egypt
Muslimské dobytí Egypta , ke kterému došlo mezi 639 a 646 CE, stojí jako klíčová událost v rozsáhlé historii Egypta.Toto dobytí znamenalo nejen konec římsko- byzantské nadvlády v Egyptě, ale také předznamenalo zavedení islámu a arabského jazyka, což významně utvářelo kulturní a náboženskou krajinu regionu.Tato esej se ponoří do historického kontextu, klíčových bitev a trvalých dopadů tohoto významného období.Před muslimským dobytím byl Egypt pod byzantskou kontrolou a sloužil jako kritická provincie díky své strategické poloze a zemědělskému bohatství.Byzantská říše však byla oslabena vnitřními spory a vnějšími konflikty, zejména se Sasánovskou říší , což připravilo půdu pro vznik nové moci.Muslimské dobývání začalo pod vedením generála Amr ibn al-As, vyslaného chalífem Omarem, druhým chalífou islámského rašídunského chalífátu .Počáteční fáze dobývání byla poznamenána významnými bitvami, včetně klíčové bitvy u Heliopole v roce 640 n. l.Byzantské síly pod velením generála Theodora byly rozhodně poraženy, čímž se otevřela cesta pro muslimské síly k dobytí klíčových měst, jako je Alexandrie.Alexandrie, hlavní centrum obchodu a kultury, padla do rukou muslimů v roce 641 n. l.Navzdory několika pokusům Byzantské říše znovu získat kontrolu, včetně velké kampaně v roce 645, byly jejich snahy nakonec neúspěšné, což vedlo k úplné muslimské kontrole Egypta v roce 646.Dobytí vedlo k hlubokým změnám v náboženské a kulturní identitě Egypta.Islám se postupně stal dominantním náboženstvím, které nahradilo křesťanství , a arabština se objevila jako hlavní jazyk ovlivňující sociální a správní struktury.Představení islámské architektury a umění zanechalo v egyptském kulturním dědictví trvalý otisk.Za muslimské nadvlády byl Egypt svědkem významných ekonomických a administrativních reforem.Daň džizja uvalená na nemuslimy vedla ke konverzi k islámu, zatímco noví vládci také zahájili pozemkové reformy, zlepšili zavlažovací systém a tím i zemědělství.
Umajjovské a Abbásovské období v Egyptě
Abbásovská revoluce ©HistoryMaps
661 Jan 1 - 969

Umajjovské a Abbásovské období v Egyptě

Egypt
První Fitna, významná raná islámská občanská válka, vedla k významným změnám ve správě Egypta.Během tohoto období chalífa Ali jmenoval Muhammada ibn Abi Bakra egyptským guvernérem.Nicméně, Amr ibn al-As, podporující Umajjovce , porazil Ibn Abi Bakra v roce 658 a vládl Egyptu až do své smrti v roce 664. Za Umayyadů proumajjovští partyzáni jako Maslama ibn Mukhallad al-Ansari pokračovali ve vládě Egypta až do Druhé Fitny. .Během tohoto konfliktu byl ustaven Zubayridův režim podporovaný Kharijite, neoblíbený mezi místními Araby.Umajjovský chalífa Marwan I. vtrhl do Egypta v roce 684, obnovil kontrolu Umajjů a jmenoval svého syna Abd al-Azíze guvernérem, který účinně vládl jako místokrál po dobu 20 let.[82]Za vlády Umajjovců zavedli guvernéři jako Abd al-Malik ibn Rifa'a al-Fahmi a Ayyub ibn Sharhabil, vybraní z místní vojenské elity (jund), politiku, která zvýšila tlak na Kopty a zahájila islamizaci.[83] To vedlo k několika koptským povstáním kvůli zvýšenému zdanění, nejpozoruhodnější v roce 725. Arabština se stala oficiálním vládním jazykem v roce 706, což přispělo k vytvoření egyptské arabštiny.Umajjovské období skončilo dalšími povstáními v letech 739 a 750.Během Abbásovského období zažil Egypt nové zdanění a další koptské povstání.Rozhodnutí chalífy al-Mu'tasima v roce 834 centralizovat moc a finanční kontrolu vedlo k významným změnám, včetně nahrazení místních arabských jednotek tureckými vojáky.V 9. století muslimská populace předčila koptské křesťany , přičemž procesy arabizace a islamizace zesílily.„Anarchie v Samaře“ v srdci Abbasid usnadnila vzestup Alidských revolučních hnutí v Egyptě.[84]Tulunidské období začalo v roce 868, kdy byl guvernérem jmenován Ahmad ibn Tulun, což znamenalo posun směrem k politické nezávislosti Egypta.Navzdory vnitřním bojům o moc zavedl Ibn Tulun de facto nezávislou vládu, nashromáždil značné bohatství a rozšířil vliv do Levanty.Jeho nástupci však čelili vnitřním sporům a vnějším hrozbám, které vedly k Abbásovu znovudobytí Egypta v roce 905. [85]Egypt po Tulunidu viděl pokračující konflikty a vzestup vlivných osobností, jako byl turecký velitel Muhammad ibn Tughj al-Ikhshid.Jeho smrt v roce 946 vedla k pokojnému nástupnictví jeho syna Unujura a následné vládě Kafuru.Fátimské dobytí v roce 969 však toto období ukončilo a zahájilo novou éru egyptských dějin.[86]
Play button
969 Feb 6 - Jul 9

Fatimidské dobytí Egypta

Fustat, Kom Ghorab, Old Cairo,
Fátimské dobytí Egypta v roce 969 bylo významnou historickou událostí, kdy Fátimský chalífát pod vedením generála Jawhara dobyl Egypt od dynastie Ikhshididů.K tomuto dobytí došlo na pozadí oslabeného Abbásovského chalífátu a vnitřních krizí v Egyptě, včetně hladomoru a bojů o vedení po smrti Abú al-Miska Kafura v roce 968 n. l.Fátimovci, kteří od roku 909 posílili svou vládu v Ifriqiya (nyní Tunisko a východní Alžírsko), využili chaotické situace v Egyptě.Uprostřed této nestability místní egyptské elity stále více upřednostňovaly vládu Fátimů, aby obnovily pořádek.Fátimský chalífa al-Mu'izz li-Din Alláh zorganizoval velkou expedici vedenou Jawharem, která začala 6. února 969 n. l.Expedice vstoupila do delty Nilu v dubnu, přičemž narazila na minimální odpor sil Ikhshidid.Džawharovo ujištění o bezpečí a právech pro Egypťany usnadnilo pokojnou kapitulaci hlavního města Fustat dne 6. července 969 n. l., což znamenalo úspěšné převzetí moci Fátimy.Jawhar vládl Egyptu jako místokrál po dobu čtyř let, během nichž potlačil povstání a zahájil výstavbu Káhiry, nového hlavního města.Jeho vojenská tažení v Sýrii a proti Byzantincům však byla neúspěšná, což vedlo ke zničení fátimských armád a karmatské invazi u Káhiry.Chalífa al-Mu'izz se v roce 973 přesídlil do Egypta a založil Káhiru jako sídlo Fátimského chalífátu, které trvalo až do jeho zrušení Saladinem v roce 1171.
Fatimidský Egypt
Fatimidský Egypt ©HistoryMaps
969 Jul 9 - 1171

Fatimidský Egypt

Cairo, Egypt
Fátimský chalífát , isma'ilská šíitská dynastie, existoval od 10. do 12. století našeho letopočtu.Byl pojmenován po Fatimě, dceři islámského prorokaMohameda , a jejím manželovi 'Ali ibn Abi Talibovi.Fátimovci byli uznáváni různými isma'ilskými komunitami a dalšími muslimskými denominacemi.[87] Jejich vláda sahala od západního Středomoří až po Rudé moře, včetně severní Afriky, části Maghrebu, Sicílie, Levanty a Hedžázu.Stát Fatimid vznikl v letech 902 až 909 nl pod vedením Abú Abdalláha.Dobyl Aghlabid Ifriqiya, čímž připravil cestu pro chalífát.[88] Abdallah al-Mahdi Billah, uznávaný jako imám, se stal prvním chalífem v roce 909 n. l.[89] Zpočátku sloužila jako hlavní město al-Mahdiyya, která byla založena v roce 921, poté se v roce 948 přestěhovala do al-Mansuriyya.Za vlády al-Mu'izze byl Egypt dobyt v roce 969 a Káhira byla založena jako nové hlavní město v roce 973.Egypt se stal kulturním a náboženským srdcem říše a pěstoval jedinečnou arabskou kulturu.[90]Fátimský chalífát byl známý svou náboženskou tolerancí vůči nešíitským muslimům, židům a křesťanům [91] , ačkoli se snažil převést egyptské obyvatelstvo na svou víru.[92] Během panování al-'Azíze a al-Hakima, a zejména za al-Mustansira, chalífát viděl, jak se chalífové méně zapojovali do státních záležitostí a vezíři získali větší moc.[93] 60. léta 19. století přinesla občanskou válku, živenou politickými a etnickými rozpory uvnitř armády, ohrožující impérium.[94]Navzdory krátkému oživení pod vedením vezíra Badra al-Jamaliho Fátimský chalífát koncem 11. a 12. století upadal, [95] dále oslabený seldžuckými Turky v Sýrii a křižáky v Levantě.[94] V roce 1171 n. l. Saladin zrušil vládu Fátimů, založil dynastii Ajjúbů a znovu začlenil Egypt do autority Abbásovského chalífátu .[96]
Ajjúbovský Egypt
Ajjúbovský Egypt. ©HistoryMaps
1171 Jan 1 - 1341

Ajjúbovský Egypt

Cairo, Egypt
Ajjúbovská dynastie, založená Saladinem v roce 1171, znamenala významný posun na středověkém Středním východě.Saladin, sunnitský muslim kurdského původu, zpočátku sloužil pod Núr ad-Dínem ze Sýrie a hrál klíčovou roli v bitvách proti křižákům ve Fátimském Egyptě.Po Núr ad-Dínově smrti byl Saladin Abbásovským chalífátem prohlášen za prvního egyptského sultána.Jeho nově zřízený sultanát rychle expandoval a zahrnoval velkou část Levanty, Hidžáz, Jemen, části Núbie, Tarabulu, Kyrenaiky, jižní Anatolie a severního Iráku .Po Saladinově smrti v roce 1193 jeho synové soupeřili o kontrolu, ale nakonec se jeho bratr al-Adil stal v roce 1200 sultánem.Dynastie zůstala u moci prostřednictvím jeho potomků.Ve 30. letech 13. století se syrští emírové snažili o nezávislost, což vedlo k rozdělené říši Ajjúbů, dokud as-Sálih Ajjúb v roce 1247 n. l. znovu sjednotil většinu Sýrie.Místní muslimské dynastie však vyhnaly ajjúbovce z Jemenu, Hidžázu a části Mezopotámie.Navzdory relativně krátké vládě Ayyubids transformovali region, zejména Egypt.Posunuli ji ze šíitské na sunnitskou dominantní sílu, čímž se stala politickým, vojenským, ekonomickým a kulturním centrem až do dobytí Osmany v roce 1517. Dynastie podporovala ekonomickou prosperitu a intelektuální aktivitu a vybudovala četné medresy k posílení sunnitského islámu.Mamlúcký sultanát , který následoval, udržoval ajjúbovské knížectví Hamá až do roku 1341, čímž pokračoval v dědictví ajjúbovské vlády v regionu po dobu 267 let.
Mamluk Egypt
Mamluk Egypt ©HistoryMaps
1250 Jan 1 - 1517

Mamluk Egypt

Cairo, Egypt
Mamlúcký sultanát , vládnoucí Egyptu, Levantě a Hedžázu od poloviny 13. do počátku 16. století n. l., byl státem řízeným vojenskou kastou mamlúků (osvobození otrokáři) vedenou sultánem.Sultanát, založený v roce 1250 svržením ajjúbovské dynastie , byl rozdělen do dvou období: turkické neboli bahrijské (1250–1382) a čerkeské neboli burdžijské (1382–1517), pojmenované podle etnik vládnoucích mamlúků.Zpočátku se moci v roce 1250 chopili mamlúckí vládci z pluků ajjúbského sultána as-Sáliha Ajjúba (r. 1240–1249). V roce 1260 porazili Mongoly pod vedením sultána Qutuze a Baybarse a kontrolovali jejich expanzi na jih.Za Baybarse, Qalawunu (r. 1279–1290) a al-Ashraf Khalila (r. 1290–1293) rozšířili mamlúkové svou doménu, dobyli křižácké státy , expandovali do Makurie, Kyrenaiky, Hedžázu a jižní Anatolie.Vrchol sultanátu byl za vlády al-Nasira Muhammada (r. 1293–1341), po které následovaly vnitřní spory a mocenské přesuny na vyšší emíry.Z kulturního hlediska si mamlúkové vážili literatury a astronomie, zakládali soukromé knihovny jako symboly společenského postavení, jejichž zbytky označovaly tisíce knih.Období Burji začalo převratem Emira Barquqa v roce 1390, což znamenalo úpadek, protože mamlúcká autorita slábla kvůli invazím, povstáním a přírodním katastrofám.Sultan Barsbay (1422–1438) se pokusil o ekonomickou obnovu, včetně monopolizace obchodu s Evropou.Dynastie Burji čelila politické nestabilitě, poznamenané krátkými sultanáty a konflikty, včetně bitev proti Timuru Lenkovi a dobytí Kypru.Jejich politická roztříštěnost bránila odporu proti Osmanské říši , což vedlo k egyptské vazalizaci pod vedením osmanského sultána Selima I. v roce 1517. Osmané si udrželi třídu Mamlúků jako vládce v Egyptě, přenesli ji do středního období Osmanské říše, i když pod vazalizací.
1517 - 1914
osmanský Egyptornament
Raný osmanský Egypt
Osmanská Káhira ©Anonymous
1517 Jan 1 00:01 - 1707

Raný osmanský Egypt

Egypt
Na počátku 16. století, po osmanském dobytí Egypta v roce 1517, jmenoval sultán Selim I. Yunus Pasha guvernérem Egypta, ale brzy byl nahrazen Hayır Bey kvůli problémům s korupcí.[97] Toto období znamenalo mocenský boj mezi osmanskými představiteli amamlúky , kteří si udrželi významný vliv.Mamlukové byli začleněni do správní struktury a zastávali klíčové pozice ve 12 egyptských sandžacích.Za sultána Suleimana Nádherného byly založeny Greater Divan a Lesser Divan, aby pomáhaly pašovi, se zastoupením armády a náboženských autorit.Selim založil šest pluků na ochranu Egypta, ke kterým Sulejman přidal sedmý.[98]Osmanská administrativa často měnila egyptského guvernéra, často ročně.Jeden guvernér, Hain Ahmed Pasha, se pokusil nastolit nezávislost, ale byl zmařen a popraven.[98] V roce 1527 byl v Egyptě proveden průzkum půdy, který rozdělil půdu do čtyř typů: sultánovo panství, léna, vojenská udržovací půda a půda náboženských nadací.Tento průzkum byl realizován v roce 1605. [98]17. století v Egyptě bylo charakterizováno vojenskými vzpourami a konflikty, často kvůli pokusům omezit vydírání vojsky.V roce 1609 vedl významný konflikt k triumfálnímu vstupu Kara Mehmeda Paši do Káhiry, po kterém následovaly finanční reformy.[98] Během této doby získali místní mamlúckí bejové převahu v egyptské správě, často zastávali vojenské pozice a vyzývali guvernéry jmenované Osmany.[99] Egyptská armáda se silnými místními vazbami často ovlivňovala jmenování guvernérů a měla podstatnou kontrolu nad správou.[100]Století také vidělo vzestup dvou vlivných frakcí v Egyptě: Faqari, spojených s osmanskou kavalérií, a Qasimi, spojených s původními egyptskými vojsky.Tyto frakce, symbolizované svými odlišnými barvami a symboly, významně ovlivnily vládnutí a politiku osmanského Egypta.[101]
Později osmanský Egypt
Pozdní osmanský Egypt. ©Anonymous
1707 Jan 1 - 1798

Později osmanský Egypt

Egypt
V 18. století byli pašové v Egyptě dosazení Osmany zastíněni mamlúckými beyi, zejména prostřednictvím úřadů Shaykh al-Balad a Amir al-hajj.Tento posun moci je špatně zdokumentován kvůli nedostatku podrobných kronik pro toto období.[102]V roce 1707 konflikt mezi dvěma mamlúckými frakcemi, Kásimity a Fikárity, vedenými šejchem al-Baladem Kásimem Iywazem, vyústil v prodlouženou bitvu u Káhiry.Smrt Qasima Iywaze vedla k tomu, že se z jeho syna Ismaila stal Shaykh al-Balad, který během svého 16letého funkčního období usmířil frakce.[102] „Velké pobuřování“ v letech 1711-1714, náboženské povstání proti súfijským praktikám, způsobilo významné pozdvižení, dokud nebylo potlačeno.[103] Zavraždění Ismaila v roce 1724 spustilo další mocenské boje, přičemž vůdci jako Shirkas Bey a Dhu-'l-Fiqar uspěli a byli postupně zavražděni.[102]V roce 1743 byl Othman Bey vytlačen Ibrahimem a Ridwanem Beyem, kteří pak společně vládli Egyptu a střídali klíčové úřady.Přežili několik pokusů o převrat, což vedlo ke změnám ve vedení a ke vzniku Ali Bey al-Kabir.[102] Ali Bey, zpočátku známý obranou karavany, se snažil pomstít Ibrahimovu smrt a v roce 1760 se stal šejkem al-Baladem. Jeho přísná vláda způsobila nesouhlas, což vedlo k jeho dočasnému vyhnanství.[102]V roce 1766 Ali Bey uprchl do Jemenu, ale v roce 1767 se vrátil do Káhiry a posílil svou pozici tím, že jmenoval spojence jako bey.Pokusil se centralizovat vojenskou moc a v roce 1769 vyhlásil Egypt za nezávislý, čímž odolal osmanským pokusům o znovuzískání kontroly.[102] Ali Bey rozšířil svůj vliv po celém Arabském poloostrově, ale jeho vláda čelila výzvám zevnitř, zejména ze strany jeho zetě Abu-'l-Dhahaba, který se nakonec spojil s Osmanskou bránou a v roce 1772 pochodoval na Káhiru. [102]Porážka Ali Bey a následná smrt v roce 1773 vedly k tomu, že se Egypt vrátil pod osmanskou kontrolu pod Abu-'l-Dhahabem.Po Abu-'l-Dhahabově smrti v roce 1775 boje o moc pokračovaly, z Ismaila Beye se stal šejk al-Balad, ale nakonec byl sesazen Ibrahimem a Muradem Beyem, kteří nastolili společnou vládu.Toto období bylo poznamenáno vnitřními spory a osmanskou expedicí v roce 1786 s cílem znovu získat kontrolu nad Egyptem.V roce 1798, kdy Napoleon Bonaparte napadl Egypt, byli Ibrahim Bey a Murad Bey stále u moci, což znamenalo období nepřetržitých politických turbulencí a mocenských posunů v egyptské historii 18. století.[102]
Play button
1798 Jan 1 - 1801

Francouzská okupace Egypta

Egypt
Francouzskou výpravu do Egypta , údajně na podporu osmanské brány a potlačenímamlúků , vedl Napoleon Bonaparte.Bonapartovo prohlášení v Alexandrii zdůrazňovalo rovnost, zásluhy a úctu k islámu, což kontrastovalo s údajným nedostatkem těchto vlastností u mamlúků.Slíbil otevřený přístup všem Egypťanům na administrativní místa a navrhl svržení papežské autority, aby demonstroval francouzskou oddanost islámu.[102]Egypťané však byli k francouzským záměrům skeptičtí.Po francouzském vítězství v bitvě u Embabehu (bitva u pyramid), kde byly síly Murada Beye a Ibrahima Beye poraženy, byla v Káhiře vytvořena obecní rada zahrnující šejky, mamlúky a francouzští členové, která sloužila především k prosazování francouzských dekretů.[102]Francouzská neporazitelnost byla zpochybňována po porážce jejich flotily v bitvě na Nilu a neúspěchu v Horním Egyptě.Napětí eskalovalo zavedením domovní daně, což vedlo k povstání v Káhiře v říjnu 1798. Francouzský generál Dupuy byl zabit, ale Bonaparte a generál Kléber povstání rychle potlačili.Francouzské použití mešity Al-Azhar jako stáje způsobilo hluboké pohoršení.[102]Bonapartova syrská expedice v roce 1799 dočasně oslabila francouzskou kontrolu v Egyptě.Po návratu porazil společný útok Murada Beye a Ibrahima Beye a později rozdrtil tureckou armádu u Aboukiru.Bonaparte poté opustil Egypt a svým nástupcem jmenoval Klébera.[102] Kléber čelil prekérní situaci.Poté, co byly počáteční dohody o francouzské evakuaci zablokovány Brity, zažila Káhira nepokoje, které Kléber potlačil.Vyjednával s Muradem Beyem a udělil mu kontrolu nad Horním Egyptem, ale Kléber byl v červnu 1800 zavražděn [. 102]Generál Jacques-Francois Menou následoval Klébera, pokoušel se získat přízeň muslimů, ale odcizil Egypťany vyhlášením francouzského protektorátu.V roce 1801 se anglické a turecké síly vylodily u Abu Qir, což vedlo k francouzským porážkám.Generál Belliard se vzdal Káhiry v květnu a Menou kapituloval v Alexandrii v srpnu, čímž skončila francouzská okupace.[102] Trvalým dědictvím francouzské okupace byl „Description de l'Egypte“, podrobná studie o Egyptě od francouzských učenců, která významně přispěla k oboru egyptologie.[102]
Play button
1805 Jan 1 - 1953

Egypt za vlády Muhammada Aliho

Egypt
Dynastie Muhammada Aliho, trvající od roku 1805 do roku 1953, znamenala transformační éru v egyptské historii, která zahrnovala osmanský Egypt , Brity okupovaný Khedivate a nezávislý sultanát a Egyptské království, které vyvrcholilo v roce 1952 revolucí a založením Republiky Republiky. Egypt.Toto období egyptských dějin za dynastie Muhammada Aliho bylo poznamenáno významnými modernizačními snahami, znárodněním zdrojů, vojenskými konflikty a rostoucím evropským vlivem, což připravilo půdu pro případnou cestu Egypta k nezávislosti.Muhammad Ali se chopil moci uprostřed třístranné občanské války mezi Osmany,Mamlúky a albánskými žoldáky.V roce 1805 byl uznán osmanským sultánem jako egyptský vládce, což znamenalo jeho nespornou kontrolu.Kampaň proti Saúdům (osmansko-saúdská válka, 1811-1818)V reakci na osmanské rozkazy vedl Muhammad Ali válku proti wahhábistům v Najd, kteří dobyli Mekku.Tažení, které zpočátku vedl jeho syn Tusun a později on sám, úspěšně dobylo zpět mekkská území.Reformy a znárodnění (1808-1823)Muhammad Ali zahájil významné reformy, včetně znárodnění půdy, kdy zabavil pozemky a nabízel na oplátku nepřiměřené penze, čímž se stal hlavním vlastníkem půdy v Egyptě.Pokusil se také modernizovat armádu, což vedlo ke vzpouře v Káhiře.Ekonomický vývojZa vlády Muhammada Aliho viděla egyptská ekonomika pátý nejproduktivnější bavlnářský průmysl na světě.Zavedení parních strojů modernizovalo egyptskou průmyslovou výrobu, navzdory počátečnímu nedostatku uhelných ložisek.Invaze do Libye a Súdánu (1820-1824)Muhammad Ali rozšířil egyptskou kontrolu do východní Libye a Súdánu, aby zajistil obchodní cesty a potenciální zlaté doly.Tato expanze byla poznamenána vojenskými úspěchy a založením Chartúmu.Řecká kampaň (1824–1828)Muhammad Ali, pozván osmanským sultánem, sehrál významnou roli v potlačení řecké války za nezávislost, když rozmístil svou reformovanou armádu pod velením svého syna Ibrahima.Válka se sultánem (egyptsko-osmanská válka, 1831-33)Vznikl konflikt ohledně ambice Muhammada Aliho rozšířit svou kontrolu, což vedlo k významným vojenským vítězstvím v Libanonu, Sýrii a Anatolii.Evropská intervence však další expanzi zastavila.Vláda Muhammada Aliho skončila v roce 1841 dědičným vládnutím v jeho rodině, i když s omezeními zdůrazňujícími jeho vazalský status vůči Osmanské říši.Navzdory ztrátě významné moci měly jeho reformy a hospodářské politiky trvalé dopady na Egypt.Po Muhammadu Alim vládli Egyptu po sobě jdoucí členové jeho dynastie, z nichž každý se potýkal s vnitřními a vnějšími problémy, včetně evropských intervencí a administrativních reforem.Britská okupace Egypta (1882)Rostoucí nespokojenost a nacionalistická hnutí vedla ke zvýšené evropské intervenci, která vyvrcholila britskou okupací Egypta v roce 1882 po vojenské akci proti nacionalistickým revoltám.
Suezský průplav
Otevření Suezského průplavu, 1869 ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1859 Jan 1 - 1869

Suezský průplav

Suez Canal, Egypt
Starověké kanály spojující Nil s Rudým mořem byly vybudovány pro usnadnění cestování.Jeden takový kanál, pravděpodobně postavený za vlády Senusreta II. nebo Ramesse II., byl později začleněn do rozsáhlejšího kanálu za Necha II. (610–595 př.nl).Jediný plně funkční starověký kanál však dokončil Darius I. (522–486 př. n. l.).[104]Napoleon Bonaparte, který se stal francouzským císařem v roce 1804, původně uvažoval o vybudování kanálu, který by spojil Středozemní moře s Rudým mořem.Tento plán byl však opuštěn kvůli mylnému přesvědčení, že takový kanál by vyžadoval nákladné a časově náročné zdymadla.V 19. století získal Ferdinand de Lesseps v letech 1854 a 1856 koncesi od Sa'ida Paši, egyptského a Súdánského chedivu. Tato koncese byla určena na vytvoření společnosti na výstavbu a provozování kanálu otevřeného všem národům na 99 let. let po svém otevření.De Lesseps využil svůj přátelský vztah se Sa'idem, který navázal během svého působení jako francouzský diplomat ve 30. letech 19. století.De Lesseps poté zorganizoval Mezinárodní komisi pro proražení Suezské šíje, složenou ze 13 odborníků ze sedmi zemí, aby posoudila proveditelnost a optimální trasu kanálu.Komise, která se dohodla na plánech Linanta de Bellefondse, předložila v prosinci 1856 podrobnou zprávu, která vedla k založení společnosti Suezského průplavu dne 15. prosince 1858. [105]Stavba začala poblíž Port Said dne 25. dubna 1859 a trvala přibližně deset let.Projekt zpočátku používal nucenou práci (corvée) až do roku 1864. [106] Odhaduje se, že do stavby bylo zapojeno přes 1,5 milionu lidí, přičemž desítky tisíc podlehly nemocem, jako je cholera.[107] Suezský průplav byl oficiálně otevřen pod francouzskou kontrolou v listopadu 1869, což znamenalo významný pokrok v námořním obchodu a navigaci.
Play button
1889 Jan 1 - 1952

Historie Egypta za Britů

Egypt
Britská nepřímá vláda v Egyptě v letech 1882 až 1952 byla obdobím poznamenaným významnými politickými změnami a nacionalistickými hnutími.Tato éra začala britským vojenským vítězstvím nad egyptskou armádou v Tel el-Kebiru v září 1882 a skončila egyptskou revolucí v roce 1952, která přeměnila Egypt na republiku a vedla k vyhnání britských poradců.K nástupcům Muhammada Aliho patřili jeho syn Ibrahim (1848), vnuk Abbas I (1848), Said (1854) a Isma'il (1863).Abbas I byl opatrný, zatímco Said a Ismail byli ambiciózní, ale finančně nerozvážní.Jejich rozsáhlé rozvojové projekty, jako je Suezský průplav dokončený v roce 1869, vyústily v masivní dluhy vůči evropským bankám a vysoké daně, což způsobilo nespokojenost veřejnosti.Ismailovy pokusy o expanzi do Etiopie byly neúspěšné, což vedlo k porážkám u Gundet (1875) a Gura (1876).V roce 1875 egyptská finanční krize vedla Ismaila k prodeji egyptského 44% podílu v Suezském průplavu Britům.Tento krok v kombinaci s narůstajícími dluhy vedl k tomu, že britští a francouzští finanční kontroloři měli v roce 1878 významný vliv na egyptskou vládu [. 108]Nespokojenost se zahraniční intervencí a místní správou podnítila nacionalistická hnutí, v roce 1879 se objevily prominentní osobnosti jako Ahmad Urabi. Urabiho nacionalistická vláda v roce 1882, oddaná demokratickým reformám, vyprovokovala vojenskou intervenci Británie a Francie.Britské vítězství u Tel el-Kebiru [109] vedlo k znovuobsazení Tewfika Paši a zřízení de facto britského protektorátu.[110]V roce 1914 byl formalizován britský protektorát, který nahradil osmanský vliv.Během tohoto období incidenty jako incident v Dinshaway z roku 1906 podněcovaly nacionalistické nálady.[111] Revoluce z roku 1919, kterou podnítil exil nacionalistického vůdce Saada Zaghlula, vedla k jednostrannému vyhlášení egyptské nezávislosti Spojeného království v roce 1922. [112]Ústava byla implementována v roce 1923, což vedlo ke zvolení Saada Zaghlula předsedou vlády v roce 1924. Anglo-egyptská smlouva z roku 1936 se pokusila situaci stabilizovat, ale pokračující britský vliv a královské politické vměšování vedly k pokračujícím nepokojům.Revoluce v roce 1952, organizovaná Hnutím svobodných důstojníků, vyústila v abdikaci krále Farúka a prohlášení Egypta za republiku.Britská vojenská přítomnost pokračovala až do roku 1954, což znamenalo konec téměř 72 let britského vlivu v Egyptě.[113]
Play button
1918 Nov 1 - 1919 Jul

1919 egyptská revoluce

Egypt
Egyptské království
Letadlo nad pyramidami během druhé světové války v Egyptě. ©Anonymous
1922 Jan 1 - 1953

Egyptské království

Egypt
V prosinci 1921 britské úřady v Káhiře reagovaly na nacionalistické demonstrace deportací Saada Zaghlula a zavedením stanného práva.Navzdory těmto napětím vyhlásilo Spojené království 28. února 1922 egyptskou nezávislost, čímž ukončilo protektorát a založilo nezávislé Egyptské království se Sarwatem Pašou jako premiérem.Británie si však udržela významnou kontrolu nad Egyptem, včetně zóny průplavu, Súdánu, vnější ochrany a vlivu na policii, armádu, železnice a komunikace.Vláda krále Fuada byla poznamenána bojem se stranou Wafd, nacionalistickou skupinou oponující britskému vlivu, a Brity, kteří si chtěli udržet kontrolu nad Suezským průplavem.Během tohoto období se objevily další významné politické síly, jako Komunistická strana (1925) a Muslimské bratrstvo (1928), z nichž se později stal významný politický a náboženský subjekt.Po smrti krále Fuada v roce 1936 nastoupil na trůn jeho syn Farouk.Anglo-egyptská smlouva z roku 1936, ovlivněná rostoucím nacionalismem aitalskou invazí do Habeše, vyžadovala, aby Spojené království stáhlo své jednotky z Egypta, s výjimkou zóny Suezského průplavu, a umožnilo jejich návrat v době války.Přes tyto změny korupce a vnímané britské loutkářství pokazily vládu krále Farouka, což vedlo k dalšímu nacionalistickému cítění.Během druhé světové války sloužil Egypt jako základna pro spojenecké operace.Poválečná porážka Egypta v palestinské válce (1948-1949) a vnitřní nespokojenost vedly v roce 1952 k egyptské revoluci hnutím svobodných důstojníků.Král Farúk abdikoval ve prospěch svého syna Fuada II., ale monarchie byla v roce 1953 zrušena a vznikla Egyptská republika.Status Súdánu byl vyřešen v roce 1953, což vedlo k jeho nezávislosti v roce 1956.
Play button
1952 Jul 23

Egyptská revoluce z roku 1952

Egypt
Egyptská revoluce z roku 1952, [127] známá také jako revoluce z 23. července nebo státní převrat z roku 1952, znamenala významnou transformaci v egyptské politické, ekonomické a společenské krajině.Revoluce, kterou 23. července 1952 zahájilo Hnutí svobodných důstojníků, vedené Mohamedem Naguibem a Gamalem Abdel Nasserem, [128] vyústila ve svržení krále Farúka.Tato událost katalyzovala revoluční politiku v arabském světě, ovlivnila dekolonizaci a podpořila solidaritu třetího světa během studené války .Cílem Svobodných důstojníků bylo zrušit konstituční monarchii a aristokracii v Egyptě a Súdánu, ukončit britskou okupaci , založit republiku a zajistit nezávislost Súdánu.[129] Revoluce se hlásila k nacionalistické a antiimperialistické agendě se zaměřením na arabský nacionalismus a mezinárodní neangažovanost.Egypt čelil výzvám ze strany západních mocností, zejména Velké Británie (která okupovala Egypt od roku 1882) a Francie , které se oba zajímaly o rostoucí nacionalismus na svých územích.Válečný stav s Izraelem také představoval výzvu, když Svobodní důstojníci podporovali Palestince.[130] Tyto problémy vyvrcholily v roce 1956 Suezskou krizí, kdy Egypt napadly Spojené království, Francie a Izrael.Navzdory obrovským vojenským ztrátám byla válka vnímána jako politické vítězství Egypta, zvláště když poprvé od roku 1875 nechala Suezský průplav pod nespornou egyptskou kontrolou, čímž vymazala to, co bylo považováno za známku národního ponížení.To posílilo přitažlivost revoluce v dalších arabských zemích.Revoluce vedla k významné agrární reformě a industrializaci, což podnítilo rozvoj infrastruktury a urbanizaci.[131] V 60. letech se stal dominantním arabský socialismus, [132] přešel Egypt na centrálně plánovanou ekonomiku.Obavy z kontrarevoluce, náboženského extremismu, komunistické infiltrace a konfliktu s Izraelem však vedly k přísným politickým omezením a zákazu systému více stran.[133] Tato omezení trvala až do prezidentství Anwara Sadata (začátek v roce 1970), který zvrátil mnohé z politik revoluce.Raný úspěch revoluce inspiroval nacionalistická hnutí v jiných zemích, jako jsou antiimperialistická a antikoloniální povstání v Alžírsku, [127] a ovlivnil svržení prozápadních monarchií a vlád v regionu MENA.Egypt si revoluci připomíná každoročně 23. července.
1953
Republikánský Egyptornament
Egypt Nasserova éra
Násir se vrací k jásajícím davům v Káhiře poté, co oznámil znárodnění společnosti Suezského průplavu ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1956 Jan 1 - 1970

Egypt Nasserova éra

Egypt
Období egyptských dějin za vlády Gamala Abdela Násira, od egyptské revoluce v roce 1952 do jeho smrti v roce 1970, bylo poznamenáno významnou modernizací a socialistickou reformou, stejně jako silným panarabským nacionalismem a podporou rozvojového světa.Násir, klíčový vůdce revoluce z roku 1952, se stal prezidentem Egypta v roce 1956. Jeho činy, zejména znárodnění společnosti Suezského průplavu v roce 1956 a politický úspěch Egypta v Suezské krizi, výrazně zlepšily jeho reputaci v Egyptě a arabském světě.Jeho prestiž však byla výrazně snížena vítězstvím Izraele v šestidenní válce .Násirova éra zaznamenala bezprecedentní zlepšení životní úrovně, kdy egyptští občané získali bezkonkurenční přístup k bydlení, vzdělání, zaměstnání, zdravotní péči a sociálnímu zabezpečení.Vliv bývalé aristokracie a západních vlád na egyptské záležitosti v tomto období výrazně poklesl.[134] Národní hospodářství rostlo díky agrární reformě, projektům průmyslové modernizace, jako je ocelárna Helwan a Asuánská přehrada, a znárodnění hlavních ekonomických sektorů, včetně společnosti Suezského průplavu.[134] Ekonomický vrchol Egypta za Násira umožnil poskytování bezplatného vzdělání a zdravotní péče, přičemž tyto výhody se rozšířily i na občany jiných arabských a afrických národů prostřednictvím plných stipendií a příspěvků na živobytí na vysokoškolské vzdělání v Egyptě.Ekonomický růst se však koncem 60. let, ovlivněný občanskou válkou v Severním Jemenu, zpomalil, než se koncem 70. let zotavil.[135]Kulturně zažil Násirův Egypt zlatý věk, zejména v divadle, filmu, poezii, televizi, rozhlase, literatuře, výtvarném umění, komedii a hudbě.[136] Slávu si získali egyptští umělci, spisovatelé a umělci, jako zpěváci Abdel Halim Hafez a Umm Kulthum, spisovatel Naguib Mahfouz a herci jako Faten Hamama a Soad Hosny.Během této éry vedl Egypt v těchto kulturních oblastech arabský svět a produkoval více než 100 filmů ročně, což je v ostrém kontrastu s asi tuctem filmů vyrobených každý rok během prezidentství Husního Mubaraka (1981–2011).[136]
Play button
1956 Oct 29 - Nov 7

Suezská krize

Gaza Strip
Suezská krize z roku 1956, známá také jako druhá arabsko- izraelská válka, tripartitní agrese a sinajská válka, byla klíčovou událostí v éře studené války , kterou vyvolalo geopolitické a koloniální napětí.Začalo to znárodněním Společnosti Suezského průplavu egyptským prezidentem Gamalem Abdel Násirem 26. července 1956. Tento krok byl významným potvrzením egyptské suverenity a zpochybnil kontrolu, kterou dříve drželi britští a francouzští akcionáři.Kanál, který byl od svého otevření v roce 1869 klíčovou námořní cestou, měl nesmírný strategický a ekonomický význam, zejména pro přepravu ropy po druhé světové válce .V roce 1955 to bylo hlavní potrubí pro evropské dodávky ropy.V reakci na Násirovo znárodnění Izrael napadl 29. října 1956 Egypt a následovala společná britsko-francouzská vojenská operace.Tyto akce byly zaměřeny na znovuzískání kontroly nad kanálem a sesazení Násira.Konflikt rychle eskaloval, egyptské síly blokovaly kanál potápěním lodí.Intenzivní mezinárodní tlak, zejména ze Spojených států a Sovětského svazu , však donutil útočníky stáhnout se.Krize zdůraznila klesající globální vliv Británie a Francie a znamenala posun v rovnováze sil směrem ke Spojeným státům a Sovětskému svazu.Je příznačné, že se Suezská krize rozvinula na pozadí rostoucích protikoloniálních nálad a boje za arabský nacionalismus.Asertivní zahraniční politika Egypta za Násira, zejména jeho opozice vůči západnímu vlivu na Blízkém východě, hrála zásadní roli ve formování krize.Navíc pokusy Spojených států vytvořit obrannou alianci na Středním východě, uprostřed obav ze sovětské expanze, dále zkomplikovaly geopolitickou situaci.Suezská krize podtrhla složitost politiky studené války a měnící se dynamiku mezinárodních vztahů během tohoto období.Následky Suezské krize byly poznamenány několika klíčovými událostmi.Organizace spojených národů zřídila UNEF Peacekeepers, aby hlídala egyptsko-izraelské hranice, což signalizuje novou roli mezinárodních mírových sil při řešení konfliktů.Rezignace britského premiéra Anthonyho Edena a zisk Nobelovy ceny míru kanadského ministra zahraničních věcí Lestera Pearsona byly přímými důsledky krize.Navíc tato epizoda mohla ovlivnit rozhodnutí Sovětského svazu napadnout Maďarsko .
Play button
1967 Jun 5 - Jun 10

Šestidenní válka

Middle East
V květnu 1967 přesunul egyptský prezident Gamal Abdel Nasser své síly na Sinajský poloostrov, blízko izraelských hranic.Tváří v tvář tlaku arabských národů a zvýšeným očekáváním arabské vojenské síly požádal Násir dne 18. května 1967 stažení Pohotovostních sil OSN (UNEF) z egyptské hranice s Izraelem na Sinaji. Následně Egypt zablokoval Izraelcům přístup do Tiranského průlivu, krok, který Izrael považoval za válečný akt.30. května jordánský král Husajn a Násir podepsali jordánsko-egyptskou obrannou smlouvu.Egypt původně plánoval útok na Izrael na 27. května, ale na poslední chvíli jej zrušil.Dne 5. června zahájil Izrael preventivní úder proti Egyptu, který vážně poškodil egyptská letiště a do značné míry zničil jejich letectvo.Tato akce vedla k izraelské okupaci Sinajského poloostrova a pásma Gazy.Jordánsko a Sýrie, sousedící s Egyptem, vstoupily do války, ale čelily izraelské okupaci Západního břehu Jordánu a Golanských výšin.Egypt, Jordánsko a Sýrie přijaly mezi 7. a 10. červnem příměří zprostředkované Radou bezpečnosti OSN.Porážka ve válce v roce 1967 vedla Násira k rezignaci 9. června a jako jeho nástupce jmenoval viceprezidenta Zakarii Mohieddina.Násir však svou rezignaci stáhl po rozsáhlých veřejných demonstracích na jeho podporu.Po válce bylo souzeno sedm vysokých vojenských důstojníků, včetně ministra války Shamse Badrana.Polní maršál Abdel-Hakim Amer, vrchní velitel ozbrojených sil, byl zatčen a v srpnu ve vazbě údajně spáchal sebevraždu.
Anwar Sadat Egypt
Prezident Sadat v roce 1978 ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1970 Jan 1 - 1981

Anwar Sadat Egypt

Egypt
Prezidentství Anwara Sadata v Egyptě od 15. října 1970 do jeho zavraždění 6. října 1981 znamenalo významný posun v egyptské politice a zahraničních vztazích.Poté, co následoval Gamal Abdel Nasser, Sadat se odklonil od Nasserovy politiky, zejména prostřednictvím své politiky Infitah, která změnila egyptské ekonomické a politické směry.Ukončil strategickou alianci se Sovětským svazem a místo toho se rozhodl pro užší vztah se Spojenými státy .Sadat také zahájil mírový proces s Izraelem, který vedl k návratu Izraelem okupovaného egyptského území, a zavedl v Egyptě politický systém, který, i když nebyl plně demokratický, umožňoval určitou úroveň účasti více stran.Za jeho působení došlo k nárůstu vládní korupce a rostoucích rozdílů mezi bohatými a chudými, což jsou trendy, které pokračovaly i za jeho nástupce Husního Mubaraka.[137]Dne 6. října 1973 zahájili Sadat a syrský Hafez al-Asad říjnovou válku proti Izraeli , aby získali zpět půdu ztracenou v Šestidenní válce v roce 1967.Válka, která začala na židovském Yom Kippur a během islámského měsíce ramadánu, zpočátku viděla egyptské a syrské zálohy na Sinajském poloostrově a na Golanských výšinách.Izraelská protiofenzíva však přinesla Egyptu a Sýrii těžké ztráty.Válka skončila tím, že Egypt znovu získal část území na Sinaji, ale také izraelskými zisky na západním břehu Suezského průplavu.Navzdory vojenským neúspěchům se Sadatovi připisovalo, že obnovil egyptskou hrdost a ukázal Izraeli, že status quo je neudržitelný.Egyptsko-izraelská mírová smlouva, kterou usnadnil americký prezident Jimmy Carter a kterou podepsali Sadat a izraelský premiér Menachem Begin, formálně uznala Izrael výměnou za konec izraelské okupace Sinajského poloostrova a navrhla autonomii pro palestinská území.Arabští vůdci v čele s Hafezem al-Assadem smlouvu odsoudili, což vedlo k vyloučení Egypta z Ligy arabských států a k regionální izolaci.[138] Smlouva čelila obrovskému domácímu odporu, zejména ze strany islamistických skupin.Tato opozice vyvrcholila Sadatovou vraždou islamistickými příslušníky egyptské armády v den výročí zahájení říjnové války.
1971 Jan 1

Infitah

Egypt
Za prezidenta Gamala Abdel Nassera vládla egyptské ekonomice státní kontrola a řídící struktura ekonomiky s omezeným prostorem pro soukromé investice.Kritici jej v 70. letech označili za „systém sovětského stylu“, který se vyznačuje neefektivitou, nadměrnou byrokracií a plýtváním.[141]Prezident Anwar Sadat, nástupce Násira, se snažil přesunout zaměření Egypta od neustálého konfliktu s Izraelem a velkého přidělování zdrojů armádě.Věřil v kapitalistickou hospodářskou politiku na podporu významného soukromého sektoru.Sbližování se Spojenými státy a Západem bylo považováno za cestu k prosperitě a potenciálně demokratickému pluralismu.[142] Infitah neboli politika „otevřenosti“ znamenala významný ideologický a politický posun od Násirova přístupu.Jeho cílem bylo uvolnit vládní kontrolu nad ekonomikou a podpořit soukromé investice.Tato politika vytvořila bohatou vyšší třídu a skromnou střední třídu, ale měla omezený dopad na průměrného Egypťana, což vedlo k široké nespokojenosti.Odstranění dotací na základní potraviny v roce 1977 za Infitahu vyvolalo masivní „chlebové nepokoje“.Tato politika byla kritizována za to, že vede k nekontrolovatelné inflaci, spekulacím s půdou a korupci.[137]Ekonomická liberalizace během Sadatova funkčního období také zaznamenala významnou migraci Egypťanů do zahraničí za prací.Mezi lety 1974 a 1985 se přes tři miliony Egypťanů přestěhovaly do oblasti Perského zálivu.Remitence od těchto pracovníků umožnily jejich rodinám doma dovolit si spotřební zboží, jako jsou ledničky a auta.[143]V oblasti občanských svobod Sadatova politika zahrnovala obnovení řádného procesu a legální zákaz mučení.Rozložil velkou část Násirovy politické mašinérie a stíhal bývalé úředníky za zneužívání během Násirovy éry.Zatímco zpočátku podporoval širší politickou účast, Sadat později od těchto snah ustoupil.Jeho poslední roky byly poznamenány rostoucím násilím kvůli veřejné nespokojenosti, sektářským napětím a návratem k represivním opatřením, včetně mimosoudního zatýkání.
Play button
1973 Oct 6 - Oct 25

Jomkipurská válka

Golan Heights
V roce 1971 egyptský prezident Anwar Sadat podepsal smlouvu o přátelství se Sovětským svazem , ale v roce 1972 požádal sovětské poradce, aby opustili Egypt.Sověti, kteří se zabývali détente se Spojenými státy, varovali proti egyptské vojenské akci proti Izraeli .Navzdory tomu Sadat, který se po válečné porážce v roce 1967 snažil získat zpět Sinajský poloostrov a posílit národní morálku, inklinoval k válce s Izraelem, jehož cílem bylo vítězství změnit status quo.[139]Před válkou v roce 1973 zahájil Sadat diplomatickou kampaň a získal podporu od více než stovky zemí, včetně většiny členů Ligy arabských států a členů Hnutí nezúčastněných zemí a Organizace africké jednoty.Sýrie souhlasila se zapojením Egypta do konfliktu.Během války se egyptským silám zpočátku podařilo přejít na Sinaj a postoupily o 15 km v dosahu vlastního letectva.Místo toho, aby upevnili své postavení, tlačili se dále do pouště a utrpěli těžké ztráty.Tento postup vytvořil mezeru v jejich liniích, které využila izraelská tanková divize vedená Arielem Šaronem, pronikla hluboko na egyptské území a dosáhla města Suez.Zároveň Spojené státy poskytly Izraeli strategickou leteckou podporu a nouzovou pomoc ve výši 2,2 miliardy dolarů.V reakci na to ropní ministři OPEC v čele se Saúdskou Arábií uvalili ropné embargo proti americké rezoluci Organizace spojených národů, podporovaná jak USA, tak Sovětským svazem, nakonec vyzvala k ukončení nepřátelství a zahájení mírových rozhovorů.Do 4. března 1974 [140] se izraelské jednotky stáhly ze západní strany Suezského průplavu a krátce poté bylo ropné embargo proti USA zrušeno.Navzdory vojenským výzvám a ztrátám byla válka v Egyptě vnímána jako vítězství, a to především díky počátečním úspěchům, které obnovily národní hrdost.Tento sentiment a následná jednání vedly k mírovým rozhovorům s Izraelem, což nakonec mělo za následek, že Egypt výměnou za mírovou dohodu získal zpět celý Sinajský poloostrov.
Play button
1978 Sep 1

Camp David Accords

Camp David, Catoctin Mountain
Camp David Accords, klíčový okamžik v historii Egypta za prezidenta Anwara Sadata, byla série dohod podepsaných v září 1978, které položily základy míru mezi Egyptem a Izraelem .Pozadí dohod pocházelo z desetiletí konfliktů a napětí mezi arabskými národy, včetně Egypta, a Izraelem, zejména po šestidenní válce v roce 1967 a po válce Jom Kippur v roce 1973.Jednání byla významným odklonem od předchozí egyptské politiky neuznávání a nepřátelství vůči Izraeli.Klíčovými postavami těchto jednání byli egyptský prezident Anwar Sadat, izraelský premiér Menachem Begin a americký prezident Jimmy Carter, který rozhovory na ústupu v Camp Davidu hostil.Jednání probíhala od 5. do 17. září 1978.Camp David Accords obsahoval dva rámce: jeden pro mír mezi Egyptem a Izraelem a druhý pro širší mír na Blízkém východě, včetně návrhu na palestinskou autonomii.Mírová smlouva mezi Egyptem a Izraelem, formalizovaná v březnu 1979, vedla k tomu, že Egypt uznal Izrael a Izrael se stáhl ze Sinajského poloostrova, který okupoval od roku 1967.Dohody měly hluboký dopad na Egypt a region.Pro Egypt to znamenalo zásadní posun v zahraniční politice a posun k mírovému soužití s ​​Izraelem.Dohoda se však setkala s širokým odporem v arabském světě, což vedlo k dočasnému vyloučení Egypta z Arabské ligy a napjatým vztahům s ostatními arabskými národy.Na domácí půdě Sadat čelil značné opozici, zejména ze strany islamistických skupin, která vyvrcholila jeho atentátem v roce 1981.Pro Sadata byly dohody z Camp Davidu součástí širší strategie přesunu Egypta od sovětského vlivu a směrem k užšímu vztahu se Spojenými státy , posun, který zahrnoval ekonomické a politické reformy v Egyptě.Mírový proces, ačkoliv byl kontroverzní, byl vnímán jako krok ke stabilitě a rozvoji v regionu dlouho sužovaném konfliktem.
Egyptská éra Husního Mubaraka
Husní Mubarak ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1981 Jan 1 - 2011

Egyptská éra Husního Mubaraka

Egypt
Předsednictví Husního Mubaraka v Egyptě, které trvalo od roku 1981 do roku 2011, se vyznačovalo obdobím stability, které se však vyznačovalo autokratickou vládou a omezenými politickými svobodami.Mubarak vystoupil k moci po atentátu na Anwara Sadata a jeho vláda byla zpočátku vítána jako pokračování Sadatových politik, zejména mír s Izraelem a spojení se Západem.Za Mubaraka Egypt udržoval mírovou smlouvu s Izraelem a pokračoval v úzkém vztahu se Spojenými státy , přičemž dostával významnou vojenskou a ekonomickou pomoc.Vnitrostátně se Mubarakův režim soustředil na ekonomickou liberalizaci a modernizaci, což vedlo k růstu v některých sektorech, ale také zvětšilo propast mezi bohatými a chudými.Jeho hospodářská politika upřednostňovala privatizaci a zahraniční investice, ale byla často kritizována za to, že podporuje korupci a prospívá elitní menšině.Mubarakova vláda byla také poznamenána tvrdými zásahy proti disentu a omezováním politických svobod.Jeho vláda byla proslulá porušováním lidských práv, včetně potlačování islamistických skupin, cenzury a policejní brutality.Mubarak důsledně používal nouzové zákony k rozšíření své kontroly, omezení politické opozice a udržení moci prostřednictvím zmanipulovaných voleb.Poslední roky Mubarakovy vlády zaznamenaly zvýšenou nespokojenost veřejnosti kvůli ekonomickým problémům, nezaměstnanosti a nedostatku politické svobody.To vyvrcholilo v roce 2011 Arabským jarem, sérií protivládních protestů, které požadovaly jeho rezignaci.Protesty, charakterizované masivními demonstracemi po celé zemi, nakonec vedly k rezignaci Mubaraka v únoru 2011, čímž skončila jeho 30letá vláda.Jeho rezignace znamenala významný okamžik v dějinách Egypta a představovala odmítnutí autokratické vlády veřejností a touhu po demokratických reformách.Nicméně éra po Mubarakovi byla plná výzev a pokračující politické nestability.
Play button
2011 Jan 25 - Feb 11

Egyptská revoluce 2011

Egypt
Egyptská krize v letech 2011 až 2014 byla bouřlivým obdobím poznamenaným politickými otřesy a sociálními nepokoji.Začalo to egyptskou revolucí v roce 2011, která je součástí arabského jara, kde propukly rozsáhlé protesty proti 30leté vládě prezidenta Husního Mubaraka.Primárními stížnostmi byly policejní brutalita, státní korupce, ekonomické problémy a nedostatek politické svobody.Tyto protesty vedly k rezignaci Mubaraka v únoru 2011.Po Mubarakově rezignaci prošel Egypt bouřlivým přechodem.Nejvyšší rada ozbrojených sil (SCAF) převzala kontrolu, což vedlo k období vojenské vlády.Tato fáze byla charakterizována pokračujícími protesty, ekonomickou nestabilitou a střety mezi civilisty a bezpečnostními silami.V červnu 2012 byl v prvních demokratických volbách v Egyptě zvolen prezidentem Mohamed Mursí z Muslimského bratrstva.Jeho prezidentství však bylo sporné, kritizované za upevňování moci a prosazování islamistické agendy.Mursího ústavní prohlášení z listopadu 2012, které mu udělilo rozsáhlé pravomoci, vyvolalo rozsáhlé protesty a politické nepokoje.Odpor proti Mursího vládě vyvrcholil v červnu 2013 masovými protesty, které vedly k vojenskému převratu dne 3. července 2013, kdy ministr obrany Abdel Fattáh el-Sísí odvolal Mursího od moci.Po převratu následoval tvrdý zásah proti Muslimskému bratrstvu, kdy bylo mnoho vůdců zatčeno nebo uprchlo ze země.V tomto období došlo k výraznému nárůstu porušování lidských práv a politické represe.Nová ústava byla přijata v lednu 2014 a Sisi byl zvolen prezidentem v červnu 2014.Egyptská krize v letech 2011–2014 významně ovlivnila politickou scénu země, když se od Mubarakovy dlouhotrvající autokracie posunula ke krátkému demokratickému intermezzu za Mursího, po němž následoval návrat k vládě ovládané armádou za Sísího.Krize odhalila hluboké společenské rozdíly a upozornila na přetrvávající problémy při dosahování politické stability a demokratické správy v Egyptě.
Předsednictví El-Sisi
Polní maršál Sisi jako ministr obrany, 2013. ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
2014 Jan 1

Předsednictví El-Sisi

Egypt
Prezidentství Abdela Fattaha el-Sisiho v Egyptě, které začalo v roce 2014, se vyznačovalo upevňováním moci, zaměřením na ekonomický rozvoj a přísným přístupem k bezpečnosti a disentu.El-Sisi, bývalý vojenský velitel, se dostal k moci po svržení prezidenta Mohameda Mursího v roce 2013, uprostřed politického zmatku a veřejných nepokojů.Egypt za vlády el-Sisi zaznamenal významné projekty v oblasti infrastruktury a hospodářského rozvoje, včetně rozšíření Suezského průplavu a zahájení nového správního hlavního města.Tyto projekty jsou součástí širší snahy o stimulaci hospodářského růstu a přilákání zahraničních investic.Ekonomické reformy, včetně snížení dotací a zvýšení daní v rámci smlouvy o půjčce MMF, však také vedly ke zvýšení životních nákladů mnoha Egypťanů.El-Sisiho vláda si zachovala tvrdý postoj k bezpečnosti s odkazem na nutnost bojovat proti terorismu a udržovat stabilitu.To zahrnovalo významnou vojenskou kampaň na Sinajském poloostrově proti islamistickým ozbrojencům a všeobecné posílení role armády ve správě věcí veřejných a ekonomice.Nicméně el-Sisiho funkční období bylo poznamenáno kritikou za porušování lidských práv a potlačování nesouhlasu.Vláda potlačila svobodu projevu, shromažďování a tisku četnými zprávami o svévolném zatýkání, nucených zmizeních a zásazích proti občanské společnosti, aktivistům a opozičním skupinám.To vedlo k mezinárodní kritice ze strany organizací pro lidská práva a některých zahraničních vlád.

AppendicesAPPENDIX 1

Egypt's Geography explained in under 3 Minutes


Play button
APPENDIX 2

Egypt's Geographic Challenge


Play button
APPENDIX 3

Ancient Egypt 101


Play button
APPENDIX 4

Daily Life In Ancient Egypt


Play button
APPENDIX 5

Daily Life of the Ancient Egyptians - Ancient Civilizations


Play button
APPENDIX 6

Every Egyptian God Explained


Play button
APPENDIX 7

Geopolitics of Egypt


Play button

CharactersAmenemhat I

Amenemhat I

First king of the Twelfth Dynasty of the Middle Kingdom

Ahmose I

Ahmose I

Founder of the Eighteenth Dynasty of Egypt

Djoser

Djoser

Pharaoh

Thutmose III

Thutmose III

Sixth pharaoh of the 18th Dynasty

Amenhotep III

Amenhotep III

Ninth pharaoh of the Eighteenth Dynasty

Hatshepsut

Hatshepsut

Fifth Pharaoh of the Eighteenth Dynasty of Egypt

Mentuhotep II

Mentuhotep II

First pharaoh of the Middle Kingdom

Senusret I

Senusret I

Second pharaoh of the Twelfth Dynasty of Egypt

Narmer

Narmer

Founder of the First Dynasty

Ptolemy I Soter

Ptolemy I Soter

Founder of the Ptolemaic Kingdom of Egypt

Nefertiti

Nefertiti

Queen of the 18th Dynasty of Ancient Egypt

Sneferu

Sneferu

Founding pharaoh of the Fourth Dynasty of Egypt

Gamal Abdel Nasser

Gamal Abdel Nasser

Second president of Egypt

Imhotep

Imhotep

Egyptian chancellor to the Pharaoh Djoser

Hosni Mubarak

Hosni Mubarak

Fourth president of Egypt

Ramesses III

Ramesses III

Second Pharaoh of the Twentieth Dynasty in Ancient Egypt

Ramesses II

Ramesses II

Third ruler of the Nineteenth Dynasty

Khufu

Khufu

Second Pharaoh of the Fourth Dynasty

Amenemhat III

Amenemhat III

Sixth king of the Twelfth Dynasty of the Middle Kingdom

Muhammad Ali of Egypt

Muhammad Ali of Egypt

Governor of Egypt

Cleopatra

Cleopatra

Queen of the Ptolemaic Kingdom of Egypt

Anwar Sadat

Anwar Sadat

Third president of Egypt

Seti I

Seti I

Second pharaoh of the Nineteenth Dynasty of Egypt

Footnotes 1. Leprohon, Ronald, J. (2013). The great name : ancient Egyptian royal titulary. Society of Biblical Literature. ISBN 978-1-58983-735-5.
 2. Redford, Donald B. (1992). Egypt, Canaan, and Israel in Ancient Times. Princeton: University Press. p. 10. ISBN 9780691036069.
 3. Shaw, Ian, ed. (2000). The Oxford History of Ancient Egypt. Oxford University Press. p. 479. ISBN 0-19-815034-2.
 4. Nicolas Grimal, A History of Ancient Egypt. Blackwell Publishing, 1992, p. 49.
 5. Carl Roebuck, The World of Ancient Times (Charles Scribner's Sons Publishing: New York, 1966) p. 51.
 6. Carl Roebuck, The World of Ancient Times (Charles Scribner's Sons: New York, 1966) p. 52-53.
 7. Carl Roebuck, The World of Ancient Times (Charles Scribner's Sons Publishers: New York, 1966), p. 53.
 8. Qa'a and Merneith lists http://xoomer.virgilio.it/francescoraf/hesyra/Egyptgallery03.html
 9. Branislav Anđelković, Southern Canaan as an Egyptian Protodynastic Colony.
 10. Kinnaer, Jacques. "Early Dynastic Period" (PDF). The Ancient Egypt Site. Retrieved 4 April 2012.
 11. "Old Kingdom of Egypt". World History Encyclopedia. Retrieved 2017-12-04.
 12. Malek, Jaromir. 2003. "The Old Kingdom (c. 2686–2160 BC)". In The Oxford History of Ancient Egypt, edited by Ian Shaw. Oxford and New York: Oxford University Press. ISBN 978-0192804587, p.83.
 13. Schneider, Thomas (27 August 2008). "Periodizing Egyptian History: Manetho, Convention, and Beyond". In Klaus-Peter Adam (ed.). Historiographie in der Antike. Walter de Gruyter. pp. 181–197. ISBN 978-3-11-020672-2.
 14. Carl Roebuck, The World of Ancient Times, pp. 55 & 60.
 15. Carl Roebuck, The World of Ancient Times, p. 56.
 16. Redford, Donald B. (2001). The Oxford encyclopedia of ancient Egypt. Vol. 1. Cairo: The American University in Cairo Press. p. 526.
 17. Kathryn A. Bard, An Introduction to the Archaeology of Ancient Egypt (Malden: Blackwell Publishing, 2008), 41.
 18. Schneider, Thomas (27 August 2008). "Periodizing Egyptian History: Manetho, Convention, and Beyond". In Klaus-Peter Adam (ed.). Historiographie in der Antike. Walter de Gruyter. pp. 181–197. ISBN 978-3-11-020672-2.
 19. Kinnaer, Jacques. "The First Intermediate Period" (PDF). The Ancient Egypt Site. Retrieved 4 April 2012.
 20. Breasted, James Henry. (1923) A History of the Ancient Egyptians Charles Scribner's Sons, 117-118.
 21. Malek, Jaromir (1999) Egyptian Art (London: Phaidon Press Limited), 155.
 22. Sir Alan Gardiner, Egypt of the Pharaohs (Oxford: Oxford University Press, 1961), 107.
 23. Hayes, William C. The Scepter of Egypt: A Background for the Study of the Egyptian Antiquities in The Metropolitan Museum of Art. Vol. 1, From the Earliest Times to the End of the Middle Kingdom, p. 136, available online
 24. Breasted, James Henry. (1923) A History of the Ancient Egyptians Charles Scribner's Sons, 133-134.
 25. James Henry Breasted, Ph.D., A History of the Ancient Egyptians (New York: Charles Scribner's Sons, 1923), 134.
 26. Baikie, James (1929) A History of Egypt: From the Earliest Times to the End of the XVIIIth Dynasty (New York: The Macmillan Company), 224.
 27. Baikie, James (1929) A History of Egypt: From the Earliest Times to the End of the XVIIIth Dynasty (New York: The Macmillan Company), 135.
 28. James Henry Breasted, Ph.D., A History of the Ancient Egyptians (New York: Charles Scribner's Sons, 1923), 136.
 29. Habachi, Labib (1963). "King Nebhepetre Menthuhotep: his monuments, place in history, deification and unusual representations in form of gods". Annales du Service des Antiquités de l'Égypte, pp. 16–52.
 30. Grimal, Nicolas (1988). A History of Ancient Egypt. Librairie Arthème Fayard, p. 157.
 31. Shaw, Ian (2000). The Oxford history of ancient Egypt. Oxford University Press. ISBN 0-19-280458-8, p. 151.
 32. Shaw. (2000) p. 156.
 33. Redford, Donald (1992). Egypt, Canaan, and Israel in Ancient Times. Princeton University Press. ISBN 0-691-00086-7, p. 71.
 34. Redford. (1992) p.74.
 35. Gardiner. (1964) p. 125.
 36. Shaw. (2000) p. 158.
 37. Grimal. (1988) p. 159.
 38. Gardiner. (1964) p. 129.
 39. Shaw. (2000) p. 161
 40. Grimal, Nicolas (1994). A History of Ancient Egypt. Wiley-Blackwell (July 19, 1994). p. 164.
 41. Grimal. (1988) p. 165.
 42. Shaw. (2000) p. 166.
 43. Redford. (1992) p. 76.
 44. Grimal. (1988) p. 170.
 45. Grajetzki. (2006) p. 60.
 46. Shaw. (2000) p. 169.
 47. Grimal. (1988) p. 171.
 48. Grajetzki. (2006) p. 64.
 49. Grajetzki. (2006) p. 71.
 50. Grajetzki. (2006) p. 75.
 51. Van de Mieroop, Marc (2021). A history of ancient Egypt. Chichester, West Sussex: Wiley-Blackwell. ISBN 978-1-119-62087-7. OCLC 1200833162.
 52. Von Beckerath 1964, Ryholt 1997.
 53. Ilin-Tomich, Alexander. “Second Intermediate Period” (2016).
 54. "Abydos Dynasty (1640-1620) | the Ancient Egypt Site".
 55. "LacusCurtius • Manetho's History of Egypt — Book II".
 56. "17th Dynasty (1571-1540) | the Ancient Egypt Site".
 57. "17th Dynasty (1571-1540) | the Ancient Egypt Site".
 58. Ramsey, Christopher Bronk; Dee, Michael W.; Rowland, Joanne M.; Higham, Thomas F. G.; Harris, Stephen A.; Brock, Fiona; Quiles, Anita; Wild, Eva M.; Marcus, Ezra S.; Shortland, Andrew J. (2010). "Radiocarbon-Based Chronology for Dynastic Egypt". Science. 328 (5985): 1554–1557. Bibcode:2010Sci...328.1554R. doi:10.1126/science.1189395. PMID 20558717. S2CID 206526496.
 59. Shaw, Ian, ed. (2000). The Oxford History of Ancient Egypt. Oxford University Press. p. 481. ISBN 978-0-19-815034-3.
 60. Weinstein, James M. The Egyptian Empire in Palestine, A Reassessment, p. 7. Bulletin of the American Schools of Oriental Research, n° 241. Winter 1981.
 61. Shaw and Nicholson (1995) p.289.
 62. JJ Shirley: The Power of the Elite: The Officials of Hatshepsut's Regency and Coregency, in: J. Galán, B.M. Bryan, P.F. Dorman (eds.): Creativity and Innovation in the Reign of Hatshepsut, Studies in Ancient Oriental Civilization 69, Chicago 2014, ISBN 978-1-61491-024-4, p. 206.
 63. Redmount, Carol A. "Bitter Lives: Israel in and out of Egypt." p. 89–90. The Oxford History of the Biblical World. Michael D. Coogan, ed. Oxford University Press. 1998.
 64. Gardiner, Alan (1953). "The Coronation of King Haremhab". Journal of Egyptian Archaeology. 39: 13–31.
 65. Eric H. Cline and David O'Connor, eds. Ramesses III: The Life and Times of Egypt's Last Hero (University of Michigan Press; 2012).
 66. Kenneth A. Kitchen, The Third Intermediate Period in Egypt (1100–650 BC), 3rd edition, 1986, Warminster: Aris & Phillips Ltd, pp.xi-xii, 531.
 67. Bonnet, Charles (2006). The Nubian Pharaohs. New York: The American University in Cairo Press. pp. 142–154. ISBN 978-977-416-010-3.
 68. Shillington, Kevin (2005). History of Africa. Oxford: Macmillan Education. p. 40. ISBN 0-333-59957-8.
 69. Bar, S.; Kahn, D.; Shirley, J.J. (2011). Egypt, Canaan and Israel: History, Imperialism, Ideology and Literature (Culture and History of the Ancient Near East). BRILL. pp. 268–285.
 70. Bleiberg, Edward; Barbash, Yekaterina; Bruno, Lisa (2013). Soulful Creatures: Animal Mummies in Ancient Egypt. Brooklyn Museum. p. 151. ISBN 9781907804274, p. 55.
 71. Bleiberg, Barbash & Bruno 2013, p. 16.
 72. Nardo, Don (13 March 2009). Ancient Greece. Greenhaven Publishing LLC. p. 162. ISBN 978-0-7377-4624-2.
 73. Robins, Gay (2008). The Art of Ancient Egypt (Revised ed.). United States: Harvard University Press. p. 10. ISBN 978-0-674-03065-7.
 74. "Ancient Egypt – Macedonian and Ptolemaic Egypt (332–30 bce)". Encyclopedia Britannica. Retrieved 8 June 2020.
 75. Rawles, Richard (2019). Callimachus. Bloomsbury Academic, p. 4.
 76. Bagnall, Director of the Institute for the Study of the Ancient World Roger S. (2004). Egypt from Alexander to the Early Christians: An Archaeological and Historical Guide. Getty Publications. pp. 11–21. ISBN 978-0-89236-796-2.
 77. Maddison, Angus (2007), Contours of the World Economy, 1–2030 AD: Essays in Macro-Economic History, p. 55, table 1.14, Oxford University Press, ISBN 978-0-19-922721-1.
 78. Alan, Bowman (24 May 2012). "11 Ptolemaic and Roman Egypt: Population and Settlement'". academic.oup.com. p. Pages 317–358. Retrieved 2023-10-18.
 79. Rathbone, Dominic (2012), Hornblower, Simon; Spawforth, Antony; Eidinow, Esther (eds.), "Egypt: Roman", The Oxford Classical Dictionary (4th ed.), Oxford University Press, doi:10.1093/acref/9780199545568.001.0001, ISBN 978-0-19-954556-8, retrieved 2020-12-30.
 80. Keenan, James (2018), Nicholson, Oliver (ed.), "Egypt", The Oxford Dictionary of Late Antiquity (online ed.), Oxford.
 81. University Press, doi:10.1093/acref/9780198662778.001.0001, ISBN 978-0-19-866277-8, retrieved 2020-12-30.
 82. Kennedy, Hugh (1998). "Egypt as a province in the Islamic caliphate, 641–868". In Petry, Carl F. (ed.). Cambridge History of Egypt, Volume One: Islamic Egypt, 640–1517. Cambridge: Cambridge University Press. pp. 62–85. ISBN 0-521-47137-0, pp. 65, 70–71.
 83. Kennedy 1998, p. 73.
 84. Brett, Michael (2010). "Egypt". In Robinson, Chase F. (ed.). The New Cambridge History of Islam, Volume 1: The Formation of the Islamic World, Sixth to Eleventh Centuries. Cambridge: Cambridge University Press. pp. 506–540. ISBN 978-0-521-83823-8, p. 558.
 85. Bianquis, Thierry (1998). "Autonomous Egypt from Ibn Ṭūlūn to Kāfūr, 868–969". In Petry, Carl F. (ed.). Cambridge History of Egypt, Volume One: Islamic Egypt, 640–1517. Cambridge: Cambridge University Press. pp. 86–119. ISBN 0-521-47137-0, pp. 106–108.
 86. Kennedy, Hugh N. (2004). The Prophet and the Age of the Caliphates: The Islamic Near East from the 6th to the 11th Century (2nd ed.). Harlow, UK: Pearson Education Ltd. ISBN 0-582-40525-4, pp. 312–313.
 87. Daftary, 1990, pp. 144–273, 615–659; Canard, "Fatimids", pp. 850–862.
 88. "Governance and Pluralism under the Fatimids (909–996 CE)". The Institute of Ismaili Studies. Archived from the original on 23 May 2021. Retrieved 12 March 2022.
 89. Gall, Timothy L.; Hobby, Jeneen (2009). Worldmark Encyclopedia of Cultures and Daily Life: Africa. Gale. p. 329. ISBN 978-1-4144-4883-1.
 90. Julia Ashtiany; T. M. Johnstone; J. D. Latham; R. B. Serjeant; G. Rex Smith, eds. (1990). Abbasid Belles Lettres. Cambridge University Press. p. 13. ISBN 978-0-521-24016-1.
 91. Wintle, Justin (2003). History of Islam. London: Rough Guides. pp. 136–137. ISBN 978-1-84353-018-3.
 92. Robert, Tignor (2011). Worlds Together, Worlds Apart (3rd ed.). New York: W. W. Norton & Company, Inc. p. 338. ISBN 978-0-393-11968-8.
 93. Brett, Michael (2017). The Fatimid Empire. The Edinburgh History of the Islamic Empires. Edinburgh: Edinburgh University Press. ISBN 978-0-7486-4076-8.
 94. Halm, Heinz (2014). "Fāṭimids". In Fleet, Kate; Krämer, Gudrun; Matringe, Denis; Nawas, John; Rowson, Everett (eds.). Encyclopaedia of Islam (3rd ed.). Brill Online. ISSN 1873-9830.
 95. Brett, Michael (2017). p. 207.
 96. Baer, Eva (1983). Metalwork in Medieval Islamic Art. SUNY Press. p. xxiii. ISBN 978-0791495575.
 97. D. E. Pitcher (1972). An Historical Geography of the Ottoman Empire: From Earliest Times to the End of the Sixteenth Century. Brill Archive. p. 105. Retrieved 2 June 2013.
 98. Chisholm, Hugh, ed. (1911). "Egypt § History". Encyclopædia Britannica. Vol. 9 (11th ed.). Cambridge University Press. pp. 92–127.
 99. Rogan, Eugene, The Arabs: A History (2010), Penguin Books, p44.
 100. Raymond, André (2000) Cairo (translated from French by Willard Wood) Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, page 196, ISBN 0-674-00316-0
 101. Rogan, Eugene, The Arabs: A History (2010), Penguin Books, p44-45.
 102. Chisholm, Hugh, ed. (1911). "Egypt § History". Encyclopædia Britannica. Vol. 9 (11th ed.). Cambridge University Press. pp. 92–127.
 103. Holt, P. M.; Gray, Richard (1975). Fage, J.D.; Oliver, Roland (eds.). "Egypt, the Funj and Darfur". The Cambridge History of Africa. London, New York, Melbourne: Cambridge University Press. IV: 14–57. doi:10.1017/CHOL9780521204132.003. ISBN 9781139054584.
 104. Chisholm, Hugh, ed. (1911). "Suez Canal" . Encyclopædia Britannica. Vol. 26 (11th ed.). Cambridge University Press. pp. 22–25.
 105. Percement de l'isthme de Suez. Rapport et Projet de la Commission Internationale. Documents Publiés par M. Ferdinand de Lesseps. Troisième série. Paris aux bureaux de l'Isthme de Suez, Journal de l'Union des deux Mers, et chez Henri Plon, Éditeur, 1856.
 106. Headrick, Daniel R. (1981). The Tools of Empire : Technology and European Imperialism in the Nineteenth Century. Oxford University Press. pp. 151–153. ISBN 0-19-502831-7. OCLC 905456588.
 107. Wilson Sir Arnold T. (1939). The Suez Canal. Osmania University, Digital Library Of India. Oxford University Press.
 108. Nejla M. Abu Izzeddin, Nasser of the Arabs, p 2.
 109. Anglo French motivation: Derek Hopwood, Egypt: Politics and Society 1945–1981 (London, 1982, George Allen & Unwin), p. 11.
 110. De facto protectorate: Joan Wucher King, Historical Dictionary of Egypt (Scarecrow, 1984), p. 17.
 111. James Jankowski, Egypt, A Short History, p. 111.
 112. Jankowski, op cit., p. 112.
 113. "Egypt". CIA- The World Factbook. Retrieved 2 February 2011. Partially independent from the UK in 1922, Egypt acquired full sovereignty with the overthrow of the British-backed monarchy in 1952.
 114. Vatikiotis, P. J. (1992). The History of Modern Egypt (4th ed.). Baltimore: Johns Hopkins University, pp. 240–243
 115. Ramdani, Nabila (2013). "Women In The 1919 Egyptian Revolution: From Feminist Awakening To Nationalist Political Activism". Journal of International Women's Studies. 14 (2): 39–52.
 116. Al-Rafei, Abdul (1987). The Revolution of 1919, National History of Egypt from 1914 to 1921 (in Arabic). Knowledge House.
 117. Daly, M. W. (1988). The British Occupation, 1882–1922. Cambridge Histories Online: Cambridge University Press, p. 2407.
 118. Quraishi 1967, p. 213.
 119. Vatikitotis 1992, p. 267.
 120. Gerges, Fawaz A. (2013). The New Middle East: Protest and Revolution in the Arab World. Cambridge University Press. p. 67. ISBN 9781107470576.
 121. Kitchen, James E. (2015). "Violence in Defence of Empire: The British Army and the 1919 Egyptian Revolution". Journal of Modern European History / Zeitschrift für moderne europäische Geschichte / Revue d'histoire européenne contemporaine. 13 (2): 249–267. doi:10.17104/1611-8944-2015-2-249. ISSN 1611-8944. JSTOR 26266181. S2CID 159888450.
 122. The New York Times. 1919.
 123. Amin, Mustafa (1991). The Forbidden Book: Secrets of the 1919 Revolution (in Arabic). Today News Corporation.
 124. Daly 1998, pp. 249–250.
 125. "Declaration to Egypt by His Britannic Majesty's Government (February 28, 1922)", in Independence Documents of the World, Volume 1, Albert P. Blaustein, et al., editors (Oceana Publications, 1977). pp. 204–205.
 126. Vatikitotis 1992, p. 264.
 127. Stenner, David (2019). Globalizing Morocco. Stanford University Press. doi:10.1515/9781503609006. ISBN 978-1-5036-0900-6. S2CID 239343404.
 128. Gordon, Joel (1992). Nasser's Blessed Movement: Egypt's Free Officers and the July Revolution (PDF) (1st ed.). Oxford University Press. ISBN 978-0195069358.
 129. Lahav, Pnina (July 2015). "The Suez Crisis of 1956 and its Aftermath: A Comparative Study of Constitutions, Use of Force, Diplomacy and International Relations". Boston University Law Review. 95 (4): 15–50.
 130. Chin, John J.; Wright, Joseph; Carter, David B. (13 December 2022). Historical Dictionary of Modern Coups D'état. Rowman & Littlefield. p. 790. ISBN 978-1-5381-2068-2.
 131. Rezk, Dina (2017). The Arab world and Western intelligence: analysing the Middle East, 1956-1981. Intelligence, surveillance and secret warfare. Edinburgh: Edinburgh University Press. ISBN 978-0-7486-9891-2.
 132. Hanna, Sami A.; Gardner, George H. (1969). Arab Socialism. [al-Ishtirakīyah Al-ʻArabīyah]: A Documentary Survey. University of Utah Press. ISBN 978-0-87480-056-2.
 133. Abd El-Nasser, Gamal (1954). The Philosophy of the Revolution. Cairo: Dar Al-Maaref.
 134. Cook, Steven A. (2011), The Struggle for Egypt: From Nasser to Tahrir Square, New York: Oxford University Press, ISBN 978-0-19-979526-, p. 111.
 135. Liberating Nasser's legacy Archived 2009-08-06 at the Wayback Machine Al-Ahram Weekly. 4 November 2000.
 136. Cook 2011, p. 112.
 137. RETREAT FROM ECONOMIC NATIONALISM: THE POLITICAL ECONOMY OF SADAT'S EGYPT", Ajami, Fouad Journal of Arab Affairs (Oct 31, 1981): [27].
 138. "Middle East Peace Talks: Israel, Palestinian Negotiations More Hopeless Than Ever". Huffington Post. 2010-08-21. Retrieved 2011-02-02.
 139. Rabinovich, Abraham (2005) [2004]. The Yom Kippur War: The Epic Encounter That Transformed the Middle East. New York, NY: Schocken Books
 140. "Egypt Regains Control of Both Banks of Canal". Los Angeles Times. 5 March 1974. p. I-5.
 141. Tarek Osman, Egypt on the Brink, p.67.
 142. Tarek Osman, Egypt on the Brink, p.117–8.
 143. Egypt on the Brink by Tarek Osman, Yale University Press, 2010, p.122.

References • Sänger, Patrick. "The Administration of Sasanian Egypt: New Masters and Byzantine Continuity." Greek, Roman, and Byzantine Studies 51.4 (2011): 653-665.
 • "French Invasion of Egypt, 1798-1801". www.HistoryOfWar.org. History of War. Retrieved 5 July 2019.
 • Midant-Reynes, Béatrix. The Prehistory of Egypt: From the First Egyptians to the First Kings. Oxford: Blackwell Publishers.
 • "The Nile Valley 6000–4000 BC Neolithic". The British Museum. 2005. Archived from the original on 14 February 2009. Retrieved 21 August 2008.
 • Bard, Kathryn A. Ian Shaw, ed. The Oxford Illustrated History of Ancient Egypt. Oxford: Oxford University Press, 2000. p. 69.
 • "Rulers of Ancient Egypt's Enigmatic Hyksos Dynasty Were Immigrants, Not Invaders". Sci-News.com. 16 July 2020.
 • Stantis, Chris; Kharobi, Arwa; Maaranen, Nina; Nowell, Geoff M.; Bietak, Manfred; Prell, Silvia; Schutkowski, Holger (2020). "Who were the Hyksos? Challenging traditional narratives using strontium isotope (87Sr/86Sr) analysis of human remains from ancient Egypt". PLOS ONE. 15 (7): e0235414. Bibcode:2020PLoSO..1535414S. doi:10.1371/journal.pone.0235414. PMC 7363063. PMID 32667937.
 • "The Kushite Conquest of Egypt". Ancientsudan.org. Archived from the original on 5 January 2009. Retrieved 25 August 2010.
 • "EGYPT i. Persians in Egypt in the Achaemenid period". Encyclopaedia Iranica. Retrieved 5 July 2019.
 • "Thirty First Dynasty of Egypt". CrystaLink. Retrieved 9 January 2019.
 • "Late Period of Ancient Egypt". CrystaLink. Retrieved 9 January 2019.
 • Wade, L. (2017). "Egyptian mummy DNA, at last". Science. 356 (6341): 894. doi:10.1126/science.356.6341.894. PMID 28572344.
 • Bowman, Alan K (1996). Egypt after the Pharaohs 332 BC – AD 642 (2nd ed.). Berkeley: University of California Press. pp. 25–26. ISBN 978-0-520-20531-4.
 • Stanwick, Paul Edmond (2003). Portraits of the Ptolemies: Greek kings as Egyptian pharaohs. Austin: University of Texas Press. ISBN 978-0-292-77772-9.
 • Riggs, Christina, ed. (2012). The Oxford Handbook of Roman Egypt. Oxford University Press. p. 107. ISBN 978-0-19-957145-1.
 • Olson, Roger E. (2014). The Story of Christian Theology: Twenty Centuries of Tradition & Reform. InterVarsity Press. p. 201. ISBN 9780830877362.
 • "Egypt". Berkley Center for Religion, Peace, and World Affairs. Archived from the original on 20 December 2011. Retrieved 14 December 2011. See drop-down essay on "Islamic Conquest and the Ottoman Empire"
 • Nash, John F. (2008). Christianity: the One, the Many: What Christianity Might Have Been. Vol. 1. Xlibris Corporation. p. 91. ISBN 9781462825714.
 • Kamil, Jill (1997). Coptic Egypt: History and Guide. Cairo: American University in Cairo. p. 39. ISBN 9789774242427.
 • "EGYPT iv. Relations in the Sasanian period". Encyclopaedia Iranica. Retrieved 5 July 2019.
 • El-Daly, Okasha. Egyptology: The Missing Millennium. London: UCL Press
 • Abu-Lughod, Janet L. (1991) [1989]. "The Mideast Heartland". Before European Hegemony: The World System A.D. 1250–1350. New York: Oxford University Press. pp. 243–244. ISBN 978-0-19-506774-3.
 • Egypt – Major Cities, U.S. Library of Congress
 • Donald Quataert (2005). The Ottoman Empire, 1700–1922. Cambridge University Press. p. 115. ISBN 978-0-521-83910-5.
 • "Icelandic Volcano Caused Historic Famine In Egypt, Study Shows". ScienceDaily. 22 November 2006
 • M. Abir, "Modernisation, Reaction and Muhammad Ali's 'Empire'" Middle Eastern Studies 13#3 (1977), pp. 295–313 online
 • Nejla M. Abu Izzeddin, Nasser of the Arabs, published c. 1973, p 2.
 • Nejla M. Abu Izzeddin, Nasser of the Arabs, p 2.
 • Anglo French motivation: Derek Hopwood, Egypt: Politics and Society 1945–1981 (London, 1982, George Allen & Unwin), p. 11
 • De facto protectorate: Joan Wucher King, Historical Dictionary of Egypt (Scarecrow, 1984), p. 17
 • R.C. Mowat, "From Liberalism to Imperialism: The Case of Egypt 1875-1887." Historical Journal 16#1 (1973): 109-24. online.
 • James Jankowski, Egypt, A Short History, p. 111
 • Jankowski, op cit., p. 112
 • "Egypt". CIA- The World Factbook. Retrieved 2 February 2011. Partially independent from the UK in 1922, Egypt acquired full sovereignty with the overthrow of the British-backed monarchy in 1952.
 • Vatikiotis (1991), p. 443.
 • Murphy, Caryle Passion for Islam: Shaping the Modern Middle East: the Egyptian Experience, Scribner, 2002, p.4
 • Murphy, Caryle Passion for Islam: Shaping the Modern Middle East: the Egyptian Experience, Scribner, 2002, p.57
 • Kepel, Gilles, Muslim Extremism in Egypt by Gilles Kepel, English translation published by University of California Press, 1986, p. 74
 • "Solidly ahead of oil, Suez Canal revenues, and remittances, tourism is Egypt's main hard currency earner at $6.5 billion per year." (in 2005) ... concerns over tourism's future Archived 24 September 2013 at the Wayback Machine. Retrieved 27 September 2007.
 • Gilles Kepel, Jihad, 2002
 • Lawrence Wright, The Looming Tower (2006), p.258
 • "Timeline of modern Egypt". Gemsofislamism.tripod.com. Retrieved 12 February 2011.
 • As described by William Dalrymple in his book From the Holy Mountain (1996, ISBN 0 00 654774 5) pp. 434–54, where he describes his trip to the area of Asyut in 1994.
 • Uppsala Conflict Data Program, Conflict Encyclopedia, "The al-Gama'a al-Islamiyya insurgency," viewed 2013-05-03, http://www.ucdp.uu.se/gpdatabase/gpcountry.php?id=50&regionSelect=10-Middle_East# Archived 11 September 2015 at the Wayback Machine
 • Kirkpatrick, David D. (11 February 2010). "Mubarak Steps Down, Ceding Power to Military". The New York Times. Archived from the original on 2 January 2022. Retrieved 11 February 2011.
 • "Egypt crisis: President Hosni Mubarak resigns as leader". BBC. 11 February 2010. Retrieved 11 February 2011.
 • Mubarak Resigns As Egypt's President, Armed Forces To Take Control Huffington Post/AP, 11 February 2011
 • "Mubarak Flees Cairo for Sharm el-Sheikh". CBS News. 11 February 2011. Archived from the original on 29 June 2012. Retrieved 15 May 2012.
 • "Egyptian Parliament dissolved, constitution suspended". BBC. 13 February 2011. Retrieved 13 February 2011.
 • Commonwealth Parliament, Parliament House Canberra. "The Egyptian constitutional referendum of March 2011 a new beginning". www.aph.gov.au.
 • Egypt's Historic Day Proceeds Peacefully, Turnout High For Elections. NPR. 28 November 2011. Last Retrieved 29 November 2011.
 • Daniel Pipes and Cynthia Farahat (24 January 2012). "Don't Ignore Electoral Fraud in Egypt". Daniel Pipes Middle East Forum.
 • Weaver, Matthew (24 June 2012). "Muslim Brotherhood's Mohammed Morsi wins Egypt's presidential race". the Guardian.
 • "Mohamed Morsi sworn in as Egypt's president". www.aljazeera.com.
 • Fahmy, Mohamed (9 July 2012). "Egypt's president calls back dissolved parliament". CNN. Retrieved 8 July 2012.
 • Watson, Ivan (10 July 2012). "Court overrules Egypt's president on parliament". CNN. Retrieved 10 July 2012.
 • "Egypt unveils new cabinet, Tantawi keeps defence post". 3 August 2012.
 • "Egypt's President Mursi assumes sweeping powers". BBC News. 22 November 2012. Retrieved 23 November 2012.
 • "Rallies for, against Egypt president's new powers". Associated Press. 23 November 2012. Retrieved 23 November 2012.
 • Birnbaum, Michael (22 November 2012). "Egypt's President Morsi takes sweeping new powers". The Washington Post. Retrieved 23 November 2012.
 • Spencer, Richard (23 November 2012). "Violence breaks out across Egypt as protesters decry Mohammed Morsi's constitutional 'coup'". The Daily Telegraph. London. Archived from the original on 11 January 2022. Retrieved 23 November 2012.
 • "Egypt Sees Largest Clash Since Revolution". Wall Street Journal. 6 December 2012. Retrieved 8 December 2012.
 • Fleishman, Jeffrey (6 December 2012). "Morsi refuses to cancel Egypt's vote on constitution". Los Angeles Times. Retrieved 8 December 2012.
 • "Egyptian voters back new constitution in referendum". BBC News. 25 December 2012.
 • "Mohamed Morsi signs Egypt's new constitution into law". the Guardian. 26 December 2012.
 • "Egypt army commander suspends constitution". Reuters. 3 July 2013.
 • "Egypt's Morsi overthrown". www.aljazeera.com.
 • Holpuch, Amanda; Siddique, Haroon; Weaver, Matthew (4 July 2013). "Egypt's interim president sworn in - Thursday 4 July". The Guardian.
 • "Egypt's new constitution gets 98% 'yes' vote". the Guardian. 18 January 2014.
 • Czech News Agency (24 March 2014). "Soud s islamisty v Egyptě: Na popraviště půjde více než 500 Mursího stoupenců". IHNED.cz. Retrieved 24 March 2014.
 • "Egypt sentences 683 to death in latest mass trial of dissidents". The Washington Post. 28 April 2015.
 • "Egypt and Saudi Arabia discuss maneuvers as Yemen battles rage". Reuters. 14 April 2015.
 • "El-Sisi wins Egypt's presidential race with 96.91%". English.Ahram.org. Ahram Online. Retrieved 3 June 2014.
 • "Egypt's Sisi sworn in as president". the Guardian. 8 June 2014.
 • "Egypt's War against the Gaza Tunnels". Israel Defense. 4 February 2018.
 • "Egypt's Sisi wins 97 percent in election with no real opposition". Reuters. 2 April 2018.
 • "Egypt parliament extends presidential term to six years". www.aa.com.tr.
 • Mehmood, Ashna (31 March 2021). "Egypt's Return to Authoritarianism". Modern Diplomacy.
 • "Sisi wins snap Egyptian referendum amid vote-buying claims". the Guardian. 23 April 2019.
 • "Pro-Sisi party wins majority in Egypt's parliamentary polls". Reuters. 14 December 2020.
 • Situation Report EEPA HORN No. 31 - 20 December Europe External Programme with Africa