Historie Osmanské říše

1421

Růst

1923

Epilog

přílohy

postavy

poznámky pod čarou

Reference


Play button

1299 - 1922

Historie Osmanské říšeOsmanská říše byla založena cca.1299 Osmanem I. jako malý beylik v severozápadní Malé Asii jižně od byzantského hlavního města Konstantinopole.V roce 1326 Osmané dobyli nedalekou Bursu a odřízli Malou Asii od byzantské kontroly.Osmané poprvé vstoupili do Evropy v roce 1352, v roce 1354 založili stálou osadu na hradě Çimpe na Dardanelách a v roce 1369 přesunuli své hlavní město do Edirne (Adrianople). začínající osmanský sultanát prostřednictvím dobytí nebo prohlášení věrnosti.Když sultán Mehmed II. v roce 1453 dobyl Konstantinopol (dnes Istanbul) a přeměnil jej v nové osmanské hlavní město, stát se rozrostl v podstatnou říši, expandující hluboko do Evropy, severní Afriky a na Střední východ.S většinou Balkánu pod osmanskou nadvládou v polovině 16. století se osmanské území exponenciálně zvětšilo za sultána Selima I., který převzal chalífát v roce 1517, když se Osmané obrátili na východ a dobyli mimo jiné západní Arábii ,Egypt , Mezopotámii a Levantu. .Během několika příštích desetiletí se velká část severoafrického pobřeží (kromě Maroka) stala součástí osmanské říše.Impérium dosáhlo svého vrcholu za Sulejmana Nádherného v 16. století, kdy se rozkládalo od Perského zálivu na východě po Alžírsko na západě a od Jemenu na jihu po Maďarsko a části Ukrajiny na severu.Podle teze osmanského úpadku byla Sulejmanova vláda zenitem osmanského klasického období, během kterého vzkvétala osmanská kultura, umění a politický vliv.Maximálního územního rozsahu dosáhla říše roku 1683, v předvečer bitvy u Vídně.Od roku 1699 začala Osmanská říše v průběhu dalších dvou století ztrácet území kvůli vnitřní stagnaci, nákladným obranným válkám, evropskému kolonialismu a nacionalistickým vzpourám mezi jejími multietnickými subjekty.V každém případě byla potřeba modernizace zřejmá vůdcům říše na počátku 19. století a ve snaze zabránit úpadku říše byly s různým stupněm úspěchu provedeny četné administrativní reformy.Postupné slábnutí Osmanské říše dalo vzniknout východní otázce v polovině 19. století.Říše skončila v důsledku své porážky v první světové válce , kdy bylo její zbývající území rozděleno spojenci.Sultanát byl oficiálně zrušen vládou Tureckého velkého národního shromáždění v Ankaře dne 1. listopadu 1922 po turecké válce za nezávislost .Osmanská říše během své více než 600 let existence zanechala na Blízkém východě a v jihovýchodní Evropě hluboké dědictví, jak je vidět na zvycích, kultuře a kuchyni různých zemí, které byly kdysi součástí její říše.
HistoryMaps Shop

Navštivte obchod

1299 - 1453
Vzestup Osmanské říšeornament
Play button
1299 Jan 1 00:01 - 1323

Osmanův sen

Söğüt, Bilecik, Türkiye
Osmanův původ je extrémně nejasný a o jeho kariéře před začátkem čtrnáctého století není známo téměř nic.[1] Jako počátek jeho vlády se často uvádí rok 1299, toto datum však neodpovídá žádné historické události a je čistě symbolické.V roce 1300 se stal vůdcem skupiny tureckých pasteveckých kmenů, jejichž prostřednictvím vládl na malém území kolem města Söğüt v severozápadní anatolské oblasti Bithýnie.Vedl časté nájezdy proti sousední Byzantské říši.Úspěch přilákal válečníky k jeho následovníkům, zejména po vítězství nad byzantskou armádou v bitvě u Baphea v roce 1301 nebo 1302. Osmanova vojenská aktivita byla z velké části omezena na nájezdy, protože v době jeho smrti, v letech 1323-4, Osmané měli dosud nebyly vyvinuty účinné techniky pro válku v obléhání.[2] Přestože je Osman známý svými nájezdy proti Byzantincům, měl také mnoho vojenských střetů s tatarskými skupinami a se sousedním Germijským knížectvím.Osman byl zběhlý v navazování politických a obchodních vztahů s blízkými skupinami, muslimskými i křesťanskými.Brzy na svou stranu přitáhl několik významných osobností, včetně Köse Mihala, byzantského vesnického vůdce, jehož potomci (známí jako Mihaloğulları) se těšili prvenství mezi pohraničními válečníky v osmanských službách.Köse Mihal byl pozoruhodný tím, že byl křesťanským Řekem;i když nakonec konvertoval k islámu, jeho významná historická role ukazuje na Osmanovu ochotu spolupracovat s nemuslimy a začlenit je do svého politického podnikání.Osman I. posílil svou legitimitu sňatkem s dcerou šejka Edebaliho, významného místního náboženského vůdce, o kterém se říkalo, že stál v čele komunity dervišů na hranici.Pozdější osmanští spisovatelé tuto událost vyšperkovali tím, že Osmana vylíčili, jak zažil sen, když pobýval u Edebali, ve kterém bylo předpovězeno, že jeho potomci budou vládnout obrovské říši.
Play button
1323 Jan 1 - 1359

Opěrka do Evropy

Bursa, Türkiye
Po Osmanově smrti jeho syn Orhan následoval jej jako vůdce Osmanů.Orhan dohlížel na dobytí velkých měst Bithýnie, protože Bursa (Průša) byla dobyta v roce 1326 a zbytek měst v regionu padl krátce poté.[2] Již v roce 1324 Osmané využívali seldžuckých byrokratických praktik a vyvinuli schopnost razit mince a využívat obléhací taktiky.Bylo to za Orhana, kdy Osmani začali přitahovat islámské učence z východu, aby působili jako správci a soudci, a první medrese (univerzita) byla založena v Izniku v roce 1331. [3]Kromě bojů s Byzantinci dobyl Orhan v letech 1345-6 také turecké knížectví Karesi, čímž dal všechny potenciální přechody do Evropy do osmanských rukou.Zkušení válečníci Karesi byli začleněni do osmanské armády a byli cenným přínosem v následujících taženích na Balkán.Orhan se oženil s Theodorou, dcerou byzantského prince Jana VI. Cantacuzena.V roce 1346 Orhan otevřeně podporoval Jana VI. ve svržení císaře Jana V. Palaeologa.Když se Jan VI. stal spolucísařem (1347–1354), povolil Orhanovi v roce 1352 zaútočit na poloostrov Gallipoli, načež Osmané získali v roce 1354 svou první trvalou pevnost v Evropě na hradě Çimpe. Orhan se rozhodl vést válku proti Evropě, Anatolian Turci se usadili v Gallipoli a jeho okolí, aby jej zajistili jako odrazový můstek pro vojenské operace v Thrákii proti Byzantincům a Bulharům .Většinu východní Thrákie během deseti let dobyly osmanské síly a díky těžké kolonizaci se trvale dostaly pod Orhanovu kontrolu.Počáteční thrácké výboje umístily Osmany strategicky na všechny hlavní pozemní komunikační cesty spojující Konstantinopol s balkánskými hranicemi, což usnadnilo jejich rozšířené vojenské operace.Navíc kontrola dálnic v Thrákii izolovala Byzanc od přímého pozemního kontaktu s jakýmkoliv z jejích potenciálních spojenců na Balkáně a v západní Evropě.Byzantský císař Jan V. byl nucen roku 1356 podepsat s Orhanem nevýhodnou smlouvu, která uznala jeho thrácké ztráty.Po dalších 50 let Osmané dobývali rozsáhlá území na Balkáně a zasahovali až na sever až do dnešního Srbska.Převzetím kontroly nad průchody do Evropy získali Osmané významnou výhodu nad svými soupeřícími tureckými knížectvími v Anatolii, protože nyní mohli získat nesmírnou prestiž a bohatství z výbojů uskutečněných na balkánských hranicích.
Play button
1329 Jun 10

Bitva u Pelekanonu

Çukurbağ, Nicomedia, İzmit/Koc
Nástupem Andronika v roce 1328 se imperiální území v Anatolii dramaticky zmenšila z téměř celého západu moderního Turecka.Andronicus se rozhodl ulehčit důležitým obleženým městům Nikomédii a Nicaea a doufal, že obnoví hranici do stabilní polohy.Byzantský císař Andronicus III. shromáždil žoldnéřskou armádu a vydal se směrem k Anatolii na poloostrovní země Kocaeli.Ale v současných městech Darica, na místě zvaném Pelekanon, nedaleko od Üsküdaru, se setkal s Orhanovými jednotkami.V následující bitvě u Pelekanonu byly byzantské síly poraženy Orhanovými disciplinovanými jednotkami.Poté Andronicus opustil myšlenku získat zpět území Kocaeli a již nikdy nevedl polní bitvu proti osmanským silám.
Obléhání Nicaea
Obléhání Nicaea ©HistoryMaps
1331 Jan 1

Obléhání Nicaea

İznik, Bursa, Türkiye
V roce 1326 se země kolem Nicaea dostaly do rukou Osmana I.Také dobyl město Bursa, čímž založil hlavní město nebezpečně blízko byzantskému hlavnímu městu Konstantinopoli.V roce 1328 zahájil Orhan, Osmanův syn, obléhání Nicaea, která byla od roku 1301 ve stavu přerušované blokády. Osmanům chyběla schopnost kontrolovat přístup do města přes jezerní přístav.V důsledku toho se obléhání vleklo několik let bez uzavření.V roce 1329 se císař Andronicus III pokusil prolomit obležení.Vedl pomocnou sílu, která měla zahnat Osmany pryč z Nikomedie a Nicaea.Po některých menších úspěších však síla u Pelekanonu utrpěla zvrat a stáhla se.Když bylo jasné, že žádná účinná imperiální síla nebude schopna obnovit hranici a zahnat Osmany, samotné město v roce 1331 padlo.
Obléhání Nikomedie
Obléhání Nikomedie ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1333 Jan 1

Obléhání Nikomedie

İzmit, Kocaeli, Türkiye
Po byzantské porážce u Nicaea v roce 1331 byla ztráta Nikomedie pro Byzantince jen otázkou času.Andronikos III Palaiologos, byzantský císař , se pokusil podplatit osmanského vůdce Orhana, ale v roce 1337 byla Nicomedia napadena a padla do rukou Osmanů.Byzantská říše se z této porážky nevzpamatovala;padla poslední anatolská pevnost Byzance, kromě Filadelfie, která byla až do roku 1396 obklopena Germiyanidy.
Severozápadní Anatolie
Kontrola Severozápadní Anatolie ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1345 Jan 1

Severozápadní Anatolie

Bergama, İzmir, Türkiye
Orhan také v letech 1345-6 dobyl turecké knížectví Karesi, čímž umístil všechny potenciální přechody do Evropy do osmanských rukou.Zkušení válečníci Karesi byli začleněni do osmanské armády a byli cenným přínosem v následujících taženích na Balkán.S dobytím Karesi byla téměř celá severozápadní Anatolie zahrnuta do osmanského Beyliku a čtyři města Bursa, Nicomedia İzmit, Nicaea, İznik a Pergamum (Bergama) se stala baštami jeho moci.Získání Karesi umožnilo Osmanům zahájit dobývání evropských zemí v Rumélii přes Dardanely.
Černá smrt
Černá smrt v Byzantské říši. ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1346 Jan 1

Černá smrt

İstanbul, Türkiye
Černá smrt byla pro byzantský stát destruktivní.Do Anatolie dorazila koncem roku 1346 a do Konstantinopole se dostala v roce 1347. Stejně jako v Evropě černá smrt zlikvidovala značnou část populace v hlavním městě a dalších městech a zhoršila již tak špatné hospodářské a agrární podmínky ve městech i na venkově.Černá smrt zdevastovala Byzanc zejména proto, že k ní došlo po dvou občanských válkách o posloupnost, ve 20. a 40. letech 14. století, které zanechaly stát zbavený hotovosti a zranitelný vůči benátské , janovské a osmanské intervenci a invazím.V letech 1346 až 1352 epidemie pustošila byzantská města, vyčerpala jejich populaci a nechala jen málo vojáků, aby je bránili.
Thrákie
Osmané dobyli Thrákii ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1352 Jan 1

Thrákie

Thrace, Plovdiv, Bulgaria
Orhan se rozhodl vést válku proti Evropě, anatolští Turci se usadili v Gallipoli a jeho okolí, aby jej zajistili jako odrazový můstek pro vojenské operace v Thrákii proti Byzantincům a Bulharům .Většinu východní Thrákie během deseti let dobyly osmanské síly a díky těžké kolonizaci se trvale dostaly pod Orhanovu kontrolu.Počáteční thrácké výboje umístily Osmany strategicky na všechny hlavní pozemní komunikační cesty spojující Konstantinopol s balkánskými hranicemi, což usnadnilo jejich rozšířené vojenské operace.Navíc kontrola dálnic v Thrákii izolovala Byzanc od přímého pozemního kontaktu s jakýmkoliv z jejích potenciálních spojenců na Balkáně a v západní Evropě.
Dobytí Adrianopole
Dobytí Adrianopole ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1362 Jan 1 - 1386

Dobytí Adrianopole

Edirne, Türkiye
Po dobytí Gallipoli Osmany v roce 1354 byla turecká expanze na jižním Balkáně rychlá.Hlavním cílem postupu byla Adrianopole, která byla třetím nejvýznamnějším byzantským městem (po Konstantinopoli a Soluni).Datum pádu Adrianopole do rukou Turků bylo mezi učenci sporné kvůli odlišným účtům ve zdrojovém materiálu.Po dobytí bylo město přejmenováno na Edirne. Dobytí Adrianopole bylo zlomovým bodem v historii Osmanů v Evropě.Místo toho transformace Adrianopole na nové osmanské hlavní město Edirne signalizovala místnímu obyvatelstvu, že Osmané mají v úmyslu trvale se usadit v Evropě.
Rumélie
Kolonizace údolí Martiza ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1363 Jan 1

Rumélie

Edirne, Türkiye
Orhan a Murad usadili četné Turky a muslimy v Edirne v údolí Maritza.Tehdy začínáme slýchat termíny „timars“ a „timariots“.(viz příloha)Timarský systém zaručoval zdroj pro tureckou jízdu pro sultánovu armádu.Tato kolonizace vyústila v jihovýchodní Evropě, která by nakonec byla známá jako Rumelia.Rumelia by se stala druhým srdcem a ústředním bodem osmanského státu.V některých ohledech se stala důležitější než Anatolie.Nerostné a dřevěné zdroje z této nové země poskytly pozdějším osmanským sultánům prostředky k dobytí zbytku Anatolie.
Play button
1363 Jan 1

založen janičář

Edirne, Türkiye
Vznik janičářů se datuje do doby vlády Murada I. (r. 1362–1389), třetího vládce Osmanské říše.Osmané zavedli daň ve výši jedné pětiny na všechny otroky zajaté ve válce a právě z této zásoby pracovních sil sultáni poprvé postavili janičářský sbor jako osobní armádu loajální pouze sultánovi.[26]Od 80. let 13. století do roku 1648 byli janičáři ​​shromažďováni prostřednictvím systému devşirme, který byl zrušen v roce 1648. [27] Toto bylo braní (zotročování) nemuslimských chlapců, [28] zejména anatolských a balkánských křesťanů;Židé nikdy nepodléhali devşirme, ani děti z turkických rodin.Existují však důkazy, že se Židé pokusili zapsat do systému.Židé nesměli do janičářské armády, a tak v podezřelých případech byla celá várka poslána do císařského arzenálu jako najatí dělníci.Osmanské dokumenty z odvodu v zimě 1603-1604 z Bosny a Albánie napsaly, aby upozornily na některé děti jako možná židovské (şekine-i arz-ı yahudi).Podle Encyclopedia Britannica „v počátcích byli všichni křesťané zapsáni bez rozdílu. Později byli preferováni ti z dnešní Albánie, Bosny a Bulharska“.[29]
Play button
1371 Sep 26

Bitva u Maritsy

Maritsa River
Ugljesa, srbský despota, si uvědomil nebezpečí představované osmanskými Turky, kteří se přibližovali k jeho zemím, a pokusil se proti nim vytvořit koalici.Jeho myšlenkou bylo vyhnat je z Evropy, místo aby se snažil bránit pevnosti a města.Srbská armáda čítala 50 000 – 70 000 mužů.Despot Uglješa chtěl provést překvapivý útok na Osmany v jejich hlavním městě Edirne, zatímco Murad I. byl v Malé Asii.Osmanská armáda byla mnohem menší, byzantský řecký učenec Laonikos Chalkokondyles a různé zdroje uvádějí počet 800 až 4 000 mužů, ale díky lepší taktice, provedením nočního náletu na srbský tábor, dokázal Şâhin Paşa porazit srbskou armádu. a zabít krále Vukašina a despotu Uglješe.Tisíce Srbů byly zabity a tisíce se utopily v řece Maritsa, když se pokusili uprchnout.Po bitvě měla Maritsa šarlatovou barvu krve.
Bulhaři se stávají vazaly Osmanů
Bulhaři se stávají vazaly Osmanů. ©HistoryMaps
1373 Jan 1

Bulhaři se stávají vazaly Osmanů

Bulgaria
V roce 1373 byl Ivan Shishman, bulharský císař, nucen vyjednat ponižující mírovou smlouvu: stal se osmanským vazalem, který posílil svazek sňatkem mezi Muradem a Shishmanovou sestrou Kerou Tamarou.Jako kompenzaci vrátili Osmané některé dobyté země, včetně Ihtimanu a Samokova.
Bitva u Dubrovníku
Bitva u Dubrovníku ©HistoryMaps
1378 Jan 1

Bitva u Dubrovníku

Paraćin, Serbia
V polovině 80. let 14. století se Muradova pozornost opět zaměřila na Balkán.Se svým bulharským vazalem Shishmanem, zaujatým válkou s valašským vojvodem Danem I. z Valašska (asi 1383-86), obsadil Murad v roce 1385 Sofii, poslední zbývající bulharský majetek na jih od balkánských hor, čímž se otevřela cesta ke strategicky umístěnému Niš. severní konec důležité dálnice Vardar-Morava.Bitva u Dubravnice byla první historickou zmínkou o jakémkoli osmanském pohybu na území prince Lazara.Srbská armáda vyšla jako vítězná, i když podrobnosti o bitvě samotné jsou vzácné.Po této bitvě se Turci do Srbska neodvážili až do roku 1386, kdy byly jejich armády poraženy u Pločniku.
Obléhání Sofie
Obléhání Sofie ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1382 Jan 1

Obléhání Sofie

Sofia, Bulgaria
K obléhání Sofie došlo buď v roce 1382 nebo 1385 jako součást pokračujícího konfliktu mezi Bulharskem a Osmanskou říší.V roce 1373 bulharský císař Ivan Shishman, který uznal osmanskou sílu, uzavřel vazalskou smlouvu a zařídil, aby se jeho sestra Kera Tamara provdala za sultána Murada I. výměnou za navrácení některých dobytých pevností.Navzdory této mírové dohodě počátkem 80. let 14. století Osmané obnovili svá vojenská tažení a oblehli strategicky důležité město Sofii, které kontrolovalo životně důležité komunikační cesty do Srbska a Makedonie.Historické záznamy o obléhání jsou bohužel vzácné.Osmané se zpočátku neúspěšně pokoušeli prolomit obranu města, což vedlo jejich velitele, Lala Shahin Pasha, k úvahám o opuštění obléhání.Bulharskému zrádci se však podařilo vylákat guvernéra města Ban Yanuku z pevnosti pod rouškou lovecké výpravy, což vedlo k jeho zajetí Turky.Když Bulhaři zůstali bez vůdce, nakonec se vzdali.Hradby města byly rozebrány a byla zde umístěna osmanská posádka.Toto vítězství umožnilo Osmanům postupovat dále na severozápad, nakonec v roce 1386 dobyli Pirot a Niš, čímž vytvořili bariéru mezi Bulharskem a Srbskem.
Osmané dobyli Niš
Osmané dobyli Niš ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1385 Jan 1

Osmané dobyli Niš

Niš, Serbia
V roce 1385, po 25denním obléhání, Osmanská říše dobyla město Niš.Zachycení Niše umožnilo Osmanům posílit kontrolu nad regionem a dále rozšířit svůj vliv na Balkáně.To také hrálo významnou roli při vklínění Osmanů mezi Bulharsko a Srbsko, což ovlivnilo dynamiku probíhajících konfliktů v oblasti.
Bitva u Pločniku
Bitva u Pločniku ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1386 Jan 1

Bitva u Pločniku

Pločnik, Serbia
Murad dobyl Niš v roce 1386, snad přinutil Lazara Srbska, aby přijal osmanské vazalství brzy poté.Zatímco se tlačil hlouběji na sever – centrální Balkán, Murad měl také síly pohybující se na západ podél „Via Ingatia“ do Makedonie, čímž si vynutil vazalský status regionálním vládcům, kteří do té doby unikali tomuto osudu.Jeden kontingent dosáhl albánského pobřeží Jaderského moře v roce 1385. Další obsadil a obsadil Soluň v roce 1387. Nebezpečí pro pokračující nezávislost balkánských křesťanských států bylo znepokojivě zjevné.Když anatolské záležitosti donutily Murada opustit Balkán v roce 1387, jeho srbští a bulharští vazalové se pokusili přerušit svá pouta s ním.Lazar vytvořil koalici s Tvrtkem I. z Bosny a Stratsimirem z Vidinu.Poté, co odmítl osmanskou žádost, aby dostál svým vazalským závazkům, byly proti němu vyslány jednotky.Lazar a Tvrtko se setkali s Turky a porazili je u Plocniku, západně od Niše.Vítězství jeho křesťanských knížat povzbudilo Shishmana, aby se zbavil osmanského vazalství a znovu prosadil bulharskou nezávislost.
Bitva u Bilećy
Bitva u Bilećy ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1388 Aug 26

Bitva u Bilećy

Bileća, Bosnia and Herzegovina
Murad se vrátil z Anatolie v roce 1388 a zahájil bleskovou kampaň proti bulharským vládcům Shishman a Sratsimir, kteří byli rychle nuceni podřídit se vazalům.Poté požadoval, aby Lazar vyhlásil jeho vazalství a zaplatil tribut.Srbský princ, přesvědčený o vítězství u Plocniku, odmítl a obrátil se na Tvrtka z Bosny a Vuka Brankoviče, svého zetě a nezávislého vládce severní Makedonie a Kosova, o pomoc proti jisté osmanské odvetné ofenzívě.Bitva u Bileća byla vybojována v srpnu 1388 mezi silami Království Bosny vedenými velkovévodou Vlatkem Vukovićem a Osmanskou říší pod vedením Lala Şahin Pasha.Osmanská armáda pronikla do Humu, jižní oblasti království.Po dnech rabování se útočníci střetli s obrannými silami u města Bileća severovýchodně od Dubrovníku.Bitva skončila osmanskou porážkou.
Play button
1389 Jan 1 - 1399

Sjednocení Anatolie & Clash s Timurem

Bulgaria
Bayezid I. se stal nástupcem sultanství po zavraždění jeho otce Murada.Ve vzteku nad útokem nařídil zabít všechny srbské zajatce;Bayezid, „Thunderbolt“, ztratil málo času při rozšiřování osmanských balkánských výbojů.Na své vítězství navázal nájezdy po celém Srbsku a jižní Albánii, čímž přinutil většinu místních knížat do vazalství.Aby Bayezid zajistil jižní úsek dálnice Vardar-Morava a vytvořil pevnou základnu pro trvalou expanzi na západ k pobřeží Jaderského moře, usadil velké množství ''yürüků'' podél údolí řeky Vardar v Makedonii.V roce 1396 uherský král Zikmund svedl dohromady křížovou výpravu proti Osmanům.Křižácká armáda byla složena především z maďarských a francouzských rytířů, ale zahrnovala i některé valašské jednotky.Ačkoli nominálně vedl Sigismund, to postrádalo soudržnost velení.Křižáci překročili Dunaj, táhli přes Vidin a dorazili do Nikopolu, kde se setkali s Turky.Svéhlaví francouzští rytíři odmítli následovat Zikmundovy bitevní plány, což vedlo k jejich drtivé porážce.Protože Sratsimir dovolil křižákům projít Vidinem, Bayezid napadl jeho země, vzal ho do zajetí a anektoval jeho území.S pádem Vidina Bulharsko přestalo existovat a stalo se prvním velkým balkánským křesťanským státem, který zcela zanikl přímým osmanským dobytím.Po Nikopoli se Bayezid spokojil s nájezdy na Maďarsko, Valašsko a Bosnu.Podmanil si většinu Albánie a přinutil zbývající severoalbánské pány k vazalství.Bylo podniknuto nové, polovičaté obléhání Konstantinopole, ale zrušeno v roce 1397 poté, co císař Manuel II., Bayezidův vazal, souhlasil, že sultán by měl potvrdit všechny budoucí byzantské císaře.Bayezid vzal s sebou armádu složenou především z balkánských vazalských jednotek, včetně Srbů vedených Lazarevičem.Brzy čelil invazi do Anatolie středoasijským vládcem Timurem .Kolem roku 1400 Timur vstoupil na Blízký východ.Timur vyplenil několik vesnic ve východní Anatolii a zahájil konflikt s Osmanskou říší.V srpnu 1400 Timur a jeho horda vypálili město Sivas do základů a postoupili na pevninu.Jejich armády se setkaly mimo Ankaru v bitvě u Ankary v roce 1402. Osmané byli poraženi a Bayezid byl zajat, později zemřel v zajetí.Mezi Bayezidovými přeživšími syny vypukla občanská válka, která trvala od roku 1402 do roku 1413.Tento boj, známý v osmanské historii jako Interregnum, dočasně zastavil aktivní osmanskou expanzi na Balkáně.
Play button
1389 Jun 15

Bitva o Kosovo

Kosovo Polje
Velká část srbské šlechty byla zničena Osmany v bitvě u Maritsy.Kníže Lazar, vládce severní části bývalé říše (moravského Srbska), si byl vědom osmanské hrozby a zahájil diplomatické a vojenské přípravy na tažení proti nim.Bitva o Kosovo se odehrála 15. června 1389 mezi armádou vedenou srbským princem Lazarem Hrebeljanovićem a invazní armádou Osmanské říše pod velením sultána Murada Hüdavendigâra.Bitva byla svedena na Kosovském poli na území ovládaném srbským šlechticem Vukem Brankovićem, na území dnešního Kosova, asi 5 kilometrů (3,1 mil) severozápadně od moderního města Priština.Armáda pod vedením prince Lazara se skládala z jeho vlastních jednotek, kontingentu vedeného Brankovićem a kontingentu vyslaného z Bosny králem Tvrtkem I., kterému velel Vlatko Vuković.Princ Lazar byl vládcem moravského Srbska a nejmocnějším mezi srbskými regionálními pány té doby, zatímco Branković vládl okresu Branković a dalším oblastem a uznával Lazara jako svého vládce.Spolehlivé historické zprávy o bitvě jsou vzácné.Většina obou armád byla zničena a Lazar a Murad byli zabiti.Srbská pracovní síla však byla vyčerpána a neměla žádnou kapacitu postavit velké armády proti budoucím osmanským tažením, které se spoléhaly na nové záložní síly z Anatolie.Následně, srbská knížectví, která již nebyla osmanskými vazaly, se jimi v následujících letech stala.
Sultán Bayezid
Bayezid je prohlášen za sultána ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1389 Jun 16

Sultán Bayezid

Kosovo
Bayezid I (často dané přídomkem Yıldırım, „Thunderbolt“) se stal nástupcem sultanství po atentátu na svého otce Murada během bitvy o Kosovo.Ve vzteku nad útokem nařídil zabít všechny srbské zajatce;Beyazid se stal známým jako Yıldırım, blesk, pro rychlost, s jakou se jeho říše rozšiřovala.
Anatolské sjednocení
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1390 Jan 1

Anatolské sjednocení

Konya, Turkey
Sultán začal sjednocovat Anatolii pod svou vládou.V jediném tažení v létě a na podzim roku 1390 Bayezid dobyl beyliky z Aydin, Saruhan a Menteshe.Jeho hlavní rival Sulayman, emír Karamanu, odpověděl spojenectvím s vládcem Sivas Kadi Burhan al-Din a zbývajícími tureckými beyliky.Nicméně Bayezid tlačil dál a přemohl zbývající beyliky (Hamid, Teke a Germiyan), stejně jako vzal Karamanům města Akşehir a Niğde a také jejich hlavní město Konyu.
Obléhání Konstantinopole
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1394 Jan 1

Obléhání Konstantinopole

İstanbul, Türkiye
V roce 1394 Bayezid obléhal (dlouhá blokáda) Konstantinopole, hlavního města Byzantské říše.Pevnost Anadoluhisarı byla postavena v letech 1393 až 1394 jako součást příprav na druhé osmanské obléhání Konstantinopole, ke kterému došlo v roce 1395. Již v roce 1391 odřízly město od jeho vnitrozemí rychlé osmanské výboje na Balkáně.Poté, co Bayezid od roku 1394 postavil pevnost Anadoluhisarı pro kontrolu úžiny Bospor, pokusil se město vyhladovět, aby se podrobilo blokádou jak po souši, tak méně účinně po moři.Nedostatek flotily nebo nezbytného dělostřelectva k demolici těchto impozantních hradeb z toho udělal neúspěšné obléhání.Tyto lekce později pomohly pozdějším osmanským císařům.Na naléhání byzantského císaře Manuela II. Palaeologa byla organizována nová křížová výprava, která ho měla porazit.
Osmané útočí na Valašsko
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1394 Oct 1

Osmané útočí na Valašsko

Argeș River, Romania
Valašská podpora Bulharů jižně od Dunaje, kteří bojovali proti Turkům, je přivedla do konfliktu s Osmanskou říší.V roce 1394 překročil Bayezid I. řeku Dunaj a vedl 40 000 mužů, v té době impozantní síla, k útoku na Valašsko, kterému v té době vládl Mircea starší.Mircea měl jen asi 10 000 mužů, takže nemohl přežít otevřený boj.Rozhodl se bojovat proti tomu, co by se nyní nazývalo partyzánskou válkou, vyhladověním nepřátelské armády a pomocí malých, lokalizovaných útoků a ústupů (typická forma asymetrické války).Osmané měli převahu v počtu, ale v bitvě u Rovine, na zalesněném a bažinatém terénu, Valaši vyhráli divokou bitvu a zabránili Bayezidově armádě v postupu za Dunaj.
Osmansko-benátské války
První osmansko-benátská válka ©Jose Daniel Cabrera Peña
1396 Jan 1 - 1718

Osmansko-benátské války

Venice, Metropolitan City of V

Osmansko-benátské války byly sérií konfliktů mezi Osmanskou říší a Benátskou republikou , které začaly v roce 1396 a trvaly až do roku 1718.

Bitva o Nicopolis
Bitva o Nicopolis ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1396 Sep 25

Bitva o Nicopolis

Nicopolis, Bulgaria
V roce 1396 uherský král Zikmund konečně svedl dohromady křížovou výpravu proti Osmanům.Křižácká armáda byla složena především z maďarských a francouzských rytířů, ale zahrnovala i některé valašské jednotky.Ačkoli nominálně vedl Sigismund, to postrádalo soudržnost velení.Křižáci překročili Dunaj, táhli přes Vidin a dorazili do Nikopolu, kde se setkali s Turky.Svéhlaví francouzští rytíři odmítli následovat Zikmundovy bitevní plány, což vedlo k jejich drtivé porážce.Protože Sratsimir dovolil křižákům projít Vidinem, Bayezid napadl jeho země, vzal ho do zajetí a anektoval jeho území.S pádem Vidina Bulharsko přestalo existovat a stalo se prvním velkým balkánským křesťanským státem, který zcela zanikl přímým osmanským dobytím.
Bitva o Ankaru
Bitva o Ankaru ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1402 Jul 20

Bitva o Ankaru

Ankara, Türkiye
Bitva o Ankaru nebo Angoru byla vybojována 20. července 1402 na planině Çubuk poblíž Ankary mezi silami osmanského sultána Bayezida I. a emírem Timuridské říše Timurem .Bitva byla pro Timura velkým vítězstvím.Po bitvě se Timur přesunul přes západní Anatolii k pobřeží Egejského moře, kde oblehl a dobyl město Smyrna, pevnost křesťanských rytířů Hospitalers.Bitva byla pro osmanský stát katastrofální, rozbila to, co zbylo, a způsobila téměř totální kolaps říše.Mongolové se volně potulovali v Anatolii a politická moc sultána byla zlomena.To vyústilo v občanskou válku mezi Bayezidovými syny známou jako Osmanské mezivládí.
Play button
1402 Jul 21 - 1413

Osmanské mezivládí

Edirne, Türkiye
Po porážce u Ankary následovala doba naprostého chaosu v Impériu.Mongolové se volně potulovali v Anatolii a politická moc sultána byla zlomena.Poté, co byl Beyazid zajat, jeho zbývající synové, Suleiman Çelebi, İsa Çelebi, Mehmed Çelebi a Musa Çelebi spolu bojovali v tom, co se stalo známým jako Osmanské mezivládí.Osmanské Interregnum přineslo vazalským křesťanským balkánským státům krátké období polonezávislosti.Suleyman, jeden ze synů zesnulého sultána, držel osmanské hlavní město v Edirne a prohlásil se vládcem, ale jeho bratři ho odmítli uznat.Poté uzavřel spojenectví s Byzancí, které se vrátila Soluň, a v roce 1403 s Benátskou republikou, aby upevnil svou pozici.Suleymanův panovačný charakter však proti němu obrátil jeho balkánské vazaly.V roce 1410 byl poražen a zabit svým bratrem Musou, který s podporou byzantského císaře Manuela II., srbského despoty Stefana Lazareviče, valašského Vojvoda Mircey a dvou posledních synů bulharských vládců zvítězil na osmanském Balkáně.Musa byl poté konfrontován o výhradní kontrolu nad osmanským trůnem jeho mladším bratrem Mehmedem, který se osvobodil z mongolského vazalství a držel osmanskou Anatolii.Musa, znepokojený rostoucí nezávislostí svých balkánských křesťanských vazalů, se proti nim obrátil.Bohužel si odcizil islámské byrokratické a obchodní třídy ve svých balkánských zemích neustálým upřednostňováním nižších společenských prvků, aby získal širokou podporu veřejnosti.Balkánští křesťanští vazalští vládci se znepokojeni obrátili na Mehmeda, stejně jako hlavní osmanští vojenští, náboženští a obchodní vůdci.V roce 1412 Mehmed napadl Balkán, dobyl Sofii a Niš a spojil síly s Lazarevicys Srby.V následujícím roce Mehmed rozhodně porazil Musu mimo Sofii.Musa byl zabit a Mehmed I. (1413–1421) se stal jediným vládcem sjednoceného osmanského státu.
Play button
1413 Jan 1 - 1421

Obnova Osmanské říše

Edirne, Türkiye
Když se Mehmed Çelebi stal v roce 1413 vítězem, korunoval se v Edirne (Adrianople) jako Mehmed I. Jeho povinností bylo obnovit Osmanskou říši k její bývalé slávě.Impérium těžce trpělo interregnem;Mongolové byli na východě stále na svobodě, i když Timur zemřel v roce 1405;mnoho z křesťanských království na Balkáně se vymanilo z osmanské kontroly;a země, zejména Anatolie, válkou těžce trpěla.Mehmed přesunul hlavní město z Bursy do Adrianopole.Čelil choulostivé politické situaci na Balkáně.Jeho bulharští , srbští, valašští a byzantští vazalové byli prakticky nezávislí.Albánské kmeny se sjednocovaly do jediného státu a Bosna zůstala zcela nezávislá, stejně jako Moldávie.Maďarsko si udrželo územní ambice na Balkáně a Benátská republika držela četné balkánské pobřežní majetky.Před Bayezidovou smrtí se osmanská kontrola nad Balkánem jevila jako jistota.Na konci interregna se tato jistota zdála být zpochybnitelná.Mehmed se při řešení situace obecně uchýlil spíše k diplomacii než k militantnosti.Zatímco podnikal nájezdové výpravy do sousedních evropských zemí, které vrátily velkou část Albánie pod osmanskou kontrolu a donutily bosenského krále-Bana Tvrtka II. Kotromaniće (1404–09, 1421–45), spolu s mnoha bosenskými regionálními šlechtici, přijmout formální osmanské vazalství. Mehmed vedl pouze jednu skutečnou válku s Evropany — krátký a nerozhodný konflikt s Benátkami.Nový sultán měl vážné domácí problémy.Musova dřívější politika vyvolala nespokojenost mezi nižšími třídami osmanského Balkánu.V roce 1416 vypuklo v Dobrudži lidové povstání muslimů a křesťanů, které vedl Musův bývalý důvěrník, učenec-mystik Şeyh Bedreddin a podporovaný valašským vojvodcem Mirceou I. Bedreddin hlásal takové koncepty jako sloučení islámu, křesťanství a judaismu do jediného víra a sociální zlepšení svobodných rolníků a nomádů na úkor osmanských byrokratických a profesionálních tříd.Mehmed rozdrtil vzpouru a Bedreddin zemřel.Mircea poté obsadil Dobrudžu, ale Mehmed vyrval oblast zpět v roce 1419, dobyl podunajskou pevnost Giurgiu a přinutil Valašsko zpět do vazalství.Mehmed strávil zbytek své vlády reorganizací osmanských státních struktur narušených interregnem.Když Mehmed v roce 1421 zemřel, jeden z jeho synů, Murad, se stal sultánem.
Play button
1421 Jan 1 - 1451

Růst

Edirne, Türkiye
Muradova vláda byla zpočátku znepokojována povstáním.Byzantský císař Manuel II. propustil „předstíraného“ Mustafu Çelebiho z vězení a uznal ho za legitimního dědice trůnu Bayezida I. (1389–1402).Uchazeč byl vysazen byzantskými galérami v evropském panství sultána a na nějakou dobu rychle postupoval.Připojilo se k němu mnoho osmanských vojáků a on porazil a zabil veterána generála Bayazida Pashu, kterého Murad poslal, aby s ním bojoval.Mustafa porazil Muradovu armádu a prohlásil se sultánem Adrianopole (dnešní Edirne).Poté přešel Dardanely do Asie s velkou armádou, ale Murad Mustafu vymanévroval.Mustafova síla přešla ve velkém množství na Murada II.Mustafa se uchýlil do města Gallipoli, ale sultán, kterému výrazně pomáhal janovský velitel jménem Adorno, ho tam oblehl a na místo zaútočil.Mustafa byl zajat a usmrcen sultánem, který poté obrátil ruce proti římskému císaři a prohlásil své rozhodnutí potrestat Palaiologové za jejich nevyprovokované nepřátelství dobytím Konstantinopole.Murad II pak v roce 1421 vytvořil novou armádu s názvem Azeb a pochodoval Byzantskou říší a obléhal Konstantinopol.Zatímco Murad obléhal město, Byzantinci ve spojení s některými nezávislými tureckými anatolskými státy poslali sultánova mladšího bratra Küçüka Mustafu (kterému bylo pouhých 13 let), aby se vzbouřil proti sultánovi a obléhal Bursu.Murad musel opustit obléhání Konstantinopole, aby se vypořádal se svým vzpurným bratrem.Chytil prince Mustafu a popravil ho.Anatolské státy, které proti němu neustále plánovaly spiknutí – Aydinidové, Germijánovci, Menteshe a Teke – byly anektovány a napříště se staly součástí osmanského sultanátu.Murad II pak vyhlásil válku Benátské republice , Karamanidskému emirátu, Srbsku a Maďarsku .Karamanidové byli poraženi v roce 1428 a Benátky se stáhly v roce 1432 po porážce při druhém obléhání Soluně v roce 1430. Ve 30. letech 14. století Murad dobyl rozsáhlá území na Balkáně a v roce 1439 se mu podařilo anektovat Srbsko. V roce 1441 se připojila Svatá říše římská a Polsko srbsko-maďarská koalice.Murad II vyhrál bitvu u Varny v roce 1444 proti Johnu Hunyadi.Murad II přenechal svůj trůn v roce 1444 svému synovi Mehmedovi II. , ale vzpoura janičářů [4] v Říši ho donutila vrátit se.V roce 1448 porazil křesťanskou koalici ve druhé bitvě o Kosovo.[5] Když byla balkánská fronta zajištěna, Murad II se obrátil na východ, aby porazil Timurova syna, Shah Rokha, a emiráty Karamanid a Çorum-Amasya.V roce 1450 Murad II vedl svou armádu do Albánie a neúspěšně oblehl hrad Kruje ve snaze porazit odpor vedený Skanderbegem.V zimě 1450–1451 Murad II onemocněl a zemřel v Edirne.Po něm nastoupil jeho syn Mehmed II (1451–1481).
Play button
1451 Jan 1 - 1481

Mehmedovy výboje

İstanbul, Türkiye
Během první vlády Dobyvatele Mehmeda II . porazil křížovou výpravu vedenou Johnem Hunyadi poté, co maďarské vpády do jeho země porušily podmínky příměří segedínského míru.Když Mehmed II znovu nastoupil na trůn v roce 1451, posílil osmanské námořnictvo a připravoval se k útoku na Konstantinopol.Ve věku 21 let dobyl Konstantinopol a přinesl konec Byzantské říši.Po dobytí si Mehmed nárokoval titul Caesar římské říše na základě skutečnosti, že Konstantinopol byla sídlem a hlavním městem přežívající Východořímské říše od jejího vysvěcení v roce 330 n. l. císařem Konstantinem I. Mehmed II. pohlížel na osmanský stát jako na pokračování římské říše pro zbytek jeho života, vidět sebe jako “pokračování” Říše spíše než “nahrazovat” to.Mehmed pokračoval ve svých výbojích v Anatolii s jejím znovusjednocením a v jihovýchodní Evropě až na daleký západ jako Bosna.Doma provedl mnoho politických a sociálních reforem, podporoval umění a vědy a na konci jeho vlády jeho program přestavby změnil Konstantinopol v prosperující císařské hlavní město.V současném Turecku a částech širšího muslimského světa je považován za hrdinu.Mimo jiné je po něm pojmenována istanbulská čtvrť Fatih, most Fatih Sultan Mehmet a mešita Fatih.
1453 - 1566
Klasický věkornament
Palác Topkapi
Obraz sultána Selima III. držícího audienci před bránou Felicity. ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1459 Jan 1

Palác Topkapi

Cankurtaran, Topkapı Palace, F
Po dobytí Konstantinopole sultánem Mehmedem II. v roce 1453 byl Velký Konstantinopolský palác z velké části v troskách.Osmanský soud byl původně zřízen ve Starém paláci (Eski Saray), dnes místě Istanbulské univerzity na náměstí Beyazit.Mehmed II. nařídil, aby stavba paláce Topkapı začala v roce 1459. Podle zprávy současného historika Critobula z Imbros se sultán „staral o to, aby povolal ty nejlepší dělníky ze všech stran – zedníky, kameníky a tesaře... Neboť stavěl skvělé stavby, které stály za to vidět a měly by v každém ohledu konkurovat těm největším a nejlepším z minulosti."
Vzestup osmanského námořnictva
Vzestup námořnictva Osmanské říše. ©HistoryMaps
1463 Jan 1 - 1479 Jan 25

Vzestup osmanského námořnictva

Peloponnese, Greece
První osmansko-benátská válka byla vedena mezi Benátskou republikou a jejími spojenci a Osmanskou říší v letech 1463 až 1479. Vedla krátce po dobytí Konstantinopole a zbytků Byzantské říše Osmany a vedla ke ztrátě několika Benátské majetky v Albánii a Řecku, především na ostrově Negroponte (Euboia), který byl po staletí benátským protektorátem.Válka také viděla rychlou expanzi osmanského námořnictva, které se stalo schopno napadnout Benátčany a johanitské rytíře o nadvládu v Egejském moři.V závěrečných letech války se však republice podařilo kompenzovat ztráty de facto získáním Kyperského křižáckého království.
Play button
1481 Jan 1 - 1512

Osmanská konsolidace

İstanbul, Türkiye
Bayezid II nastoupil na osmanský trůn v roce 1481. Stejně jako jeho otec byl Bayezid II patronem západní a východní kultury.Na rozdíl od mnoha jiných sultánů tvrdě pracoval na zajištění hladkého chodu domácí politiky, což mu vyneslo přídomek „spravedlivý“.Během své vlády se Bayezid II zabýval četnými taženími za dobytí benátského majetku v Moree a přesně definoval tento region jako klíč k budoucí osmanské námořní síle ve východním Středomoří.V roce 1497 šel do války s Polskem a rozhodně porazil 80 000 silnou polskou armádu během moldavského tažení.Poslední z těchto válek skončila v roce 1501, kdy Bayezid II ovládl celý Peloponés.Povstání na východě, jako bylo povstání Qizilbash, sužovalo velkou část vlády Bayezida II. a často je podporoval perský šáh Ismail I., který dychtil podporovat ší'ismus, aby podkopal autoritu osmanského státu.Osmanská autorita v Anatolii byla během tohoto období skutečně vážně ohrožena a v jednu chvíli byl v bitvě proti povstání Şahkulu zabit vezír Bayezida II., Hadım Ali Pasha.Během posledních let Bayezida II., 14. září 1509, byla Konstantinopol zpustošena zemětřesením a mezi jeho syny Selimem a Ahmetem se rozvinula bitva o nástupnictví.Selim se vrátil z Krymu a s podporou janičářů porazil a zabil Ahmeda.Bayezid II pak abdikoval na trůn 25. dubna 1512 a odešel do důchodu ve své rodné Demotice, ale cestou zemřel a je pohřben vedle Bayezidovy mešity v Konstantinopoli.
Play button
1492 Jul 1

Židovská a muslimská imigrace

Spain
V červenci 1492 nový státŠpanělsko vyhnal své židovské a muslimské obyvatelstvo v rámci španělské inkvizice.Bayezid II vyslal v roce 1492 osmanské námořnictvo pod velením admirála Kemala Reise do Španělska, aby je bezpečně evakuovalo do osmanských zemí.Rozesílal po celé říši prohlášení, že uprchlíci mají být vítáni.[6] Udělil uprchlíkům povolení usadit se v Osmanské říši a stát se osmanskými občany.Vysmíval se chování Ferdinanda II. Aragonského a Isabely I. Kastilské při vyhánění třídy lidí tak užitečných pro své poddané."Odvažujete se nazvat Ferdinanda moudrým vládcem," řekl svým dvořanům, "ten, kdo ožebračil vlastní zemi a obohatil mou!"[7]Muslimové a Židé z al-Andalus přispěli velkou měrou k rostoucí síle Osmanské říše tím, že zavedli nové myšlenky, metody a řemeslo.První tiskárna v Konstantinopoli (nyní Istanbul) byla založena sefardskými Židy v roce 1493. Uvádí se, že za Bayezidovy vlády se Židé těšili období kulturního rozkvětu, s přítomností takových učenců, jako byl talmudista a vědec Mordecai Comtino;astronom a básník Solomon ben Elijah Sharbiṭ ha-Zahab;Shabbethai ben Malkiel Cohen a liturgický básník Menahem Tamar.
Osmansko-mughalské vztahy
Baburovy rané kampaně ©Osprey Publishing
1507 Jan 1

Osmansko-mughalské vztahy

New Delhi, Delhi, India
Rané vztahy mughalského císaře Babura s Osmany byly špatné, protože Selim I. poskytl Baburovu rivalovi Ubaydullah Khanovi mocné zámky a děla.[44] V roce 1507, když bylo nařízeno přijmout Selima I. jako svého právoplatného vrchnosti, Babur odmítl a shromáždil Qizilbash vojáky, aby čelil silám Ubaydullaha Khana během bitvy o Ghazdewan v roce 1512. V roce 1513 se Selim I. usmířil s Baburem (z obavy že se připojí k Safavidům), vyslal Ustad Ali Quli a Mustafa Rumi a mnoho dalších osmanských Turků, aby pomohli Baburovi v jeho dobývání;tato konkrétní pomoc se ukázala být základem budoucích mughalsko-osmanských vztahů.[44] Od nich také převzal taktiku používání zápalek a děl v poli (spíše než jen při obléhání), což by mu v Indii poskytlo důležitou výhodu.[45] Babur označoval tuto metodu jako „osmanské zařízení“ kvůli jejímu předchozímu použití Osmany během bitvy o Chaldiran.
Play button
1512 Jan 1 - 1520

Osmanský chalífát

İstanbul, Türkiye
Navzdory tomu, že Selimova vláda trvala pouhých osm let, je pozoruhodná obrovskou expanzí říše, zejména dobytím celéhoegyptského mamlúckého sultanátu v letech 1516 až 1517, který zahrnoval celou Levantu, Hejaz, Tihamah a samotný Egypt.V předvečer jeho smrti v roce 1520 zabírala Osmanská říše asi 3,4 milionu km2 (1,3 milionu čtverečních mil), přičemž za Selimovy vlády vzrostla o sedmdesát procent.[8]Selimovo dobytí středovýchodních srdcí muslimského světa a zejména jeho převzetí role strážce poutních cest do Mekky a Mediny ustanovilo Osmanskou říši jako přední muslimský stát.Jeho dobytí dramaticky posunulo geografické a kulturní těžiště říše pryč z Balkánu a směrem na Blízký východ.V osmnáctém století se Selimovo dobytí mamlúckého sultanátu začalo romantizovat jako okamžik, kdy Osmané převzali vedení nad zbytkem muslimského světa, a v důsledku toho je Selim populárně připomínán jako první legitimní osmanský chalífa, ačkoli příběhy úředníka převod chalífského úřadu z dynastie Mamluk Abbasid na Osmany byly pozdějším vynálezem.
Play button
1514 Aug 23

Začátek konfliktu se Safavid Persií

Çaldıran, Beyazıt, Çaldıran/Va
Počáteční osmansko- safávidský konflikt vyvrcholil bitvou u Chaldiranu v roce 1514 a následovalo století pohraniční konfrontace.Bitva o Chaldiran skončila rozhodujícím vítězstvím Osmanské říše nad Safavidskou říší.V důsledku toho Osmané anektovali východní Anatolii a severní Irák od Safavidského Íránu .To znamenalo první osmanskou expanzi do východní Anatolie (západní Arménie ) a zastavení expanze Safavid na západ.[20] Chaldiranská bitva byla jen začátkem 41 let ničivé války, která skončila až v roce 1555 smlouvou z Amasye.Ačkoli Mezopotámie a východní Anatolie (západní Arménie) byly nakonec znovu dobyty Safavidy za vlády šáha Abbáse Velikého (r. 1588–1629), smlouvou Zuhab z roku 1639 byly trvale postoupeny Osmanům.U Chaldiranu měli Osmané větší, lépe vybavenou armádu čítající 60 000 až 100 000 a také mnoho těžkých děl, zatímco armáda Safavidů čítala asi 40 000 až 80 000 a neměla k dispozici dělostřelectvo.Ismail I., vůdce Safavidů, byl během bitvy zraněn a téměř zajat.Jeho manželky byly zajaty osmanským vůdcem Selimem I., přičemž alespoň jedna se provdala za jednoho ze Selimových státníků.Ismail se po této porážce stáhl do svého paláce a stáhl se z vládní správy a už se nikdy nezúčastnil vojenské kampaně.Po svém vítězství osmanské síly pochodovaly hlouběji do Persie , krátce obsadily safavidské hlavní město Tabríz a důkladně vydrancovaly perskou císařskou pokladnici.Tato bitva má velký historický význam, protože nejen vyvrátila myšlenku, že Murshid z šíitského Qizilbashe byl neomylný, ale také vedla kurdské náčelníky k tomu, aby prosadili svou autoritu a změnili svou věrnost od Safavidů k ​​Osmanům.
Play button
1516 Jan 1 - 1517 Jan 22

Dobytí mamlúckého Egypta

Egypt
Osmansko-mamelucká válka v letech 1516–1517 byla druhým velkým konfliktem mezimamlúckým sultanátem a Osmanskou říší, který vedl k pádu mamlúckého sultanátu a začlenění Levanty, Egypta a Hedžázu do provincií. Osmanská říše.[26] Válka proměnila Osmanskou říši z říše na okraji islámského světa, která se nachází hlavně v Anatolii a na Balkáně, na obrovskou říši zahrnující velkou část tradičních zemí islámu, včetně měst Mekka, Káhira, Damašek. a Aleppo.Přes tuto expanzi zůstalo sídlo politické moci říše v Konstantinopoli.[27]Vztah mezi Osmany a Mamlúky byl nepřátelský od pádu Konstantinopole k Osmanům v roce 1453;oba státy soupeřily o kontrolu nad obchodem s kořením a Osmané usilovali o to, aby nakonec převzali kontrolu nad Svatými městy islámu.[28] Dřívější konflikt, který trval od roku 1485 do roku 1491, vedl k patové situaci.V roce 1516 byli Osmani osvobozeni od jiných starostí – sultán Selim I. právě porazil Safavidské Peršany v bitvě u Chaldiranu v roce 1514 – a obrátili svou plnou moc proti mamlúkům, kteří vládli v Sýrii a Egyptě, aby dokončili osmanské dobytí střední východ.Jak Osmané, tak mamlúkové shromáždili 60 000 vojáků.Avšak jen 15 000 mamlúckých vojáků byli vycvičení válečníci, zbytek byli pouzí branci, kteří ani neuměli střílet z mušket.Výsledkem bylo, že většina mamlúků uprchla, vyhýbala se přední linii a dokonce spáchala sebevraždu.Navíc, jak se to stalo Safavidům v bitvě u Chaldiranu, výbuchy osmanských děl a děl vyděsily mamlúcké koně, kteří se nekontrolovatelně hnali všemi směry.Dobytím Mamlúcké říše se Osmanům otevřela i území Afriky.Během 16. století se osmanská moc rozšířila dále na západ od Káhiry, podél pobřeží severní Afriky.Korzár Hayreddin Barbarossa založil základnu v Alžírsku a později v roce 1534 dobyl Tunis [. 27] Dobytí Mamlúků bylo největším vojenským podnikem, o jaký se kdy osmanský sultán pokusil.Dobytí navíc dostalo Osmany pod kontrolu dvou největších měst tehdejšího světa – Konstantinopole a Káhiry.Dobytí Egypta se pro říši ukázalo jako extrémně výnosné, protože přineslo více daňových příjmů než kterékoli jiné osmanské území a dodalo asi 25 % veškerého spotřebovaného jídla.Mekka a Medina však byly nejdůležitějšími ze všech dobytých měst, protože až do počátku 20. století oficiálně učinily Selima a jeho potomky chalífy celého muslimského světa.Po zajetí v Káhiře byl chalífa Al-Mutawakkil III přiveden do Konstantinopole, kde nakonec postoupil svůj úřad chalífy Selimovu nástupci Sulejmanovi Nádhernému.Tím byl ustanoven Osmanský chalífát, jehož hlavou byl sultán, čímž se náboženská autorita přenesla z Káhiry na osmanský trůn.
Play button
1520 Jan 1 - 1566

Nadvláda moří

Mediterranean Sea
Sulejman Nádherný nejprve potlačil vzpouru vedenou osmanským guvernérem v Damašku.V srpnu 1521, Suleiman dobyl město Bělehrad, který byl pak pod maďarskou kontrolou.V roce 1522, Suleiman dobyl Rhodos.29. srpna 1526 porazil Sulejman v bitvě u Moháče Ludvíka II. Uherského.V roce 1541 Suleiman anektoval většinu dnešního Maďarska, známého jako Velký Alföld, a dosadil Zápolyovu rodinu jako vládce nezávislého knížectví Transylvánie , vazalského státu Říše.Zatímco si Ferdinand I. Rakouský nárokoval celé království, vládl takzvanému „královskému Maďarsku“ (dnešní Slovensko, severozápadní Maďarsko a západní Chorvatsko), území, které dočasně stanovilo hranici mezi Habsburky a Osmany.Šíitská říše Safavidů ovládala Persii a dnešní Irák .Suleiman vedl tři kampaně proti Safavidům.V první padlo historicky důležité město Bagdád do rukou Suleimanových sil v roce 1534. Druhá kampaň, 1548–1549, vyústila v dočasné osmanské zisky v Tabrizu a Ázerbájdžánu, trvalou přítomnost v provincii Van a některé pevnosti v Gruzii.Třetí kampaň (1554–1555) byla reakcí na nákladné safavidské nájezdy do provincií Van a Erzurum ve východní Anatolii v letech 1550–52.Osmanské síly dobyly Jerevan, Karabach a Nakhjuwan a zničily paláce, vily a zahrady.Ačkoli Sulieman ohrožoval Ardabil, vojenská situace byla na konci sezóny 1554 v podstatě patová.Tahmasp vyslal v září 1554 velvyslance do Sulejmanova zimoviště v Erzurumu, aby žádal o mír.Sulieman, ovlivněný alespoň částečně vojenským postavením Osmanské říše vůči Maďarsku, souhlasil s dočasnými podmínkami.Formální mír z Amasya podepsaný následujícího června byl prvním formálním diplomatickým uznáním Safavidské říše Osmany.V rámci míru Osmané souhlasili s obnovením Jerevanu, Karabachu a Nakhjuwanu Safavidům a na oplátku by si udrželi Irák a východní Anatolii.Suleiman souhlasil s tím, že povolí safavidským šíitským poutníkům dělat poutě do Mekky a Mediny, stejně jako hrobky imámů v Iráku a Arábii, pod podmínkou, že šáh zruší taburru, prokletí prvních tří rašídunských chalífů.Mír ukončil nepřátelství mezi oběma říšemi na 20 let.Obrovská území severní Afriky až po západ Alžírska byla připojena.Barbarské státy Tripolitánie, Tunisko a Alžírsko se staly provinciemi Říše.Pirátství prováděné poté barbarskými piráty ze severní Afriky zůstalo součástí válek proti Španělsku a osmanská expanze byla spojena s námořní dominancí na krátkou dobu ve Středomoří.Osmanská námořnictva také ovládala Rudé moře a držela Perský záliv až do roku 1554, kdy byly jejich lodě poraženy námořnictvem Portugalské říše v bitvě u Ománského zálivu.Portugalci budou i nadále bojovat proti Suleimanovým silám o kontrolu nad Adenem.V roce 1533 se Khair ad Din, známý Evropanům jako Barbarossa, stal vrchním admirálem osmanského námořnictva, které aktivně bojovalo protišpanělskému námořnictvu.V roce 1535 získal habsburský císař Svaté říše římské Karel V. (Karel I. Španělský) důležité vítězství proti Osmanům u Tunisu, ale v roce 1536 se francouzský král František I. spojil se Sulejmanem proti Karlovi.V roce 1538 byla flotila Karla V. poražena v bitvě u Prevezy Khairem ad Dinem a zajistila Turkům východní Středomoří na 33 let.František I. požádal o pomoc Sulejmana, poté vyslal flotilu v čele s Khairem ad Dinem, který zvítězil nad Španěly, a podařilo se mu od nich znovu dobýt Neapol.Suleiman mu udělil titul beylerbey.Jedním z výsledků aliance byl nelítostný námořní souboj mezi Dragutem a Andreou Doriou, který ponechal severní a jižní Středomoří v osmanských rukou.
Play button
1522 Jun 26 - Dec 22

Obléhání Rhodosu

Rhodes, Greece
Obléhání Rhodosu v roce 1522 bylo druhým a nakonec úspěšným pokusem Osmanské říše vyhnat rhodské rytíře z jejich ostrovní pevnosti a zajistit tak osmanskou kontrolu východního Středomoří.První obléhání v roce 1480 bylo neúspěšné.Navzdory velmi silné obraně byly hradby v průběhu šesti měsíců zbořeny tureckým dělostřelectvem a minami.Obléhání Rhodosu skončilo osmanským vítězstvím.Dobytí Rhodosu bylo hlavním krokem k osmanské kontrole nad východním Středozemím a značně usnadnilo jejich námořní komunikaci mezi Konstantinopolí a Káhirou a levantskými přístavy.Později, v roce 1669, z této základny osmanští Turci dobyli benátskou Krétu.
Osmansko-habsburské války
Osmanská armáda se skládala z těžké a raketové palby, kavalérie a pěchoty, díky čemuž byla všestranná a silná. ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1526 Jan 1 - 1791

Osmansko-habsburské války

Central Europe
Osmansko-habsburské války se vedly od 16. do 18. století mezi Osmanskou říší a habsburskou monarchií, kterou občas podporovalo Uherské království, Polsko -litevské společenství a habsburskéŠpanělsko .Válkám dominovaly pozemní kampaně v Maďarsku, včetně Transylvánie (dnes v Rumunsku ) a Vojvodiny (dnes v Srbsku), Chorvatska a centrálního Srbska.V 16. století se Osmané stali vážnou hrozbou pro evropské mocnosti, přičemž osmanské lodě smetly benátské majetky v Egejském a Jónském moři a barbarští piráti podporovaní Osmanskou říší se zmocnili španělského majetku v Maghrebu.Protestantská reformace , francouzsko-habsburské soupeření a četné občanské konflikty Svaté říše římské odvedly pozornost křesťanů od jejich konfliktu s Osmany.Mezitím se Osmané museli potýkat s perskou safavidskou říší a v menší míře smamlúckým sultanátem , který byl poražen a plně začleněn do říše.Zpočátku, osmanské dobytí v Evropě dělaly významné zisky s rozhodným vítězstvím u Mohács redukovat asi jednu třetinu (centrální) část království Maďarska ke stavu osmanského přítoku.Později vestfálský mír a španělská válka o dědictví v 17. a 18. století opustily rakouskou říši jako jediný pevný majetek rodu Habsburků.Po obléhání Vídně v roce 1683 Habsburkové sestavili velkou koalici evropských mocností známou jako Svatá liga, což jim umožnilo bojovat s Osmany a znovu získat kontrolu nad Maďarskem.Velká turecká válka skončila rozhodujícím vítězstvím Svaté ligy u Zenty.Války skončily po účasti Rakouska ve válce v letech 1787-1791, kterou Rakousko vedlo ve spojenectví s Ruskem .Přerušované napětí mezi Rakouskem a Osmanskou říší pokračovalo po celé devatenácté století, ale nikdy spolu nebojovali ve válce a nakonec se ocitli ve spojenci v první světové válce , v jejímž důsledku byly obě říše rozpuštěny.
Play button
1533 Jan 1 - 1656

Sultanát žen

İstanbul, Türkiye
Sultanát žen byl obdobím, kdy manželky a matky sultánů Osmanské říše měly mimořádný politický vliv.Tento jev se odehrál zhruba v letech 1533 až 1656, počínaje panováním Süleymana Nádherného, ​​jeho sňatkem s Hürrem Sultan (také známou jako Roxelana) a konče regentstvím Turhana Sultana.Tyto ženy byly buď manželkami sultána, označovaného jako haseki sultans, nebo matkami sultána, známými jako valide sultans.Mnozí z nich byli otrockého původu, jak se očekávalo během sultanátu, protože tradiční myšlenka manželství byla pro sultána považována za nevhodnou, od kterého se neočekávalo, že bude mít nějaké osobní oddanosti nad rámec jeho vládní role.Během této doby měli sultáni haseki a valide politickou a společenskou moc, což jim umožnilo ovlivňovat každodenní chod říše a podnikat filantropické akce a také požadovat výstavbu budov, jako je rozsáhlý komplex mešity Haseki Sultan a prominentní Valide. Sultánova mešita v Eminönü.V první polovině 17. století usedlo na trůn šest sultánů, z nichž několik bylo dětí.Výsledkem bylo, že platní sultáni vládli prakticky bez odporu, a to jak během období jejich synů u moci, tak během interregnum.[8] Jejich výtečnost nebyla akceptována všemi.Navzdory přímému spojení se sultány se valide sultáni často potýkali s odporem vezírů i veřejného mínění.Tam, kde si jejich mužští předchůdci získali přízeň veřejnosti vojenským dobýváním a charismatem, musely ženské vůdkyně spoléhat na císařské ceremonie a stavbu památníků a veřejné práce.Taková veřejná díla, známá jako hayrat nebo díla zbožnosti, byla často konstruována extravagantně ve jménu sultány, jak bylo tradicí císařských islámských žen.[9]Nejtrvalejšími úspěchy mnoha manželek a matek sultánů byly jejich velké projekty veřejných prací, obvykle ve formě mešit, škol a památníků.Výstavba a údržba těchto projektů poskytla klíčovou ekonomickou likviditu v období jinak poznamenaném ekonomickou stagnací a korupcí a zároveň zanechala silné a dlouhodobé symboly moci a benevolence sultanátu.Zatímco vytváření veřejných prací bylo vždy povinností sultanátu, sultánky jako Süleymanova matka a manželka podnikly projekty, které byly větší a honosnější než kterákoli žena před nimi – a také většina mužů.[9]
Play button
1536 Sep 28

Hayreddin Barbarossa poráží Svatou ligu

Preveza, Greece
V roce 1537 Hayreddin Barbarossa, který velel velké osmanské flotile, dobyl několik egejských a Jónských ostrovů patřících Benátské republice , jmenovitě Syros, Aegina, Ios, Paros, Tinos, Karpathos, Kasos a Naxos, čímž anektoval vévodství Naxos. do Osmanské říše.Poté neúspěšně obléhal benátskou pevnost Korfu a pustošil Španěly ovládané kalábrijské pobřeží v jižní Itálii.[89] Tváří v tvář této hrozbě sestavil papež Pavel III. v únoru 1538 „Svatou ligu“ zahrnující papežské státy, habsburské Španělsko, Janovskou republiku , Benátskou republiku a Maltézské rytíře , čelit osmanské flotile pod Barbarossou.[90]V roce 1539 se Barbarossa vrátil a dobyl téměř všechny zbývající křesťanské základny v Jónském a Egejském moři.V říjnu 1540 byla mezi Benátkami a Osmanskou říší podepsána mírová smlouva, na jejímž základě Turci převzali kontrolu nad benátským majetkem v Moree a v Dalmácii a nad bývalými benátskými ostrovy v Egejském, Jónském a východním Jaderském moři.Benátky také musely Osmanské říši zaplatit válečné odškodnění ve výši 300 000 dukátů zlata.Vítězstvím u Prevezy a následným vítězstvím v bitvě u Djerby v roce 1560 se Osmanům podařilo odrazit snahy Benátek aŠpanělska , dvou hlavních soupeřících mocností ve Středomoří, zastavit jejich snahu o kontrolu nad mořem.Osmanská převaha v rozsáhlých bitvách flotily ve Středozemním moři zůstala nezpochybněna až do bitvy u Lepanta v roce 1571.
Play button
1538 Jan 1 - 1560

Bitva o koření

Persian Gulf (also known as th
Objevení nových námořních obchodních cest západoevropskými státy jim umožnilo vyhnout se osmanskému obchodnímu monopolu.Po plavbách Vasco da Gama převzalo mocné portugalské námořnictvo kontrolu nad Indickým oceánem na počátku 16. století.Ohrožoval pobřežní města Arabského poloostrova aIndie .Portugalské objevení mysu Dobré naděje v roce 1488 zahájilo sérii osmansko-portugalských námořních válek v Indickém oceánu v průběhu 16. století.Osmanská kontrola Rudého moře mezitím začala v roce 1517, kdy Selim I. připojilEgypt k Osmanské říši po bitvě u Ridaniya.Většina obyvatelné zóny Arabského poloostrova (Hejaz a Tihamah) brzy připadla dobrovolně Osmanům.Piri Reis, který se proslavil svou Mapou světa, ji Selimovi představil jen pár týdnů poté, co sultán dorazil do Egypta.Část týkající se Indického oceánu chybí;argumentuje se, že ho mohl vzít Selim, aby ho mohl více využít při plánování budoucích vojenských výprav tímto směrem.Ve skutečnosti po osmanské nadvládě v Rudém moři začalo osmansko-portugalské soupeření.V roce 1525, za vlády Suleimana I. (Selimova syna), byl Selman Reis, bývalý korzár, jmenován admirálem malé osmanské flotily v Rudém moři, která měla za úkol bránit osmanská pobřežní města proti portugalským útokům.V roce 1534 Sulejman anektoval většinu Iráku a do roku 1538 Osmané dosáhli Basry v Perském zálivu.Osmanská říše stále čelila problému portugalského kontrolovaného pobřeží.Většina pobřežních měst na Arabském poloostrově byla buď portugalskými přístavy, nebo portugalskými vazaly.Dalším důvodem pro osmansko-portugalské soupeření bylo ekonomické.V 15. století vedly hlavní obchodní cesty z Dálného východu do Evropy, tzv. cesta koření, přes Rudé moře a Egypt.Ale po obeplutí Afriky se příjmy z obchodu snižovaly.[21] Zatímco Osmanská říše byla hlavní námořní velmocí ve Středomoří, nebylo možné převést osmanské námořnictvo do Rudého moře.A tak byla v Suezu postavena nová flotila a pojmenována „Indická flotila“. Zřejmým důvodem expedic v Indickém oceánu však bylo pozvání z Indie.Tato válka se odehrála na pozadí etiopsko-adalské války.Etiopie byla napadena v roce 1529 Osmanskou říší a místními spojenci.Portugalská pomoc, o kterou poprvé požádal císař Dawit II v roce 1520, nakonec dorazila do Massawy za vlády císaře Galawdewose.Sílu vedl Cristóvão da Gama (druhý syn Vasco da Gama) a zahrnovala 400 mušketýrů, několik polních děl nabíjených závěrem a několik portugalských jezdců, stejně jako řadu řemeslníků a jiných nebojujících.Původní osmanské cíle kontroly portugalské nadvlády v oceánu a pomoci muslimským indickým pánům nebyly dosaženy.To bylo navzdory tomu, co autor nazval „ohromujícími výhodami oproti Portugalsku“, protože Osmanská říše byla bohatší a mnohem lidnatější než Portugalsko, vyznávala stejné náboženství jako většina pobřežních populací v oblasti Indického oceánu a její námořní základny byly blíže k dějiště operací.Navzdory rostoucí evropské přítomnosti v Indickém oceánu osmanský obchod s východem nadále vzkvétal.Zejména Káhira těžila z vzestupu jemenské kávy jako oblíbeného spotřebního zboží.Když se kavárny objevily ve městech a obcích po celé říši, Káhira se vyvinula v hlavní centrum jejího obchodu, což přispělo k její pokračující prosperitě v průběhu sedmnáctého a po většinu osmnáctého století.Díky své silné kontrole nad Rudým mořem se Osmanům úspěšně podařilo zpochybnit kontrolu nad obchodními cestami k Portugalcům a udržovali významnou úroveň obchodu s Mughalskou říší po celé 16. století.[22]Neschopni rozhodně porazit Portugalce nebo ohrozit jejich přepravu, Osmané se zdrželi dalších zásadních akcí a místo toho se rozhodli zásobovat portugalské nepřátele, jako je Acehský sultanát, a věci se vrátily do Status quo ante bellum.[23] Portugalci ze své strany prosadili své obchodní a diplomatické styky se Safavidskou Persií , nepřítelem Osmanské říše.Postupně se vytvořilo napjaté příměří, v němž bylo Osmanům dovoleno kontrolovat pozemní cesty do Evropy, čímž si udrželi Basru, kterou Portugalci toužili získat, a Portugalcům bylo dovoleno ovládnout námořní obchod do Indie a východní Afriky.[24] Osmané poté přesunuli svou pozornost na Rudé moře, do kterého předtím expandovali, se získáním Egypta v roce 1517 a Adenu v roce 1538. [25]
1550 - 1700
Transformace Osmanské říšeornament
Éra transformace v Osmanské říši
Osmanská kavárna v Istanbulu. ©HistoryMaps
1550 Jan 1 - 1700

Éra transformace v Osmanské říši

Türkiye
Transformace Osmanské říše, také známá jako éra transformace, představuje období v historii Osmanské říše od cca.1550 až c.1700, sahající zhruba od konce vlády Sulejmana Nádherného až po Karlowitzskou smlouvu na konci války Svaté ligy.Toto období bylo charakterizováno četnými dramatickými politickými, sociálními a ekonomickými změnami, které vyústily v přechod říše z expanzivního, patrimoniálního státu do byrokratické říše založené na ideologii prosazování spravedlnosti a vystupování jako ochránce sunnitského islámu.[9] Tyto změny byly z velké části vyvolány řadou politických a ekonomických krizí na konci 16. a počátku 17. století, které vyplývaly z inflace, válčení a politického frakcionářství.Přesto navzdory těmto krizím zůstalo impérium silné jak politicky, tak ekonomicky [10] a nadále se přizpůsobovalo výzvám měnícího se světa.17. století bylo kdysi charakterizováno jako období úpadku Osmanů, ale od 80. let 20. století historici Osmanské říše tuto charakteristiku stále více odmítali a místo toho ji označili za období krize, adaptace a transformace.
Play button
1550 Jan 2

Inflace a pokles Timarského systému

Türkiye
Ve druhé polovině 16. století se říše dostala pod rostoucí ekonomický tlak v důsledku rostoucí inflace, která tehdy zasáhla Evropu i Střední východ.Osmané tak transformovali mnoho institucí, které předtím definovaly říši, postupně zlikvidovali Timarský systém, aby zvýšili moderní armády mušketýrů, a zečtyřnásobili velikost byrokracie, aby usnadnili efektivnější výběr příjmů.Timar byl pozemkový grant od sultánů Osmanské říše mezi čtrnáctým a šestnáctým stoletím s ročním daňovým výnosem nižším než 20 000 akçes.Výnosy z půdy fungovaly jako kompenzace za vojenskou službu.Držitel timaru byl znám jako timariot.Pokud by výnosy z timaru byly od 20 000 do 100 000 akçes, pozemkový grant se nazýval zeamet, a pokud by byly vyšší než 100 000 akçes, grant by se nazýval hass.Koncem šestnáctého století začal timarský systém držby půdy svůj nenávratný úpadek.V roce 1528 představoval Timariot největší samostatnou divizi v osmanské armádě.Sipahis byli zodpovědní za své vlastní náklady, včetně zajištění během kampaní, jejich vybavení, poskytování pomocných mužů (cebelu) a komorníků (gulam).S nástupem nových vojenských technologií, zejména zbraní, se Sipahis, kteří kdysi tvořili páteř osmanské armády, stávali zastaralými.Dlouhé a nákladné války, které osmanští sultáni vedli proti Habsburkům a Íráncům , si vyžádaly vytvoření moderní stálé a profesionální armády.K jejich údržbě byla proto potřeba hotovost.V podstatě byla zbraň levnější než kůň.[12] V prvních desetiletích sedmnáctého století byla velká část timarských příjmů přivedena do centrální pokladny jako náhradní peníze (bedel) za osvobození od vojenské služby.Vzhledem k tomu, že již nebyli potřeba, když držitelé Timaru vymřeli, jejich majetek nebyl převeden, ale byl převeden pod císařské panství.Jakmile by byla prázdná půda pod přímou kontrolou, byla by přeměněna na daňové farmy (muqata'ah), aby se zajistily vyšší peněžní příjmy pro centrální vládu.[13]
Dobytí Kypru
Marco Antonio Bragadin, benátský velitel Famagusty, byl děsivě zabit poté, co Osmané obsadili město. ©HistoryMaps
1570 Jun 27 - 1573 Mar 7

Dobytí Kypru

Cyprus
Čtvrtá osmansko-benátská válka, známá také jako Kyperská válka, byla vedena v letech 1570 až 1573. Vedla ji Osmanská říše a Benátská republika , ke které se připojila Svatá liga, koalice křesťanských států vytvořená v rámci záštita papeže, která zahrnovalaŠpanělsko (s Neapolí a Sicílií), Janovskou republiku , Savojské vévodství, Knights Hospitaller , Velké vévodství Toskánsko a dalšíitalské státy.Válka, přední epizoda vlády sultána Selima II., začala osmanskou invazí na ostrov Kypr ovládaný Benátčany.Hlavní město Nikósie a několik dalších měst rychle připadlo značně nadřazené osmanské armádě a v benátských rukou zůstala pouze Famagusta.Křesťanské posily byly zpožděny a Famagusta nakonec padla v srpnu 1571 po 11 měsících obléhání.O dva měsíce později, v bitvě u Lepanta, sjednocená křesťanská flotila zničila osmanskou flotilu, ale nedokázala využít tohoto vítězství.Osmané rychle přestavěli své námořní síly a Benátky byly nuceny vyjednat separátní mír, postoupit Kypr Osmanům a zaplatit poplatek 300 000 dukátů.
Play button
1571 Oct 7

Bitva u Lepanta

Gulf of Patras, Greece
Bitva u Lepanta byla námořní střetnutí, které se odehrálo 7. října 1571, kdy flotila Svaté ligy, koalice katolických států (zahrnujícíŠpanělsko a jeho italská území, několik nezávislých italských států a Suverénní vojenský řád Malty) podporovala papežem Piem V. k záchraně benátské kolonie Famagusta na ostrově Kypr (obležené Turky na počátku roku 1571) způsobil velkou porážku flotile Osmanské říše v Patrasském zálivu.Všichni členové aliance považovali osmanské námořnictvo za významnou hrozbu, a to jak pro bezpečnost námořního obchodu ve Středozemním moři, tak pro bezpečnost samotné kontinentální Evropy.Vítězství Svaté ligy má velký význam v dějinách Evropy a Osmanské říše, označující bod obratu osmanské vojenské expanze do Středomoří, ačkoli osmanské války v Evropě budou pokračovat ještě další století.Dlouho byla přirovnávána k bitvě u Salamíny jak pro taktické paralely, tak pro svůj zásadní význam při obraně Evropy proti imperiální expanzi.Měl také velký symbolický význam v době, kdy byla Evropa zmítána vlastními náboženskými válkami po protestantské reformaci .
Kniha Světla
©Osman Hamdi Bey
1574 Jan 1

Kniha Světla

Türkiye
V roce 1574 napsal Taqi al-Din (1526–1585) poslední velké arabské dílo o optice s názvem „Kniha světla žáka vidění a světlo pravdy pohledů“, která obsahuje experimentální výzkumy ve třech svazcích. na vidění, odraz světla a lom světla.Kniha se zabývá strukturou světla, jeho difúzí a globálním lomem a vztahem mezi světlem a barvou.V prvním díle pojednává o „povaze světla, zdroji světla, povaze šíření světla, utváření zraku a účinku světla na oko a zrak“.Ve druhém díle podává „experimentální důkaz zrcadlového odrazu náhodného i esenciálního světla, kompletní formulaci zákonů odrazu a popis konstrukce a použití měděného přístroje pro měření odrazů od roviny, kulového , válcová a kuželová zrcadla, ať už konvexní nebo konkávní."Třetí svazek „analyzuje důležitou otázku proměn, kterým světlo prochází při cestování v prostředích s různou hustotou, tj. povahu lomeného světla, tvorbu lomu, povahu obrazů tvořených lomeným světlem“.
Astronomický pokrok
Osmanští astronomové při práci kolem Taqī al-Dīn na observatoři v Istanbulu. ©Ala ad-Din Mansur-Shirazi
1577 Jan 1 - 1580

Astronomický pokrok

İstanbul, Türkiye
Astronomie byla v Osmanské říši velmi důležitou disciplínou.Ali Quşhji, jeden z nejvýznamnějších astronomů státu, dokázal vytvořit první mapu Měsíce a napsal první knihu popisující tvary Měsíce.Ve stejné době byl vyvinut nový systém pro Merkur.Mustafa ibn Muwaqqit a Muhammad Al-Qunawi, další významný astronom Osmanské říše, vyvinuli první astronomické výpočty měřící minuty a sekundy.Taqi al-Din později v roce 1577 vybudoval Konstantinopolskou observatoř Taqi ad-Din, kde prováděl astronomická pozorování až do roku 1580. Vytvořil Zij (pojmenovaný Unbored Pearl) a astronomické katalogy, které byly přesnější než katalogy jeho současníků, Tycho Brahe. a Mikuláše Koperníka.Taqi al-Din byl také prvním astronomem, který při svých pozorováních použil zápis desetinné čárky místo šestisetových zlomků používaných jeho současníky a předchůdci.Využil také metodu „tříbodového pozorování“ Abū Rayhān al-Bīrūnī.V The Nabk Tree Taqi al-Din popsal tři body jako „dva z nich jsou v opozici v ekliptice a třetí na jakémkoli požadovaném místě“.Touto metodou vypočítal excentricitu dráhy Slunce a roční pohyb apogea, stejně jako Koperník před ním a krátce poté i Tycho Brahe.Vynalezl také řadu dalších astronomických přístrojů, včetně přesných mechanických astronomických hodin z let 1556 až 1580. Díky jeho pozorovacím hodinám a dalším přesnějším přístrojům byly hodnoty Taqi al-Dina přesnější.[29]Po zničení konstantinopolské observatoře Taqi al-Din v roce 1580 astronomická činnost v Osmanské říši stagnovala až do zavedení koperníkovského heliocentrismu v roce 1660, kdy osmanský učenec Ibrahim Efendi al-Zigetvari Tezkireci přeložil francouzské astronomické dílo Noëla Dureta (written v roce 1637) do arabštiny.[30]
Ekonomické a sociální povstání
Celaliovy povstání v Anatolii. ©HistoryMaps
1590 Jan 1 - 1610

Ekonomické a sociální povstání

Sivas, Türkiye
Zejména po 50. letech 16. století, s nárůstem útlaku ze strany místních guvernérů a vybíráním nových a vysokých daní, se začaly stále častěji objevovat menší incidenty.Po začátku válek s Persií , zejména po roce 1584, začali janičáři ​​zabírat pozemky zemědělských dělníků, aby si vymohli peníze, a také půjčovali peníze s vysokými úroky, což způsobilo vážný pokles daňových příjmů státu.V roce 1598 vůdce sekbanu Karayazıcı Abdülhalim sjednotil nespokojené skupiny v Anatolia Eyalet a založil mocenskou základnu v Sivas a Dulkadir, kde dokázal přinutit města, aby mu vzdala hold.[11] Bylo mu nabídnuto guvernérství Çorum, ale místo odmítl, a když proti nim byly vyslány osmanské síly, stáhl se se svými silami do Urfy a hledal útočiště v opevněném hradu, který se stal na 18 měsíců centrem odporu.Ze strachu, že se jeho síly proti němu vzbouří, opustil hrad, byl poražen vládními silami a o něco později v roce 1602 zemřel přirozenou smrtí.Jeho bratr Deli Hasan se poté zmocnil Kutahyi v západní Anatolii, ale později si on a jeho stoupenci získali udělení guvernérských úřadů.[11]Celaliova povstání byla série povstání v Anatolii nepravidelných jednotek vedených náčelníky banditů a provinčními úředníky známými jako celalî [11] proti autoritě Osmanské říše na konci 16. a na počátku až do poloviny 17. století.První povstání nazývané jako takové se odehrálo v roce 1519, za vlády sultána Selima I., poblíž Tokatu pod vedením Celâla, alevitského kazatele.Celâlovo jméno bylo později používáno osmanskými dějinami jako obecný termín pro vzpurné skupiny v Anatolii, z nichž většina neměla žádné zvláštní spojení s původním Celâl.Jak to používají historici, „Celali Rebellions“ se týkají především činnosti banditů a vojevůdců v Anatolii od r.1590 až 1610 s druhou vlnou aktivity Celali, tentokrát vedenou spíše vzbouřenými provinčními guvernéry než náčelníky banditů, která trvala od roku 1622 do potlačení povstání Abazy Hasana paši v roce 1659. Tyto povstání byly největší a nejdéle trvající v historie Osmanské říše.Hlavní povstání zahrnovala sekbans (nepravidelné jednotky mušketýrů) a sipahis (kavaleristé udržovaní z pozemků).Povstání nebyly pokusy svrhnout osmanskou vládu, ale byly reakcí na sociální a ekonomickou krizi pramenící z řady faktorů: demografický tlak po období nebývalého populačního růstu během 16. století, klimatické potíže spojené s malou dobou ledovou, znehodnocení měny a mobilizace tisíců sekbanských mušketýrů pro osmanskou armádu během jejích válek s Habsburky a Safavidy , kteří se po demobilizaci obrátili k banditismu.Čelálští vůdci často usilovali jen o jmenování do provinčních guvernérů v říši, zatímco jiní bojovali za konkrétní politické důvody, jako je snaha Abazy Mehmeda Paši svrhnout janičářskou vládu ustavenou po vraždě Osmana II v roce 1622 nebo Abaza Hasana Paši. touha svrhnout velkovezíra Köprülü Mehmed Pasha.Osmanští vůdci pochopili, proč vzbouřenci z Celali vznášejí požadavky, a tak dali některým z vůdců Celali vládní úkoly, aby zastavili povstání a učinili je součástí systému.Osmanská armáda použila sílu k poražení těch, kteří nedostali práci a pokračovali v boji.Celaliské povstání skončilo, když se nejmocnější vůdci stali součástí osmanského systému a ti slabší byli poraženi osmanskou armádou.Janičáři ​​a bývalí rebelové, kteří se připojili k Osmanům, bojovali o udržení svých nových vládních funkcí.
Play button
1593 Jul 29 - 1606 Nov 11

Dlouhá turecká válka

Hungary
Dlouhá turecká válka neboli Třináctiletá válka byla nerozhodná pozemní válka mezi habsburskou monarchií a Osmanskou říší, především o Valašsko, Sedmihradsko a Moldavsko.Vedla se v letech 1593 až 1606, ale v Evropě se jí někdy říká Patnáctiletá válka podle tureckého tažení v letech 1591–92, které dobylo Bihać.Hlavními účastníky války byly Habsburská monarchie, Sedmihradské knížectví, Valašsko a Moldávie, které se postavily proti Osmanské říši.V menší míře byly zapojeny také Ferrara, Toskánsko, Mantova a papežský stát.Dlouhá válka skončila mírem Zsitvatoroku 11. listopadu 1606 se skrovnými územními zisky pro dvě hlavní říše – Osmané získali pevnosti Eger, Esztergom a Kanisza, ale dali kraji Vác (který obsadili od r. 1541) do Rakouska.Smlouva potvrdila neschopnost Osmanů proniknout dále na habsburská území.To také ukázalo, že Transylvánie byla mimo habsburskou moc.Smlouva stabilizovala poměry na habsbursko-osmanské hranici.
Play button
1603 Sep 26 - 1618 Sep 26

Osmané ztratili západní Írán a Kavkaz

Iran

Osmansko-safávidská válka v letech 1603–1618 se skládala ze dvou válek mezi safavidskou Persií za Abbáse I. Perského a Osmanskou říší pod vedením sultánů Mehmeda III., Ahmeda I. a Mustafy I. První válka začala v roce 1603 a skončila vítězstvím Safavidů v r. 1612, kdy Persie znovu získala a obnovila svou suverenitu nad Kavkazem a západním Íránem , která byla ztracena Konstantinopolskou mírou v roce 1590. Druhá válka začala v roce 1615 a skončila v roce 1618 menšími územními úpravami.

Play button
1622 Jan 1

První Regicide

İstanbul, Türkiye
V Istanbulu vedly změny v povaze dynastické politiky k opuštění osmanské tradice královské bratrovraždy a k vládnímu systému, který se mnohem méně spoléhal na osobní autoritu sultána.Měnící se povaha sultánské autority vedla k několika politickým otřesům během 17. století, kdy vládci a politické frakce bojovali o kontrolu nad císařskou vládou.V roce 1622 byl v janičářském povstání svržen sultán Osman II.Jeho následná královražda byla schválena hlavním soudním úředníkem říše, což prokázalo sníženou důležitost sultána v osmanské politice.Nicméně prvenství osmanské dynastie jako celku nebylo nikdy zpochybněno.
Play button
1623 Jan 1 - 1639

Poslední válka se Safavid Persií

Mesopotamia, Iraq
Osmansko-Safávidská válka v letech 1623–1639 byla posledním ze série konfliktů vedených mezi Osmanskou říší a Safavidskou říší , tehdejšími dvěma hlavními mocnostmi západní Asie, o kontrolu nad Mezopotámií.Po počátečním perském úspěchu při znovudobytí Bagdádu a většiny moderního Iráku , který ho ztratil na 90 let, se válka stala patovou, protože Peršané nebyli schopni protlačit se dále do Osmanské říše a Osmané sami byli rozptýleni válkami v Evropě a oslabeni. vnitřním nepokojem.Nakonec se Osmanům podařilo obnovit Bagdád, přičemž v závěrečném obležení utrpěli těžké ztráty a podepsání smlouvy Zuhab ukončilo válku osmanským vítězstvím.Zhruba řečeno, smlouva obnovila hranice z roku 1555, přičemž Safavidové si ponechali Dagestán, východní Gruzii, východní Arménii a dnešní Ázerbájdžánskou republiku, zatímco západní Gruzie a západní Arménie se rozhodně dostaly pod osmanskou nadvládu.Východní část Samtskhe (Meskheti) byla nenávratně ztracena pro Osmany stejně jako Mezopotámie.Ačkoli části Mezopotámie byly později v historii krátce dobyty zpět Íránci , zejména za vlády Nadera Shaha (1736–1747) a Karima Khana Zanda (1751–1779), zůstala od té doby v osmanských rukou až do následků první světové války. .
Obnovení objednávky
Osmanská miniaturní malba zobrazující Murada IV během večeře ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1623 Sep 10 - 1640 Feb 8

Obnovení objednávky

Türkiye
Murad IV byl sultán Osmanské říše v letech 1623 až 1640, známý jak pro obnovení autority státu, tak pro brutalitu svých metod.Dokud se 18. května 1632 neujal absolutní moci, vládla říši jeho matka Kösem Sultan jako regentka.Murad IV zakázal alkohol, tabák a kávu v Konstantinopoli.[39] Za porušení tohoto zákazu nařídil popravu.Obnovil soudní řád velmi přísnými tresty, včetně popravy;jednou uškrtil velkovezíra z toho důvodu, že úředník zbil jeho tchyni.Jeho vláda je nejpozoruhodnější pro osmansko-safávidskou válku, jejímž výsledkem by bylo rozdělení Kavkazu mezi dvě imperiální mocnosti na zhruba dvě století.Osmanským silám se podařilo dobýt Ázerbájdžán, obsadit Tabríz, Hamadán a v roce 1638 obsadit Bagdád. Zuhabská smlouva, která následovala po válce, obecně znovu potvrdila hranice dohodnuté mírem z Amasye, přičemž východní Gruzie, Ázerbájdžán a Dagestán zůstaly perskými, Západní Gruzie zůstala Osmanská.Mezopotámie byla pro Peršany nenávratně ztracena.[40] Hranice stanovené v důsledku války jsou víceméně stejné jako současná hraniční linie mezi Irákem a Íránem .Sám Murad IV velel osmanské armádě v posledních letech války.
Je to vážně super
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1630 Jan 1 - 1680

Je to vážně super

Balıkesir, Türkiye
Kadızadelis byli puritánské reformistické náboženské hnutí ze sedmnáctého století v Osmanské říši, které následovalo Kadızade Mehmeda (1582-1635), obrozeneckého islámského kazatele.Kadızade a jeho následovníci byli odhodlaní soupeři súfismu a lidového náboženství.Odsoudili mnoho osmanských praktik, které Kadızade považoval za bidʻah „neislámské inovace“, a vášnivě podporovali „oživení víry a praktik první muslimské generace v prvním/sedmém století“ („přikazovat dobro a zakazovat zlo“).[16]Kadızade Mehmed, vedený horlivou a ohnivou rétorikou, dokázal inspirovat mnoho následovníků, aby se připojili k jeho věci a zbavili se veškeré korupce nalezené uvnitř Osmanské říše.Vůdci hnutí zastávali oficiální pozice jako kazatelé v hlavních mešitách Bagdádu a „kombinovali populární přívržence s podporou zevnitř osmanského státního aparátu“.[17] Mezi lety 1630 a 1680 došlo k mnoha násilným hádkám mezi Kadızadelis a těmi, s nimiž oni nesouhlasili.Jak hnutí postupovalo, aktivisté se stávali „stále násilnějšími“ a bylo známo, že Kadızadeliové vstupovali do „mešit, tekkeů a osmanských kaváren, aby vyměřili tresty těm, kteří porušují jejich verzi ortodoxie“.[18]Kadizadeliové selhali při realizaci svých snah;nicméně jejich kampaň zdůraznila rozdělení uvnitř náboženského establishmentu v osmanské společnosti.Odkaz Kadizadeli z jedné generace na druhou je hluboce zapleten do vůdců, kteří byli inspirováni učencem Birgivim, který dal růst hnutí Kadizade.Náboženský pokrok Kadizade na osmanské periferii posílil antielitářské hnutí.Nakonec hlavní ulema víry pokračoval v podpoře súfijské teologie.Mnoho akademiků a učenců argumentovalo, že Kadizadelis byli samoúčelní a pokrytečtí;protože většina jejich kritiky byla založena na skutečnosti, že byli na okraji společnosti a cítili se odcizení zbytku společenského řádu.Učenci se cítili kvůli tomu, že byli odděleni od příležitostí a mocenských pozic uvnitř Osmanské říše, Kadizadelové zaujali pozici, kterou zastávali, a byli tak obsazeni jako reformátoři místo podněcovatelů.
Play button
1640 Feb 9 - 1648 Aug 8

Dekadence a krize

Türkiye
Během prvních let Ibrahimovy vlády se stáhl z politiky a stále více se pro útěchu a potěšení obracel do svého harému.Během jeho sultanátu dosáhl harém nové úrovně luxusu v parfémech, textiliích a špercích.Jeho láska k ženám a kožešinám ho vedla k tomu, že měl pokoj celý vyložený rysem a sobolem.Kvůli jeho zamilovanosti do kožešin ho Francouzi nazvali „Le Fou de Fourrures“.Kösem Sultan držela svého syna na uzdě tím, že mu dodávala panny, které osobně koupila na trhu s otroky, a také ženy s nadváhou, po kterých toužil.[41]Kara Mustafa Pasha zůstal jako velkovezír během prvních čtyř let Ibrahimovy vlády a udržoval Impérium stabilní.Smlouvou ze Szönu (15. března 1642) obnovil mír s Rakouskem a během téhož roku získal Azov od kozáků.Kara Mustafa také stabilizoval měnu reformou ražení mincí, snažil se stabilizovat ekonomiku pomocí nového pozemkového průzkumu, snížil počet janičářů, odstranil nepřispívající členy ze státních výplatních listin a omezil moc neposlušných provinčních guvernérů.Během těchto let Ibrahim projevoval zájem o řádné vládnutí říši, jak je patrné z jeho ručně psané komunikace s velkovezírem.Ibrahim se dostal pod vliv různých nevhodných lidí, jako byla milenka císařského harému Şekerpare Hatun a šarlatánka Cinci Hoca, která předstírala, že léčí sultánovy fyzické neduhy.Ten se spolu se svými spojenci Silahdar Yusuf Agha a Sultanzade Mehmed Pasha obohatili o úplatky a nakonec si uzurpovali dostatek moci, aby zajistili popravu velkovezíra Ḳary Muṣṭafy.Cinci Hoca se stal Kadiasker (vysoký soudce) Anatolie, Yusuf Agha byl jmenován Kapudan Pasha (velký admirál) a Sultanzade Mehmed se stal velkovezírem.[42]V roce 1644 se maltští korzáři zmocnili lodi s významnými poutníky do Mekky.Protože piráti zakotvili na Krétě, Kapudan Yusuf Pasha povzbudil Ibrahima k invazi na ostrov.Tím začala dlouhá válka s Benátkami, která trvala 24 let – Kréta zcela nespadla pod osmanskou nadvládu až do roku 1669. Navzdory úpadku La Serenissima získaly benátské lodě vítězství po celém Egejském moři, dobyly Tenedos (1646) a zablokovaly Dardanely.Masovou nespokojenost způsobila benátská blokáda Dardanel – která vytvořila nedostatek v hlavním městě – a uvalení vysokých daní během válečného hospodářství na zaplacení Ibrahimových rozmarů.V roce 1647 velkovezír Salih Pasha, Kösem Sultan a şeyhülislam Abdürrahim Efendi neúspěšně plánovali sesadit sultána a nahradit ho jedním z jeho synů.Salih Pasha byl popraven a Kösem Sultan byl vyhoštěn z harému.Příští rok se vzbouřili janičáři ​​a členové ulemy.8. srpna 1648 byl zkorumpovaný velkovezír Aḥmed Pasha uškrcen a roztrhán na kusy rozzuřeným davem, čímž získal posmrtnou přezdívku „Hezarpare“ („tisíc kusů“).Téhož dne byl Ibrahim zadržen a uvězněn v paláci Topkapi.Kösem dala souhlas k pádu svého syna a řekla: "Nakonec nenechá ani tebe ani mě naživu. Ztratíme kontrolu nad vládou. Celá společnost je v troskách. Nechte ho okamžitě sesadit z trůnu."Ibrahimův šestiletý syn Meḥmed se stal sultánem.Ibrahim byl uškrcen 18. srpna 1648. Jeho smrt byla druhou královraždou v historii Osmanské říše.
Play button
1645 Jan 1 - 1666

Krétská válka

Crete, Greece
Krétská válka byla konfliktem mezi Benátskou republikou a jejími spojenci (hlavními mezi nimi Maltézskými rytíři , Papežskými státy a Francií ) proti Osmanské říši a Barbarským státům, protože se z velké části bojovalo o ostrov Kréta, Benátky. největší a nejbohatší majetek v zámoří.Válka trvala od roku 1645 do roku 1669 a byla vedena na Krétě, zejména ve městě Candia, a v četných námořních střetnutích a nájezdech kolem Egejského moře, přičemž Dalmácie poskytovala sekundární dějiště operací.Ačkoli většinu Kréty dobyli Osmané v prvních letech války, pevnost Candia (dnešní Heraklion), hlavní město Kréty, úspěšně odolávala.Jeho dlouhodobé obléhání přinutilo obě strany zaměřit svou pozornost na zásobování svých příslušných sil na ostrově.Zejména pro Benátčany spočívala jejich jediná naděje na vítězství nad větší osmanskou armádou na Krétě v úspěšném vyhladovění zásob a posil.Válka se tak změnila v sérii námořních střetnutí mezi dvěma námořnictvy a jejich spojenci.Benátkám pomáhaly různé západoevropské národy, které, nabádané papežem a v oživení křižáckého ducha, vyslaly muže, lodě a zásoby „na obranu křesťanstva“.Po celou válku si Benátky udržely celkovou námořní převahu, vyhrály většinu námořních střetnutí, ale snahy o blokádu Dardanel byly úspěšné jen částečně a Republika nikdy neměla dostatek lodí na to, aby úplně přerušila přísun zásob a posil na Krétu.Osmanům v jejich úsilí bránily domácí nepokoje a také odklon jejich sil na sever směrem k Transylvánii a habsburské monarchii.Dlouhý konflikt vyčerpal ekonomiku republiky, která se spoléhala na lukrativní obchod s Osmanskou říší.V 60. letech 17. století se navzdory zvýšené pomoci od jiných křesťanských národů dostavila válečná únava. Na druhou stranu Osmané, kteří dokázali udržet své síly na Krétě a znovu se oživili pod schopným vedením rodiny Köprülü, vyslali poslední velkou výpravu. v roce 1666 pod přímým dohledem velkovezíra.Tím začala poslední a nejkrvavější etapa obléhání Candie, která trvala více než dva roky.Skončilo to vyjednanou kapitulací pevnosti, zpečetěním osudu ostrova a ukončením války osmanským vítězstvím.V konečné mírové smlouvě si Benátky ponechaly několik izolovaných ostrovních pevností u Kréty a dosáhly některých územních zisků v Dalmácii.Benátská touha po revanši vedla, sotva o 15 let později, k obnovené válce, z níž by Benátky vyšly vítězně.Kréta by však zůstala pod osmanskou kontrolou až do roku 1897, kdy se stala autonomním státem;to bylo nakonec spojeno s Řeckem v roce 1913.
Stabilita za Mehmeda IV
Mehmed IV jako teenager, na procesí z Istanbulu do Edirne v roce 1657 ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1648 Jan 1 - 1687

Stabilita za Mehmeda IV

Türkiye
Mehmed IV nastoupil na trůn ve věku šesti let poté, co byl jeho otec svržen při převratu.Mehmed se stal druhým nejdéle vládnoucím sultánem v osmanské historii po Suleimanu Nádherném.Zatímco počáteční a poslední roky jeho vlády byly charakterizovány vojenskou porážkou a politickou nestabilitou, během středních let dohlížel na oživení bohatství říše spojené s érou Köprülü.Mehmed IV byl současníky znám jako zvláště zbožný vládce a byl označován jako gazi, neboli „svatý válečník“ pro svou roli v mnoha výbojích uskutečněných během jeho dlouhé vlády.Za vlády Mehmeda IV. dosáhla říše vrcholu své územní expanze v Evropě.
Köprülüova éra
Velký vezír Köprülü Mehmed Pasha (1578-1661). ©HistoryMaps
1656 Jan 1 - 1683

Köprülüova éra

Türkiye
Éra Köprülü byla obdobím, kdy politice Osmanské říše často dominovala řada velkovezírů z rodiny Köprülü.Éra Köprülü je někdy úžeji definována jako období od roku 1656 do roku 1683, neboť právě v těchto letech členové rodu nepřetržitě zastávali úřad velkovezíra, zatímco po zbytek období jej zastávali jen sporadicky.Köprülüs byli obecně zruční správci a je připočítán s oživením bohatství říše po období vojenských porážek a ekonomické nestability.Za jejich vlády byly zavedeny četné reformy, které umožnily říši vyřešit rozpočtovou krizi a potlačit frakční konflikty v říši.Vzestup Köprülü k moci byl urychlen politickou krizí vyplývající z finančních bojů vlády v kombinaci s naléhavou potřebou prolomit benátskou blokádu Dardanel v probíhající krétské válce.V září 1656 tedy Valide Sultan Turhan Hatice vybral Köprülü Mehmed Pasha jako velkovezíra, což mu zaručilo absolutní bezpečnost úřadu.Doufala, že politické spojenectví mezi nimi dvěma by mohlo obnovit bohatství osmanského státu.Köprülü byl nakonec úspěšný;jeho reformy umožnily říši prolomit benátskou blokádu a obnovit autoritu vzpurné Transylvánii.Tyto zisky však v životě stály vysokou cenu, protože velkovezír provedl několik masakrů vojáků a důstojníků, které považoval za neloajální.Tyto čistky, které mnozí považovali za nespravedlivé, vyvolaly v roce 1658 velkou vzpouru, kterou vedl Abaza Hasan Pasha.Po potlačení tohoto povstání zůstala rodina Köprülü politicky nezpochybněna až do doby, kdy se jim v roce 1683 nepodařilo dobýt Vídeň. Sám Köprülü Mehmed zemřel v roce 1661, kdy jej v úřadu vystřídal jeho syn Fazıl Ahmed Pasha.Osmanská říše byla hluboce ovlivněna reformami provedenými během války Svaté ligy v letech 1683-99.Po počátečním šoku ze ztráty Maďarska zahájilo vedení říše nadšený proces reforem, které měly posílit vojenskou a fiskální organizaci státu.To zahrnovalo vybudování flotily moderních galeon, legalizaci a zdanění prodeje tabáku a dalšího luxusního zboží, reformu waqf financí a výběru daní, očistu od zaniklých janičárských mezd, reformu metody cizye výběr a prodej doživotních daňových farem známých jako malikâne.Tato opatření umožnila Osmanské říši vyřešit své rozpočtové schodky a vstoupit do osmnáctého století se značným přebytkem.[19]
Osmané získali většinu Ukrajiny
Bitva nad tureckým praporem od Józefa Brandta. ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1672 Jan 1 - 1676

Osmané získali většinu Ukrajiny

Poland
Příčiny polsko -osmanské války v letech 1672–1676 lze vysledovat do roku 1666. Hejtman Petro Doroshenko ze Záporoží, jehož cílem je získat kontrolu nad Ukrajinou , ale čelí porážkám od jiných frakcí bojujících o kontrolu nad tímto regionem, v konečné snaze zachovat svou moc na Ukrajině podepsal v roce 1669 se sultánem Mehmedem IV. smlouvu, která uznala kozácký hetmanát jako vazala Osmanské říše.[83]V roce 1670 se však hejtman Doroshenko pokusil znovu ovládnout Ukrajinu a v roce 1671 byl krymský chán Adil Giray, podporující Commonwealth, nahrazen novým, Selim I Giray, osmanským sultánem.Selim vstoupil do spojenectví s Dorošenkovými kozáky;ale stejně jako v letech 1666–67 byly kozácko-tatarské síly poraženy Sobieskim.Selim poté obnovil svou přísahu věrnosti osmanskému sultánovi a požádal o pomoc, s čímž sultán souhlasil.Nepravidelný pohraniční konflikt tak v roce 1671 přerostl v regulérní válku, protože Osmanská říše byla nyní připravena vyslat své pravidelné jednotky na bitevní pole ve snaze pokusit se získat kontrolu nad tímto regionem pro sebe.[84]Osmanské síly čítající 80 000 mužů pod vedením velkovezíra Köprülü Fazıla Ahmeda a osmanského sultána Mehmeda IV. napadly v srpnu polskou Ukrajinu, dobyly pevnost Commonwealthu v Kamieniec Podolski a oblehly Lwów.Nepřipravený na válku byl Sejm Commonwealthu nucen v říjnu téhož roku podepsat Buczaczský mír, který postoupil Osmanům část Ukrajiny Commonwealthu.V roce 1676, poté, co Sobieského 16 000 odolalo dvoutýdennímu obléhání Żurawna, 100 000 muži pod vedením Ibrahima Paši byla podepsána nová mírová smlouva, smlouva Żurawno.[84] Mírová smlouva částečně obrátila ty z Buczacz: Osmané si ponechali přibližně dvě třetiny území, které získali v roce 1672, a Commonwealth již nebyl povinen platit císařství žádný druh tributu;velký počet polských zajatců byl propuštěn Osmany.
Play button
1683 Jul 14 - 1699 Jan 26

Války Svaté ligy

Austria
Po několika letech míru zaútočila Osmanská říše, povzbuzena úspěchy na západě Polsko-litevského společenství, na habsburskou monarchii.Turci téměř dobyli Vídeň, ale Jan III. Sobieski vedl křesťanskou alianci, která je porazila v bitvě u Vídně (1683), čímž zastavila hegemonii Osmanské říše v jihovýchodní Evropě.Nová Svatá liga byla zahájena papežem Inocencem XI. a zahrnovala Svatou říši římskou (v čele s Habsburským Rakouskem), Polsko -litevské společenství a Benátskou republiku v roce 1684, k nimž se v roce 1686 připojilo Rusko . Druhá bitva u Moháče (1687) byla drtivá porážka pro sultána.Turci byli úspěšnější na polské frontě a byli schopni udržet Podolí během svých bitev s Polsko-litevským společenstvím.Zapojení Ruska znamenalo poprvé, kdy se země formálně připojila k alianci evropských mocností.To byl začátek série rusko-tureckých válek, z nichž poslední byla první světová válka .V důsledku krymských a azovských kampaní Rusko dobylo klíčovou osmanskou pevnost Azov.Po rozhodující bitvě u Zenty v roce 1697 a menších potyčkách (jako byla bitva u Podhájce v roce 1698) Liga vyhrála válku v roce 1699 a přinutila Osmanskou říši podepsat Karlowitzskou smlouvu.Osmané postoupili většinu z Maďarska, Transylvánie a Slavonie, stejně jako části Chorvatska, habsburské monarchii, zatímco Podolie se vrátilo Polsku.Většina Dalmácie přešla k Benátkám spolu s Moreou (Peloponéský poloostrov), kterou Osmané znovu dobyli v roce 1715 a získali zpět Passarowitzskou mírou z roku 1718.
Rozšíření carství Ruska
Obrazy Mehmeda Huntera-Avcı Mehmeta zadané v 17. století (1657). ©Claes Rålamb
1686 Jan 1 - 1700

Rozšíření carství Ruska

Azov, Rostov Oblast, Russia
Po tureckém selhání dobýt Vídeň v roce 1683 se Rusko připojilo k Rakousku, Polsku a Benátské republice ve Svaté lize (1684), aby zahnalo Turky na jih.Rusko a Polsko podepsaly smlouvu o věčném míru z roku 1686. Severně od Černého moře probíhaly tři tažení.Během války zorganizovala ruská armáda krymská tažení v letech 1687 a 1689, která skončila ruskými porážkami.[32] Navzdory těmto neúspěchům zahájilo Rusko v letech 1695 a 1696 tažení Azov a po zvednutí obléhání v roce 1695 [33] úspěšně obsadilo Azov v roce 1696. [34]Ve světle příprav na válku proti Švédské říši podepsal ruský car Petr Veliký v roce 1699 Karlowitzskou smlouvu s Osmanskou říší. Následná Konstantinopolská smlouva v roce 1700 postoupila Azov, pevnost Taganrog, Pavlovsk a Mius Rusku a zřídil ruského velvyslance v Konstantinopoli a zajistil návrat všech válečných zajatců.Car také potvrdil, že jeho podřízení, kozáci, nenapadnou Osmany, zatímco sultán potvrdil, že jeho podřízení, krymští Tataři, nezaútočí na Rusy.
Play button
1687 Aug 12

Obrácení štěstí v Evropě

Nagyharsány, Hungary
Druhá bitva u Moháče byla vybojována 12. srpna 1687 mezi silami osmanského sultána Mehmeda IV., kterému velel velkovezír Sari Süleyman Paşa, a silami císaře Svaté říše římské Leopolda I., kterému velel Karel Lotrinský.Výsledkem bylo rozhodující vítězství pro Rakušany.Osmanská armáda utrpěla obrovské ztráty, s odhadovanými 10 000 mrtvými, stejně jako ztrátou většiny dělostřelectva (asi 66 děl) a velké části podpůrného vybavení.Po bitvě se Osmanská říše dostala do hluboké krize.Mezi vojáky došlo ke vzpouře.Velitel Sari Suleyman Pasa dostal strach, že bude zabit svými vlastními jednotkami, a uprchl před svým velením nejprve do Bělehradu a poté do Konstantinopole.Když počátkem září dorazila zpráva o porážce a vzpouře do Konstantinopole, byl velitelem a velkovezírem jmenován Abaza Siyavuş Pasha.Než však mohl převzít velení, celá osmanská armáda se rozpadla a osmanská domácí vojska (Janičáři ​​a Sipahiové) se začala vracet na svou základnu v Konstantinopoli pod vlastními nižšími důstojníky.Dokonce i velkovezírův regent v Konstantinopoli se zalekl a schoval se.Sari Suleyman Pasa byl popraven.Sultán Mehmed IV jmenoval velitele Bosporské úžiny Köprülü Fazıl Mustafa Pasha velkovezírovým regentem v Konstantinopoli.Konzultoval to s vůdci armády, která existovala, a dalšími předními osmanskými státníky.Poté bylo 8. listopadu rozhodnuto sesadit sultána Mehmeda IV. a dosadit na trůn Sulejmana II. jako nového sultána.Rozpad osmanské armády umožnil císařským habsburským armádám dobýt rozsáhlá území.Převzali Osijek, Petrovaradin, Sremski Karlovci, Ilok, Valpovo, Požega, Palota a Eger.Většina dnešní Slavonie a Transylvánie se dostala pod císařskou nadvládu.Dne 9. prosince byl uspořádán sněm v Pressburgu (dnes Bratislava, Slovensko), arcivévoda Josef byl korunován jako první dědičný král Maďarska a potomci habsburských císařů byli prohlášeni za pomazané krále Maďarska.Na rok byla Osmanská říše paralyzována a císařské habsburské síly byly připraveny dobýt Bělehrad a proniknout hluboko na Balkán.
Play button
1697 Sep 11

Úpadek osmanské kontroly nad střední Evropou

Zenta, Serbia
18. dubna 1697 se Mustafa vydal na svou třetí výpravu, plánující masivní invazi do Maďarska.Edirne opustil se silou 100 000 mužů.Sultán převzal osobní velení a dorazil do Bělehradu pozdě v létě, 11. srpna.Mustafa další den svolal válečnou radu.18. srpna Osmané opustili Bělehrad směrem na sever k Szegedu.Při překvapivém útoku habsburské císařské síly pod velením prince Evžena Savojského napadly tureckou armádu, když byla v polovině cesty přes řeku Tisu u Zenty, 80 mil severozápadně od Bělehradu.Habsburské síly způsobily tisíce obětí, včetně velkovezíra, zbytek rozprášily, zajaly osmanskou pokladnici a odvezly se s takovými emblémy vysoké osmanské autority, jako je Pečeť říše, která nikdy předtím nebyla zajata.Ztráty evropské koalice byly naopak výjimečně nízké.Po čtrnácti letech války se bitva u Zenty ukázala být katalyzátorem míru;během měsíců zprostředkovatelé obou stran zahájili mírová jednání ve Sremski Karlovci pod dohledem anglického velvyslance v Konstantinopoli Williama Pageta.Podle podmínek Karlowitzské smlouvy, podepsané poblíž Bělehradu 26. ledna 1699, Rakousko získalo kontrolu nad Maďarskem (s výjimkou Banátu Temesvár a malé oblasti východní Slavonie), Sedmihradska, Chorvatska a Slavonie.Část navrácených území byla reintegrována do Uherského království;zbytek byl organizován jako samostatné entity v rámci habsburské monarchie, jako je Sedmihradské knížectví a Vojenská hranice.Turci si ponechali Bělehrad a Srbsko, Sáva se stala nejsevernější hranicí Osmanské říše a Bosna hraniční provincií.Vítězství nakonec formalizovalo úplné stažení Turků z Maďarska a signalizovalo konec osmanské nadvlády v Evropě.
1700 - 1825
Stagnace a reformaornament
Incident v Edirne
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1703 Jan 1

Incident v Edirne

Edirne, Türkiye
Incident v Edirne byla vzpoura janičářů, která začala v Konstantinopoli (nyní Istanbul) v roce 1703. Vzpoura byla reakcí na důsledky Karlowitzovy smlouvy a nepřítomnosti sultána Mustafy II v hlavním městě.Rostoucí moc sultánova bývalého učitele Şeyhülislama Feyzullaha Efendiho a upadající ekonomika říše způsobená daňovým zemědělstvím byly také příčinou povstání.V důsledku události v Edirne byl zabit Şeyhülislam Feyzullah Efendi a sultán Mustafa II byl zbaven moci.Sultán byl nahrazen jeho bratrem, sultánem Ahmedem III.Událost v Edirne přispěla k úpadku moci sultanátu a rostoucí moci janičářů a kádí.
Play button
1710 Jan 1 - 1711

Ruská expanze zkontrolována

Prut River
Kromě ztráty Banátu a dočasné ztráty Bělehradu (1717–1739) zůstala osmanská hranice na Dunaji a Sávě stabilní během osmnáctého století.Ruská expanze však představovala velkou a rostoucí hrozbu.V souladu s tím byl švédský král Karel XII. vítán jako spojenec v Osmanské říši po jeho porážce Rusy v bitvě u Poltavy v roce 1709 na střední Ukrajině (součást Velké severní války v letech 1700–1721).Karel XII. přesvědčil osmanského sultána Ahmeda III., aby vyhlásil válku Rusku.Rusko-osmanská válka v letech 1710–1711, známá také jako tažení na řece Pruth, byla krátkým vojenským konfliktem mezi carstvím Ruska a Osmanskou říší.Hlavní bitva se odehrála během 18. – 22. července 1711 v povodí řeky Pruth u Stănilești (Stanilesti) poté, co car Petr I. vstoupil do osmanského vazalského knížectví Moldavska po vyhlášení války Osmanské říše Rusku.Špatně připravených 38 000 Rusů s 5 000 Moldavany se ocitlo v obklíčení Osmanské armády pod vedením velkovezíra Baltaciho Mehmeta Paši.Po třech dnech bojů a těžkých ztrát se car a jeho armády směly stáhnout poté, co souhlasily s opuštěním pevnosti Azov a jejího okolního území.Osmanské vítězství vedlo k Pruthské smlouvě, která byla potvrzena Adrianopolskou smlouvou.Přestože zpráva o vítězství byla nejprve dobře přijata v Konstantinopoli, nespokojená proválečná strana obrátila obecné mínění proti Baltaci Mehmet Pasha, který byl obviněn z přijetí úplatku od Petra Velikého.Baltacı Mehmet Pasha byl poté uvolněn ze svého úřadu.
Osmané obnoví Moreu
Osmané obnoví Moreu. ©HistoryMaps
1714 Dec 9 - 1718 Jul 21

Osmané obnoví Moreu

Peloponnese, Greece
Sedmá osmansko-benátská válka byla vedena mezi Benátskou republikou a Osmanskou říší v letech 1714 až 1718. Byl to poslední konflikt mezi těmito dvěma mocnostmi a skončil osmanským vítězstvím a ztrátou hlavního majetku Benátek na řeckém poloostrově. Peloponés (Morea).Benátky před větší porážkou zachránila intervence Rakouska v roce 1716. Rakouská vítězství vedla v roce 1718 k podpisu Passarowitzovy smlouvy, která ukončila válku.Této válce se také říkalo druhá moreanská válka, malá válka nebo v Chorvatsku válka o Sinj.
Osmané ztrácejí další balkánské země
Bitva u Petrovaradinu. ©Jan Pieter van Bredael
1716 Apr 13 - 1718 Jul 21

Osmané ztrácejí další balkánské země

Smederevo, Serbia
V reakci jako garant Karlowitzské smlouvy ohrozili Rakušané Osmanskou říši, což ji přimělo v dubnu 1716 vyhlásit válku. V roce 1716 porazil princ Evžen Savojský Turky v bitvě u Petrovaradinu.Banát a jeho hlavní město Temešvár dobyl princ Evžen v říjnu 1716. Následující rok poté, co Rakušané dobyli Bělehrad, Turci usilovali o mír a Passarowitzská smlouva byla podepsána 21. července 1718.Habsburkové získali kontrolu nad Bělehradem, Temesvárem (poslední osmanská pevnost v Maďarsku), oblastí Banátu a částí severního Srbska.Valašsko (autonomní osmanský vazal) postoupilo Oltenia (Malé Valašsko) habsburské monarchii, která založila Banát Craiova.Turci si udrželi kontrolu pouze nad územím jižně od řeky Dunaj.Smlouva stanovila pro Benátky, aby se vzdaly Morea Osmanům, ale udržely si Jónské ostrovy a dosáhly zisků v Dalmácii.
Tulipánové období
Fontána Ahmeda III. je ikonickým příkladem dobové architektury Tulipánů ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1718 Jul 21 - 1730 Sep 28

Tulipánové období

Türkiye
Tulipánové období je období v osmanských dějinách od Passarowitzské smlouvy 21. července 1718 po povstání Patrona Halila 28. září 1730. Bylo to relativně klidné období, během kterého se Osmanská říše začala orientovat směrem ven.Pod vedením zetě sultána Ahmeda III., velkovezíra Nevşehirli Damata İbrahima Paši, se Osmanská říše v tomto období pustila do nových politik a programů, což ve dvacátých letech 18. století založilo první tiskařský stroj v osmanském jazyce [31] a podporoval obchod a průmysl.Velký vezír se zabýval zlepšením obchodních vztahů a zvýšením komerčních příjmů, což by pomohlo vysvětlit návrat do zahrad a více veřejný styl osmanského dvora během tohoto období.Velký vezír měl sám velmi rád cibulky tulipánů a dal tak příklad istanbulské elitě, která si začala vážit nekonečné rozmanitosti tulipánů v barvách a oslavovat také jeho sezónnost.Osmanský standard oblékání a jeho komoditní kultura zahrnovaly jejich vášeň pro tulipán.V Istanbulu bylo možné najít tulipány od květinových trhů přes výtvarné umění až po hedvábí a textil.Cibulky tulipánů se daly najít všude;poptávka rostla v elitní komunitě, kde je bylo možné nalézt v domech a zahradách.
Osmansko-ruský konflikt na Krymu
Ruská císařská armáda (18. století). ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1735 May 31 - 1739 Oct 3

Osmansko-ruský konflikt na Krymu

Crimea
Rusko-turecká válka v letech 1735–1739 mezi Ruskou říší a Osmanskou říší byla způsobena válkou Osmanské říše s Persií a pokračujícími nájezdy krymských Tatarů.[46] Válka také představovala pokračující boj Ruska o přístup k Černému moři.V roce 1737 se habsburská monarchie zapojila do války na straně Ruska, v historiografii známé jako rakousko-turecká válka z let 1737–1739.
Osmané ztrácejí více půdy ve prospěch Rusů
Zničení turecké flotily v bitvě u Chesme, 1770 ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1768 Jan 1 - 1774

Osmané ztrácejí více půdy ve prospěch Rusů

Eastern Europe
Rusko-turecká válka v letech 1768–1774 byla velkým ozbrojeným konfliktem, ve kterém ruské zbraně z velké části zvítězily nad Osmanskou říší.Ruské vítězství přineslo části Moldávie, Jedisanu mezi řekami Bug a Dněpr a Krymu do ruské sféry vlivu.Série vítězství nasbíraných Ruským impériem vedla k podstatným územním výbojům, včetně přímého dobytí velké části ponticko-kaspické stepi, přímo anektováno méně osmanského území, než by se jinak dalo očekávat kvůli složitému boji v rámci evropského diplomatického systému. udržovat rovnováhu sil, která byla přijatelná pro ostatní evropské státy a vyhýbat se přímé ruské hegemonii nad východní Evropou.Nicméně Rusko dokázalo využít oslabenou Osmanskou říši, konec sedmileté války a stažení Francie z polských záležitostí, aby se prosadilo jako jedna z hlavních vojenských mocností kontinentu.Turecké ztráty zahrnovaly diplomatické porážky, které chápaly její úpadek jako hrozbu pro Evropu, ztrátu výlučné kontroly nad pravoslavným prosem a počátek evropského hašteření ohledně východní otázky, které se v evropské diplomacii projevilo až do rozpadu Osmanské říše v r. po první světové válce.Smlouva z Küçük Kaynarca z roku 1774 ukončila válku a poskytla křesťanským občanům z osmanských provincií Valašsko a Moldavsko svobodu uctívání.Koncem 18. století, po řadě porážek ve válkách s Ruskem, začali někteří lidé v Osmanské říši docházet k závěru, že reformy Petra Velikého poskytly Rusům výhodu a Osmané budou muset držet krok se Západem. technologie, aby se zabránilo dalším porážkám.[55]
Osmanské vojenské reformy
Generál Aubert-Dubayet se svou vojenskou misí byl přijat velkovezírem v roce 1796, obraz od Antoine-Laurenta Castellana. ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1787 Jan 1

Osmanské vojenské reformy

Türkiye
Když Selim III nastoupil na trůn v roce 1789, bylo zahájeno ambiciózní úsilí o vojenskou reformu, zaměřené na zabezpečení Osmanské říše.Sultán a ti, kteří ho obklopovali, byli konzervativní a chtěli zachovat status quo.Nikdo u moci v Říši neměl zájem na společenské transformaci.Selim III v letech 1789 až 1807 zřídil armádu „Nizam-i Cedid“ [nového řádu], aby nahradila neúčinnou a zastaralou císařskou armádu.Starý systém závisel na janičárech, kteří do značné míry ztratili svou vojenskou účinnost.Selim pozorně sledoval západní vojenské formy.Pro novou armádu by to bylo drahé, a tak musela být zřízena nová pokladna.Výsledkem bylo, že Porte nyní měla výkonnou, evropsky vycvičenou armádu vybavenou moderními zbraněmi.Měla však méně než 10 000 vojáků v době, kdy byly západní armády desetkrát až padesátkrát větší.Sultán navíc rozčiloval zavedené tradiční politické síly.V důsledku toho byl zřídka používán, kromě jeho použití proti Napoleonovým expedičním silám v Gaze a Rosettě.Nová armáda byla rozpuštěna reakčními živly se svržením Selima v roce 1807, ale stala se vzorem nové osmanské armády vytvořené později v 19. století.[35] [36]
Francouzská invaze do Egypta
Bitva u pyramid, Louis-François, baron Lejeune, 1808 ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1798 Jul 1 - 1801 Sep 2

Francouzská invaze do Egypta

Egypt
V té době bylEgypt od roku 1517 osmanskou provincií, ale nyní byl mimo přímou osmanskou kontrolu a byl v nepořádku, s neshody mezi vládnoucímamlúckou elitou.Ve Francii byla „egyptská“ móda v plném proudu – intelektuálové věřili, že Egypt je kolébkou západní civilizace, a přáli si jej dobýt.Francouzské tažení v Egyptě a Sýrii (1798–1801) bylo tažením Napoleona Bonaparta na osmanských územích Egypta a Sýrie, vyhlášené k obraně francouzských obchodních zájmů a k založení vědeckého podniku v regionu.Byl to primární účel středomořské kampaně z roku 1798, série námořních střetnutí, která zahrnovala dobytí Malty a řeckého ostrova Kréta, později připlutí do Alexandrijského přístavu.Kampaň skončila porážkou pro Napoleona, což vedlo ke stažení francouzských jednotek z regionu.Kromě svého významu v širších francouzských revolučních válkách měla kampaň silný dopad na Osmanskou říši obecně a arabský svět zvláště.Invaze prokázala vojenskou, technologickou a organizační převahu západoevropských mocností vůči Blízkému východu.To vedlo k hlubokým společenským změnám v regionu.Invaze přinesla na Blízký východ západní vynálezy, jako je tiskárna, a myšlenky, jako je liberalismus a počínající nacionalismus, což nakonec vedlo k nastolení egyptské nezávislosti a modernizaci za vlády Muhammada Ali Paši v první polovině 19. nakonec Nahda neboli arabská renesance.Pro modernistické historiky znamená příchod Francie začátek moderního Středního východu.[53] Napoleonovo ohromující zničení konvenčních mamlúckých vojáků v bitvě u pyramid posloužilo jako připomínka pro modernizaci muslimských panovníků k provedení rozsáhlých vojenských reforem.[54]
Srbská revoluce
Bitva u Mišaru, malba. ©Afanasij Scheloumoff
1804 Feb 14 - 1817 Jul 26

Srbská revoluce

Balkans
Srbská revoluce bylo národní povstání a ústavní změna v Srbsku, ke které došlo v letech 1804 až 1835, během níž se toto území vyvinulo z osmanské provincie v povstalecké území, konstituční monarchii a moderní Srbsko.[56] První část období, od roku 1804 do roku 1817, byla poznamenána násilným bojem za nezávislost na Osmanské říši se dvěma ozbrojenými povstáními, která skončila příměřím.Pozdější období (1817–1835) bylo svědkem mírového upevňování politické moci stále autonomnějšího Srbska, které vyvrcholilo uznáním práva na dědičnou vládu srbskými knížaty v letech 1830 a 1833 a územní expanzí mladé monarchie.[57] Přijetí první psané ústavy v roce 1835 zrušilo feudalismus a nevolnictví a učinilo zemi vrchností.Tyto události znamenaly základ moderního Srbska.[58] V polovině roku 1815 začala první jednání mezi Obrenovićem a Marashli Ali Pasha, osmanským guvernérem.Výsledkem bylo uznání srbského knížectví Osmanskou říší.Ačkoli vazalský stát Porte (roční daňová daň), byl to ve většině ohledů nezávislý stát.
Kabakçı Mustafa jako de facto vládce Impéria
Kabakci Mustafa ©HistoryMaps
1807 May 25 - May 29

Kabakçı Mustafa jako de facto vládce Impéria

İstanbul, Türkiye
Reformní sultán Selim III., který byl pod vlivem francouzské revoluce, se pokusil reformovat instituce říše.Jeho program se jmenoval Nizamı cedit (Nový řád).Tyto snahy se však setkaly s kritikou reakcionářů.Janičáři ​​se báli, že budou školeni v západním stylu, a náboženské osobnosti se postavily proti nemuslimským metodám ve středověkých institucích.Obyvatelé města střední třídy se také postavili proti Nizamı Ceditu kvůli novým daním na podporu programu a všeobecné korupci Osmanské brány.[85]25. května 1807 se Raif Mehmet, ministr Bosporu, pokusil přesvědčit jamaky (zvláštní třída vojáků, kteří byli zodpovědní za obranu Bosporu proti kozáckým pirátům z Ukrajiny), aby nosili nové uniformy.Bylo jasné, že dalším krokem bude moderní trénink.Ale jamakové odmítli nosit tyto uniformy a zabili Raifa Mehmeta.Tento incident je obvykle považován za začátek povstání.Yamakové pak začali pochodovat do Istanbulu, hlavního města vzdáleného asi 30 km (19 mil).Na konci prvního dne se rozhodli zvolit vůdce a za svého vůdce zvolili Kabakçı Mustafu.(Osmanská říše byla v nesnadném příměří s Ruskou říší během války čtvrté koalice mezi Francouzským impériem a Ruskou říší, takže hlavní část armády byla v bitevní frontě).Kabakçı dosáhl İstanbulu za dva dny a začal vládnout hlavnímu městu.Ve skutečnosti byl Kabakçı pod vlivem Köse Musy a Sheikh ul-Islam Topal Ataullah.Založil soud a uvedl 11 jmen vysokých přívrženců Nizami Cedit, kteří mají být popraveni.Za několik dní byli tato jména někteří popraveni mučením.Poté požádal o zrušení všech institucí vytvořených v rámci Nizamı Cedit, s čímž musel sultán souhlasit.Oznámil také svou nedůvěru v sultán a požádal, aby vzal dva osmanské prince (budoucí sultány jmenovitě Mustafu IV a Mahmud II) pod svou ochranu.Po tomto posledním kroku Selim III rezignoval (nebo byl donucen k rezignaci fetwou Ataullaha) dne 29. května 1807. [86] Mustafa IV byl intronizován jako nový sultán.
Play button
1821 Feb 21 - 1829 Sep 12

Řecká válka za nezávislost

Greece
Řecká revoluce nebyla izolovanou událostí;četné neúspěšné pokusy o znovuzískání nezávislosti se konaly skrz historii osmanské éry.V roce 1814 byla založena tajná organizace Filiki Eteria (Společnost přátel) s cílem osvobodit Řecko , povzbuzeno revolucí, která byla v té době v Evropě běžná.Filiki Eteria plánovala zahájit povstání na Peloponésu, v Podunajských knížectvích a Konstantinopoli.První povstání začalo 21. února 1821 v Podunajských knížectvích, ale bylo brzy poraženo Osmany.Tyto události přiměly Řeky na Peloponésu (Morea) k akci a 17. března 1821 jako první vyhlásili válku Manioti.V září 1821 Řekové pod vedením Theodorose Kolokotronise dobyli Tripolitsu.Vzpoury na Krétě, Makedonii a středním Řecku vypukly, ale nakonec byly potlačeny.Mezitím provizorní řecké flotily dosáhly úspěchu proti osmanskému námořnictvu v Egejském moři a zabránily osmanským posilám v příletu po moři.Osmanský sultán povolal Muhammada Aliho zEgypta , který souhlasil s tím, že pošle svého syna Ibrahima Pašu do Řecka s armádou, aby potlačila vzpouru výměnou za územní zisky.Ibrahim přistál na Peloponésu v únoru 1825 a do konce tohoto roku dostal většinu poloostrova pod egyptskou kontrolu.Město Missolonghi padlo v dubnu 1826 po ročním obléhání Turky.Navzdory neúspěšné invazi do Mani padly také Atény a revoluční morálka poklesla.V tu chvíli se tři velmoci – Rusko , Británie a Francie – rozhodly zasáhnout a vyslaly své námořní eskadry do Řecka v roce 1827. Po zprávách, že spojená osmansko-egyptská flotila se chystá zaútočit na ostrov Hydra, spojenecký evropský flotily zadržely osmanské námořnictvo u Navarina.Po napjaté týdenní patové situaci vedla bitva u Navarina ke zničení osmansko-egyptské flotily a obrátila vývoj ve prospěch revolucionářů.V roce 1828 se egyptská armáda pod tlakem francouzské expediční síly stáhla.Osmanské posádky na Peloponésu se vzdaly a řečtí revolucionáři přistoupili k dobytí středního Řecka.Osmanská říše vyhlásila Rusku válku a umožnila ruské armádě přesunout se na Balkán, poblíž Konstantinopole.To přinutilo Osmany přijmout řeckou autonomii ve smlouvě z Adrianopole a autonomii pro Srbsko a rumunská knížectví.Po devíti letech války bylo Řecko konečně uznáno jako nezávislý stát podle Londýnského protokolu z února 1830. Další jednání v roce 1832 vedla k londýnské konferenci a Konstantinopolské smlouvě, která definovala konečné hranice nového státu a ustanovila prince Otto Bavorský jako první řecký král.
Příznivý incident
Stoletý janičářský sbor v 17. století do značné míry ztratil svou vojenskou účinnost. ©Anonymous
1826 Jun 15

Příznivý incident

İstanbul, Türkiye
Počátkem 17. století přestal janičářský sbor fungovat jako elitní vojenská síla a stal se privilegovanou dědičnou třídou a osvobození od placení daní je v očích zbytku populace učinilo značně nevýhodnými.Počet janičářů vzrostl z 20 000 v roce 1575 na 135 000 v roce 1826, asi o 250 let později.[37] Mnozí nebyli vojáci, ale přesto vybírali od říše žold, jak diktoval sbor, protože měl účinné veto vůči státu a přispěl k trvalému úpadku Osmanské říše.Jakýkoli sultán, který se pokusil snížit jeho postavení nebo moc, byl okamžitě buď zabit nebo sesazen.Jak se příležitosti a moc v rámci janičářského sboru stále zvyšovaly, začal podkopávat impérium.Postupem času se ukázalo, že k tomu, aby říše obnovila svou pozici hlavní evropské velmoci, potřebovala nahradit janičářský sbor moderní armádou.Když Mahmud II. začal formovat novou armádu a najímat evropské střelce, janičáři ​​se vzbouřili a bojovali v ulicích osmanského hlavního města, ale vojensky nadřazení Sipahiové zaútočili a přinutili je zpět do jejich kasáren.Turečtí historici tvrdí, že početně velká protijaničárská síla zahrnovala místní obyvatele, kteří janičáře léta nenáviděli.Sultán je informoval, že tvoří novou armádu, Sekban-ı Cedit, organizovanou a vycvičenou podle moderních evropských linií (a že nová armáda bude turecká).Janičáři ​​považovali svou instituci za klíčovou pro blaho Osmanské říše, zejména Rumélie, a již dříve se rozhodli, že nikdy nedovolí její rozpuštění.Tak se, jak bylo předpovězeno, vzbouřili a postupovali k sultánovu paláci.Mahmud II. pak vynesl Svatou vlajkuproroka Mohameda zevnitř Posvátné důvěry s úmyslem, aby se pod ní shromáždili všichni praví věřící a podpořili tak opozici vůči janičářům.[38] V následujícím boji byla janičářská kasárna zapálena dělostřeleckou palbou, což mělo za následek 4 000 janičářských úmrtí;další byli zabiti v těžkých bojích v ulicích Konstantinopole.Přeživší buď uprchli, nebo byli uvězněni, jejich majetek byl zabaven sultánem.Koncem roku 1826 byli zajatí janičáři, tvořící zbytek vojska, usmrceni sťatím hlavy v pevnosti v Soluni, které se brzy začalo říkat „Věž krve“.Vůdci janičářů byli popraveni a jejich majetek zabaven sultánem.Mladší janičáři ​​byli buď vyhoštěni, nebo uvězněni.Tisíce janičářů byly zabity, a tak elitní řád skončil.Nový moderní sbor, Asakir-i Mansure-i Muhammediye ("Vítězní vojáci Mohameda") byl založen Mahmudem II, aby střežil sultána a nahradil janičáře.
1828 - 1908
Úpadek a modernizaceornament
Alžírsko prohrálo s Francií
„Fanouškovská aféra“, která byla záminkou k invazi. ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1830 Jun 14 - Jul 7

Alžírsko prohrálo s Francií

Algiers, Algeria
Během napoleonských válek Alžírské království velmi těžilo z obchodu ve Středomoří az masivního dovozu potravin Francií, převážně koupených na úvěr.Dey z Alžíru se pokoušel napravit své stabilně klesající příjmy zvýšením daní, čemuž se bránilo místní rolnictvo, což zvýšilo nestabilitu v zemi a vedlo ke zvýšenému pirátství proti obchodní lodní dopravě z Evropy a mladých Spojených států amerických .V roce 1827 Hussein Dey, alžírský Dey, požadoval, aby Francouzi zaplatili 28letý dluh smluvený v roce 1799 nákupem zásob pro nakrmení vojáků napoleonského tažení v Egyptě .Francouzský konzul Pierre Deval odmítl poskytnout deyovi uspokojivé odpovědi a Hussein Dey se v návalu hněvu dotkl konzula svou metlou na mouchy.Charles X to použil jako záminku k zahájení blokády proti přístavu Alžír.Invaze do Alžíru začala 5. července 1830 námořním ozářením flotily pod vedením admirála Duperré a vyloděním jednotek pod vedením Louise Augusta Victora de Ghaisne, hraběte de Bourmont.Francouzi rychle porazili jednotky Husseina Deye, vládce Deylikal, ale odpor domorodců byl rozšířený.Invaze znamenala konec několik století starého Regency Alžíru a začátek francouzského Alžírska.V roce 1848 byla území dobytá kolem Alžíru organizována do tří departementů, které definovaly území moderního Alžírska.
Play button
1831 Jan 1 - 1833

První egyptsko-osmanská válka

Syria
V roce 1831 se Muhammad Ali Pasha vzbouřil proti sultánovi Mahmudovi II. kvůli jeho odmítnutí udělit mu guvernérství Velké Sýrie a Kréty, které mu sultán slíbil výměnou za vyslání vojenské pomoci k potlačení řeckého povstání (1821–1829). která nakonec skončila formální nezávislostí Řecka v roce 1830. Pro Muhammada Aliho Pašu, který ztratil svou flotilu v bitvě u Navarina v roce 1827, to byl nákladný podnik. Tak začala prvníegyptsko -osmanská válka (1831–1833). ve Francii vycvičená armáda Muhammada Aliho Paši pod velením jeho syna Ibrahima Paši porazila osmanskou armádu, když pochodovala do Anatolie a dosáhla města Kütahya do 320 km (200 mil) od hlavního města Konstantinopole.Egypt dobyl téměř celé Turecko kromě města Istanbul, kde ho kruté zimní počasí přimělo utábořit se v Konya na dostatečně dlouhou dobu, aby mohla Sublime Porte uzavřít spojenectví s Ruskem a aby ruské síly dorazily do Anatolie a zablokovaly mu cestu do hlavní město.[59] Příchod evropské mocnosti by se pro Ibrahimovu armádu ukázal jako příliš velká výzva, kterou by mohla překonat.Francouzský a britský tlak, opatrný před rozšiřujícím se vlivem Ruska v Osmanské říši a jeho potenciálem narušit rovnováhu sil, donutil Muhammada Aliho a Ibrahima souhlasit s Konventem z Kütahya.V rámci dohody byly syrské provincie postoupeny Egyptu a Ibrahim Pasha byl jmenován generálním guvernérem regionu.[60]
Obnova osmanské suverenity Egypta a Levanty
Tortosa, 23. září 1840, útok člunů HMS Benbow, Carysfort a Zebra pod velením kapitána JF Rosse, RN ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1839 Jan 1 - 1840

Obnova osmanské suverenity Egypta a Levanty

Lebanon
Druháegyptsko -osmanská válka trvala od roku 1839 do roku 1840 a probíhala hlavně v Sýrii.V roce 1839 se Osmanská říše přestěhovala, aby znovu obsadila země ztracené Muhammadem Alim v první osmansko-egyptské válce.Osmanská říše napadla Sýrii, ale poté, co utrpěla porážku v bitvě u Nezibu, se objevila na pokraji zhroucení.1. července osmanská flotila odplula do Alexandrie a vzdala se Muhammadovi Alimu.Británie, Rakousko a další evropské státy přispěchaly zasáhnout a donutit Egypt k přijetí mírové smlouvy.Od září do listopadu 1840 kombinovaná námořní flotila, složená z britských a rakouských plavidel, přerušila Ibrahimovu námořní komunikaci s Egyptem, po čemž následovala okupace Bejrútu a Akkonu Brity.27. listopadu 1840 se konala Alexandrijská úmluva.Britský admirál Charles Napier dosáhl dohody s egyptskou vládou, která se vzdala svých nároků na Sýrii a vrátila osmanskou flotilu výměnou za uznání Muhammada Aliho a jeho synů jako jediných legitimních vládců Egypta.[61]
Play button
1839 Jan 1 - 1876

Tanzimatové reformy

Türkiye
Tanzimat byl obdobím reforem v Osmanské říši, které začalo Gülhane Hatt-ı Şerif v roce 1839 a skončilo První ústavní érou v roce 1876. Éra Tanzimatu začala s cílem nikoli radikální transformace, ale modernizace, která si přála upevnit sociální a politické základy Osmanské říše.Vyznačovalo se různými pokusy o modernizaci Osmanské říše a zajištění její územní celistvosti proti vnitřním nacionalistickým hnutím a vnějším agresivním mocnostem.Reformy povzbudily otomanismus mezi různými etnickými skupinami Říše a pokusily se zastavit příliv vzestupu nacionalismu v Osmanské říši.Pro zlepšení občanských svobod bylo provedeno mnoho změn, ale mnoho muslimů je považovalo za cizí vliv na svět islámu.Toto vnímání komplikovalo reformní snahy státu.[47] V období Tanzimatu vedla řada vládních ústavních reforem k poměrně moderní armádě, reformám bankovního systému, dekriminalizaci homosexuality, nahrazení náboženského práva světským právem [48] a cechy moderními továrnami.Osmanské ministerstvo pošty bylo založeno v Konstantinopoli (Istanbul) 23. října 1840. [49]
Play button
1853 Oct 16 - 1856 Mar 30

Krymská válka

Crimea
Krymská válka byla vedena od října 1853 do února 1856 mezi Ruskou říší a nakonec vítěznou aliancí Osmanské říše, Francie , Spojeného království a Sardinie-Piemont.Geopolitické příčiny války zahrnovaly úpadek Osmanské říše, expanzi Ruské říše v předchozích rusko-tureckých válkách a britskou a francouzskou preferenci zachovat Osmanskou říši, aby byla zachována rovnováha sil v Koncertu Evropy.Fronta se usadila v obležení Sevastopolu, což znamenalo brutální podmínky pro jednotky na obou stranách.Sevastopol nakonec padl po jedenácti měsících poté, co Francouzi zaútočili na Fort Malakoff.Izolované Rusko, které čelilo bezútěšné vyhlídce na invazi Západu, pokud by válka pokračovala, zažalovalo v březnu 1856 o mír. Francie a Británie tento vývoj uvítaly kvůli domácí nepopulárnosti konfliktu.Pařížská smlouva podepsaná 30. března 1856 ukončila válku.Ta zakázala Rusku zakládat válečné lodě v Černém moři.Osmanské vazalské státy Valašsko a Moldávie se staly do značné míry nezávislými.Křesťané v Osmanské říši získali určitý stupeň oficiální rovnosti a pravoslavná církev znovu získala kontrolu nad spornými křesťanskými církvemi.Krymská válka znamenala pro Ruskou říši zlom.Válka oslabila imperiální ruskou armádu, vyčerpala státní pokladnu a podkopala vliv Ruska v Evropě.
Emigrace krymských Tatarů
Caffa v troskách po ruské anexi Krymu. ©De la Traverse
1856 Mar 30

Emigrace krymských Tatarů

Crimea
Krymská válka způsobila exodus krymských Tatarů, z nichž asi 200 000 se v pokračujících vlnách emigrace přestěhovalo do Osmanské říše.[62] Ke konci kavkazských válek bylo 90 % Čerkesů etnicky očištěno [63] a vyhnáni ze svých domovin na Kavkaze a uprchli do Osmanské říše, [64] což vedlo k osídlení 500 000 až 700 000 Čerkesů v r. Krocan.[65] Některé čerkesské organizace uvádějí mnohem vyšší čísla, celkem 1–1,5 milionu deportovaných nebo zabitých.Krymští tatarští uprchlíci na konci 19. století hráli obzvláště významnou roli ve snaze modernizovat osmanské školství a při první podpoře jak panturkismu, tak smyslu pro turecký nacionalismus.[66]
Osmanská ústava z roku 1876
Zasedání prvního osmanského parlamentu v roce 1877 ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1876 Jan 1

Osmanská ústava z roku 1876

Türkiye
Ústava Osmanské říše, známá také jako Ústava z roku 1876, byla první ústavou Osmanské říše.[50 Ústava] , kterou napsali členové Mladých Osmanů, zejména Midhat Pasha, za vlády sultána Abdula Hamida II. (1876–1909), platila v letech 1876 až 1878 v období známém jako první ústavní éra a od r. 1908 až 1922 ve druhé ústavní éře.Po politickém pádu Abdula Hamida v incidentu z 31. března byla ústava pozměněna tak, aby přenesla více moci ze sultána a jmenovaného Senátu do lidově volené dolní komory: Poslanecké sněmovny.Někteří členové nové osmanské elity v průběhu svých studií v Evropě usoudili, že tajemství úspěchu Evropy nespočívá pouze v jejích technických výdobytcích, ale také v jejích politických organizacích.Navíc samotný proces reforem naplnil malou část elity vírou, že ústavní vláda bude žádoucí kontrolou autokracie a poskytne jí lepší příležitost ovlivňovat politiku.Chaotická vláda sultána Abdülazize vedla k jeho sesazení v roce 1876 a po několika neklidných měsících k vyhlášení osmanské ústavy, kterou se nový sultán Abdul Hamid II zavázal dodržovat.[51]
Play button
1877 Apr 24 - 1878 Mar 3

Balkánská nezávislost

Balkans
Rusko-turecká válka v letech 1877–1878 byla konfliktem mezi Osmanskou říší a koalicí vedenou Ruskou říší , včetně Bulharska , Rumunska , Srbska a Černé Hory .[67] Bojovalo se na Balkáně a na Kavkaze a mělo svůj původ ve vznikajícím balkánském nacionalismu 19. století.Mezi další faktory patřily ruské cíle obnovit územní ztráty utrpěné během krymské války v letech 1853–56, znovu se usadit v Černém moři a podporovat politické hnutí pokoušející se osvobodit balkánské národy z Osmanské říše.Ruskem vedená koalice vyhrála válku a zatlačila Osmany zpět až k branám Konstantinopole, což vedlo k intervenci západoevropských velmocí.V důsledku toho se Rusku podařilo získat provincie na Kavkaze, jmenovitě Kars a Batum, a také anektovat oblast Budjak.Knížectví Rumunska, Srbska a Černé Hory, z nichž každé mělo několik let faktickou suverenitu, formálně vyhlásilo nezávislost na Osmanské říši.Po téměř pěti stoletích osmanské nadvlády (1396–1878) se Bulharské knížectví stalo autonomním bulharským státem s podporou a vojenskou intervencí Ruska.
Egypt prohrál s Brity
Bitva u Tel el-Kebiru (1882). ©Alphonse-Marie-Adolphe de Neuville
1882 Jul 1 - Sep

Egypt prohrál s Brity

Egypt
Britský premiér Benjamin Disraeli obhajoval obnovu osmanských území na Balkánském poloostrově během berlínského kongresu a na oplátku Británie převzala správu Kypru v roce 1878. [88] Británie později vyslala doEgypta v roce 1882 vojáky, aby zničili Urabi Vzpoura – Sultán Abdul Hamid II byl příliš paranoidní, než aby zmobilizoval vlastní armádu, protože se obával, že by to vyústilo ve státní převrat.Povstání bylo ukončeno anglo-egyptskou válkou a převzetím země.Tím začala historie Egypta pod Brity.[87] Zatímco britská intervence měla být krátkodobá, ve skutečnosti trvala až do roku 1954. Z Egypta se až do roku 1952 fakticky stala kolonie.
Německá vojenská mise
Osmanští vojáci v Bulharsku. ©Nikolay Dmitriev
1883 Jan 1

Německá vojenská mise

Türkiye
Sultan Abdülhamid II z Osmanské říše, poražený v rusko-turecké válce (1877–1878), požádal o německou pomoc při reorganizaci Osmanské armády, aby byla schopna odolat postupu Ruské říše .Byl poslán baron von der Goltz.Goltz dosáhl některých reforem, jako je prodloužení doby studia na vojenských školách a přidání nových osnov pro štábní kurzy na War College.Od roku 1883 do roku 1895 Goltz trénoval takzvanou „Goltzovu generaci“ osmanských důstojníků, z nichž mnozí šli hrát prominentní role v osmanském vojenském a politickém životě.[68] Goltz, který se naučil plynně mluvit turecky, byl velmi obdivovaným učitelem, kadeti ho považovali za „otcovskou postavu“, která v něm spatřovala „inspiraci“.[68] Účast na jeho přednáškách, ve kterých se snažil indoktrinovat své studenty svou filozofií „národ ve zbrani“, považovali jeho žáci za „věc hrdosti a radosti“.[68]
Hamidské masakry
Arménské oběti masakrů jsou pohřbeny v hromadném hrobě na hřbitově Erzerum. ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1894 Jan 1 - 1897

Hamidské masakry

Türkiye
Hamidské masakry [69] nazývané také arménské masakry byly masakry Arménů v Osmanské říši v polovině 90. let 19. století.Odhadované oběti se pohybovaly od 100 000 [70] do 300 000, [71] což vedlo k 50 000 osiřelých dětí.[72] Masakry jsou pojmenovány po sultánovi Abdulovi Hamidovi II., který ve svém úsilí udržet imperiální panství upadající Osmanské říše znovu prosadil pan-islamismus jako státní ideologii.[73] Přestože byly masakry namířeny především proti Arménům, v některých případech se změnily v nevybíravé protikřesťanské pogromy, včetně masakrů v Diyarbekir, kde bylo, alespoň podle jednoho dobového zdroje, také zabito až 25 000 Asyřanů.[74]Masakry začaly v osmanském vnitrozemí v roce 1894, než se v následujících letech rozšířily.Většina vražd se odehrála mezi lety 1894 a 1896. Masakry se začaly zužovat v roce 1897 po mezinárodním odsouzení Abdula Hamida.Nejtvrdší opatření byla namířena proti dlouhodobě pronásledované arménské komunitě, protože její výzvy k občanským reformám a lepšímu zacházení byly vládou ignorovány.Osmané nepočítali s oběťmi kvůli jejich věku nebo pohlaví, a v důsledku toho všechny oběti zmasakrovali brutální silou.[75] Telegraf rozšířil zprávy o masakrech po celém světě, což vedlo k významnému množství pokrytí v médiích západní Evropy a Severní Ameriky.
Play button
1897 Apr 18 - May 20

Řecko-turecká válka z roku 1897

Greece
Osmansko-řecká válka z roku 1897 byla válkou mezi Řeckým královstvím a Osmanskou říší.Jeho bezprostřední příčinou bylo postavení osmanské provincie Kréta, jejíž řecká většina obyvatel dlouho toužila po spojení s Řeckem.Přes osmanské vítězství na poli byl v následujícím roce (v důsledku zásahu velmocí po válce) zřízen autonomní krétský stát pod osmanskou suverenitou, jehož prvním vysokým komisařem byl princ George Řecko a Dánsko.Válka postavila vojenský a politický personál Řecka k zkoušce v oficiální otevřené válce poprvé od řecké války za nezávislost v roce 1821. Pro Osmanskou říši to bylo také první válečné úsilí otestovat reorganizovanou armádu. Systém.Osmanská armáda operovala pod vedením německé vojenské mise vedené (1883–1895) Colmarem Freiherrem von der Goltzem, který reorganizoval osmanskou armádu po její porážce v rusko-turecké válce v letech 1877–1878 .Konflikt ukázal, že Řecko bylo na válku zcela nepřipravené.Plány, opevnění a zbraně neexistovaly, masa důstojnického sboru nevyhovovala jeho úkolům a výcvik byl nedostatečný.Výsledkem bylo, že početně lepší, lépe organizované, vybavené a vedené osmanské síly, silně složené z albánských válečníků s bojovými zkušenostmi, vytlačily řecké síly na jih od Thesálie a ohrožovaly Athény, [52] jen aby zastavily palbu, když Velmoci přesvědčily sultána, aby souhlasil s příměřím.
1908 - 1922
Porážka a rozpuštěníornament
Play button
1908 Jul 1

Revoluce mladých Turků

Türkiye
Výbor unie a pokroku (CUP), organizace hnutí mladých Turků, donutil sultána Abdula Hamida II., aby obnovil osmanskou ústavu a odvolal parlament, což v rámci říše zahájilo politiku více stran.Od mladoturecké revoluce po konec říše označuje druhou konstituční éru dějin Osmanské říše.O více než tři desetiletí dříve, v roce 1876, byla za Abdula Hamida nastolena konstituční monarchie během období známého jako První konstituční éra, která trvala pouhé dva roky, než ji Abdul Hamid pozastavil a obnovil své autokratické pravomoci.Revoluce začala útěkem člena CUP Ahmeda Niyaziho do albánské vysočiny.Brzy se k němu připojili İsmail Enver a Eyub Sabri.Spojili se s místními Albánci a využili svých spojení v rámci Třetí armády se sídlem v Soluni k vyvolání velkého povstání.Ke kapitulaci Abdula Hamida přispěly i různé koordinované atentáty ze strany unionisty Fedaie.S konstitucionalistickou revoltou v rumelianských provinciích vyvolanou CUP Abdul Hamid kapituloval a oznámil obnovení ústavy, odvolal parlament a vypsal volby.Po pokusu o monarchistickou kontrarevoluci známé jako incident z 31. března ve prospěch Abdula Hamida v následujícím roce byl sesazen a na trůn nastoupil jeho bratr Mehmed V.
Play button
1911 Sep 29 - 1912 Oct 18

Osmané ztrácejí severoafrická území

Tripoli, Libya
Turco-italská válka byla vedena meziItalským královstvím a Osmanskou říší od 29. září 1911 do 18. října 1912. V důsledku tohoto konfliktu Itálie dobyla osmanskou Tripolitanii Vilayet, jejíž hlavními dílčími provinciemi byly Fezzan, Kyrenaika a samotný Tripolis.Tato území se stala koloniemi italské Tripolitanie a Kyrenaiky, které se později spojily s italskou Libyí.Válka byla předzvěstí první světové války .Členové Balkánské ligy, kteří vycítili osmanskou slabost a byli motivováni počínajícím balkánským nacionalismem, zaútočili v říjnu 1912 na Osmanskou říši a zahájili první balkánskou válku několik dní před koncem italsko-turecké války.
Play button
1912 Oct 8 - 1913 May 30

První balkánská válka

Balkan Peninsula
První balkánská válka trvala od října 1912 do května 1913 a zahrnovala akce Balkánské ligy ( Bulharské království, Srbsko, Řecko a Černá Hora ) proti Osmanské říši.Spojené armády balkánských států překonaly zpočátku početně podřadné (na konci konfliktu výrazně nadřazené) a strategicky znevýhodněné osmanské armády a dosáhly rychlého úspěchu.Válka byla pro Osmany, kteří ztratili 83 % svých evropských území a 69 % evropské populace, rozsáhlou a nezmírněnou katastrofou.[76] V důsledku války Liga dobyla a rozdělila téměř všechna zbývající území Osmanské říše v Evropě.Následné události také vedly k vytvoření nezávislé Albánie, což Srby rozhněvalo.Bulharsko bylo mezitím nespokojeno s rozdělením kořisti v Makedonii a 16. června 1913 zaútočilo na své bývalé spojence, Srbsko a Řecko, což vyvolalo začátek druhé balkánské války.
1913 osmanský převrat
Enver Bey žádá Kâmila Pashu, aby odstoupil během náletu na Sublime Porte. ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1913 Jan 23

1913 osmanský převrat

Türkiye
Osmanský převrat z roku 1913 byl státní převrat, který v Osmanské říši provedla řada členů Výboru Unie a pokroku (CUP) vedených Ismailem Enverem Beyem a Mehmedem Talaatem Beyem, při kterém skupina provedla překvapivý nájezd. na centrální osmanské vládní budovy, Sublime Porte.Během převratu byl zavražděn ministr války Nazım Pasha a velkovezír Kâmil Pasha byl nucen odstoupit.Po převratu padla vláda do rukou CUP, nyní pod vedením triumvirátu známého jako „Tři pašové“, složeného z Envera, Talaata a Cemal Paši.V roce 1911 vznikla Strana svobody a dohody (také známá jako Liberální unie nebo Liberální dohoda), strana Kâmila Paši, která byla v opozici vůči CUP a téměř okamžitě vyhrála doplňovací volby v Konstantinopoli (nyní Istanbul).[83] Znepokojený CUP zmanipuloval všeobecné volby v roce 1912 volebními podvody a násilím proti Freedom and Accord, čímž si vysloužil přezdívku „Volba klubů“.[84] V reakci na to Spasitelští důstojníci armády, přívrženci Svobody a Shody odhodlaní vidět POHÁR padnout, povstali v hněvu a způsobili pád povolební vlády CUP Mehmeda Saida Paši.[85] Nová vláda byla vytvořena pod vedením Ahmeda Muhtara Paši, ale po několika měsících byla také rozpuštěna v říjnu 1912 po náhlém vypuknutí první balkánské války a vojenské porážce.[86]Po získání povolení sultána Mehmeda V. sestavit novou vládu koncem října 1912 se vůdce Svobody a dohody Kâmil Pasha po neúspěšné první balkánské válce posadil k diplomatickým rozhovorům s Bulharskem .[87] S rostoucím požadavkem Bulharů na odstoupení bývalého osmanského hlavního města Adrianopole (dnes a v té době v turečtině známého jako Edirne) a pobouřením mezi tureckým obyvatelstvem i vedením CUP, CUP nesl po převratu 23. ledna 1913. [87] Po převratu byly opoziční strany jako Freedom a Accord vystaveny těžkým represím.Nová vláda vedená Mahmudem Şevket Pasha s unionistickou podporou stáhla Osmanskou říši z probíhající londýnské mírové konference a obnovila válku proti balkánským státům, aby obnovila Edirne a zbytek Rumélie, ale bez úspěchu.Po jeho červnovém zavraždění by CUP převzal plnou kontrolu nad říší a opoziční vůdci by byli zatčeni nebo vyhoštěni do Evropy.
Play button
1914 Oct 29 - 1918 Oct 30

Osmanská říše v první světové válce

Türkiye
Osmanská říše vstoupila do první světové války jako jedna z ústředních mocností provedením překvapivého útoku na černomořské pobřeží Ruska dne 29. října 1914, přičemž Rusko odpovědělo vyhlášením války 2. listopadu 1914. Osmanské síly bojovaly proti Entente v Balkán a blízkovýchodní divadlo první světové války. Mehmed V., sultán Osmanské říše, vyhlásil džihád proti mocnostem Trojité dohody během první světové války [. 77] Deklarace, která vyzývala muslimy k podpoře Osmanů v dohodě -kontrolované oblasti a pro džihád proti „všem nepřátelům Osmanské říše, kromě centrálních mocností“, [78] byl původně navržen 11. listopadu a poprvé veřejně přečten před velkým davem 14. listopadu.[77]Arabské kmeny v Mezopotámii byly z ediktu zpočátku nadšené.Po britských vítězstvích v mezopotámské kampani v letech 1914 a 1915 však nadšení opadlo a někteří náčelníci jako Mudbir al-Far'un zaujali neutrálnější, ne-li probritský postoj.[79]Existovaly naděje a obavy, že se neturečtí muslimové postaví na stranu osmanského Turecka, ale podle některých historiků tato výzva „nesjednotila muslimský svět“ [80] a muslimové se neobrátili proti svým nemuslimským velitelům ve spojeneckých zemích. síly.Jiní historici však poukazují na singapurskou vzpouru z roku 1915 a tvrdí, že tato výzva měla značný dopad na muslimy po celém světě.[81] V článku z roku 2017 se dospělo k závěru, že deklarace, stejně jako dřívější propaganda džihádu, měla silný dopad na dosažení loajality kurdských kmenů, které hrály hlavní roli v arménské a asyrské genocidě.[82]Válka vedla ke konci chalífátu, když Osmanská říše vstoupila na stranu válečných poražených a vzdala se souhlasem se „zlomyslně represivními“ podmínkami.30. října 1918 bylo podepsáno příměří z Mudros, které ukončilo osmanskou účast v 1. světové válce. Osmanská veřejnost však měla zavádějící pozitivní dojmy o závažnosti podmínek příměří.Mysleli si, že její podmínky byly podstatně mírnější, než ve skutečnosti byly, což byl později zdroj nespokojenosti, že spojenci zradili nabízené podmínky.
Play button
1915 Feb 19 - 1916 Jan 9

Kampaň Gallipoli

Gallipoli Peninsula, Pazarlı/G
Mocnosti Dohody, Británie , Francie a Ruská říše , se snažily oslabit Osmanskou říši, jednu z ústředních mocností, převzetím kontroly nad Osmanskými úžinami.To by vystavilo osmanské hlavní město Konstantinopol bombardování spojeneckými bitevními loděmi a odřízlo ho od asijské části říše.Po porážce Turecka by byl Suezský průplav bezpečný a mohla by být otevřena celoroční zásobovací trasa spojenců přes Černé moře do teplovodních přístavů v Rusku.Pokus spojeneckého loďstva vynutit si průjezd Dardanelami v únoru 1915 selhal a následovalo obojživelné vylodění na poloostrově Gallipoli v dubnu 1915. V lednu 1916, po osmiměsíčních bojích, s přibližně 250 000 oběťmi na každé straně, kampaň na Gallipoli byla opuštěna a invazní síly staženy.Byla to nákladná kampaň pro mocnosti Dohody a Osmanskou říši i pro sponzory expedice, zejména prvního lorda admirality (1911–1915), Winstona Churchilla.Tažení bylo považováno za velké osmanské vítězství.V Turecku je to považováno za určující okamžik v historii státu, konečný nárůst obrany vlasti, když Osmanská říše ustoupila.Tento boj vytvořil základ pro tureckou válku za nezávislost a vyhlášení Turecké republiky o osm let později, přičemž zakladatelem a prezidentem se stal Mustafa Kemal Atatürk, který se prosadil jako velitel v Gallipoli.
Play button
1915 Apr 24 - 1916

Arménská genocida

Türkiye
Arménská genocida byla systematické ničení arménského lidu a identity v Osmanské říši během první světové války .V čele vládnoucího Výboru Unie a pokroku (CUP) byla realizována především prostřednictvím masové vraždy přibližně jednoho milionu Arménů během pochodů smrti do Syrské pouště a násilné islamizace arménských žen a dětí.Před první světovou válkou zaujímali Arméni chráněné, ale podřízené místo v osmanské společnosti.K rozsáhlým masakrům Arménů došlo v 90. letech 19. století a v roce 1909. Osmanská říše utrpěla řadu vojenských porážek a územních ztrát – zejména balkánské války v letech 1912–1913 – což vedlo mezi vůdci CUP k obavám, že Arméni, jejichž vlast ve východních provinciích byl považován za srdce tureckého národa, bude usilovat o nezávislost.Během své invaze na ruské a perské území v roce 1914 osmanské polovojenské jednotky zmasakrovaly místní Armény.Osmanští vůdci vzali izolované náznaky arménského odporu jako důkaz rozšířeného povstání, ačkoli žádné takové povstání neexistovalo.Masová deportace měla trvale zabránit možnosti arménské autonomie nebo nezávislosti.Dne 24. dubna 1915 osmanské úřady zatkly a deportovaly stovky arménských intelektuálů a vůdců z Konstantinopole.Na rozkaz Talaata Paši bylo v letech 1915 a 1916 posláno odhadem 800 000 až 1,2 milionu Arménů na pochody smrti do Syrské pouště. Deportovaní byli hnáni vpřed polovojenským doprovodem a byli zbaveni jídla a vody a byli vystaveni loupeži, znásilnění a masakry.V Syrské poušti byli přeživší rozptýleni do koncentračních táborů.V roce 1916 byla nařízena další vlna masakrů a do konce roku zůstalo naživu asi 200 000 deportovaných.Asi 100 000 až 200 000 arménských žen a dětí bylo násilně konvertováno k islámu a integrováno do muslimských domácností.Masakry a etnické čistky arménských přeživších provedlo turecké nacionalistické hnutí během turecké války za nezávislost po první světové válce.Tato genocida ukončila více než dva tisíce let arménské civilizace.Spolu s masovým vražděním a vyháněním syrských a řeckých ortodoxních křesťanů umožnil vznik etnonacionalistického tureckého státu.
Play button
1916 Jun 10 - Oct 25

Arabské povstání

Syria
Arabské povstání začalo v roce 1916 s britskou podporou.Otočilo to proti Osmanům na blízkovýchodní frontě, kde se zdálo, že měli během prvních dvou let první světové války navrch.Na základě McMahon-Hussein Correspondence, dohody mezi britskou vládou a Husseinem bin Ali, Sharifem z Mekky, bylo povstání oficiálně zahájeno v Mekce dne 10. června 1916. Arabským nacionalistickým cílem bylo vytvořit jediný sjednocený a nezávislý Arab stát rozprostírající se od syrského Aleppa po Aden v Jemenu, který Britové slíbili uznat.Šarifská armáda vedená Husajnem a Hášimovci s vojenskou podporou britské egyptské expediční síly úspěšně bojovala a vyhnala osmanskou vojenskou přítomnost z velké části Hejaz a Transjordánska.Arabská vzpoura je historiky vnímána jako první organizované hnutí arabského nacionalismu.Poprvé se zde sešly různé arabské skupiny se společným cílem bojovat za nezávislost na Osmanské říši.
Rozdělení Osmanské říše
Kapitulace Jeruzaléma Britům 9. prosince 1917 po bitvě o Jeruzalém ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1918 Oct 30 - 1922 Nov 1

Rozdělení Osmanské říše

Türkiye
Rozdělení Osmanské říše (30. října 1918 – 1. listopadu 1922) byla geopolitická událost, která nastala po první světové válce a obsazení Istanbulu britskými , francouzskými aitalskými jednotkami v listopadu 1918. Rozdělení bylo plánováno v několika dohodách uzavřených spojenecké mocnosti na počátku první světové války [91] , zejména Sykes-Picotova dohoda, poté, co se Osmanská říše připojila k Německu a vytvořila Osmansko-německou alianci.[92] Obrovská konglomerace území a národů, která dříve zahrnovala Osmanskou říši, byla rozdělena do několika nových států.[93] Osmanská říše byla předním islámským státem z geopolitického, kulturního a ideologického hlediska.Rozdělení Osmanské říše po válce vedlo k ovládnutí Středního východu západními mocnostmi, jako je Británie a Francie, a vidělo vytvoření moderního arabského světa a Turecké republiky .Odpor vůči vlivu těchto mocností vzešel z tureckého národního hnutí, ale v ostatních postosmanských státech se rozšířil až v období rychlé dekolonizace po 2. světové válce.Poté, co se osmanská vláda úplně zhroutila, její zástupci podepsali v roce 1920 Sèvreskou smlouvu, která by rozdělila velkou část území dnešního Turecka mezi Francii, Spojené království, Řecko a Itálii.Turecká válka za nezávislost donutila západoevropské mocnosti vrátit se k jednacímu stolu dříve, než mohla být smlouva ratifikována.Západoevropané a Velké národní shromáždění Turecka podepsali a ratifikovali novou smlouvu z Lausanne v roce 1923, která nahradila smlouvu ze Sèvres a dohodla se na většině územních otázek.
Play button
1919 May 19 - 1922 Oct 11

Turecká válka za nezávislost

Anatolia, Türkiye
Zatímco první světová válka skončila pro Osmanskou říši příměřím Mudros, spojenecké mocnosti pokračovaly v zabírání a zabírání půdy pro imperialistické návrhy.Osmanští vojenští velitelé proto odmítli rozkazy od spojenců i osmanské vlády, aby se vzdali a rozpustili své síly.Tato krize dosáhla vrcholu, když sultán Mehmed VI vyslal Mustafu Kemala Pashu (Atatürk), uznávaného a vysoce postaveného generála, do Anatolie, aby obnovil pořádek;Mustafa Kemal se však stal činitelem a nakonec vůdcem tureckého nacionalistického odporu proti osmanské vládě, spojeneckým mocnostem a křesťanským menšinám.Ve snaze získat kontrolu nad mocenským vakuem v Anatolii spojenci přesvědčili řeckého premiéra Eleftheriose Venizelose, aby vypustil expediční síly do Anatolie a obsadil Smyrnu (İzmir), čímž zahájili tureckou válku za nezávislost .Když se ukázalo, že osmanská vláda podporuje spojenecké mocnosti, byla v Ankaře ustavena nacionalistická protivláda vedená Mustafou Kemalem.Spojenci brzy tlačili na osmanskou vládu v Konstantinopoli, aby pozastavila ústavu, uzavřela parlament a podepsala smlouvu ze Sèvres, smlouvu nepříznivou tureckým zájmům, kterou „vláda Ankary“ prohlásila za nezákonnou.V následující válce nepravidelná milice porazila francouzské síly na jihu a nedemobilizované jednotky pokračovaly v rozdělení Arménie s bolševickými silami, což vedlo ke smlouvě z Karsu (říjen 1921).Západní fronta války za nezávislost byla známá jako řecko-turecká válka, ve které řecké síly nejprve narazily na neorganizovaný odpor.Nicméně organizace domobrany İsmeta Paši do pravidelné armády se vyplatila, když Ankarské síly bojovaly proti Řekům v bitvách o první a druhé İnönü.Řecká armáda se objevila vítězně v bitvě u Kütahya-Eskişehir a rozhodla se jet na nacionalistické hlavní město Ankara a natáhnout své zásobovací linie.Turci zkontrolovali svůj postup v bitvě u Sakaryi a provedli protiútok ve Velké ofenzívě, která během tří týdnů vyhnala řecké síly z Anatolie.Válka fakticky skončila znovu dobytím İzmiru a krizí Chanak, což vedlo k podepsání dalšího příměří v Mudanya.Velké národní shromáždění v Ankaře bylo uznáno jako legitimní turecká vláda, která podepsala smlouvu z Lausanne (červenec 1923), smlouvu příznivější pro Turecko než Sèvreská smlouva.Spojenci evakuovali Anatolii a východní Thrákii, osmanská vláda byla svržena a monarchie zrušena a Velké národní shromáždění Turecka (které dnes zůstává primárním zákonodárným orgánem Turecka) vyhlásilo 29. října 1923 Tureckou republiku. výměna mezi Řeckem a Tureckem, rozdělení Osmanské říše a zrušení sultanátu, skončila osmanská éra a díky Atatürkovým reformám vytvořili Turci moderní, sekulární národní stát Turecko.3. března 1924 byl také zrušen osmanský chalífát.
Zrušení osmanského sultanátu
Mehmed VI odjíždějící ze zadních dveří paláce Dolmabahçe. ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1922 Nov 1

Zrušení osmanského sultanátu

Türkiye
Zrušení osmanského sultanátu Velkým národním shromážděním Turecka dne 1. listopadu 1922 ukončilo Osmanskou říši, která trvala od roku 1299. 11. listopadu 1922 na konferenci v Lausanne suverenita Velkého národního shromáždění vykonávaná vládou v Angoře (dnes Ankara) nad Tureckem byla uznána.Poslední sultán Mehmed VI. opustil osmanské hlavní město Konstantinopol (nyní Istanbul) 17. listopadu 1922. Právní postavení se upevnilo podepsáním smlouvy z Lausanne dne 24. července 1923. V březnu 1924 byl chalífát zrušen. znamenal konec osmanského vlivu.
1923 Jan 1

Epilog

Türkiye
Osmanská říše byla rozsáhlým a mocným státem, který existoval více než šest století, od konce 13. století do počátku 20. století.V době největšího rozkvětu ovládala rozsáhlé území, které se rozkládalo od jihovýchodní Evropy až po Blízký východ a severní Afriku.Odkaz Osmanské říše je složitý a mnohostranný a jeho dopad je v mnoha částech světa pociťován dodnes.Jedním z nejvýznamnějších dědictví Osmanské říše je její kulturní a intelektuální dědictví.Osmané byli velkými patrony umění a literatury a jejich odkaz lze vidět v ohromující architektuře, hudbě a literatuře regionu.Mnoho z nejznámějších památek Istanbulu, jako je Modrá mešita a palác Topkapi, bylo postaveno během osmanského období.Osmanská říše také hrála významnou roli při utváření geopolitické krajiny Blízkého východu a Evropy.Byla významným hráčem v mezinárodním obchodu a diplomacii a její strategická poloha jí umožňovala ovlivňovat sousední regiony.Odkaz Osmanské říše však není bez kontroverzí.Osmané byli známí svým brutálním zacházením s menšinami, zejména s Armény, Řeky a dalšími křesťanskými komunitami.Dědictví osmanského imperialismu a kolonialismu je i nadále pociťováno v mnoha částech dnešního světa a jeho dopad na politickou a sociální dynamiku regionu zůstává předmětem probíhající debaty a analýzy.

AppendicesAPPENDIX 1

Ottoman Empire from a Turkish Perspective


Play button
APPENDIX 2

Why didn't the Ottomans conquer Persia?


Play button
APPENDIX 3

Basics of Ottoman Law


Play button
APPENDIX 4

Basics of Ottoman Land Management & Taxation


Play button
APPENDIX 5

Ottoman Pirates


Play button
APPENDIX 6

Ottoman Fratricide


Play button
APPENDIX 7

How an Ottoman Sultan dined


Play button
APPENDIX 8

Harems Of Ottoman Sultans


Play button
APPENDIX 9

The Ottomans


Play button

CharactersMahmud II

Mahmud II

Sultan of the Ottoman Empire

Suleiman the Magnificent

Suleiman the Magnificent

Sultan of the Ottoman Empire

Mehmed IV

Mehmed IV

Sultan of the Ottoman Empire

Ahmed I

Ahmed I

Sultan of the Ottoman Empire

Mehmed III

Mehmed III

Sultan of the Ottoman Empire

Selim III

Selim III

Sultan of the Ottoman Empire

Mehmed II

Mehmed II

Sultan of the Ottoman Empire

Mehmed V

Mehmed V

Sultan of the Ottoman Empire

Selim I

Selim I

Sultan of the Ottoman Empire

Bayezid II

Bayezid II

Sultan of the Ottoman Empire

Osman II

Osman II

Sultan of the Ottoman Empire

Murad IV

Murad IV

Sultan of the Ottoman Empire

Murad III

Murad III

Sultan of the Ottoman Empire

Mehmed I

Mehmed I

Sultan of Ottoman Empire

Musa Çelebi

Musa Çelebi

Co-ruler during the Ottoman Interregnum

Ahmed III

Ahmed III

Sultan of the Ottoman Empire

Mustafa III

Mustafa III

Sultan of the Ottoman EmpirePadishah

Ibrahim of the Ottoman Empire

Ibrahim of the Ottoman Empire

Sultan of the Ottoman Empire

Orhan

Orhan

Second Sultan of the Ottoman Empire

Abdul Hamid I

Abdul Hamid I

Sultan of the Ottoman Empire

Murad II

Murad II

Sultan of the Ottoman Empire

Abdulmejid I

Abdulmejid I

Sultan of the Ottoman Empire

Mustafa II

Mustafa II

Sultan of the Ottoman Empire

Abdulaziz

Abdulaziz

Sultan of the Ottoman Empire

Bayezid I

Bayezid I

Fourth Sultan of the Ottoman Empire

Koprulu Mehmed Pasa

Koprulu Mehmed Pasa

Grand Vizier of the Ottoman Empire

Mehmed VI

Mehmed VI

Last Sultan of the Ottoman Empire

Murad I

Murad I

Third Sultan of the Ottoman Empire

Abdul Hamid II

Abdul Hamid II

Sultan of the Ottoman Empire

Mustafa IV

Mustafa IV

Sultan of the Ottoman Empire

Osman I

Osman I

Founder of the Ottoman Empire

Footnotes 1. Kermeli, Eugenia (2009). "Osman I". In goston, Gbor; Bruce Masters (eds.).Encyclopedia of the Ottoman Empire. p.444.
 2. Imber, Colin (2009).The Ottoman Empire, 1300-1650: The Structure of Power(2ed.). New York: Palgrave Macmillan. pp.262-4.
 3. Kafadar, Cemal (1995).Between Two Worlds: The Construction of the Ottoman State. p.16.
 4. Kafadar, Cemal,Between Two Worlds, University of California Press, 1996, p xix. ISBN 0-520-20600-2
 5. Mesut Uyar and Edward J. Erickson,A Military History of the Ottomans: From Osman to Atatrk, (ABC-CLIO, 2009), 29.
 6. Egger, Vernon O. (2008).A History of the Muslim World Since 1260: The Making of a Global Community.Prentice Hall. p.82. ISBN 978-0-13-226969-8.
 7. The Jewish Encyclopedia: a descriptive record of the history, religion, literature, and customs of the Jewish people from the earliest times to the present day,Vol.2 Isidore Singer, Cyrus Adler, Funk and Wagnalls, 1912 p.460
 8. goston, Gbor (2009). "Selim I". In goston, Gbor; Bruce Masters (eds.).Encyclopedia of the Ottoman Empire. pp.511-3. ISBN 9780816062591.
 9. Darling, Linda (1996).Revenue-Raising and Legitimacy: Tax Collection and Finance Administration in the Ottoman Empire, 1560-1660. E.J. Brill. pp.283-299, 305-6. ISBN 90-04-10289-2.
 10. Şahin, Kaya (2013).Empire and Power in the reign of Sleyman: Narrating the Sixteenth-Century Ottoman World. Cambridge University Press. p.10. ISBN 978-1-107-03442-6.
 11. Jelālī Revolts | Turkish history.Encyclopedia Britannica. 2012-10-25.
 12. Inalcik, Halil.An Economic and Social history of the Ottoman Empire 1300-1914. Cambridge: Cambridge University Press, 1994, p.115; 117; 434; 467.
 13. Lewis, Bernard. Ottoman Land Tenure and Taxation in Syria.Studia Islamica. (1979), pp.109-124.
 14. Peirce, Leslie (1993).The Imperial Harem: Women and Sovereignty in the Ottoman Empire. Oxford University Press.
 15. Peirce, Leslie (1988).The Imperial Harem: Gender and Power in the Ottoman Empire, 1520-1656. Ann Arbor, MI: UMI Dissertation Information Service. p.106.
 16. Evstatiev, Simeon (1 Jan 2016). "8. The Qāḍīzādeli Movement and the Revival of takfīr in the Ottoman Age".Accusations of Unbelief in Islam. Brill. pp.213-14. ISBN 9789004307834. Retrieved29 August2021.
 17. Cook, Michael (2003).Forbidding Wrong in Islam: An Introduction. Cambridge University Press. p.91.
 18. Sheikh, Mustapha (2016).Ottoman Puritanism and its Discontents: Ahmad al-Rumi al-Aqhisari and the .Oxford University Press. p.173. ISBN 978-0-19-250809-6. Retrieved29 August2021.
 19. Rhoads Murphey, "Continuity and Discontinuity in Ottoman Administrative Theory and Practice during the Late Seventeenth Century,"Poetics Today14 (1993): 419-443.
 20. Mikaberidze, Alexander (2015).Historical Dictionary of Georgia(2ed.). Rowman Littlefield. ISBN 978-1442241466.
 21. Lord Kinross:Ottoman centuries(translated by Meral Gasıpıralı) Altın Kitaplar, İstanbul,2008, ISBN 978-975-21-0955-1, p.237.
 22. History of the Ottoman Empire and modern Turkeyby Ezel Kural Shaw p. 107.
 23. Mesut Uyar, Edward J. Erickson,A military history of the Ottomans: from Osman to Atatrk, ABC CLIO, 2009, p. 76, "In the end both Ottomans and Portuguese had the recognize the other side's sphere of influence and tried to consolidate their bases and network of alliances."
 24. Dumper, Michael R.T.; Stanley, Bruce E. (2007).Cities of the Middle East and North Africa: a Historical Encyclopedia. ABC-Clio. ISBN 9781576079195.
 25. Shillington, Kevin (2013).Encyclopedia of African History.Routledge. ISBN 9781135456702.
 26. Tony Jaques (2006).Dictionary of Battles and Sieges. Greenwood Press. p.xxxiv. ISBN 9780313335365.
 27. Saraiya Faroqhi (2009).The Ottoman Empire: A Short History. Markus Wiener Publishers. pp.60ff. ISBN 9781558764491.
 28. Palmira Johnson Brummett (1994).Ottoman seapower and Levantine diplomacy in the age of discovery. SUNY Press. pp.52ff. ISBN 9780791417027.
 29. Sevim Tekeli, "Taqi al-Din", in Helaine Selin (1997),Encyclopaedia of the History of Science, Technology, and Medicine in Non-Western Cultures,Kluwer Academic Publishers, ISBN 0792340663.
 30. Zaken, Avner Ben (2004). "The heavens of the sky and the heavens of the heart: the Ottoman cultural context for the introduction of post-Copernican astronomy".The British Journal for the History of Science.Cambridge University Press.37: 1-28.
 31. Sonbol, Amira El Azhary (1996).Women, the Family, and Divorce Laws in Islamic History. Syracuse University Press. ISBN 9780815603832.
 32. Hughes, Lindsey (1990).Sophia, Regent of Russia: 1657 - 1704. Yale University Press,p.206.
 33. Davies, Brian (2007).Warfare, State and Society on the Black Sea Steppe, 1500-1700. Routledge,p.185.
 34. Shapira, Dan D.Y. (2011). "The Crimean Tatars and the Austro-Ottoman Wars". In Ingrao, Charles W.; Samardžić, Nikola; Pesalj, Jovan (eds.).The Peace of Passarowitz, 1718. Purdue University Press,p.135.
 35. Stanford J. Shaw, "The Nizam-1 Cedid Army under Sultan Selim III 1789-1807."Oriens18.1 (1966): 168-184.
 36. David Nicolle,Armies of the Ottoman Empire 1775-1820(Osprey, 1998).
 37. George F. Nafziger (2001).Historical Dictionary of the Napoleonic Era. Scarecrow Press. pp.153-54. ISBN 9780810866171.
 38. Finkel, Caroline (2005).Osman's Dream. John Murray. p.435. ISBN 0-465-02396-7.
 39. Hopkins, Kate (24 March 2006)."Food Stories: The Sultan's Coffee Prohibition". Archived fromthe originalon 20 November 2012. Retrieved12 September2006.
 40. Roemer, H. R. (1986). "The Safavid Period".The Cambridge History of Iran: The Timurid and Safavid Periods. Vol.VI. Cambridge: Cambridge University Press. pp.189-350. ISBN 0521200946,p. 285.
 41. Mansel, Philip(1995).Constantinople: City of the World's Desire, 1453-1924. New York:St. Martin's Press. p.200. ISBN 0719550769.
 42. Gökbilgin, M. Tayyib (2012).Ibrāhīm.Encyclopaedia of Islam, Second Edition. Brill Online. Retrieved10 July2012.
 43. Thys-Şenocak, Lucienne (2006).Ottoman Women Builders: The Architectural Patronage of Hadice Turhan Sultan. Ashgate. p.89. ISBN 978-0-754-63310-5, p.26 .
 44. Farooqi, Naimur Rahman (2008).Mughal-Ottoman relations: a study of political diplomatic relations between Mughal India and the Ottoman Empire, 1556-1748. Retrieved25 March2014.
 45. Eraly, Abraham(2007),Emperors Of The Peacock Throne: The Saga of the Great Moghuls, Penguin Books Limited, pp.27-29, ISBN 978-93-5118-093-7
 46. Stone, David R.(2006).A Military History of Russia: From Ivan the Terrible to the War in Chechnya. Greenwood Publishing Group, p.64.
 47. Roderic, H. Davison (1990).Essays in Ottoman and Turkish History, 1774-1923 - The Impact of the West.University of Texas Press. pp.115-116.
 48. Ishtiaq, Hussain."The Tanzimat: Secular reforms in the Ottoman Empire"(PDF). Faith Matters.
 49. "PTT Chronology"(in Turkish). PTT Genel Mdrlğ. 13 September 2008. Archived fromthe originalon 13 September 2008. Retrieved11 February2013.
 50. Tilmann J. Röder, The Separation of Powers: Historical and Comparative Perspectives, in: Grote/Röder, Constitutionalism in Islamic Countries (Oxford University Press 2011).
 51. Cleveland, William (2013).A History of the Modern Middle East. Boulder, Colorado: Westview Press. p.79. ISBN 978-0813340487.
 52. Uyar, Mesut;Erickson, Edward J.(23 September 2009).A Military History of the Ottomans: From Osman to Ataturk: From Osman to Ataturk. Santa Barbara, California: ABC-CLIO (published 2009). p.210.
 53. Cleveland, William L. (2004).A history of the modern Middle East. Michigan University Press. p.65. ISBN 0-8133-4048-9.
 54. ^De Bellaigue, Christopher (2017).The Islamic Enlightenment: The Struggle Between Faith and Reason- 1798 to Modern Times. New York: Liveright Publishing Corporation. p.227. ISBN 978-0-87140-373-5.
 55. Stone, Norman (2005)."Turkey in the Russian Mirror". In Mark Erickson, Ljubica Erickson (ed.).Russia War, Peace And Diplomacy: Essays in Honour of John Erickson. Weidenfeld Nicolson. p.97. ISBN 978-0-297-84913-1.
 56. "The Serbian Revolution and the Serbian State".staff.lib.msu.edu.Archivedfrom the original on 10 October 2017. Retrieved7 May2018.
 57. Plamen Mitev (2010).Empires and Peninsulas: Southeastern Europe Between Karlowitz and the Peace of Adrianople, 1699-1829. LIT Verlag Mnster. pp.147-. ISBN 978-3-643-10611-7.
 58. L. S. Stavrianos, The Balkans since 1453 (London: Hurst and Co., 2000), pp. 248-250.
 59. Trevor N. Dupuy. (1993). "The First Turko-Egyptian War."The Harper Encyclopedia of Military History. HarperCollins Publishers, ISBN 978-0062700568, p. 851
 60. P. Kahle and P.M. Holt. (2012) Ibrahim Pasha.Encyclopedia of Islam, Second Edition. ISBN 978-9004128040
 61. Dupuy, R. Ernest; Dupuy, Trevor N. (1993).The Harper Encyclopedia of Military History: From 3500 B.C. to the Present. New York: HarperCollins Publishers. ISBN 0-06-270056-1,p.851.
 62. Williams, Bryan Glynn (2000)."Hijra and forced migration from nineteenth-century Russia to the Ottoman Empire".Cahiers du Monde Russe.41(1): 79-108.
 63. Memoirs of Miliutin, "the plan of action decided upon for 1860 was to cleanse [ochistit'] the mountain zone of its indigenous population", per Richmond, W.The Northwest Caucasus: Past, Present, and Future. Routledge. 2008.
 64. Richmond, Walter (2008).The Northwest Caucasus: Past, Present, Future. Taylor Francis US. p.79. ISBN 978-0-415-77615-8.Archivedfrom the original on 14 January 2023. Retrieved20 June2015.the plan of action decided upon for 1860 was to cleanse [ochistit'] the mountain zone of its indigenous population
 65. Amjad M. Jaimoukha (2001).The Circassians: A Handbook. Palgrave Macmillan. ISBN 978-0-312-23994-7.Archivedfrom the original on 14 January 2023. Retrieved20 June2015.
 66. Stone, Norman "Turkey in the Russian Mirror" pp. 86-100 fromRussia War, Peace and Diplomacyedited by Mark Ljubica Erickson, Weidenfeld Nicolson: London, 2004 p. 95.
 67. Crowe, John Henry Verinder (1911)."Russo-Turkish Wars". In Chisholm, Hugh (ed.).Encyclopædia Britannica. Vol.23 (11thed.). Cambridge University Press. pp.931-936, see page 931 para five.
 68. Akmeșe, Handan NezirThe Birth of Modern Turkey The Ottoman Military and the March to World I, London: I.B. Tauris page 24.
 69. Armenian:Համիդյան ջարդեր,Turkish:Hamidiye Katliamı,French:Massacres hamidiens)
 70. Dictionary of Genocide, By Paul R. Bartrop, Samuel Totten, 2007, p. 23
 71. Akçam, Taner(2006)A Shameful Act: The Armenian Genocide and the Question of Turkish Responsibilityp. 42, Metropolitan Books, New York ISBN 978-0-8050-7932-6
 72. "Fifty Thousand Orphans made So by the Turkish Massacres of Armenians",The New York Times, December 18, 1896,The number of Armenian children under twelve years of age made orphans by the massacres of 1895 is estimated by the missionaries at 50.000.
 73. Akçam 2006, p.44.
 74. Angold, Michael (2006), O'Mahony, Anthony (ed.),Cambridge History of Christianity, vol.5. Eastern Christianity, Cambridge University Press, p.512, ISBN 978-0-521-81113-2.
 75. Cleveland, William L. (2000).A History of the Modern Middle East(2nded.). Boulder, CO: Westview. p.119. ISBN 0-8133-3489-6.
 76. Balkan Savaşları ve Balkan Savaşları'nda Bulgaristan, Sleyman Uslu
 77. Aksakal, Mustafa(2011)."'Holy War Made in Germany'? Ottoman Origins of the 1914 Jihad".War in History.18(2): 184-199.
 78. Ldke, Tilman (17 December 2018)."Jihad, Holy War (Ottoman Empire)".International Encyclopedia of the First World War. Retrieved19 June2021.
 79. Sakai, Keiko (1994)."Political parties and social networks in Iraq, 1908-1920"(PDF).etheses.dur.ac.uk. p.57.
 80. Lewis, Bernard(19 November 2001)."The Revolt of Islam".The New Yorker.Archivedfrom the original on 4 September 2014. Retrieved28 August2014.
 81. A. Noor, Farish(2011). "Racial Profiling' Revisited: The 1915 Indian Sepoy Mutiny in Singapore and the Impact of Profiling on Religious and Ethnic Minorities".Politics, Religion Ideology.1(12): 89-100.
 82. Dangoor, Jonathan (2017)."" No need to exaggerate " - the 1914 Ottoman Jihad declaration in genocide historiography, M.A Thesis in Holocaust and Genocide Studies".
 83. Finkel, C., 2005, Osman's Dream, Cambridge: Basic Books, ISBN 0465023975, p. 273.
 84. Tucker, S.C., editor, 2010, A Global Chronology of Conflict, Vol. Two, Santa Barbara: ABC-CLIO, LLC, ISBN 9781851096671, p. 646.
 85. Halil İbrahim İnal:Osmanlı Tarihi, Nokta Kitap, İstanbul, 2008 ISBN 978-9944-1-7437-4p 378-381.
 86. Prof.Yaşar Ycel-Prof Ali Sevim:Trkiye tarihi IV, AKDTYKTTK Yayınları, 1991, pp 165-166
 87. Thomas Mayer,The Changing Past: Egyptian Historiography of the Urabi Revolt, 1882-1982(University Presses of Florida, 1988).
 88. Taylor, A.J.P.(1955).The Struggle for Mastery in Europe, 1848-1918. Oxford: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-822101-2, p.228-254.
 89. Roger Crowley, Empires of the Sea, faber and faber 2008 pp.67-69
 90. Partridge, Loren (14 March 2015).Art of Renaissance Venice, 1400 1600. Univ of California Press. ISBN 9780520281790.
 91. Paul C. Helmreich,From Paris to Sèvres: The Partition of the Ottoman Empire at the Peace Conference of 1919-1920(Ohio University Press, 1974) ISBN 0-8142-0170-9
 92. Fromkin,A Peace to End All Peace(1989), pp. 49-50.
 93. Roderic H. Davison; Review "From Paris to Sèvres: The Partition of the Ottoman Empire at the Peace Conference of 1919-1920" by Paul C. Helmreich inSlavic Review, Vol. 34, No. 1 (Mar. 1975), pp. 186-187

ReferencesEncyclopedias

 • Ágoston, Gábor; Masters, Bruce, eds.(2009). Encyclopedia of the Ottoman Empire.New York: Facts On File. ISBN 978-0-8160-6259-1.


Surveys

 • Baram, Uzi and Lynda Carroll, editors. A Historical Archaeology of the Ottoman Empire: Breaking New Ground (Plenum/Kluwer Academic Press, 2000)
 • Barkey, Karen. Empire of Difference: The Ottomans in Comparative Perspective. (2008) 357pp Amazon.com, excerpt and text search
 • Davison, Roderic H. Reform in the Ottoman Empire, 1856–1876 (New York: Gordian Press, 1973)
 • Deringil, Selim. The Well-Protected Domains: Ideology and the Legitimation of Power in the Ottoman Empire, 1876–1909 (London: IB Tauris, 1998)
 • Faroqhi, Suraiya. The Ottoman Empire: A Short History (2009) 196pp
 • Faroqhi, Suraiya. The Cambridge History of Turkey (Volume 3, 2006) excerpt and text search
 • Faroqhi, Suraiya and Kate Fleet, eds. The Cambridge History of Turkey (Volume 2 2012) essays by scholars
 • Finkel, Caroline (2005). Osman's Dream: The Story of the Ottoman Empire, 1300–1923. Basic Books. ISBN 978-0-465-02396-7.
 • Fleet, Kate, ed. The Cambridge History of Turkey (Volume 1, 2009) excerpt and text search, essays by scholars
 • Imber, Colin (2009). The Ottoman Empire, 1300–1650: The Structure of Power (2 ed.). New York: Palgrave Macmillan. ISBN 978-0-230-57451-9.
 • Inalcik, Halil. The Ottoman Empire, the Classical Age: 1300–1600. Hachette UK, 2013. [1973]
 • Kasaba, Resat, ed. The Cambridge History of Turkey (vol 4 2008) excerpt and text search vol 4 comprehensive coverage by scholars of 20th century
 • Dimitri Kitsikis, L'Empire ottoman, Presses Universitaires de France, 3rd ed.,1994. ISBN 2-13-043459-2, in French
 • McCarthy, Justin. The Ottoman Turks: An Introductory History to 1923 1997
 • McMeekin, Sean. The Berlin-Baghdad Express: The Ottoman Empire and Germany's Bid for World Power (2010)
 • Pamuk, Sevket. A Monetary History of the Ottoman Empire (1999). pp. 276
 • Quataert, Donald. The Ottoman Empire, 1700–1922 (2005) ISBN 0-521-54782-2.
 • Shaw, Stanford J., and Ezel Kural Shaw. History of the Ottoman Empire and Modern Turkey. Vol. 1, 1977.
 • Somel, Selcuk Aksin. Historical Dictionary of the Ottoman Empire. (2003). 399 pp.
 • Uyar, Mesut; Erickson, Edward (2009). A Military History of the Ottomans: From Osman to Atatürk. ISBN 978-0-275-98876-0.


The Early Ottomans (1300–1453)

 • Kafadar, Cemal (1995). Between Two Worlds: The Construction of the Ottoman State. University of California Press. ISBN 978-0-520-20600-7.
 • Lindner, Rudi P. (1983). Nomads and Ottomans in Medieval Anatolia. Bloomington: Indiana University Press. ISBN 0-933070-12-8.
 • Lowry, Heath (2003). The Nature of the Early Ottoman State. Albany: SUNY Press. ISBN 0-7914-5636-6.
 • Zachariadou, Elizabeth, ed. (1991). The Ottoman Emirate (1300–1389). Rethymnon: Crete University Press.
 • İnalcık Halil, et al. The Ottoman Empire: the Classical Age, 1300–1600. Phoenix, 2013.


The Era of Transformation (1550–1700)

 • Abou-El-Haj, Rifa'at Ali (1984). The 1703 Rebellion and the Structure of Ottoman Politics. Istanbul: Nederlands Historisch-Archaeologisch Instituut te İstanbul.
 • Howard, Douglas (1988). "Ottoman Historiography and the Literature of 'Decline' of the Sixteenth and Seventeenth Century". Journal of Asian History. 22: 52–77.
 • Kunt, Metin İ. (1983). The Sultan's Servants: The Transformation of Ottoman Provincial Government, 1550–1650. New York: Columbia University Press. ISBN 0-231-05578-1.
 • Peirce, Leslie (1993). The Imperial Harem: Women and Sovereignty in the Ottoman Empire. Oxford: Oxford University Press. ISBN 0-19-508677-5.
 • Tezcan, Baki (2010). The Second Ottoman Empire: Political and Social Transformation in the Early Modern World. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 978-1-107-41144-9.
 • White, Joshua M. (2017). Piracy and Law in the Ottoman Mediterranean. Stanford: Stanford University Press. ISBN 978-1-503-60252-6.


to 1830

 • Braude, Benjamin, and Bernard Lewis, eds. Christians and Jews in the Ottoman Empire: The Functioning of a Plural Society (1982)
 • Goffman, Daniel. The Ottoman Empire and Early Modern Europe (2002)
 • Guilmartin, John F., Jr. "Ideology and Conflict: The Wars of the Ottoman Empire, 1453–1606", Journal of Interdisciplinary History, (Spring 1988) 18:4., pp721–747.
 • Kunt, Metin and Woodhead, Christine, ed. Süleyman the Magnificent and His Age: The Ottoman Empire in the Early Modern World. 1995. 218 pp.
 • Parry, V.J. A History of the Ottoman Empire to 1730 (1976)
 • Şahin, Kaya. Empire and Power in the Reign of Süleyman: Narrating the Sixteenth-Century Ottoman World. Cambridge University Press, 2013.
 • Shaw, Stanford J. History of the Ottoman Empire and Modern Turkey, Vol I; Empire of Gazis: The Rise and Decline of the Ottoman Empire 1290–1808. Cambridge University Press, 1976. ISBN 978-0-521-21280-9.


Post 1830

 • Ahmad, Feroz. The Young Turks: The Committee of Union and Progress in Turkish Politics, 1908–1914, (1969).
 • Bein, Amit. Ottoman Ulema, Turkish Republic: Agents of Change and Guardians of Tradition (2011) Amazon.com
 • Black, Cyril E., and L. Carl Brown. Modernization in the Middle East: The Ottoman Empire and Its Afro-Asian Successors. 1992.
 • Erickson, Edward J. Ordered to Die: A History of the Ottoman Army in the First World War (2000) Amazon.com, excerpt and text search
 • Gürkan, Emrah Safa: Christian Allies of the Ottoman Empire, European History Online, Mainz: Institute of European History, 2011. Retrieved 2 November 2011.
 • Faroqhi, Suraiya. Subjects of the Sultan: Culture and Daily Life in the Ottoman Empire. (2000) 358 pp.
 • Findley, Carter V. Bureaucratic Reform in the Ottoman Empire: The Sublime Porte, 1789–1922 (Princeton University Press, 1980)
 • Fortna, Benjamin C. Imperial Classroom: Islam, the State, and Education in the Late Ottoman Empire. (2002) 280 pp.
 • Fromkin, David. A Peace to End All Peace: The Fall of the Ottoman Empire and the Creation of the Modern Middle East (2001)
 • Gingeras, Ryan. The Last Days of the Ottoman Empire. London: Allen Lane, 2023.
 • Göçek, Fatma Müge. Rise of the Bourgeoisie, Demise of Empire: Ottoman Westernization and Social Change. (1996). 220 pp.
 • Hanioglu, M. Sukru. A Brief History of the Late Ottoman Empire (2008) Amazon.com, excerpt and text search
 • Inalcik, Halil and Quataert, Donald, ed. An Economic and Social History of the Ottoman Empire, 1300–1914. 1995. 1026 pp.
 • Karpat, Kemal H. The Politicization of Islam: Reconstructing Identity, State, Faith, and Community in the Late Ottoman State. (2001). 533 pp.
 • Kayali, Hasan. Arabs and Young Turks: Ottomanism, Arabism, and Islamism in the Ottoman Empire, 1908–1918 (1997); CDlib.org, complete text online
 • Kieser, Hans-Lukas, Margaret Lavinia Anderson, Seyhan Bayraktar, and Thomas Schmutz, eds. The End of the Ottomans: The Genocide of 1915 and the Politics of Turkish Nationalism. London: I.B. Tauris, 2019.
 • Kushner, David. The Rise of Turkish Nationalism, 1876–1908. 1977.
 • McCarthy, Justin. The Ottoman Peoples and the End of Empire. Hodder Arnold, 2001. ISBN 0-340-70657-0.
 • McMeekin, Sean. The Ottoman Endgame: War, Revolution and the Making of the Modern Middle East, 1908-1923. London: Allen Lane, 2015.
 • Miller, William. The Ottoman Empire, 1801–1913. (1913), Books.Google.com full text online
 • Quataert, Donald. Social Disintegration and Popular Resistance in the Ottoman Empire, 1881–1908. 1983.
 • Rodogno, Davide. Against Massacre: Humanitarian Interventions in the Ottoman Empire, 1815–1914 (2011)
 • Shaw, Stanford J., and Ezel Kural Shaw. History of the Ottoman Empire and Modern Turkey. Vol. 2, Reform, Revolution, and Republic: The Rise of Modern Turkey, 1808–1975. (1977). Amazon.com, excerpt and text search
 • Toledano, Ehud R. The Ottoman Slave Trade and Its Suppression, 1840–1890. (1982)


Military

 • Ágoston, Gábor (2005). Guns for the Sultan: Military Power and the Weapons Industry in the Ottoman Empire. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 978-0521843133.
 • Aksan, Virginia (2007). Ottoman Wars, 1700–1860: An Empire Besieged. Pearson Education Limited. ISBN 978-0-582-30807-7.
 • Rhoads, Murphey (1999). Ottoman Warfare, 1500–1700. Rutgers University Press. ISBN 1-85728-389-9.


Historiography

 • Emrence, Cern. "Three Waves of Late Ottoman Historiography, 1950–2007," Middle East Studies Association Bulletin (2007) 41#2 pp 137–151.
 • Finkel, Caroline. "Ottoman History: Whose History Is It?," International Journal of Turkish Studies (2008) 14#1 pp 1–10. How historians in different countries view the Ottoman Empire
 • Hajdarpasic, Edin. "Out of the Ruins of the Ottoman Empire: Reflections on the Ottoman Legacy in South-eastern Europe," Middle Eastern Studies (2008) 44#5 pp 715–734.
 • Hathaway, Jane (1996). "Problems of Periodization in Ottoman History: The Fifteenth through the Eighteenth Centuries". The Turkish Studies Association Bulletin. 20: 25–31.
 • Kırlı, Cengiz. "From Economic History to Cultural History in Ottoman Studies," International Journal of Middle East Studies (May 2014) 46#2 pp 376–378 DOI: 10.1017/S0020743814000166
 • Mikhail, Alan; Philliou, Christine M. "The Ottoman Empire and the Imperial Turn," Comparative Studies in Society & History (2012) 54#4 pp 721–745. Comparing the Ottomans to other empires opens new insights about the dynamics of imperial rule, periodization, and political transformation
 • Pierce, Leslie. "Changing Perceptions of the Ottoman Empire: The Early Centuries," Mediterranean Historical Review (2004) 49#1 pp 6–28. How historians treat 1299 to 1700