Dobytí Konstantinopole
Conquest of Constantinople ©HistoryMaps

1453 - 1453

Dobytí KonstantinopolePád Konstantinopole, známý také jako dobytí Konstantinopole, byl dobytí hlavního města Byzantské říše Osmanskou říší .Město bylo dobyto 29. května 1453 [1] [2] jako součást vyvrcholení 53denního obléhání, které začalo 6. dubna.Útočící osmanské armádě, která výrazně převyšovala obránce Konstantinopole, velel 21letý sultán Mehmed II. (později přezdívaný „Dobyvatel“), zatímco byzantskou armádu vedl císař Constantine XI Palaiologos .Po dobytí města Mehmed II udělal z Konstantinopole nové osmanské hlavní město a nahradil Adrianopol.Dobytí Konstantinopole a pád Byzantské říše bylo předělem pozdního středověku a znamenalo skutečný konec posledních pozůstatků Římské říše, státu, který začal zhruba v roce 27 př. n. l. a trval téměř 1500 let.Mezi mnoha moderními historiky je pád Konstantinopole považován za konec středověkého období.[3] [4] Pád města znamenal také zlom ve vojenské historii.Od pradávna závisely města a hrady na hradbách a zdech, které odrážely útočníky.Konstantinopolské hradby, zejména Theodosiánské hradby, byly jedny z nejpokročilejších obranných systémů na světě v té době.Tato opevnění byla překonána s použitím střelného prachu, konkrétně ve formě velkých děl a bombardérů, předznamenávajících změnu v obléhání.[5]
Prolog
Theodosiánské hradby Konstantinopole, postavené přibližně v 5. století n. l., byly známé svými dvojitými liniemi a složitými prostorovými prvky. ©HistoryMaps
1450 Jan 1

Prolog

İstanbul, Türkiye
Mezi lety 1346 a 1349 zabila černá smrt téměř polovinu obyvatel Konstantinopole.Město se dále vylidňovalo všeobecným hospodářským a územním úpadkem říše.V roce 1450 byla říše vyčerpaná a zmenšila se na několik kilometrů čtverečních mimo samotné město Konstantinopol, Knížecí ostrovy v Marmarském moři a Peloponés s kulturním centrem Mystras.Říše Trebizond, nezávislý nástupnický stát, který se zformoval po čtvrté křížové výpravě , byl v té době také přítomen na pobřeží Černého moře.V roce 1453 se skládala ze série obezděných vesnic oddělených rozlehlými poli obklopenými Theodosiánskými hradbami z pátého století.Když Mehmed II následoval svého otce v roce 1451, bylo mu pouhých devatenáct let.Mnoho evropských soudů předpokládalo, že mladý osmanský vládce vážně nenapadne křesťanskou hegemonii na Balkáně a v Egejském moři.Evropa ve skutečnosti oslavovala nástup Mehmeda na trůn a doufala, že jeho nezkušenost svede Osmany na scestí.Tato kalkulace byla posílena Mehmedovými přátelskými předehrami k evropským vyslancům u jeho nového dvora.[6]
Zámek hrdlořez
Pevnost Rumeli ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1452 Jan 1 - Feb

Zámek hrdlořez

Rumeli Hisarı, Rumelihisarı, Y
Počátkem roku 1452 začaly práce na stavbě druhé pevnosti (Rumeli hisarı) na evropské straně Bosporu, několik mil severně od Konstantinopole.Nová pevnost se nacházela přímo přes úžinu od pevnosti Anadolu Hisarı, kterou postavil Mehmedův pradědeček Bayezid I. Tato dvojice pevností zajišťovala úplnou kontrolu námořní dopravy na Bosporu a bránila před útokem janovských kolonií na pobřeží Černého moře do sever.Ve skutečnosti se nová pevnost jmenovala Boğazkesen, což znamená „blokátor úžiny“ nebo „řezač hrdla“.Slovní hříčka zdůrazňuje její strategickou pozici: v turečtině boğaz znamená „úžina“ i „hrdlo“.
Přípravy na obléhání Konstantinopole
Karaca Pasha, beylerbeyi z Rumélie, poslal muže, aby připravili cesty z Adrianopole do Konstantinopole, aby si mosty dokázaly poradit s masivními děly. ©HistoryMaps
V říjnu 1452 nařídil Mehmed Turakhanovi Begovi, aby rozmístil velkou posádkovou sílu na Peloponésu, aby zabránil Thomasovi a Demetriovi (despotům v jižním Řecku) poskytovat pomoc jejich bratru Constantine XI Palaiologos během blížícího se obléhání Konstantinopole.Karaca Pasha, beylerbeyi z Rumélie, poslal muže, aby připravili cesty z Adrianopole do Konstantinopole, aby si mosty dokázaly poradit s masivními děly.Padesát tesařů a 200 řemeslníků také zpevňovalo cesty tam, kde to bylo nutné.[7] Řecký historik Michael Critobulus cituje projev Mehmeda II ke svým vojákům před obléháním: [8]Moji přátelé a muži mé říše!Všichni dobře víte, že naši předkové zajistili toto království, které nyní držíme, za cenu mnoha bojů a velmi velkých nebezpečí, a když je předávali postupně od svých otců, z otce na syna, předali je mně.Někteří z vás nejstarší se totiž podíleli na mnoha skutcích, které prováděli – alespoň ti z vás, kteří jsou zralejšího věku – a mladší z vás o těchto činech slyšeli od svých otců.Nejsou to tak dávné události, ani takové, aby se na ně časem zapomnělo.Přesto očití svědci těch, kteří viděli, svědčí lépe než slyšení o skutcích, které se staly včera nebo předevčírem.
Příjezd Osmanů
Osmanská armáda měla během obléhání Konstantinopole 70 děl. ©HistoryMaps
1453 Apr 5

Příjezd Osmanů

Maltepe, Takkeci İbrahim Çavuş
5. dubna dorazil sám sultán Mehmed se svými posledními jednotkami a obránci zaujali své pozice.Jelikož počet byzantských obyvatel nestačil k obsazení hradeb jako celku, bylo rozhodnuto, že budou střeženy pouze vnější hradby.Konstantin se svými řeckými jednotkami střežil Mesoteichion, střední část pevninských hradeb, kde je překročila řeka Lycus.Tento úsek byl považován za nejslabší místo v hradbách a útoku se zde nejvíce obávali.Giustiniani byl umístěn na sever od císaře, u Charisian Gate (Myrianrion);později během obléhání byl přesunut na Mesoteichion, aby se připojil ke Konstantinovi, přičemž Myrianrion ponechal na starosti bratrům Bocchiardiovým.Girolamo Minotto a jeho Benátčané byli umístěni v paláci Blachernae spolu s Teodorem Caristem, bratry Langasco a arcibiskupem Leonardem z Chiosu.[9]Armáda bránící Konstantinopol byla poměrně malá, čítala celkem asi 7 000 mužů, z nichž 2 000 byli cizinci.Na začátku obléhání žilo ve zdech pravděpodobně méně než 50 000 lidí, včetně uprchlíků z okolí.Turecký velitel Dorgano, který byl v Konstantinopoli a pracoval pro císaře, také hlídal jednu ze čtvrtí města na straně k moři s Turky ve svém platu.Tito Turci zůstali věrní císaři a v následující bitvě zahynuli.Janovský sbor bránící se armády byl dobře vycvičený a vybavený, zatímco zbytek armády sestával z malého počtu dobře vycvičených vojáků, ozbrojených civilistů, námořníků a dobrovolnických sil z cizích komunit a nakonec mnichů.Posádka použila několik malorážových děl, které se nakonec ukázaly jako neúčinné.Zbytek občanů opravoval zdi, hlídal pozorovací stanoviště, shromažďoval a rozdával potraviny a sbíral zlaté a stříbrné předměty z kostelů, aby je roztavil na mince a zaplatil cizím vojákům.Osmané měli mnohem větší sílu.Nedávné studie a osmanská archivní data uvádějí, že tam bylo asi 50 000–80 000 osmanských vojáků, včetně 5 000 až 10 000 janičářů , 70 děl a elitního pěšího sboru a tisíce křesťanských vojáků, zejména 1 500 srbských jezdců, které byl Brankovi Đurađ nucen zásobovat. jako součást jeho závazku vůči osmanskému sultánovi — jen pár měsíců předtím, Branković dodal peníze na rekonstrukci zdí Konstantinopole.Mehmed postavil flotilu (částečně osazenou španělskými námořníky z Gallipoli), aby obléhal město z moře.Současné odhady síly osmanské flotily se pohybují od 110 lodí do 430. Realističtější moderní odhad předpovídá sílu flotily 110 lodí zahrnujících 70 velkých galér, 5 běžných galér, 10 menších galér, 25 velkých veslic a 75 koňských přepravy.
Počáteční útoky
Umístění Mehmedových masivních děl před hradbami Konstantinopole. ©HistoryMaps
1453 Apr 7

Počáteční útoky

Dervişali, The Walls of Consta
Na začátku obléhání vyslal Mehmed některé ze svých nejlepších vojáků, aby zredukovaly zbývající byzantské pevnosti mimo město Konstantinopol.Pevnost Therapia na Bosporu a menší hrad ve vesnici Studius u Marmarského moře byly dobyty během několika dní.Princovy ostrovy v Marmarském moři obsadila flotila admirála Baltoghlua.[10] Mehmedova masivní děla střílela na hradby celé týdny, ale kvůli jejich nepřesnosti a extrémně nízké rychlosti palby byli Byzantinci schopni opravit většinu škod po každém výstřelu, čímž zmírnili účinek osmanského dělostřelectva.[11]
Některé křesťanské lodě vklouznou dovnitř
Malé flotile čtyř křesťanských lodí se podařilo dostat dovnitř po těžkých bojích, což posílilo morálku obránců. ©HistoryMaps
1453 Apr 20

Některé křesťanské lodě vklouznou dovnitř

Golden Horn, Türkiye
Přes několik průzkumných útoků nemohla osmanská flotila pod vedením Baltoghlu vstoupit do Zlatého rohu kvůli řetězu přes vchod.Přestože jedním z hlavních úkolů flotily bylo zabránit cizím lodím ve vstupu do Zlatého rohu, 20. dubna se malé flotile čtyř křesťanských lodí podařilo dostat dovnitř po těžkých bojích, což posílilo morálku obránců a způsobilo trapnost pro sultána.Baltoghlu byl s největší pravděpodobností zraněn v oku během potyčky.Mehmed zbavil Baltoghlua jeho bohatství a majetku a dal je janičářům a nařídil ho 100krát bičovat.[12]
Stěhování flotily
Osmanští Turci přepravující svou flotilu po souši do Zlatého rohu. ©Fausto Zonaro
1453 Apr 22

Stěhování flotily

Galata, Beyoğlu/İstanbul, Türk
Mehmed nařídil stavbu silnice z namazaných klád přes Galatu na severní straně Zlatého rohu a 22. dubna přetáhl své lodě přes kopec přímo do Zlatého rohu, přičemž obešel řetězovou bariéru.Tato akce vážně ohrozila tok zásob z janovských lodí z nominálně neutrální kolonie Pera a demoralizovala byzantské obránce.
Požární lodě
Fire Ships ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1453 Apr 28

Požární lodě

Golden Horn, Türkiye
V noci 28. dubna byl učiněn pokus zničit osmanské lodě již ve Zlatém rohu pomocí požárních lodí, ale Osmané donutili křesťany k ústupu s mnoha ztrátami.Čtyřicet Italů uniklo z potápějících se lodí a doplavalo k severnímu pobřeží.Na rozkaz Mehmeda byli nabodnuti na kůly na dohled obránců města na mořských hradbách přes Zlatý roh.Jako odplatu přivedli obránci své osmanské zajatce, celkem 260, k hradbám, kde byli jeden po druhém popraveni před zraky Osmanů.Po neúspěchu útoku na osmanská plavidla byli obránci nuceni rozptýlit část svých sil na obranu mořských hradeb podél Zlatého rohu.
Přímé útoky
Janičář vyšplhal na Theodosiánské hradby během obléhání Konstantinopole, 1453. ©HistoryMaps
1453 May 1 - May 15

Přímé útoky

Dervişali, The Walls of Consta
Osmanská armáda provedla několik frontálních útoků na pozemní zeď Konstantinopole, ale byly to nákladné neúspěchy.[13] Benátský chirurg Niccolò Barbaro, popisující ve svém deníku jeden takový pozemní útok janičářů , napsal:Našli Turky, jak přicházejí přímo pod hradbami a hledají bitvu, zvláště janičáři... a když jeden nebo dva z nich byli zabiti, najednou přišli další Turci a odváželi mrtvé... bez ohledu na to, jak blízko se přiblížili. k městským hradbám.Naši muži na ně stříleli ze zbraní a kuší, mířili na Turka, který odnášel svého mrtvého krajana, a oba padli na zem mrtví, a pak přišli další Turci a odvedli je pryč, nikdo se smrti nebál, ale byl ochotni nechat zabít deset ze sebe, než aby se museli stydět za to, že nechali u zdí jedinou tureckou mrtvolu.[14]
Těžba stěn
Mnoho ženistů byli horníci srbského původu vyslaní z Novo Brdo pod velením Zagana Paši. ©HistoryMaps
1453 May 15 - May 25

Těžba stěn

Dervişali, The Walls of Consta
Po těchto neprůkazných útocích se Osmané snažili prorazit hradby výstavbou tunelů k jejich těžbě od poloviny května do 25. května.Mnoho ženistů byli horníci srbského původu vyslaní z Novo Brdo pod velením Zagana Paši.[15] Inženýr jménem Johannes Grant, Němec, který přišel s janovským kontingentem, nechal vykopat protiminy, což byzantským jednotkám umožnilo vstoupit do dolů a zabíjet horníky.Byzantinci zachytili první tunel v noci 16. května.Následující tunely byly přerušeny 21., 23. a 25. května a zničeny řeckou palbou a energickým bojem.23. května Byzantinci zajali a mučili dva turecké důstojníky, kteří odhalili polohu všech tureckých tunelů, které byly zničeny.[16]
Finální útok
Ulubatli Hasan, který hrál hlavní roli při dobytí Istanbulu. ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1453 May 26 - May 29

Finální útok

Dervişali, The Walls of Consta
Přípravy na závěrečný útok začaly 26. května večer a pokračovaly do dalšího dne.Po 36 hodinách poté, co se válečná rada rozhodla zaútočit, Osmané rozsáhle mobilizovali svou pracovní sílu pro všeobecnou ofenzívu.Modlitba a odpočinek pak byly vojákům uděleny 28. května před zahájením závěrečného útoku.Na byzantské straně malá benátská flotila 12 lodí poté, co prohledala Egejské moře, dorazila 27. května do hlavního města a oznámila císaři, že žádná velká benátská pomocná flotila není na cestě.28. května, když se osmanská armáda připravovala na konečný útok, se ve městě konaly masové náboženské procesí.Večer se v Hagia Sofia konala poslední slavnostní ceremonie nešpor, které se zúčastnil císař se zástupci a šlechtou latinské i řecké církve.Až do tohoto bodu Osmané vypálili 5 000 ran ze svých děl s použitím 55 000 liber střelného prachu.Táborem se za zvuku troubení rohů proháněli křiklouni a probouzeli Ghazi.Krátce po půlnoci v úterý 29. května začala ofenziva.Křesťanské jednotky Osmanské říše zaútočily jako první, následované postupnými vlnami nepravidelných azapů, kteří byli špatně vycvičeni a vybaveni, a anatolských turkmenských beyliků, kteří se zaměřili na část poškozených hradeb Blachernae v severozápadní části města.Tato část hradeb byla postavena dříve, v 11. století, a byla mnohem slabší.Turkmenským žoldákům se podařilo prolomit tuto část hradeb a vstoupili do města, ale stejně rychle je obránci zatlačili zpět.Nakonec poslední vlna složená z elitních janičářů zaútočila na městské hradby.Janovský generál, který měl na souši na starosti obránce Giovanni Giustiniani, byl při útoku těžce zraněn a jeho evakuace z hradeb vyvolala v řadách obránců paniku.[17]Když Giustinianiho janovské jednotky ustupovaly do města a směrem k přístavu, Constantine a jeho muži, nyní ponecháni svému osudu, pokračovali v držení pozice proti janičářům.Konstantinovi muži nakonec nedokázali zabránit Osmanům ve vstupu do města a obránci byli na několika místech podél hradby přemoženi.Když byly nad Kerkoportou vidět vlající turecké vlajky, malá záďová brána, která zůstala otevřená, vypukla panika a obrana se zhroutila.Janičáři ​​v čele s Ulubatlı Hasanem se tlačili vpřed.Mnoho řeckých vojáků uteklo domů, aby ochránili své rodiny, Benátčané se stáhli na své lodě a několik Janovců uteklo do Galaty.Zbytek se vzdal nebo spáchal sebevraždu skokem z městských hradeb.[18] Řecké domy nejblíže k hradbám byly první, které trpěly Osmany.Říká se, že Konstantin odhodil své purpurové císařské regálie a vedl poslední útok proti přicházejícím Osmanům, kteří zahynuli v následující bitvě v ulicích po boku svých vojáků.Benátčan Nicolò Barbaro ve svém deníku tvrdil, že Constantine se oběsil ve chvíli, kdy Turci vtrhli do brány San Romano.Jeho osud nakonec zůstává neznámý.Po počátečním útoku se osmanská armáda rozprostřela podél hlavní tepny města, Mese, kolem velkých fór a kostela svatých apoštolů, který chtěl Mehmed II poskytnout jako sídlo pro svého nově jmenovaného patriarchu, aby ho lépe ovládal. jeho křesťanské poddané.Mehmed II poslal předsunutou stráž, aby chránila tyto klíčové budovy. Katalánci, kteří udrželi svou pozici na té části zdi, kterou jim určil císař, měli tu čest být posledními vojáky, kteří padli.Sultán nechal sťat mimo jiné Pere Julià, jeho syny a konzula Joana de la Via.Několika civilistům se podařilo uprchnout.Když se Benátčané stáhli ke svým lodím, Osmané již dobyli hradby Zlatého rohu.Naštěstí pro obyvatele města se Osmané nezajímali o zabíjení potenciálně cenných otroků, ale spíše o kořist, kterou mohli získat z nájezdů na městské domy, a tak se místo toho rozhodli zaútočit na město.Benátský kapitán nařídil svým mužům, aby prolomili bránu Zlatého rohu.Poté Benátčané odjeli na lodích plných vojáků a uprchlíků.Krátce poté, co Benátčané odešli, je ze Zlatého rohu následovalo několik janovských lodí a dokonce i císařovy lodě.Tato flotila jen o vlásek unikla, než osmanské námořnictvo převzalo kontrolu nad Zlatým rohem, což se podařilo v poledne.[18]Armáda se sbíhala k Augusteu, rozlehlému náměstí, které stálo před velkým kostelem Hagia Sofia, jehož bronzové brány byly zataraseny obrovským zástupem civilistů uvnitř budovy v naději na božskou ochranu.Poté, co byly dveře proraženy, vojáci oddělili kongregaci podle toho, jakou cenu by mohli přinést na trzích s otroky.Benátský Barbaro pozoroval, že ve městě tekla krev „jako dešťová voda v okapech po náhlé bouři“ a že těla Turků a křesťanů plula v moři „jako melouny podél kanálu“.[19]
Epilog
Mehmed Dobyvatel vstupuje do Konstantinopole. ©HistoryMaps
1453 May 30

Epilog

İstanbul, Türkiye
Mehmed II poskytl svým vojákům tři dny na plenění města, jak jim slíbil a v souladu s tehdejšími zvyklostmi.[20] Vojáci bojovali o držení části válečné kořisti.Třetí den dobytí nařídil Mehmed II. zastavit veškeré rabování a vydal prohlášení, že všichni křesťané, kteří se vyhnuli zajetí nebo byli vykoupeni, se mohou vrátit do svých domovů bez dalšího obtěžování, ačkoli mnozí neměli domovy, kam by se mohli vrátit, a mnoho dalších bylo zajato a nebylo vykoupeno.Sám Mehmed povalil a pošlapal oltář Hagia Sophia.Poté nařídil muezzinovi, aby vystoupil na kazatelnu a zazněl modlitbu.Hagia Sophia byla přeměněna na mešitu, ale řecké pravoslavné církvi bylo dovoleno zůstat nedotčeno a Gennadius Scholarius byl jmenován patriarchou Konstantinopole.Se zajetím Konstantinopole získal Mehmed II. budoucí hlavní město svého království, i když v důsledku let války klesalo.Pád Konstantinopole šokoval mnoho Evropanů, kteří jej považovali za katastrofickou událost pro svou civilizaci.Mnozí se obávali, že další evropská křesťanská království postihne stejný osud jako Konstantinopol.Ztráta města byla pro křesťanstvo ochromující ranou a vystavila křesťanský Západ energickému a agresivnímu nepříteli na Východě.Křesťanské znovudobytí Konstantinopole zůstalo cílem v západní Evropě ještě mnoho let po jejím pádu Osmanské říši .Zvěsti o přežití Konstantina XI a následné záchraně andělem vedly mnohé k naději, že se město jednoho dne vrátí do rukou křesťanů.Papež Nicholas V volal po okamžitém protiútoku ve formě křížové výpravy, nicméně žádné evropské mocnosti si přály účastnit se, a papež se uchýlil k vyslání malé flotily 10 lodí bránit město.Krátká křížová výprava okamžitě skončila a jak západní Evropa vstoupila do 16. století, věk křižáckých výprav se začal chýlit ke konci.

HistoryMaps Shop

Heroes of the American Revolution Painting

Explore the rich history of the American Revolution through this captivating painting of the Continental Army. Perfect for history enthusiasts and art collectors, this piece brings to life the bravery and struggles of early American soldiers.

CharactersGiovanni Giustiniani

Giovanni Giustiniani

Genoese Captain

Constantine XI Palaiologos

Constantine XI Palaiologos

Last Byzantine Emperor

Zagan Pasha

Zagan Pasha

12th Grand Vizier of the Ottoman Empire

Loukas Notaras

Loukas Notaras

Commander-in-chief of the Byzantine Navy

Suleiman Baltoghlu

Suleiman Baltoghlu

Ottoman Admiral

Mehmed II

Mehmed II

Sultan of the Ottoman Empire

Hamza Bey

Hamza Bey

Ottoman Admiral

Karaca Pasha

Karaca Pasha

Beylerbeyi of Rumelia

Alviso Diedo

Alviso Diedo

Venetian Captain

Gabriele Trevisano

Gabriele Trevisano

Venetian Commander

Theophilos Palaiologos

Theophilos Palaiologos

Commanded Byzantine Troops during siege

Orhan Çelebi

Orhan Çelebi

Rival to Mehmed the Conqueror

Demetrios Palaiologos Kantakouzenos

Demetrios Palaiologos Kantakouzenos

Byzantine Chief Minister

Footnotes 1. "Σαν σήμερα "έπεσε" η Κωσταντινούπολη". NewsIT. 29 May 2011.
 2. Durant, Will (1300). The story of civilisation: Volume VI: The Reformation. p. 227.
 3. Frantzes, Georgios; Melisseidis (Melisseides), Ioannis (Ioannes) A.; Zavolea-Melissidi, Pulcheria (2004). Εάλω η ΠόλιςΤ•ο χρονικό της άλωσης της Κωνσταντινούπολης: Συνοπτική ιστορία των γεγονότων στην Κωνσταντινούπολη κατά την περίοδο 1440 – 1453.
 4. Foster, Charles (22 September 2006). "The Conquest of Constantinople and the end of empire". Contemporary Review.
 5. "The fall of Constantinople". The Economist. 23 December 1999.
 6. Norwich, John Julius (1997). A Short History of Byzantium. New York: Vintage Books, p.373.
 7. Nicolle, David (2000). Constantinople 1453: The End of Byzantium (Campaign). Vol. 78. Oxford: Osprey Publishing. ISBN 1-84176-091-9.
 8. Kritovoulos, Michael (1954). History of Mehmed the Conqueror. Translated by Riggs, C. T. Princeton, NJ: Princeton University Press. ISBN 9780691197906, p.23.
 9. Runciman, Steven (1965). The Fall of Constantinople, 1453 (Canto ed.). Cambridge, England: Cambridge University Press. ISBN 978-0521398329, p.31.
 10. Runciman Fall. p. 96–97.
 11. Norwich, John Julius (1997). A Short History of Byzantium. New York: Vintage Books, p.376.
 12. Crowley, Roger (2005). 1453: The Holy War for Constantinople and the Clash of Islam and the West. Hyperion. ISBN 978-1-4013-0558-1.
 13. Marios Philippides and Walter K. Hanak, The Siege and the Fall of Constantinople in 1453, (Ashgate Publishing, 2011), p. 520.
 14. Nicolò Barbaro, Giornale dell'Assedio di Costantinopoli, 1453. The autograph copy is conserved in the Biblioteca Marciana in Venice. Barbaro's diary has been translated into English by John Melville-Jones (New York: Exposition Press, 1969)
 15. Marios Philippides, Mehmed II, p.83.
 16. Crowley 2005, pp. 168–171
 17. Pertusi, Agostino, ed. (1976). La Caduta di Costantinopoli, I: Le testimonianze dei contemporanei. (Scrittori greci e latini) [The Fall of Constantinople, I: The Testimony of the Contemporary Greek and Latin Writers] (in Italian). Vol. I. Verona: Fondazione Lorenzo Valla.
 18. Nicol, Donald M. (1993). The Last Centuries of Byzantium, 1261–1453 (2nd ed.). Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 9780521439916, p.388.
 19. Nicolò Barbaro, Giornale dell'Assedio di Costantinopoli, 1453. 
 20. Runciman Fall. p. 145.

References • Andrews, Walter; Kalpakli, Mehmet (13 January 2005). The Age of Beloveds: Love and the Beloved in Early-Modern Ottoman and European Culture and Society. Duke University Press. ISBN 978-0-8223-3424-8.
 • Beg, Tursun (1978). The History of Mehmed the Conqueror. Translated by Inalcik, Halil; Murphey, Rhoads. Chicago: Biblioteca Islamica.
 • Crowley, Roger (12 February 2013). 1453: The Holy War for Constantinople and the Clash of Islam and the West. Hachette Books. ISBN 978-1-4013-0558-1. As always casualty figures varied widely; Neskor-Iskander gave the number of Ottoman dead at 18,000; Barbaro a more realistic 200
 • Davis, Paul (1999). 100 Decisive Battles. Oxford. p. 166. ISBN 978-0-19-514366-9.
 • Davis, Paul K. (2003). Besieged: 100 Great Sieges from Jericho to Sarajevo. Oxford University Press. p. 84. ISBN 978-0-19-521930-2.
 • Desimoni, C. (1874). Adamo di Montaldo. Atti della Società Ligure di Storia Patria (Proceedings of the Ligurian Society for Homeland History) (in Italian). Vol. X. Genoa.
 • Diary of the Siege of Constantinople, 1453. Exposition Press. 1969. ISBN 9780682469722.
 • Feridun Emecen, Fetih ve Kıyamet 1453.
 • Foster, Charles (22 September 2006). "The Conquest of Constantinople and the end of empire". Contemporary Review.
 • Frantzes, Georgios; Melisseidis (Melisseides), Ioannis (Ioannes) A.; Zavolea-Melissidi, Pulcheria (2004). Εάλω η ΠόλιςΤ•ο χρονικό της άλωσης της Κωνσταντινούπολης: Συνοπτική ιστορία των γεγονότων στην Κωνσταντινούπολη κατά την περίοδο 1440 – 1453 [The City has Fallen: Chronicle of the Fall of Constantinople: Concise History of Events in Constantinople in the Period 1440–1453] (in Greek) (5 ed.). Athens: Vergina Asimakopouli Bros. ISBN 9607171918.
 • From Jean Chartier, Chronicle of Charles VII, king of France, MS Bnf Français 2691, f. 246v [1] Archived 17 April 2016 at the Wayback Machine
 • George Sphrantzes. The Fall of the Byzantine Empire: A Chronicle by George Sphrantzes 1401–1477. Translated by Marios Philippides. University of Massachusetts Press, 1980. ISBN 978-0-87023-290-9.
 • Geōrgios Phrantzēs, Georgius (Sphrantzes), GeoÌ rgios PhrantzeÌ s, Makarios Melissēnos (1980). The Fall of the Byzantine Empire | A Chronicle. ISBN 9780870232909 – via Google Books.
 • Gibbon, Edward (24 October 2015). History of the Decline and Fall of the Roman Empire, Volume 2. p. 552. ISBN 9781345249491.
 • Haldon, John (2000). Byzantium at War 600 – 1453. New York: Osprey.
 • Hammer, Paul E. J. (2017). Warfare in Early Modern Europe 1450–1660. Routledge. p. 511. ISBN 9781351873765. Archived from the original on 29 December 2019. Retrieved 9 September 2019.
 • Hatzopoulos, Dionysios. "Fall of Constantinople, 1453". Hellenic Electronic Center. Archived from the original on 4 March 2009. Retrieved 25 July 2014.
 • Hillenbrand, Carole (21 November 2007). Turkish Myth and Muslim Symbol: The battle of Mazikert. p. 175. ISBN 9780748631155.
 • Hyslop, Stephen Garrison; Daniels, Patricia; Society (U.S.), National Geographic (2011). Great Empires: An Illustrated Atlas. National Geographic Books. p. 284. ISBN 978-1-4262-0829-4. Archived from the original on 1 August 2020. Retrieved 2 June 2020.
 • İnalcıkt, Halil (2001). Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ (1300–1600) [The Ottoman Empire, The Classical Age, 1300–1600]. Translated by Itzkouritz, Norman; Imber, Colin. London: Orion.
 • Ivanović, Miloš (2019). "Militarization of the Serbian State under Ottoman Pressure". The Hungarian Historical Review. 8 (2): 390–410. ISSN 2063-8647. JSTOR 26902328. Retrieved 19 January 2021.
 • Jim Bradbury (1992). The Medieval Siege. Boydell & Brewer. p. 322. ISBN 978-0-85115-312-4.
 • John Julius Norwich (29 October 1998). A Short History of Byzantium. Penguin Books Limited. p. 453. ISBN 978-0-14-192859-3.
 • Jones, J.R. Melville. The Siege of Constantinople, 1453 : seven contemporary accounts / translated (from the Latin). University of Queensland. 1972.
 • Kritovoulos (or Kritoboulos). History of Mehmed the Conqueror. Translated by Charles T. Riggs. Greenwood Press Reprint, 1970. ISBN 978-0-8371-3119-1.
 • Kritovoulos, Michael (1954). History of Mehmed the Conqueror. Translated by Riggs, C. T. Princeton, NJ: Princeton University Press. ISBN 9780691197906. Archived from the original on 1 August 2020. Retrieved 29 May 2020.
 • Labatt, Annie (October 2004). "Constantinople after 1261".
 • Lanning, Michael Lee (2005). The Battle 100: The Stories Behind History's Most Influential Battles. Sourcebooks, Inc. ISBN 1-4022-2475-3.
 • Lars Brownworth (15 September 2009). Lost to the West: The Forgotten Byzantine Empire That Rescued Western Civilization. Crown. ISBN 978-0-307-46241-1.
 • Lewis, Bernard (1976). "Islam, from the Prophet Muhammad to the Capture of Constantinople: Religion and society" – via Google Books.
 • M.J Akbar (3 May 2002). The Shade of Swords: Jihad and the Conflict Between Islam and Christianity. Routledge. p. 86. ISBN 978-1-134-45259-0. Archived from the original on 12 October 2020. Retrieved 6 August 2020. Some 30,000 Christians were either enslaved or sold.
 • Madden, Thomas (2005). Crusades: The Illustrated History. Ann Arbor: University of Michigan. ISBN 9780472114634.
 • Mango, Cyril (2002). The Oxford History of Byzantium. New York: Oxford University Press.
 • Marios Philippides and Walter K. Hanak, The Siege and the Fall of Constantinople in 1453, (Ashgate Publishing, 2011), 520.
 • Marios Philippides, Mehmed II the Conqueror and the Fall of the Franco-Byzantine Levant to the Ottoman Turks: Some Western Views and Testimonies, (ACMRS/Arizona Center for Medieval and Renaissance Studies, 2007), 83.
 • Melissenos (Melissourgos), Makarios (1980). "The Chronicle of the Siege of Constantinople, April 2 to May 29, 1453". In Philippides, Marios (ed.). The Fall of the Byzantine Empire, A Chronicle by George Sphrantzes, 1401–1477. Amherst: University of Massachusetts Press.
 • Melville-Jones, John R. (1972). The Siege of Constantinople 1453: Seven Contemporary Accounts. Amsterdam: Adolf M. Hakkert. ISBN 90-256-0626-1.
 • Michael Angold, The Fall of Constantinople to the Ottomans: Context and Consequences (Routledge, 2012).
 • Michael Spilling, ed., Battles That Changed History: Key Battles That Decided the Fate of Nations ( London, Amber Books Ltd. 2010) p. 187.
 • N. G. Wilson, From Byzantium to Italy. Greek Studies in the Italian Renaissance, London, 1992. ISBN 0-7156-2418-0
 • Nicol, Donald M. (1993). The Last Centuries of Byzantium, 1261–1453 (2nd ed.). Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 9780521439916.
 • Nicol, Donald M. (2002). The Immortal Emperor: The Life and Legend of Constantine Palaiologos, Last Emperor of the Romans. Cambridge University Press. p. 57. ISBN 978-0-521-89409-8. Archived from the original on 2 July 2019. Retrieved 9 January 2018.
 • Nicolle, David (2000). Constantinople 1453: The End of Byzantium (Campaign). Vol. 78. Oxford: Osprey Publishing. ISBN 1-84176-091-9.
 • Nicolò Barbaro, Giornale dell'Assedio di Costantinopoli, 1453. The autograph copy is conserved in the Biblioteca Marciana in Venice. Barbaro's diary has been translated into English by John Melville-Jones (New York: Exposition Press, 1969)
 • Norwich, John Julius (1995). Byzantium: The Decline and Fall. New York: Alfred A. Knopf. ISBN 0-679-41650-1.
 • Norwich, John Julius (1997). A Short History of Byzantium. New York: Vintage Books.
 • Pertusi, Agostino, ed. (1976). La Caduta di Costantinopoli, I: Le testimonianze dei contemporanei. (Scrittori greci e latini) [The Fall of Constantinople, I: The Testimony of the Contemporary Greek and Latin Writers] (in Italian). Vol. I. Verona: Fondazione Lorenzo Valla.
 • Reinert, Stephen (2002). The Oxford History of Byzantium. New York: Oxford UP.
 • Roger Crowley (6 August 2009). Constantinople: The Last Great Siege, 1453. Faber & Faber. ISBN 978-0-571-25079-0. The vast majority of the ordinary citizens - about 30,000 - were marched off to the slave markets of Edirne, Bursa and Ankara.
 • Runciman, Steven (1965). The Fall of Constantinople 1453. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-39832-9. Archived from the original on 3 September 2020. Retrieved 23 September 2020.
 • Sakaoğlu, Necdet (1993–94). "İstanbul'un adları" [The names of Istanbul]. Dünden bugüne İstanbul ansiklopedisi (in Turkish). Istanbul: Türkiye Kültür Bakanlığı.
 • Setton, Kenneth M. (1978). The Papacy and the Levant (1204–1571): The Fifteenth Century. Vol. 2. DJane Publishing. ISBN 0-87169-127-2.
 • Smith, Michael Llewellyn, The Fall of Constantinople, History Makers magazine No. 5, Marshall Cavendish, Sidgwick & Jackson (London).
 • Steele, Brett D. (2005). The Heirs of Archimedes: Science and the Art of War Through the Age of Enlightenment. MIT Press. p. 106. ISBN 9780262195164. Archived from the original on 22 December 2019. Retrieved 9 September 2019.
 • Vasiliev, Alexander (1928). A History of the Byzantine Empire, Vol. II. Vol. II. Translated by Ragozin, S. Madison: University of Wisconsin Press.