Play button

1037 - 1194

Seldžuckí TurciVelká Seldžucká říše nebo Seldžucká říše byla vrcholně středověká turecko- perská sunnitská muslimská říše, pocházející z větve Qiniq Oghuzských Turků.Ve svém největším rozsahu ovládala Seldžucká říše rozsáhlou oblast táhnoucí se od západní Anatolie a Levanty po Hindúkuš na východě a od Střední Asie po Perský záliv na jihu.
HistoryMaps Shop

Navštivte obchod

700
Raná historieornament
766 Jan 1

Prolog

Jankent, Kazakhstan
Seldžukové pocházejí z kinické větve oghuzských Turků [1] , kteří v 8. století žili na periferii muslimského světa, severně od Kaspického moře a Aralského moře v jejich státě Oghuz Yabgu, [2] v kazašské stepi. z Turkestánu.Během 10. století se Oghuz dostal do těsného kontaktu s muslimskými městy.[3] Když se Seljuk, vůdce klanu Seldžuk, pohádal s Yabghu, nejvyšším náčelníkem Oghuzů, oddělil svůj klan od většiny oghuzských Turků a postavil tábor na západním břehu Dolního. Syr Darja.
Seldžukové konvertují k islámu
Seldžukové konvertovali k islámu v roce 985. ©HistoryMaps
985 Jan 1

Seldžukové konvertují k islámu

Kyzylorda, Kazakhstan
Seldžukové se stěhovali do Khwarezmu poblíž města Jend, kde konvertovali k islámu v roce 985. [4] Khwarezm, spravovaný Ma'munidy, byl pod nominální kontrolou Samanidské říše.V roce 999 Samanidové padli do rukou Kara-Khanidů v Transoxianě, ale Ghaznavidové obsadili země jižně od Oxu.Seldžukové se poté, co podpořili posledního samanidského emíra proti Kara-Khanidům, zapojili do tohoto boje o moc v regionu, než si založili vlastní nezávislou základnu.
Seldžukové migrují do Persie
Seldžukové migrují do Persie. ©HistoryMaps
1020 Jan 1 - 1040

Seldžukové migrují do Persie

Mazandaran Province, Iran
Mezi 1020 a 1040 CE, Oghuz Turci, také známý jako Turkmens, vedl o Seljuq syna Musa a synovci Tughril a Chaghri, se stěhoval do Íránu .Zpočátku se přesunuli na jih do Transoxiany a poté do Khorasan, přitahováni pozváním místních vládců a následnými spojenectvími a konflikty.Je pozoruhodné, že jiní Oghuzští Turci se již usadili v Khorasanu, zejména v okolí pohoří Kopet Dag, oblasti rozprostírající se od Kaspického moře po Merv v dnešním Turkmenistánu.Tato raná přítomnost je doložena zmínkami o místech, jako je Dahistan, Farawa, Nasa a Sarakhs v současných zdrojích, které se všechny nacházejí v dnešním Turkmenistánu.Kolem roku 1034 byli Tughril a Chaghri zdravě poraženi Oghuz Yabghu Ali Tegin a jeho spojenci, což je přinutilo uprchnout z Transoxiany.Zpočátku se Turkmeni uchýlili do Chwarazmu, který sloužil jako jedna z jejich tradičních pastvin, ale povzbudil je také místní ghaznavidský guvernér Harun, který doufal, že využije Seldžuky pro své snahy zmocnit se Khorasanu od svého panovníka.Když byl Harun v roce 1035 zavražděn Ghaznavidskými agenty, museli znovu uprchnout, tentokrát na jih přes poušť Karakum.Nejprve se Turkmeni dostali do důležitého města Merv, ale možná kvůli jeho silnému opevnění pak změnili cestu na západ, aby se uchýlili do Nasy.Nakonec dorazili na okraje Khorasanu, provincie považované za klenot v ghaznavidské koruně.Seldžukové porazili Ghaznavidy v bitvě na pláních Nasa v roce 1035. Seldžukovi vnuci, Tughril a Chaghri, obdrželi insignie guvernéra, udělení půdy a dostali titul dehqan.[5]Zpočátku byli Seldžukové Mahmudem odraženi a odešli do Khwarezmu, ale Tughril a Chaghri je vedli k dobytí Merva a Nishapuru (1037/38).Později opakovaně podnikali nájezdy a obchodovali s územím s jeho nástupcem Mas'udem přes Khorasan a Balkh.Začínají se usazovat ve východní Persii.
1040
Expanzeornament
Bitva o starosti
Bitva o starosti ©HistoryMaps
1040 May 23

Bitva o starosti

Mary, Turkmenistan
Když vůdce Seldžuků Tughril a jeho bratr Chaghri začali budovat armádu, byli považováni za hrozbu pro území Ghaznavidů.Po drancování pohraničních měst Seldžuckými nájezdy se sultán Mas'ud I. (syn Mahmuda z Ghazni) rozhodl vypudit Seldžuky ze svých území.Během pochodu Mas'udovy armády do Sarakhsu seldžuští nájezdníci obtěžovali ghaznavidskou armádu taktikou udeř a uteč.Rychlí a pohybliví Turkmeni byli pro bitvy ve stepích a pouštích vhodnější než konzervativní těžce naložená armáda Ghaznavidských Turků.Seljuqští Turkmeni také zničili zásobovací vedení Ghaznavidů, a tak je odřízli nedaleké vodní studny.To vážně snížilo disciplínu a morálku ghaznavidské armády.23. května 1040 se asi 16 000 seldžuckých vojáků zapojilo do bitvy proti hladovějící a demoralizované armádě Ghaznavidů v Dandanaqanu a porazili je poblíž města Merv a zničili velkou část ghazanavidských sil.[6] Seldžukové obsadili Nishapur, Herát a oblehli Balkh.
Seldžukská vláda Khorasanu
Seldžukská vláda Khorasanu ©HistoryMaps
1046 Jan 1

Seldžukská vláda Khorasanu

Turkmenistan
Po bitvě u Dandanaqanu Turkmeni zaměstnali Khorasáňany a vytvořili perskou byrokracii, aby spravovala jejich nový řád s Toghrulem jako jeho nominálním vládcem.V roce 1046 poslal abbásovský chalífa al-Káim Tughrilovi diplom uznávající vládu Seldžuků nad Khorasanem.
Seldžukové narazí na Byzantskou říši
Byzantský kavalerista stojí na stráži. ©HistoryMaps
1048 Sep 18

Seldžukové narazí na Byzantskou říši

Pasinler, Erzurum, Türkiye
Po dobytí území v dnešním Íránu Seldžuckou říší dorazilo koncem 40. let 19. století do byzantského pohraničí Arménie velké množství oghuzských Turků.Dychtiví po drancování a vyznamenání na cestě džihádu začali útočit na byzantské provincie v Arménii .Ve stejné době byla východní obrana Byzantské říše oslabena císařem Konstantinem IX. Monomachem (r. 1042–1055), který dovolil tematickým jednotkám (provinčním odvodům) Ibérie a Mezopotámie , aby se vzdaly svých vojenských povinností ve prospěch daní. Platby.Seldžucká expanze na západ byla zmatená záležitost, protože byla doprovázena masovou migrací tureckých kmenů.Tyto kmeny byly pouze nominálně poddanými seldžuckých vládců a jejich vztahům dominovala složitá dynamika: zatímco Seldžukové usilovali o zřízení státu s uspořádanou správou, kmeny se více zajímaly o plenění a nové pastviny a podnikaly nájezdy nezávisle na sobě. seldžuckého soudu.Ten toleroval tento jev, protože pomohl zmírnit napětí v srdci Seldžuků.Bitva u Kapetronu byla svedena mezi byzantsko-gruzínskou armádou a seldžuckými Turky na pláni Kapetron v roce 1048. Tato událost byla vyvrcholením velkého nájezdu vedeného seldžuckým princem Ibrahimem Inalem do Byzance ovládané Arménie.Kombinace faktorů znamenala, že pravidelné byzantské síly byly proti Turkům ve značné početní nevýhodě: místní tematické armády byly rozpuštěny, zatímco mnoho profesionálních jednotek bylo odkloněno na Balkán, aby čelily povstání Lva Tornikiose.V důsledku toho se byzantští velitelé, Aaron a Katakalon Kekaumenos, neshodli na tom, jak nejlépe čelit invazi.Kekaumenos preferoval okamžitý a preventivní úder, zatímco Aaron preferoval opatrnější strategii až do příchodu posil.Císař Konstantin IX. zvolil druhou možnost a nařídil svým silám, aby zaujaly pasivní postoj, přičemž požádal o pomoc gruzínského vládce Liparita IV.To umožnilo Turkům pustošit podle libosti, což vedlo zejména k vyhození a zničení velkého obchodního centra Artze.Poté, co Gruzínci dorazili, spojené byzantsko-gruzínské síly svedly bitvu u Kapetronu.V kruté noční bitvě se křesťanským spojencům podařilo odrazit Turky a Áron a Kekaumenos, velící oběma křídlům, pronásledovali Turky až do příštího rána.Uprostřed se však Inalovi podařilo dobýt Liparit, o čemž byli dva byzantští velitelé informováni až poté, co vzdali díky Bohu za své vítězství.Inal se dokázal nerušeně vrátit do hlavního města Seljuk v Rayy a nést obrovskou kořist.Obě strany si vyměnily velvyslanectví, což vedlo k propuštění Liparita a zahájení diplomatických vztahů mezi byzantskými a seldžuckými soudy.Císař Konstantin IX. podnikl kroky k posílení své východní hranice, ale kvůli vnitřním bojům se turecké invaze obnovily až v roce 1054. Turci zažívali stále větší úspěchy, k čemuž jim napomáhalo obnovené odklonění byzantských jednotek na Balkán, aby bojovali proti Pečeněgům, spory mezi různé etnické skupiny východních byzantských provincií a úpadek byzantské armády.
Seldžukové dobývají Bagdád
Seldžukové dobývají Bagdád. ©HistoryMaps
1055 Jan 1

Seldžukové dobývají Bagdád

Baghdad, Iraq
Po sérii vítězství dobyl Tughril Bagdád, sídlo chalífátu, a svrhl posledního vládce Buyidů.Tughril je prohlášen za sultána (velkého seldžuckého sultanátu) chalífou Al-Qa'im.Stejně jako Buyidové si i Seldžukové ponechali abbásovské chalífy jako loutky.
Bitva o Damghan
Bitva o Damghan ©HistoryMaps
1063 Jan 1

Bitva o Damghan

Iran
Zakladatel Seldžucké říše Tughril zemřel bezdětný a chtěl trůn Alp Arslan, syn svého bratra Chaghri Beg.Po Tughrilově smrti však seldžucký princ Qutalmish doufal, že se stane novým sultánem, protože Tughril byl bezdětný a byl nejstarším žijícím členem dynastie.Hlavní armáda Alp Arslanu byla asi 15 km východně od Qutalmıshe.Qutalmısh se pokusil změnit tok potoka, aby zablokoval cestu Alp Arslan.Alp Arslan však dokázal projít svou armádou nově vytvořenou bažinou.Jakmile se dvě seldžukské armády setkaly, Qutalmıshovy síly z bitvy uprchly.Resul stejně jako Qutalmıshův syn Suleyman (pozdější zakladatelsultanátu Rum ) byli zajati.Qutalmısh unikl, ale když shromažďoval své síly pro spořádaný ústup do své pevnosti Girdkuh, spadl z koně v kopcovitém terénu a 7. prosince 1063 zemřel.Přestože byl Qutalmıshův syn Suleyman zajat, Alp Arslan ho omilostnil a poslal do vyhnanství.Ale později se to pro něj ukázalo jako příležitost;založil totiž sultanát Rum, který přetrval Velkou seldžuckou říši.
Z Alp Arslana se stává sultán
Z Alp Arslana se stává sultán. ©HistoryMaps
1064 Apr 27

Z Alp Arslana se stává sultán

Damghan, Iran

Arslan porazil Qutalmıshe o trůn a uspěl 27. dubna 1064 jako sultán Seldžucké říše, čímž se stal jediným monarchou Persie od řeky Oxus po Tigris.

Alp Arslan dobývá Arménii a Gruzii
Alp Arslan dobývá Arménii a Gruzii ©HistoryMaps
1064 Jun 1

Alp Arslan dobývá Arménii a Gruzii

Ani, Armenia

S nadějí na dobytí Caesarea Mazaca, hlavního města Kappadokie, se Alp Arslan postavil do čela turkomanské“ kavalérie, překročil Eufrat a vstoupil do města a napadl ho. Spolu s Nizam al-Mulkem pak pochodoval do Arménie a Gruzie, kterou dobyl v roce 1064. Po 25denním obléhání Seldžukové dobyli Ani, hlavní město Arménie, a vyvraždili jeho obyvatelstvo.

Byzantský boj
Turci byli poraženi Byzantinci. ©HistoryMaps
1068 Jan 1

Byzantský boj

Cilicia, Turkey
Na cestě k boji proti Fátimovcům v Sýrii v roce 1068 napadl Alp Arslan Byzantskou říši .Císař Romanos IV Diogenes, který převzal velení osobně, se setkal s útočníky v Kilikii.Ve třech náročných taženích byli Turci podrobně poraženi a v roce 1070 zahnáni přes Eufrat. První dvě tažení vedl sám císař, zatímco třetí řídil Manuel Comnenos, prastrýc císaře Manuela Comnena.
Play button
1071 Aug 26

Bitva u Manzikertu

Manzikert
Bitva u Manzikertu byla svedena mezi Byzantskou říší a Seldžuckou říší (vedenou Alp Arslan).Rozhodující porážka byzantské armády a zajetí císaře Romana IV. Diogena sehrály důležitou roli v podkopání byzantské autority v Anatolii a Arménii a umožnily postupnou turkifikaci Anatolie.Mnoho Turků, kteří během 11. století cestovali na západ, vidělo vítězství u Manzikertu jako vstup do Malé Asie.
Malik Shah se stává sultánem
Malik Shah se stává sultánem ©HistoryMaps
1072 Jan 1

Malik Shah se stává sultánem

Isfahan, Iran
Za nástupce Alp Arslana Malika Shaha a jeho dvou perských vezírů, Nizāma al-Mulka a Tāj al-Mulka, se seldžucký stát rozšířil různými směry až k bývalé íránské hranici z dob před arabskou invazí, takže brzy hraničilČína na východě a Byzantinci na západě.Malik Shāh byl ten, kdo přesunul hlavní město z Rey do Isfahánu.Právě pod jeho vládou a vedením dosáhla Seldžucká říše vrcholu svých úspěchů.
1073 - 1200
Seldžuckí Turkmeni expandují do Anatolieornament
Play button
1073 Jan 1 - 1200

Turkifikace Anatolie

Anatolia, Türkiye
Alp Arslan zmocnil své turkomanské generály, aby vyřezali svá vlastní knížectví z dříve byzantské Anatolie, jako jemu loajální atabegové.Během dvou let Turkmeni ovládli Egejské moře pod četnými bejliky: Saltukidy v severovýchodní Anatolii, Shah-Armens a Mengujekids ve východní Anatolii, Artuqids v jihovýchodní Anatolii, Danishmendis ve střední Anatolii, Rum Seljuks (Beylik of Suleyman, který se později přestěhoval do střední Anatolie) v západní Anatolii, a Beylik z Tzachas ze Smyrny v İzmiru (Smyrna).
Bitva u Kerj Abu Dulaf
Bitva u Kerj Abu Dulaf. ©HistoryMaps
1073 Jan 1

Bitva u Kerj Abu Dulaf

Hamadan, Hamadan Province, Ira
Bitva u Kerj Abu Dulaf byla vybojována v roce 1073 mezi seldžuckou armádou Malik-Shah I a kermanskou seldžuckou armádou z Qavurtu a jeho synem, Sultan-shahem.Stalo se to přibližně poblíž Kerj Abu Dulaf, dnešního mezi Hamadanem a Arakem, a bylo rozhodujícím vítězstvím Malik-Shah I.Po smrti Alp-Arslana byl Malik-Shah prohlášen novým sultánem říše.Avšak hned po nástupu Malik-Shah si jeho strýc Qavurt nárokoval trůn pro sebe a poslal Malik-Shahovi zprávu, která říkala: „Jsem nejstarší bratr a ty jsi mladý syn; mám větší právo na svého bratra Alpa. -Arslanovo dědictví."Malik-Shah poté odpověděl zasláním následující zprávy: "Bratr nedědí, když má syna.".Tato zpráva rozzuřila Qavurta, který poté obsadil Isfahán.V roce 1073 se u Hamadanu odehrála bitva, která trvala tři dny.Qavurt doprovázelo jeho sedm synů a jeho armáda se skládala z Turkmenů, zatímco armáda Malik-Shaha se skládala z ghulamů („vojenských otroků“) a kontingentů kurdských a arabských jednotek. se proti němu vzbouřil, ale přesto se mu podařilo porazit a zajmout Qavurta.Qavurt poté prosil o milost a na oplátku slíbil, že odejde do Ománu.Nizam al-Mulk však nabídku odmítl s tím, že jeho ušetření je známkou slabosti.Po nějaké době byl Qavurt uškrcen k smrti tětivou luku, zatímco dva jeho synové byli oslepeni.
Seldžukové porazili Qarakhanidy
Seldžukové porazili Qarakhanidy ©HistoryMaps
1073 Jan 1

Seldžukové porazili Qarakhanidy

Bukhara, Uzbekistan
V roce 1040 porazili seldžuckí Turci Ghaznavidy v bitvě u Dandanaqanu a vstoupili do Íránu .Vypukl konflikt s Karakhanidy, ale Karakhanidové byli zpočátku schopni odolat útokům Seljuků, dokonce nakrátko převzali kontrolu nad seldžuckými městy v Greater Khorasan.Karakhanids, nicméně, vyvinul vážné konflikty s náboženskými třídami (ulama), a ulama Transoxiana pak požádal o intervenci Seljuks.V roce 1089, za vlády Ibrahimova vnuka Ahmada nar.Khidr, Seldžukové vstoupili a ovládli Samarkand spolu s doménami patřícími Západnímu chanátu.Západní Karakhanidský chanát se stal na půl století vazalem Seldžuků a vládci Západního chanátu byli z velké části kohokoli, koho se Seldžukové rozhodli dosadit na trůn.Ahmad b.Khidr byl vrácen k moci Seldžuky, ale v roce 1095 ulama obvinil Ahmada z kacířství a podařilo se mu zajistit jeho popravu.Karakhanidové z Kašgaru také deklarovali své podřízení po seldžuckém tažení do Talas a Zhetysu, ale východní Khanate byl seldžuckým vazalem jen krátkou dobu.Na začátku 12. století vtrhli do Transoxiany a nakrátko obsadili seldžucké město Termez
Bitva u Partskhisi
Seldžuckí Turci v Anatolii. ©HistoryMaps
1074 Jan 1

Bitva u Partskhisi

Partskhisi, Georgia
Po krátké kampani, kterou vedl Malik-Shah I. v jižní Gruzii, předal císař vévodství Samshvilde a Arran jistému „Sarangovi z Gandzy“, v arabských zdrojích označovanému jako Savthang.Zanechal Sarangu 48 000 jezdců a nařídil další kampaň, aby Gruzii přivedl plně pod nadvládu Seldžucké říše.Vládce Arranu, s pomocí muslimských vládců Dmanisi, Dvina a Ganja, pochodoval se svou armádou do Gruzie.Datování invaze je sporné mezi moderními gruzínskými učenci.Zatímco bitva je většinou datována do roku 1074 (Lortkipanidze, Berdzenishvili, Papaskiri), prof. Ivane Javakhishvili klade dobu někde kolem roku 1073 a 1074. Gruzínský historik 19. století Tedo Jordania datuje bitvu v roce 1077. Podle nejnovějších výzkumů bitva se stalo buď v srpnu nebo v září 1075 n. l.[7] Giorgi II., s vojenskou podporou Aghsartana I. z Kakheti, se setkal s útočníky poblíž hradu Partskhisi.Ačkoli podrobnosti bitvy zůstávají z velké části neprozkoumány, je známo, že jeden z nejmocnějších gruzínských šlechticů Ivane Baghuashi z Kldekari se spojil se Seldžuky a předal jim svého syna Liparita jako politického vězně jako slib loajality.Bitva zuřila celý den a nakonec skončila rozhodujícím vítězstvím Giorgia II. z Gruzie.[8] Dynamika získaná po vítězství v důležité bitvě vybojované v Partskhisi umožnila Gruzíncům získat zpět všechna území ztracená Seldžucké říši (Kars, Samshvilde) a také Byzantské říši (Anacopia, Klarjeti, Shavsheti, Ardahan, Javakheti ).[9]
Dánské knížectví
Dán Gazi ©HistoryMaps
1075 Jan 1

Dánské knížectví

Sivas, Turkey
Porážka byzantské armády v bitvě u Manzikertu umožnila Turkům, včetně sil loajálních Danishmendu Gazimu, obsadit téměř celou Anatolii.Danishmend Gazi a jeho síly obsadili centrální Anatolii a dobyli města Neocaesarea, Tokat, Sivas a Euchaita.Tento stát ovládá hlavní cestu ze Sýrie do Byzantské říše a během prvních křížových výprav se stává strategicky důležitým.
Malik Shah I. napadne Gruzii
Malik Shah I. napadne Gruzii ©HistoryMaps
1076 Jan 1

Malik Shah I. napadne Gruzii

Georgia
Malik Shah I. vtrhl do Gruzie a změnil mnoho osad v ruiny.od roku 1079/80 byla Gruzie nucena podřídit se Malik-Shahovi, aby zajistila vzácnou míru míru za cenu ročního tributu.
Seldžukský sultanát rumu
Seldžukský sultanát rumu. ©HistoryMaps
1077 Jan 1

Seldžukský sultanát rumu

Asia Minor
Suleiman ibn Qutulmish (bratranec Melik Shah) zakládá stát Konya na území dnešního západního Turecka.Přestože je vazalem Velké Seldžucké říše, brzy se stane zcela nezávislým.Rumský sultanát se odtrhl od Velké Seldžucké říše pod vedením Sulejmana ibn Kutulmiše v roce 1077, pouhých šest let poté, co byly byzantské provincie střední Anatolie dobyty v bitvě u Manzikertu (1071).To mělo jeho kapitál nejprve u İznik a pak u Konya.Tyto turecké skupiny začnou narušovat poutní cestu do Malé Asie.
Seldžuckí Turci dobyli Damašek
Seldžuckí Turci dobyli Damašek. ©HistoryMaps
1078 Jan 1

Seldžuckí Turci dobyli Damašek

Damascus
Sultán Malik-Shah I poslal svého bratra Tutushe do Damašku, aby pomohl Atsiz ibn Uvaq al-Khwarazmi, který byl obklíčen.Po skončení obléhání nechal Tutush Atsize popravit a nainstalovat se do Damašku.Převzal válku proti Fátimovcům .Možná začal rušit poutnický obchod.
Založeno knížectví Smyrna
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1081 Jan 1

Založeno knížectví Smyrna

Smyrna
Původně v byzantských službách se Tzachas, seldžucký turecký vojenský velitel, vzbouřil a zmocnil se Smyrny, velké části pobřeží Egejského moře v Malé Asii a ostrovů ležících u pobřeží.Založil knížectví ve Smyrně a umožnil Seldžukům přístup k Egejskému moři.
Seldžukové dobyjí Antiochii a Aleppo
Seldžukové obsadili Antiochii ©HistoryMaps
1085 Jan 1

Seldžukové dobyjí Antiochii a Aleppo

Antioch, Turkey
V roce 1080 se Tutush rozhodl dobýt Aleppo násilím, čímž ho chtěl zbavit jeho nedaleké obrany;proto se zmocnil Manbidž, Hisn al-Faya (v dnešní al-Bira), Biza'a a Azaz.Později ovlivnil Sabiqa, aby postoupil emirát uqaylidskému emíru muslimskému ibn Kurajšovi „Sharaf al-Dawla“.Vedoucí v Aleppu, Sharif Hassan ibn Hibat Allah Al-Hutayti, v současné době v obležení Suleimanem ibn Qutalmish, slíbil, že vydá město Tutushovi.Suleiman byl vzdáleným členem dynastie Seldžuků, který se usadil v Anatolii a pokoušel se rozšířit svou vládu na Aleppo, poté, co v roce 1084 dobyl Antiochii. Tutush a jeho armáda se setkali se Sulejmanovými silami poblíž Aleppa v roce 1086. V následující bitvě Suleimanovy síly uprchly , Suleiman byl zabit a jeho syn Kilic Arslan zajat.Tutush zaútočil a obsadil Aleppo kromě citadely v květnu 1086, zůstal až do října a kvůli postupu Malik-Shahových armád odešel do Damašku.Sultán sám přijel v prosinci 1086, poté jmenoval Aq Sunqur al-Hajib guvernérem Aleppa.
Play button
1091 Apr 29

Byzantské oživení v Anatolii

Enez, Edirne, Türkiye
Na jaře roku 1087 se k byzantskému dvoru dostala zpráva o obrovské invazi ze severu.Útočníci byli Pečeněgové ze severozápadní oblasti Černého moře;bylo hlášeno, že čítali celkem 80 000 mužů.Horda Pečeněgů využila prekérní situace Byzantinců a zamířila k byzantskému hlavnímu městu Konstantinopoli a za pochodu drancovala severní Balkán.Invaze představovala vážnou hrozbu pro Alexiovu říši, přesto kvůli letům občanské války a zanedbávání nebyla byzantská armáda schopna poskytnout císaři dostatek vojáků, aby odrazila Pechenegské útočníky.Alexios byl nucen spoléhat se na svou vlastní vynalézavost a diplomatické schopnosti, aby zachránil svou říši před zničením.Obrátil se na další turkský nomádský kmen, Kumany, aby se k němu připojili v boji proti Pečeněgům.Kolem roku 1090 nebo 1091 navrhl emír Chaka ze Smyrny spojenectví s Pečeněgy s cílem zcela zničit Byzantskou říši.[10]Přemoženi Alexiovou nabídkou zlata výměnou za pomoc proti Pečeněgům, Kumáni spěchali, aby se přidali k Alexiovi a jeho armádě.Koncem jara 1091 dorazily kumánské síly na byzantské území a spojená armáda se připravovala k postupu proti Pečeněgům.V pondělí 28. dubna 1091 dosáhl Alexios a jeho spojenci tábora Pečeněg v Levounionu poblíž řeky Hebros.Zdá se, že Pečeněgové byli zaskočeni.V každém případě bitva, která se odehrála následujícího rána u Levounionu, byla prakticky masakr.Pečeněgští válečníci s sebou přivedli své ženy a děti a nebyli vůbec připraveni na zuřivost útoku, který na ně byl vypuštěn.Kumáni a Byzantinci padli na nepřátelský tábor a pobili všechny, kdo jim stál v cestě.Pečeněgové se rychle zhroutili a vítězní spojenci je zmasakrovali tak brutálně, že byli téměř vyhlazeni.Přeživší byli zajati Byzantinci a vzati do císařských služeb.Levounion byl jediným nejrozhodnějším vítězstvím dosaženým byzantskou armádou za více než půl století.Bitva znamená zlom v byzantské historii;impérium dosáhlo za posledních dvacet let dna svého bohatství a Levounion světu signalizoval, že nyní je říše konečně na cestě k zotavení.Pečeněgové byli zcela zničeni a evropské majetky říše byly nyní v bezpečí.Alexios se osvědčil jako zachránce Byzance v její hodině nouze a ve válkou unavených Byzantincích začal vznikat nový duch naděje.
1092
Rozdělení Seldžucké říšeornament
Play button
1092 Nov 19

Rozdělení říše

Isfahan, Iran
Malik-Shah zemřel 19. listopadu 1092 na lovu.Po jeho smrti se Seldžucká říše propadla do chaosu, když soupeřící nástupci a regionální guvernéři rozřezali své impérium a vedli proti sobě válku.Jednotlivé kmeny, Danishmends, Mangujekids, Saltuqids, Tengribirmish begs, Artuqids (Ortoqids) a Akhlat-Shahs, začaly mezi sebou soupeřit o vytvoření vlastních nezávislých států.Malik Shāh I byl následován v Anatolii Kilij Arslan I., který založilsultanát Rum , a v Sýrii jeho bratr Tutush I. V Persii byl následován jeho synem Mahmud I., o jehož vládu bojovali jeho další tři bratři Barkiyaruq v roce Irák , Muhammad I. v Bagdádu a Ahmad Sanjar v Chorásánu.Situaci v seldžuckých zemích dále zkomplikoval začátek první křížové výpravy , která v letech 1098 a 1099 oddělila velké části Sýrie a Palestiny od muslimské kontroly. Úspěch první křížové výpravy lze přinejmenším částečně připsat politickému zmatku, který vyplynulo ze smrti Malik-Shaha
Fragmentace Seldžucké říše
Fragmentace Seldžucké říše. ©HistoryMaps
1095 Jan 1

Fragmentace Seldžucké říše

Syria
Armády Tutushe (spolu s jeho generálem Kakuyidem Ali ibn Faramurzem) a Berk-Yaruqem se setkaly u Ray dne 17. Safar 488 (26. února 1095 n. l.), ale většina Tutushových spojenců ho opustila před zahájením bitvy a on byl zabit. ghulam (voják-otrok) bývalého spojence, Aq-Sonqur.Tutush byl sťat a jeho hlava byla vystavena v Bagdádu.Tutushův mladší syn Duqaq pak zdědil Damašek, zatímco Radwan obdržel Aleppo, čímž rozdělil říši jejich otce.Turecká moc se rozpadá těsně před prvními křížovými výpravami.
První křížová výprava
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1096 Aug 15

První křížová výprava

Levant
Během První křížové výpravy se roztříštěné státy Seldžuků obecně více zabývaly konsolidací vlastních území a získáním kontroly nad svými sousedy než spoluprací proti křižákům.Seldžukové snadno porazili lidovou křížovou výpravu, která dorazila v roce 1096, ale nedokázali zastavit postup armády následující knížecí křížové výpravy, která dobyla důležitá města jako Nikaea (İznik), Iconium (Konya), Caesarea Mazaca (Kayseri), a Antiochie (Antakja) na pochodu do Jeruzaléma (Al-Quds).V roce 1099 křižáci konečně dobyli Svatou zemi a založili první křižácké státy .Seldžukové již ztratili Palestinu ve prospěch Fátimovců , kteří ji dobyli zpět těsně před jejím zajetím křižáky.
Obléhání Xerigordos
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1096 Sep 29

Obléhání Xerigordos

Xerigordos
Obléhání Xerigordos v roce 1096, Němci lidové křížové výpravy pod Reinaldem proti Turkům, kterým velel Elchanes, generál Kilije Arslana I., seldžucký sultán z Rûmu.Křižácká nájezdní skupina dobyla tureckou pevnost Xerigordos, asi čtyři dny pochodu od Nicaea, ve snaze vytvořit drancovací základnu.Elchanes dorazil o tři dny později a oblehl křižáky.Obránci neměli žádné zásoby vody a po osmi dnech obléhání se 29. září vzdali. Někteří z křižáků konvertovali k islámu, zatímco jiní, kteří odmítli, byli zabiti.
Play button
1098 Jun 28

Bitva o Antiochii

Edessa & Antioch
V roce 1098, když se Kerbogha doslechl, že křižáci oblehli Antiochii, shromáždil své vojáky a vydal se na pochod, aby ulehčil městu.Na své cestě se pokusil získat zpět Edessu po jejím nedávném dobytí Balduinem I., aby za sebou na cestě do Antiochie nenechal žádné franské posádky.Tři týdny nesmyslně obléhal město, než se rozhodl pokračovat do Antiochie.Jeho posily možná mohly ukončit křížovou výpravu před hradbami Antiochie a skutečně, celou křížovou výpravu možná zachránil jeho čas promarněný v Edesse.Když dorazil, kolem 7. června, křižáci již vyhráli obléhání a drželi město od 3. června.Nebyli schopni doplnit město, než Kerbogha začala město obléhat.28. června, když se Bohemond, vůdce křesťanské armády, rozhodl zaútočit, se emírové rozhodli Kerbogha pokořit tím, že ho v kritickém okamžiku opustí.Kerbogha byl zaskočen organizací a disciplínou křesťanské armády.Tato motivovaná, sjednocená křesťanská armáda byla ve skutečnosti tak velká, že Kerboghova strategie rozdělování vlastních sil byla neúčinná.Křižáci ho rychle porazili.Byl nucen ustoupit a vrátil se do Mosulu jako zlomený muž.
Play button
1101 Aug 1

Bitva o Mersivan

Merzifon, Amasya, Türkiye
Bitva u Mersivanu byla svedena mezi evropskými křižáky a seldžuckými Turky vedenými Kilijem Arslanem I. v severní Anatolii během křížové výpravy roku 1101. Turci rozhodně porazili křižáky, kteří ztratili odhadem čtyři pětiny své armády poblíž hor Paphlagonie u. Mersivan.Křižáci byli organizováni do pěti divizí: Burgundové, Raymond IV., hrabě z Toulouse a Byzantinci, Němci, Francouzi a Langobardi.Země byla pro Turky vhodná – pro jejich nepřítele suchá a nehostinná, byla otevřená a se spoustou prostoru pro jejich jízdní jednotky.Turci dělali Latinům potíže několik dní, když se konečně ujistili, že jdou tam, kam je Kilij Arslan I chtěl mít, a ujistili se, že našli jen malé množství zásob.Bitva probíhala několik dní.První den Turci odřízli postup křižáckých armád a obklíčili je.Následujícího dne vedl Conrad své Němce k nájezdu, který žalostně selhal.Nejenže se jim nepodařilo otevřít turecké linie, ale nedokázali se vrátit k hlavní křižácké armádě a museli se uchýlit do nedaleké pevnosti.To znamenalo, že byli odříznuti od zásobování, pomoci a komunikace kvůli útoku, ke kterému mohlo dojít, kdyby Němci byli schopni poskytnout svou vlastní vojenskou sílu.Třetí den byl poněkud klidný, s malými nebo žádnými vážnými boji, ale čtvrtého dne se křižáci intenzivně snažili osvobodit se z pasti, ve které se nacházeli. Křižáci způsobili Turkům těžké ztráty, ale útok byl na konci dne neúspěšný.Kilij Arslan se připojil k Ridwanovi z Aleppa a dalším mocným dánským princům.Langobardi v předvoji byli poraženi, Pečeněhové dezertovali a Francouzi a Němci byli také nuceni ustoupit.Raymond byl uvězněn na skále a byl zachráněn Stephenem a Konrádem, konstáblem Jindřicha IV., císaře Svaté říše římské.Bitva pokračovala do dalšího dne, kdy byl dobyt křižácký tábor a rytíři uprchli a zanechali za sebou ženy, děti a kněze, aby byli zabiti nebo zotročeni.Většina Langobardů, kteří neměli koně, byla brzy nalezena a zabita nebo zotročena Turky.Raymond, Stephen, hrabě z Blois, a Stephen I, hrabě z Burgundska uprchli na sever do Sinope a vrátili se lodí do Konstantinopole.[11]
Bitva o Ertsukhi
Vojáci Seldžuckých Turků z 11. století. ©Angus McBride
1104 Jan 1

Bitva o Ertsukhi

Tbilisi, Georgia
Království Kakheti-Hereti bylo od 80. let 11. století přítokem Seldžucké říše.V roce 1104 však energický gruzínský král David IV. (asi 1089-1125) dokázal využít vnitřní nepokoje v seldžuckém státě a úspěšně vedl kampaň proti seldžuckému vazalskému státu Kakheti-Hereti a nakonec jej proměnil v jedno ze svých Saeristavo.Král Kakheti-Hereti, Agsartan II, byl zajat gruzínskými šlechtici Baramisdze a Arshiani a byl uvězněn v Kutaisi.Seldžucký sultán Berkyaruq poslal velkou armádu do Gruzie, aby znovu dobyla Kakheti a Hereti.Bitva byla svedena v jihovýchodní části království, ve vesnici Ertsukhi ležící v pláních jihovýchodně od Tbilisi.Gruzínský král David se osobně zúčastnil bitvy, kde Seldžukové rozhodně porazili Gruzínce a způsobili útěk jejich armády.Seldžuckí Turci pak znovu proměnili emirát Tbilisi v jednoho ze svých vazalů.
Bitva o Ghazni
Bitva o Ghazni ©HistoryMaps
1117 Jan 1

Bitva o Ghazni

Ghazni, Afghanistan
Smrt Mas'uda III. z Ghazni v roce 1115 zahájila vášnivý boj o trůn.Shirzad se toho roku ujal trůnu, ale příští rok byl zavražděn svým mladším bratrem Arslanem.Arslan musel čelit povstání svého druhého bratra Bahrama, kterému se dostalo podpory od seldžuckého sultána Ahmada Sanjara.Ahmad Sanjar při invazi z Khorasanu vzal svou armádu do Afghánistánu a způsobil drtivou porážku Arslanu poblíž Ghazni u Shahrabadu.Arslanovi se podařilo uprchnout a Bahram nastoupil na trůn jako Seldžukův vazal.
Play button
1121 Aug 12

Bitva o Didgori

Didgori, Georgia
Gruzínské království bylo od 80. let 11. století přítokem Velké Seldžucké říše.V 90. letech 19. století však energický gruzínský král David IV. dokázal využít vnitřních nepokojů ve státě Seljuq a úspěchu západoevropské první křížové výpravy proti muslimské kontrole Svaté země a založil relativně silnou monarchii, reorganizoval svou armádu a verbování Kipčaka, Alana a dokonce i franských žoldáků, aby je dovedli k znovudobytí ztracených zemí a vyhnání tureckých nájezdníků.Davidovy bitvy nebyly, jako bitvy křižáků, součástí náboženské války proti islámu, ale byly spíše politicko-vojenským úsilím osvobodit Kavkaz od nomádských Seldžuků.Gruzie, která byla větší část dvaceti let ve válce, bylo potřeba umožnit, aby se znovu stala produktivní.Aby posílil svou armádu, zahájil král David v letech 1118–1120 velkou vojenskou reformu a přesídlil několik tisíc Kipchaků ze severních stepí do pohraničních oblastí Gruzie.Na oplátku Kipčakové poskytli jednoho vojáka na rodinu, což králi Davidovi umožnilo založit stálou armádu kromě svých královských jednotek (známých jako Monaspa).Nová armáda poskytla králi tolik potřebnou sílu k boji proti vnějším hrozbám i vnitřní nespokojenosti mocných pánů.Počínaje rokem 1120 král David zahájil agresivní politiku expanze, pronikl až do povodí řeky Araxes a Kaspického pobřeží a terorizoval muslimské obchodníky na celém jižním Kavkaze.V červnu 1121 bylo Tbilisi ve skutečnosti pod gruzínským obležením, přičemž jeho muslimská elita byla nucena vzdát velký hold Davidovi IV.Obnovení vojenské energie Gruzínců, stejně jako jeho požadavky na poctu ze strany nezávislého města Tbilisi, přinesly koordinovanou muslimskou reakci.V roce 1121 vyhlásil seldžucký sultán Mahmud II. (asi 1118–1131) svatou válku Gruzii.Bitva u Didgori byla vyvrcholením celých gruzínsko-seldžuckých válek a vedla k opětovnému dobytí Tbilisi Gruzínci v roce 1122. Brzy poté David přesunul hlavní město z Kutaisi do Tbilisi.Vítězství u Didgori zahájilo středověký gruzínský zlatý věk.
1141
Poklesornament
Bitva o Qatwan
Bitva o Qatwan ©HistoryMaps
1141 Sep 9

Bitva o Qatwan

Samarkand, Uzbekistan
Khitans byli lidé z dynastie Liao, kteří se přestěhovali na západ ze severní Číny, když dynastie Jin v roce 1125 napadla a zničila dynastii Liao. Zbytky Liao vedl Yelü Dashi, který obsadil hlavní město východních Karakhanidů Balasagun.V roce 1137 porazili západní Karakhanidy, vazala Seldžuků, u Khudžandu a karakhanský vládce Mahmud II. požádal svého vládce Seldžuků Ahmeda Sanjara o ochranu.V roce 1141 dorazil Sanjar se svou armádou do Samarkandu.Kara-Khitanové, kteří byli pozváni Khwarazmians (tehdy také vazalem Seldžuků), aby dobyli země Seldžuků, a také v reakci na výzvu k zásahu Karluků, kteří byli zapojeni do konfliktu s Karakhanidy a Seldžuky. , také dorazil.V bitvě u Qatwanu byli Seldžukové rozhodně poraženi, což znamenalo začátek konce Velké Seldžucké říše.
Obléhání Edessy
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1144 Nov 28

Obléhání Edessy

Edessa
Během této doby byl konflikt s křižáckými státy také občasný a po první křížové výpravě se stále nezávislejší atabegové často spojili s křižáckými státy proti jiným atabegům, když spolu soupeřili o území.V Mosulu Zengi vystřídal Kerbogha jako atabeg a úspěšně zahájil proces konsolidace atabegů Sýrie.V roce 1144 Zengi dobyl Edessu, protože hrabství Edessa se proti němu spojilo s Artuqidy.Tato událost odstartovala zahájení druhé křížové výpravy .Núr ad-Dín, jeden ze Zengiho synů, který po něm následoval jako atabeg z Aleppa, vytvořil v regionu alianci, aby se postavil proti druhé křížové výpravě, která se vylodila v roce 1147.
Druhá křížová výprava
Druhá křížová výprava ©Angus McBride
1145 Jan 1 - 1149

Druhá křížová výprava

Levant
Během této doby byl konflikt s křižáckými státy také občasný a po první křížové výpravě se stále nezávislejší atabegové často spojili s křižáckými státy proti jiným atabegům, když spolu soupeřili o území.V Mosulu Zengi vystřídal Kerbogha jako atabeg a úspěšně zahájil proces konsolidace atabegů Sýrie.V roce 1144 Zengi dobyl Edessu, protože hrabství Edessa se proti němu spojilo s Artuqidy.Tato událost odstartovala zahájení druhé křížové výpravy .Núr ad-Dín, jeden ze Zengiho synů, který po něm následoval jako atabeg z Aleppa, vytvořil v regionu alianci, aby se postavil proti druhé křížové výpravě, která se vylodila v roce 1147.
Seldžukové ztrácejí více půdy
Arméni a Gruzínci (13. C). ©Angus McBride
1153 Jan 1 - 1155

Seldžukové ztrácejí více půdy

Anatolia, Türkiye
V roce 1153 se Ghuzzové (Oghuzští Turci) vzbouřili a zajali Sanjar.Po třech letech se mu podařilo uprchnout, ale o rok později zemřel.Atabegové, jako jsou Zengidové a Artuqidové, byli pouze nominálně pod seldžuckým sultánem a obecně ovládali Sýrii nezávisle.Když Ahmad Sanjar zemřel v roce 1157, říše se tím ještě více rozbila a atabegové se stali fakticky nezávislými.Na dalších frontách se Gruzínské království začalo stávat regionální mocností a rozšířilo své hranice na úkor Velkého Seldžuku.Totéž platilo během obnovy arménského království Kilikie za Lva II. Arménie v Anatolii.Abbásovský chalífa An-Nasir také začal znovu prosazovat autoritu chalífy a spojil se s Khwarezmshah Takashem.
Seldžucká říše se hroutí
©Angus McBride
1194 Jan 1

Seldžucká říše se hroutí

Anatolia, Turkey
Na krátkou dobu byl Togrul III sultánem všech Seldžuků kromě Anatolie.V roce 1194 byl však Togrul poražen Takashem, šáhem Khwarezmidské říše, a Seldžucká říše se nakonec zhroutila.Z bývalé Seldžucké říše zůstal pouzesultanát Rûm v Anatolii
1194 Jan 2

Epilog

Antakya, Küçükdalyan, Antakya/
Seldžukové byli vychováváni ve službách muslimských dvorů jako otroci nebo žoldáci.Dynastie přinesla oživení, energii a shledání islámské civilizaci, kterou dosud ovládali Arabové a Peršané .Seldžukové zakládali univerzity a byli také patrony umění a literatury.Jejich vládu charakterizují perští astronomové jako Omar Khayyám a perský filozof al-Ghazali.Za Seldžuků se nová perština stala jazykem pro historické záznamy, zatímco centrum arabské jazykové kultury se přesunulo z Bagdádu do Káhiry.Když dynastie v polovině 13. století upadala, Mongolové v 60. letech 13. století napadli Anatolii a rozdělili ji na malé emiráty zvané anatolské bejlikové.Nakonec se jeden z nich, Osman , dostane k moci a podmaní si zbytek.

AppendicesAPPENDIX 1

Coming of the Seljuk Turks


Play button
APPENDIX 2

Seljuk Sultans Family Tree


Play button
APPENDIX 3

The Great Age of the Seljuks: A Conversation with Deniz Beyazit


Play button

CharactersChaghri Beg

Chaghri Beg

Seljuk Sultan

Suleiman ibn Qutalmish

Suleiman ibn Qutalmish

Seljuk Sultan of Rûm

Malik-Shah I

Malik-Shah I

Sultan of Great Seljuk

Tutush I

Tutush I

Seljuk Sultan of Damascus

Masʽud I of Ghazni

Masʽud I of Ghazni

Sultan of the Ghazvanid Empire

David IV of Georgia

David IV of Georgia

King of Georgia

Kaykhusraw II

Kaykhusraw II

Seljuk Sultan of Rûm

Alp Arslan

Alp Arslan

Sultan of Great Seljuk

Seljuk

Seljuk

Founder of the Seljuk Dynasty

Tamar of Georgia

Tamar of Georgia

Queen of Georgia

Kilij Arslan II

Kilij Arslan II

Seljuk Sultan of Rûm

Tughril Bey

Tughril Bey

Turkoman founder

David Soslan

David Soslan

Prince of Georgia

Baiju Noyan

Baiju Noyan

Mongol Commander

Suleiman II

Suleiman II

Seljuk Sultan of Rûm

Romanos IV Diogenes

Romanos IV Diogenes

Byzantine Emperor

Footnotes 1. Concise Britannica Online Seljuq Dynasty 2007-01-14 at the Wayback Machine article
 2. Wink, Andre, Al Hind: the Making of the Indo-Islamic World Brill Academic Publishers, 1996, ISBN 90-04-09249-8 p. 9
 3. Michael Adas, Agricultural and Pastoral Societies in Ancient and Classical History, (Temple University Press, 2001), 99.
 4. Peacock, Andrew (2015). The Great Seljuk Empire. Edinburgh University Press Ltd. ISBN 978-0-7486-9807-3, p.25
 5. Bosworth, C.E. The Ghaznavids: 994-1040, Edinburgh University Press, 1963, 242.
 6. Sicker, Martin (2000). The Islamic World in Ascendancy : From the Arab Conquests to the Siege of Vienna. Praeger. ISBN 9780275968922.
 7. Metreveli, Samushia, King of Kings Giorgi II, pg. 77-82.
 8. Battle of Partskhisi, Alexander Mikaberidze, Historical Dictionary of Georgia, (Rowman & Littlefield, 2015), 524.
 9. Studi bizantini e neoellenici: Compte-rendu, Volume 15, Issue 4, 1980, pg. 194-195
 10. W. Treadgold. A History of the Byzantine State and Society, p. 617.
 11. Runciman, Steven (1987). A history of the Crusades, vol. 2: The Kingdom of Jerusalem and the Frankish East, 1100-1187. Cambridge: Cambridge University Press. pp. 23-25. ISBN 052134770X. OCLC 17461930.

References • Arjomand, Said Amir (1999). "The Law, Agency, and Policy in Medieval Islamic Society: Development of the Institutions of Learning from the Tenth to the Fifteenth Century". Comparative Studies in Society and History. 41, No. 2 (Apr.) (2): 263–293. doi:10.1017/S001041759900208X. S2CID 144129603.
 • Basan, Osman Aziz (2010). The Great Seljuqs: A History. Taylor & Francis.
 • Berkey, Jonathan P. (2003). The Formation of Islam: Religion and Society in the Near East, 600–1800. Cambridge University Press.
 • Bosworth, C.E. (1968). "The Political and Dynastic History of the Iranian World (A.D. 1000–1217)". In Boyle, J.A. (ed.). The Cambridge History of Iran. Vol. 5: The Saljuq and Mongol Periods. Cambridge University Press.
 • Bosworth, C.E., ed. (2010). The History of the Seljuq Turks: The Saljuq-nama of Zahir al-Din Nishpuri. Translated by Luther, Kenneth Allin. Routledge.
 • Bulliet, Richard W. (1994). Islam: The View from the Edge. Columbia University Press.
 • Canby, Sheila R.; Beyazit, Deniz; Rugiadi, Martina; Peacock, A.C.S. (2016). Court and Cosmos: The Great Age of the Seljuqs. The Metropolitan Museum of Art.
 • Frye, R.N. (1975). "The Samanids". In Frye, R.N. (ed.). The Cambridge History of Iran. Vol. 4:The Period from the Arab invasion to the Saljuqs. Cambridge University Press.
 • Gardet, Louis (1970). "Religion and Culture". In Holt, P.M.; Lambton, Ann K. S.; Lewis, Bernard (eds.). The Cambridge History of Islam. Vol. 2B. Cambridge University Press. pp. 569–603.
 • Herzig, Edmund; Stewart, Sarah (2014). The Age of the Seljuqs: The Idea of Iran Vol.6. I.B. Tauris. ISBN 978-1780769479.
 • Hillenbrand, Robert (1994). Islamic Architecture: Form, Function, and Meaning. Columbia University Press.
 • Korobeinikov, Dimitri (2015). "The Kings of the East and the West: The Seljuk Dynastic Concept and Titles in the Muslim and Christian sources". In Peacock, A.C.S.; Yildiz, Sara Nur (eds.). The Seljuks of Anatolia. I.B. Tauris.
 • Kuru, Ahmet T. (2019). Islam, Authoritarianism, and Underdevelopment: A Global and Historical Underdevelopment. Cambridge University Press.
 • Lambton, A.K.S. (1968). "The Internal Structure of the Saljuq Empire". In Boyle, J.A. (ed.). The Cambridge History of Iran. Vol. 5: The Saljuq and Mongol Periods. Cambridge University Press.
 • Minorsky, V. (1953). Studies in Caucasian History I. New Light on the Shaddadids of Ganja II. The Shaddadids of Ani III. Prehistory of Saladin. Cambridge University Press.
 • Mirbabaev, A.K. (1992). "The Islamic lands and their culture". In Bosworth, Clifford Edmund; Asimov, M. S. (eds.). History of Civilizations of Central Asia. Vol. IV: Part Two: The age of achievement: A.D. 750 to the end of the fifteenth century. Unesco.
 • Christie, Niall (2014). Muslims and Crusaders: Christianity's Wars in the Middle East, 1095–1382: From the Islamic Sources. Routledge.
 • Peacock, Andrew C. S. (2010). Early Seljūq History: A New Interpretation.
 • Peacock, A.C.S.; Yıldız, Sara Nur, eds. (2013). The Seljuks of Anatolia: Court and Society in the Medieval Middle East. I.B.Tauris. ISBN 978-1848858879.
 • Peacock, Andrew (2015). The Great Seljuk Empire. Edinburgh University Press Ltd. ISBN 978-0-7486-9807-3.
 • Mecit, Songül (2014). The Rum Seljuqs: Evolution of a Dynasty. Routledge. ISBN 978-1134508990.
 • Safi, Omid (2006). The Politics of Knowledge in Premodern Islam: Negotiating Ideology and Religious Inquiry (Islamic Civilization and Muslim Networks). University of North Carolina Press.
 • El-Azhari, Taef (2021). Queens, Eunuchs and Concubines in Islamic History, 661–1257. Edinburgh University Press. ISBN 978-1474423182.
 • Green, Nile (2019). Green, Nile (ed.). The Persianate World: The Frontiers of a Eurasian Lingua Franca. University of California Press.
 • Spuler, Bertold (2014). Iran in the Early Islamic Period: Politics, Culture, Administration and Public Life between the Arab and the Seljuk Conquests, 633–1055. Brill. ISBN 978-90-04-28209-4.
 • Stokes, Jamie, ed. (2008). Encyclopedia of the Peoples of Africa and the Middle East. New York: Facts On File. ISBN 978-0-8160-7158-6. Archived from the original on 2017-02-14.
 • Tor, D.G. (2011). "'Sovereign and Pious': The Religious Life of the Great Seljuq Sultans". In Lange, Christian; Mecit, Songul (eds.). The Seljuqs: Politics, Society, and Culture. Edinburgh University Press. pp. 39–62.
 • Tor, Deborah (2012). "The Long Shadow of Pre-Islamic Iranian Rulership: Antagonism or Assimilation?". In Bernheimer, Teresa; Silverstein, Adam J. (eds.). Late Antiquity: Eastern Perspectives. Oxford: Oxbow. pp. 145–163. ISBN 978-0-906094-53-2.
 • Van Renterghem, Vanessa (2015). "Baghdad: A View from the Edge on the Seljuk Empire". In Herzig, Edmund; Stewart, Sarah (eds.). The Age of the Seljuqs: The Idea of Iran. Vol. VI. I.B. Tauris.