Play button

1096 - 1099

První křížová výpravaPrvní křížová výprava (1096–1099) byla první ze série náboženských válek iniciovaných, podporovaných a občas řízených latinskou církví ve středověku.Původním cílem bylo zotavení Svaté země z islámské nadvlády.Tyto kampaně následně dostaly název křížové výpravy.Nejčasnější iniciativa pro první křížovou výpravu začala v roce 1095, kdy byzantský císař, Alexios I. Komnenos , požádal o vojenskou podporu od rady Piacenza v konfliktu Byzantské říše s Turky vedenými Seldžuky .Později v roce následoval koncil v Clermontu, během kterého papež Urban II. podpořil byzantskou žádost o vojenskou pomoc a také vyzval věrné křesťany, aby podnikli ozbrojenou pouť do Jeruzaléma.
HistoryMaps Shop

Navštivte obchod

1095 Jan 1

Prolog

Jerusalem, Israel
Příčiny první křížové výpravy jsou mezi historiky široce diskutovány.Začátkem Evropy 11. století poklesl vliv papežství na málo více než jen místní biskupství.Ve srovnání se západní Evropou byly Byzantská říše a islámský svět historickými centry bohatství, kultury a vojenské síly.První vlny turkické migrace na Blízký východ připojily arabskou a turkickou historii od 9. století.Status quo v západní Asii byl napadán pozdějšími vlnami turecké migrace, zejména příchodem seldžuckých Turků v 10. století.
Byzantská výzva na Západ
Bitva o Manzikert ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1095 Mar 1

Byzantská výzva na Západ

The Battle of Manzikert

Byzantský císař Alexios I. Komnenos , znepokojený postupem Seldžuků po bitvě u Manzikertu, kteří dosáhli až na západ až do Nikáje, vyslal v březnu 1095 posly do koncilu v Piacenze, aby požádali papeže Urbana II. invazní Turky.

1095 - 1096
Call to Arms and Peoples Crusadeornament
Play button
1095 Nov 27

Rada v Clermontu

Clermont, France
V červenci 1095 se Urban obrátil do své vlasti Francie, aby naverboval muže pro výpravu.Jeho cesty tam vyvrcholily na desetidenním koncilu v Clermontu, kde v úterý 27. listopadu pronesl vášnivé kázání před početným publikem francouzských šlechticů a duchovních.Podle jedné verze projevu nadšený dav reagoval výkřiky Deus vult!("Bůh to chce!").
Lidová křížová výprava
Petr poustevník ©HistoryMaps
1096 Apr 12

Lidová křížová výprava

Cologne, Germany
Několik skupin organicky vytvořilo a vedlo své vlastní křižácké „armády“ (nebo dav) a zamířilo do svaté země přes Balkán.Duchovním vůdcem hnutí byl charismatický mnich a mocný řečník jménem Peter poustevník z Amiens.Petr shromáždil svou armádu v Kolíně nad Rýnem 12. dubna 1096. Mezi rolníky bylo také mnoho rytířů, včetně Waltera Sans Avoir, který byl Petrovým poručíkem a vedl samostatnou armádu.
Porýní masakry
Masakr Židů v Metz během první křížové výpravy ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1096 May 1

Porýní masakry

Mainz, Germany
Na místní úrovni podnítilo kázání první křížové výpravy masakry v Porýní spáchané na Židech, které někteří historici považovali za „první holocaust“.Na konci roku 1095 a na začátku roku 1096, měsíce před srpnovým odjezdem oficiální křížové výpravy, došlo k útokům na židovské komunity ve Francii a Německu.V květnu 1096 napadl Emicho z Flonheimu (někdy nesprávně známý jako Emicho z Leiningenu) Židy ve Speyeru a Wormsu.Další neoficiální křižáci ze Švábska, vedení Hartmannem z Dillingenu, spolu s francouzskými, anglickými, lotharinskými a vlámskými dobrovolníky v čele s Drogem z Nesle a Williamem Tesařem, stejně jako mnoho místních obyvatel, se připojili k Emichovi při ničení židovské komunity v Mohuči. koncem května.V Mohuči jedna židovská žena raději zabila své děti, než aby je viděla zabíjet;vrchní rabín Kalonymus Ben Meshullam spáchal sebevraždu v očekávání, že bude zabit. Emichova společnost pak pokračovala do Kolína nad Rýnem a další pokračovali do Trevíru, Met a dalších měst.Petr Poustevník mohl být zapojen do násilí proti Židům a armáda vedená knězem Folkmarem zaútočila i na Židy dále na východ v Čechách.
Kolín nad Rýnem do Maďarska
Rolníci bojují s poutníkem ©Marten van Cleve
1096 May 8

Kolín nad Rýnem do Maďarska

Hungary
Plavba do Konstantinopole začala pokojně, ale setkala se s některými konflikty v Maďarsku, Srbsku a Niši.Král Coloman Učený se musel vypořádat s problémy, které způsobily armády první křížové výpravy během svého tažení přes Maďarsko do Svaté země v roce 1096. Porazil a zmasakroval dvě křižácké hordy, aby zabránil jejich drancování v Uherském království .Emichova armáda nakonec pokračovala do Maďarska, ale byla poražena armádou Coloman.Emichovi následovníci se rozešli;někteří se nakonec přidali k hlavním armádám, ačkoli Emicho sám odešel domů.
Walter, aniž by měl
Přijetí Waltera Sans Avoir uherským králem, který mu dovolil projít jeho územím s křižáky. ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1096 May 10

Walter, aniž by měl

Belgrade, Serbia
Walter Sans Avoir, několik tisíc francouzských křižáků odešlo před Petrem a 8. května dosáhlo Maďarska, prošlo Maďarskem bez incidentů a dorazilo k řece Sávě na hranici byzantského území v Bělehradě.Bělehradský velitel byl zaskočen, neměl žádné rozkazy, co s nimi dělat, a odmítl vstup, čímž křižáky donutil drancovat krajinu kvůli jídlu.To vyústilo v potyčky s bělehradskou posádkou a aby toho nebylo málo, šestnáct Walterových mužů se pokusilo vyloupit tržiště v Zemunu za řekou v Maďarsku a byli zbaveni brnění a oblečení, které bylo zavěšeno na hradbách.
Problémy v Bělehradě
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1096 Jun 26

Problémy v Bělehradě

Zemun, Belgrade, Serbia
V Zemunu začali křižáci podezřívat, když viděli Walterových šestnáct brnění viset ze zdí, a nakonec spor o cenu páru bot na trhu vedl k nepokojům, které se poté změnily v totální útok na město křižáky, ve kterém bylo zabito 4000 Maďarů.Křižáci poté uprchli přes řeku Sávu do Bělehradu, ale až po potyčce s bělehradskými jednotkami.Obyvatelé Bělehradu uprchli a křižáci drancovali a vypálili město.
Potíže u Niše
Obléhání Niše dne 4. července 1096 ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1096 Jul 3

Potíže u Niše

Niš, Serbia
Potom pochodovali sedm dní a do Niše dorazili 3. července.Tam velitel Niše slíbil, že poskytne doprovod Petrově armádě do Konstantinopole a také jídlo, pokud hned odejde.Petr se zavázal a druhý den ráno vyrazil.Pár Němců se však u silnice dostalo do sporu s některými místními obyvateli a zapálili mlýn, který se Petrovi vymkl kontrole, dokud Niš nevyslal proti křižákům celou svou posádku.Křižáci byli úplně poraženi, ztratili asi 10 000 (čtvrtinu jejich počtu), zbytek se přeskupil dále u Bela Palanka.Když 12. července dorazili do Sofie, setkali se se svým byzantským doprovodem, který je bezpečně dopravil do 1. srpna po zbytek cesty do Konstantinopole.
Lidová křížová výprava v Konstantinopoli
Petr poustevník a lidová křížová výprava ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1096 Aug 1

Lidová křížová výprava v Konstantinopoli

Constantinople
Do Konstantinopole dosáhli 1. srpna.Byzantský císař Alexius I. Comnenus , který nevěděl, co jiného dělat s tak neobvyklou a nečekanou „armádou“, rychle převezl všech 30 000 přes Bospor do 6. srpna.Alexius varoval Petra, aby nezaútočil na Turky, o nichž se domníval, že jsou lepší než Petrovo pestré vojsko, a aby počkal na hlavní skupinu křižáků, která byla stále na cestě.
Lidová křížová výprava v Malé Asii
Lidová křížová výprava v Malé Asii ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1096 Sep 1

Lidová křížová výprava v Malé Asii

Nicomedia (Izmit), Turkey
K Peterovi se znovu připojili Francouzi pod vedením Waltera Sans-Avoira a řada skupin italských křižáků, kteří dorazili ve stejnou dobu.Jakmile byli v Malé Asii, začali drancovat města a vesnice, dokud nedorazili do Nikomedie, kde vypukla hádka mezi Němci a Italy na jedné straně a Francouzi na straně druhé.Němci a Italové se oddělili a zvolili nového vůdce, Itala jménem Rainald, zatímco za Francouze převzal velení Geoffrey Burel.Peter fakticky ztratil kontrolu nad křížovou výpravou.
Play button
1096 Oct 21

Bitva u Civetotu

Iznik, Turkey
Zpátky v hlavním křižáckém táboře dva turečtí špióni rozšířili zvěsti, že Němci, kteří dobyli Xerigordos, dobyli také Nicaeu, což vyvolalo vzrušení, že se tam co nejdříve dostali a podíleli se na rabování.Tři míle od tábora, kde silnice vcházela do úzkého zalesněného údolí poblíž vesnice Dracon, čekala turecká armáda .Když se křižáci blížili k údolí, křižáci hlučně pochodovali a byli okamžitě vystaveni krupobití šípů.Okamžitě nastala panika a během několika minut byla armáda v plném proudu zpět do tábora.Většina křižáků byla pobita;ženy, děti a ti, kteří se vzdali, však byli ušetřeni.Nakonec Byzantines pod Constantine Katakalon se plavil přes a zvýšil obležení;těchto několik tisíc se vrátilo do Konstantinopole, jako jediní přežili lidovou křížovou výpravu.
1096 - 1098
Nicaea do Antiochieornament
Křížová výprava princů
Vůdci křížové výpravy na řeckých lodích překračujících Bospor ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1096 Nov 1

Křížová výprava princů

Constantinople
Čtyři hlavní křižácké armády opustily Evropu ve stanovený čas v srpnu 1096. Vydaly se různými cestami do Konstantinopole a mezi listopadem 1096 a dubnem 1097 se shromáždily před městskými hradbami. Velikost celé křižácké armády je těžké odhadnout.Princové dorazili do Konstantinopole s malým množstvím jídla a očekávali zásoby a pomoc od Alexia.Alexios byl pochopitelně podezřívavý po svých zkušenostech s lidovou křížovou výpravou a také proto, že mezi rytíři patřil i jeho starý normanský nepřítel Bohemond, který se svým otcem Robertem Guiscardem při mnoha příležitostech napadl byzantské území a možná se dokonce pokusil zorganizovat útok na Konstantinopol, když tábořil mimo město.Křižáci možná očekávali, že se jejich vůdcem stane Alexios, ale on neměl zájem se k nim připojit a šlo mu hlavně o to, aby je co nejrychleji dopravili do Malé Asie.Na oplátku za jídlo a zásoby požádal Alexios vůdce, aby mu přísahali věrnost a slíbili, že vrátí Byzantské říši jakoukoli zemi získanou od Turků.Než se Alexios ujistil, že různé armády budou přemístěny přes Bospor, poradil vůdcům, jak se nejlépe vypořádat sarmádami Seljuqů , na které brzy narazí.
Play button
1097 May 14 - Jun 19

Obléhání Nicaea

Iznik, Turkey
Křižáci začali opouštět Konstantinopol na konci dubna 1097. Godfrey z Bouillonu byl první, kdo dorazil do Nikáje, s Bohemundem z Taranta, Bohemundovým synovcem Tancredem, Raymondem IV. z Toulouse a Robertem II. z Flander spolu s Petrem I. Hermit a někteří z těch, kteří přežili lidovou křížovou výpravu, a malá byzantská síla pod vedením Manuela Boutoumite.Dorazili 6. května, měli velký nedostatek jídla, ale Bohemond zařídil, aby jídlo bylo přiváženo po zemi a po moři.Zahájili obléhání města 14. května, přičemž své síly přidělili různým částem hradeb, které bylo dobře bráněno 200 věžemi.Bohemond tábořil na severní straně města, Godfrey na jihu a Raymond a Adhemar z Le Puy na východní bráně.16. května vyrazili turečtí obránci k útoku na křižáky, aleTurci byli poraženi v potyčce se ztrátou 200 mužů.Turci poslali vzkazy Kilijovi Arslanovi, aby se vrátil, a když si uvědomil sílu křižáků, rychle se obrátil zpět.Předsunutá strana byla 20. května poražena jednotkami Raymonda a Roberta II. z Flander a 21. května křižácká armáda porazila Kilije v ostré bitvě, která trvala dlouho do noci.Ztráty byly těžké na obou stranách, ale nakonec sultán ustoupil navzdory prosbám nikajských Turků.Zbytek křižáků dorazil po zbytek května, Robert Curthose a Stephen z Blois dorazili na začátku června.Mezitím Raymond a Adhemar postavili velký obléhací stroj, který byl srolován k věži Gonatas, aby zaútočil na obránce na hradbách, zatímco horníci dolovali věž zespodu.Věž byla poškozena, ale k dalšímu pokroku nedošlo.Byzantský císař Alexios I. se rozhodl křižáky nedoprovázet, ale vypochodoval za nimi a utábořil se v nedalekém Pelecanum.Odtamtud vyslal čluny, které se převalily po zemi, aby pomohly křižákům zablokovat jezero Ascanius, které až do této chvíle používali Turci k zásobování Nicaea potravinami.Čluny dorazily 17. června pod velením Manuela Boutoumitese.Byl také poslán generál Tatikios s 2000 pěšáky.Alexios pověřil Boutoumites, aby tajně vyjednali kapitulaci města bez vědomí křižáků.Tatikios byl instruován, aby se spojil s křižáky a provedl přímý útok na hradby, zatímco Boutoumité budou předstírat totéž, aby to vypadalo, jako by Byzantinci dobyli město v bitvě.To bylo provedeno a 19. června se Turci vzdali Boutoumites.Když křižáci zjistili, co Alexios provedl, byli docela rozzlobení, protože doufali, že město vydrancují kvůli penězům a zásobám.Boutoumites však byl jmenován dux z Nicaea a zakazoval křižákům vstup ve skupinách větších než 10 mužů najednou.Boutoumites také vyhnal turecké generály, které považoval za stejně nedůvěryhodné.Rodina Kilije Arslana odešla do Konstantinopole a nakonec byla propuštěna bez výkupného.Alexios dal křižákům peníze, koně a další dary, ale křižáci s tím nebyli spokojeni, protože věřili, že by mohli mít ještě víc, kdyby sami obsadili Nicaeu.Boutoumité by jim nedovolili odejít, dokud všichni nesložili vazalskou přísahu Alexiovi, pokud tak ještě neučinili v Konstantinopoli.Stejně jako v Konstantinopoli Tancred nejprve odmítl, ale nakonec se vzdal.Křižáci opustili Nicaeu 26. června ve dvou kontingentech: Bohemond, Tancred, Robert II. z Flander a Tatikios v předvoji a Godfrey, Baldwin z Boulogne, Stephen a Hugh z Vermandois vzadu.Tatikios dostal pokyn, aby zajistil návrat dobytých měst do říše.Měli dobrou náladu a Stephen napsal své ženě Adele, že očekávají, že budou v Jeruzalémě za pět týdnů.
Play button
1097 Jul 1

Bitva u Dorylaea

Dorylaeum, Eskişehir, Turkey
Křižáci opustili Nicaea dne 26. června 1097 s hlubokou nedůvěrou k Byzantincům, kteří po dlouhém obléhání Nicaei bez jejich vědomí dobyli město.Aby se zjednodušil problém zásobování, křižácká armáda se rozdělila na dvě skupiny;slabší v čele s Bohemundem z Taranta, jeho synovcem Tancredem, Robertem Curthosem, Robertem z Flander a byzantským generálem Tatikiosem v předvoji a Godfreyem z Bouillonu, jeho bratrem Baldwinem z Boulogne, Raymondem IV. z Toulouse, Štěpánem II. z Blois a Hugh z Vermandois vzadu.29. června se dozvěděli, že Turci plánují přepadení poblíž Dorylaea (Bohemond si všiml, že jeho armádu sledují turecké zvědy).Turecké síly, sestávající z Kilije Arslana a jeho spojence Hasana z Kappadokie, spolu s pomocí od Danishmendů, vedených tureckým princem Gazi Gümüshtiginem.Současné údaje uvádějí počet Turků mezi 25 000–30 000, novější odhady jsou mezi 6 000 a 8 000 muži.Bitva u Dorylaea se odehrála během první křížové výpravy 1. července 1097 mezi seldžuckými Turky a křižáky poblíž města Dorylaeum v Anatolii.Navzdory tomu, že turecké síly Kilij Arslan téměř zničily křižácký kontingent Bohemond, ostatní křižáci dorazili právě včas pro velmi těsné vítězství.Křižáci skutečně zbohatli, alespoň na krátkou dobu, poté, co dobyli pokladnici Kilije Arslana.Turci uprchli a Arslan se obrátil k jiným starostem na svém východním území.
Play button
1097 Oct 20 - 1098 Jun 28

Obléhání Antiochie

Antioch
Po bitvě u Dorylaea bylo křižákům dovoleno prakticky bez odporu pochodovat Anatolií na cestě do Antiochie.Překročit Anatolii v letních vedrech trvalo téměř tři měsíce a v říjnu zahájili obléhání Antiochie.Křižáci dorazili za město 21. října a zahájili obléhání.Posádka neúspěšně provedla výpad 29. prosince.Poté, co zbavili okolní oblast potravin, byli křižáci nuceni hledat zásoby dál a otevřeli se přepadení.
Baldwin zajme Edessu
Baldwin z Boulogne vstupuje do Edessy v roce 1098 ©Joseph-Nicolas Robert-Fleury
1098 Mar 10

Baldwin zajme Edessu

Edessa
Zatímco hlavní křižácká armáda pochodovala přes Malou Asii v roce 1097, Baldwin a Norman Tancred zahájili samostatnou výpravu proti Kilikii .Tancred se pokusil dobýt Tarsus v září, ale Baldwin ho donutil jej opustit, což vedlo k trvalému konfliktu mezi nimi.Baldwin se s pomocí místních Arménů zmocnil důležitých pevností v zemích na západ od Eufratu.Arménský pán z Edessy, Thoros, vyslal počátkem roku 1098 k Baldwinovi své posly – arménského biskupa z Edessy a dvanáct předních občanů, kteří hledali jeho pomoc proti blízkým vládcům Seljuqs .Jako první město, které konvertovalo ke křesťanství, sehrála Edessa důležitou roli v křesťanské historii.Balduin odjel do Edessy na začátku února, ale jednotky vyslané Baldukem, emírem Samosaty, nebo Bagratem mu zabránily překročit Eufrat.Jeho druhý pokus byl úspěšný a 20. února dosáhl Edessy.Baldwin nechtěl sloužit Thorosovi jako žoldák.Arménští měšťané se obávali, že plánuje opustit město, a tak přesvědčili Thorose, aby ho adoptoval.Balduin, posílen vojsky z Edessy, přepadl Baldukovo území a umístil posádku do malé pevnosti poblíž Samosaty.Na rozdíl od většiny Arménů se Thoros hlásil k pravoslavné církvi, díky čemuž byl mezi jeho monofyzitskými poddanými neoblíbený.Krátce po Baldwinově návratu z tažení zahájili místní šlechtici spiknutí proti Thoros, možná s Baldwinovým souhlasem (jak uvádí současný kronikář Matouš z Edessy).Ve městě vypukly nepokoje, které donutily Thorose uchýlit se do citadely.Baldwin se zavázal zachránit svého adoptivního otce, ale když výtržníci 9. března vtrhli do citadely a zavraždili Thorose i jeho ženu, neudělal nic, aby jim pomohl.Následujícího dne, poté, co měšťané uznali Baldwina za svého vládce (neboli doux), přijal titul hraběte z Edessy, a tak založil první křižácký stát .Aby posílil svou vládu, oženil se ovdovělý Baldwin s dcerou arménského vládce (která je nyní známá jako Arda).Během obléhání Antiochie zásoboval potravinami hlavní křižáckou armádu.Tři týdny bránil Edessu proti Kerboghovi, guvernérovi Mosulu, a bránil mu v dosažení Antiochie, než ji křižáci dobyli.
Bohemund bere Antiochii
Bohemund z Taranta sám nasedá na opevnění Antiochie ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1098 Jun 2

Bohemund bere Antiochii

Antioch
Bohemond přesvědčil ostatní vůdce, že pokud Antiochie padne, nechá si ji pro sebe a že arménský velitel části městských hradeb souhlasil, že umožní křižákům vstoupit.Štěpán z Blois byl jeho jediným konkurentem, a když opustil svou zprávu Alexiovi, že příčina byla ztracena, přesvědčil císaře, aby zastavil svůj postup Anatolií u Philomelia, než se vrátí do Konstantinopole.Neschopnost Alexia dosáhnout obležení využil Bohemond k odůvodnění svého odmítnutí vrátit město Říši, jak bylo slíbeno.Armén Firouz pomohl Bohemondovi a malé skupině vstoupit 2. června do města a otevřít bránu, v níž se rozezněly houkačky, křesťanská většina města otevřela ostatní brány a křižáci vstoupili.V pytli zabili většinu muslimských obyvatel a mnoho křesťanských Řeků, Syřanů a Arménů ve zmatku.
Obléhatelé jsou obleženi
Ilustrace Kerbogha obléhající Antiochii, z rukopisu ze 14. století v péči Bibliothèque nationale de France ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1098 Jun 4

Obléhatelé jsou obleženi

Antioch
Z obléhatelů se stali obležení.4. června dorazil předvoj 40 000 silné armády Kerboghy kolem Franků.Od 10. června po 4 dny vlny Kerboghových mužů napadaly městské hradby od úsvitu do soumraku.Bohemond a Adhemar zatarasili brány města, aby zabránili masovým dezercím, a podařilo se jim vydržet.Kerbogha poté změnil taktiku na snahu vyhladovět křižáky.
Play button
1098 Jun 28

Bitva o Antiochii

Antioch
Morálka ve městě byla nízká a porážka vypadala, že hrozí, ale rolnický vizionář jménem Petr Bartoloměj tvrdil, že k němu přišel apoštol svatý Ondřej, aby ukázal místo Svatého kopí, které probodlo Krista na kříži.To údajně povzbudilo křižáky, ale účty jsou zavádějící, protože to bylo dva týdny před závěrečnou bitvou o město.24. června Frankové hledali podmínky kapitulace, které byly odmítnuty.28. června 1098 za svítání Frankové vypochodovali z města ve čtyřech bojových skupinách, aby se střetli s nepřítelem.Kerbogha jim umožnil nasazení s cílem zničit je na otevřeném prostranství.Disciplína muslimské armády však nevydržela a byl zahájen nepořádný útok.Neschopni přemoci zdrcenou sílu měli početní převahu dva ku jedné. Muslimové útočící na Bránu mostu prchli přes postupující hlavní část muslimské armády.S velmi malým počtem obětí se muslimská armáda zlomila a uprchla z bitvy.
1099
Dobytí Jeruzalémaornament
Play button
1099 Jun 7 - Jul 15

Obléhání Jeruzaléma

Jerusalem, Israel
Křižáci dorazili 7. června do Jeruzaléma, který byl Fátimovci znovu dobytý od Seldžuků .Mnoho křižáků plakalo, když spatřili město, do kterého cestovali tak dlouho.Fátimský guvernér Iftikhar al-Dawla připravil město na obléhání, když se doslechl o příchodu křižáků.Připravil elitní oddíl 400egyptských jezdců a vyhnal všechny východní křesťany z města kvůli strachu ze zrady (v obležení Antiochie pomohl Armén jménem Firoz křižákům vstoupit do města otevřením bran).Aby se situace pro křižáky ještě zhoršila, ad-Daula otrávil nebo zasypal všechny vodní studny a pokácel všechny stromy mimo Jeruzalém.Dne 7. června 1099 se křižáci dostali mimo opevnění Jeruzaléma, které bylo Fátimovci dobyto zpět od Seldžuků teprve před rokem.Město bylo střeženo obrannou zdí dlouhou 4 km, 3 metry silnou a 15 metrů vysokou, bylo zde pět hlavních bran, z nichž každá byla střežena dvojicí věží.Křižáci se rozdělili na dvě velké skupiny – Godfrey z Bouillonu, Robert z Flander a Tancred plánovali obléhat ze severu, zatímco Raymond z Toulouse umístil své síly na jih.
Dorazí zásoby a obléhací zbraně
Připlouvají zásobovací lodě ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1099 Jun 17

Dorazí zásoby a obléhací zbraně

Jaffa, Tel Aviv-Yafo, Israel
Malá flotila janovských a anglických lodí připlouvá do přístavu Jaffa a přináší základní zásoby obléhacích zbraní prvním křižákům v Jeruzalémě.Janovští námořníci si s sebou přivezli veškeré potřebné vybavení pro stavbu obléhacího zařízení.
Obléhací věže
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1099 Jul 10

Obléhací věže

Jerusalem, Israel
Robert z Normandie a Robert z Flander obstarávali dřevo z okolních lesů.Pod velením Guglielma Embriaca a Gastona z Béarnu začali křižáci s konstrukcí svých obléhacích zbraní.Zkonstruovali nejlepší obléhací zařízení 11. století za téměř 3 týdny.To zahrnovalo: 2 masivní obléhací věže namontované na kolech, beranidlo s okovanou hlavou, četné žebříky a řadu přenosných proutí.Na druhou stranu Fátimovci dohlíželi na přípravu Franků a jakmile útok začal, postavili své mangonely na zeď na střelnici.Příprava křižáků byla dokončena.
Poslední útok na Jeruzalém
Obléhání Jeruzaléma ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1099 Jul 14

Poslední útok na Jeruzalém

Jerusalem, Israel
14. července 1099 křižáci zahájili útok, Godfrey a jeho spojenci byli umístěni směrem k severní hradbě Jeruzaléma, jejich prioritou bylo prolomit vnější oponu jeruzalémských hradeb.Na konci dne pronikli přes první obrannou linii.Na jihu se Raymondovy (Toulouse) síly setkaly s divokým odporem Fatimidů .15. července byl útok na severní frontě znovu zahájen, Godfrey a jeho spojenci dosáhli úspěchu a křižák Ludolf z Tournai byl první, kdo se postavil na zeď.Frankové rychle získali oporu ve zdi, a když se obrana města zhroutila, Fatimidy otřásly vlny paniky.
Jeruzalémský masakr
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1099 Jul 15

Jeruzalémský masakr

Jerusalem, Israel
Křižáci se dostali do města přes Davidovu věž a historie byla svědkem jednoho z nejkrvavějších střetnutí.Křižáci zmasakrovali každého obyvatele města (Jeruzaléma), muslimy i Židy.
Jeruzalémské království
Jeruzalémské království. ©HistoryMaps
1099 Jul 22

Jeruzalémské království

Jerusalem, Israel
Dne 22. července se v kostele Božího hrobu konal koncil, který měl zavést správu Jeruzaléma.Godfrey z Bouillonu (který sehrál nejzásadnější roli při dobývání města) se stal Advocatus Sancti Sepulchri (“obhájce” nebo “obránce Božího hrobu”).
Play button
1099 Aug 12

Bitva o Ascalon

Ascalon, Israel
Bitva u Ascalonu se odehrála 12. srpna 1099 krátce po dobytí Jeruzaléma a je často považována za poslední akci první křížové výpravy.Křižácká armáda vedená Godfreyem z Bouillonu porazila a odehnala Fatimidskou armádu, čímž zajistila bezpečnost Jeruzaléma.
1100 Jan 1

Epilog

Jerusalem, Israel
Většina křižáků nyní považovala svou pouť za ukončenou a vrátila se domů.K obraně Palestiny zůstalo jen 300 rytířů a 2000 pěšáků.Vztahy mezi nově vytvořenými křižáckými státy hrabství Edessa a knížectvím Antiochie byly proměnlivé.Frankové se plně zapojili do politiky Blízkého východu, což mělo za následek, že muslimové a křesťané mezi sebou často bojovali.Územní expanze Antiochie skončila v roce 1119 velkou porážkou Turků v bitvě u Ager Sanguinis, na Krvavém poli.

CharactersKilij Arslan I

Kilij Arslan I

Seljuq Sultan

Peter Bartholomew

Peter Bartholomew

Soldier/ Mystic

Robert II

Robert II

Count of Flanders

Firouz

Firouz

Armor maker

Tancred

Tancred

Prince of Galilee

Gaston IV

Gaston IV

Viscount of Béarn

Baldwin I

Baldwin I

King of Jerusalem

Baldwin II

Baldwin II

King of Jerusalem

Tatikios

Tatikios

Byzantine General

Guglielmo Embriaco

Guglielmo Embriaco

Genoese Merchant

Alexios I Komnenos

Alexios I Komnenos

Byzantine Emperor

Al-Afdal Shahanshah

Al-Afdal Shahanshah

Fatimid Vizier

Coloman I

Coloman I

King of Hungary

Pope Urban II

Pope Urban II

Catholic Pope

Hugh

Hugh

Count of Vermandois

Godfrey of Bouillon

Godfrey of Bouillon

First King of Jerusalem

Iftikhar al-Dawla

Iftikhar al-Dawla

Fatimid Governor

Adhemar of Le Puy

Adhemar of Le Puy

French Bishop

Thoros of Edessa

Thoros of Edessa

Armenian Ruler

Bohemond I

Bohemond I

Prince of Antoich

Robert Curthose

Robert Curthose

Duke of Normandy

Kerbogha

Kerbogha

Governor of Mosul

Raymond IV

Raymond IV

Count of Toulouse

Walter Sans Avoir

Walter Sans Avoir

French Knight

References • Archer, Thomas Andrew (1904). The Crusades: The Story of the Latin Kingdom of Jerusalem. Story of the Latin Kingdom of Jerusalem. Putnam.
 • Asbridge, Thomas (2000). The Creation of the Principality of Antioch, 1098–1130. Boydell & Brewer. ISBN 978-0-85115-661-3.
 • Asbridge, Thomas (2004). The First Crusade: A New History. Oxford. ISBN 0-19-517823-8.
 • Asbridge, Thomas (2012). The Crusades: The War for the Holy Land. Oxford University Press. ISBN 9781849837705.
 • Barker, Ernest (1923). The Crusades. Simon & Schuster. ISBN 978-1-84983-688-3.
 • Cahen, Claude (1940). La Syrie du nord à l'époque des croisades et la principauté franque d'Antioche. Études arabes, médiévales et modernes. P. Geuthner, Paris. ISBN 9782351594186.
 • Cahen, Claude (1968). Pre-Ottoman Turkey. Taplinger Publishing Company. ISBN 978-1597404563.
 • Chalandon, Ferdinand (1925). Histoire de la Première Croisade jusqu'à l'élection de Godefroi de Bouillon. Picard.
 • Edgington, Susan B. (2019). Baldwin I of Jerusalem, 1100–1118. Taylor & Francis. ISBN 9781317176404.
 • France, John (1994), Victory in the East: A Military History of the First Crusade, Cambridge University Press, ISBN 9780521589871
 • Frankopan, Peter (2012). The First Crusade: The Call from the East. Harvard University Press. ISBN 978-0-674-05994-8.
 • Gil, Moshe (1997) [1983]. A History of Palestine, 634–1099. Translated by Ethel Broido. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 0-521-59984-9.
 • Hagenmeyer, Heinrich (1902). Chronologie de la première croisade 1094–1100. E. Leroux, Paris.
 • Hillenbrand, Carole (1999). The Crusades: Islamic Perspectives. Routledge. ISBN 978-0748606306.
 • Holt, Peter M. (1989). The Age of the Crusades: The Near East from the Eleventh Century to 1517. Longman. ISBN 0-582-49302-1.
 • Holt, Peter M. (2004). The Crusader States and Their Neighbours, 1098-1291. Pearson Longman. ISBN 978-0-582-36931-3.
 • Jotischky, Andrew (2004). Crusading and the Crusader States. Taylor & Francis. ISBN 978-0-582-41851-6.
 • Kaldellis, Anthony (2017). Streams of Gold, Rivers of Blood. Oxford University Press. ISBN 978-0190253226.
 • Konstam, Angus (2004). Historical Atlas of the Crusades. Mercury Books. ISBN 1-904668-00-3.
 • Lapina, Elizabeth (2015). Warfare and the Miraculous in the Chronicles of the First Crusade. Pennsylvania State University Press. ISBN 9780271066707.
 • Lock, Peter (2006). Routledge Companion to the Crusades. New York: Routledge. doi:10.4324/9780203389638. ISBN 0-415-39312-4.
 • Madden, Thomas (2005). New Concise History of the Crusades. Rowman & Littlefield. ISBN 0-7425-3822-2.
 • Murray, Alan V. (2006). The Crusades—An Encyclopedia. ABC-CLIO. ISBN 978-1-57607-862-4.
 • Nicolle, David (2003). The First Crusade, 1096–99: Conquest of the Holy Land. Osprey Publishing. ISBN 1-84176-515-5.
 • Oman, Charles (1924). A History of the Art of War in the Middle Ages. Metheun.
 • Peacock, Andrew C. S. (2015). The Great Seljuk Empire. Edinburgh University Press. ISBN 9780748638260.
 • Peters, Edward (1998). The First Crusade: "The Chronicle of Fulcher of Chartres" and Other Source Materials. University of Pennsylvania Press. ISBN 9780812204728.
 • Riley-Smith, Jonathan (1991). The First Crusade and the Idea of Crusading. University of Pennsylvania. ISBN 0-8122-1363-7.
 • Riley-Smith, Jonathan (1998). The First Crusaders, 1095–1131. Cambridge. ISBN 0-521-64603-0.
 • Riley-Smith, Jonathan (2005). The Crusades: A History (2nd ed.). Yale University Press. ISBN 0-8264-7270-2.
 • Robson, William (1855). The Great Sieges of History. Routledge.
 • Runciman, Steven (1951). A History of the Crusades, Volume One: The First Crusade and the Foundation of the Kingdom of Jerusalem. Cambridge University Press. ISBN 978-0521061612.
 • Runciman, Steven (1992). The First Crusade. Cambridge University Press. ISBN 9780521232555.
 • Setton, Kenneth M. (1969). A History of the Crusades. Six Volumes. University of Wisconsin Press.
 • Tyerman, Christopher (2006). God's War: A New History of the Crusades. Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press. ISBN 0-674-02387-0.
 • Tyerman, Christopher (2011). The Debate on the Crusades, 1099–2010. Manchester University Press. ISBN 978-0-7190-7320-5.
 • Tyerman, Christopher (2019). The World of the Crusades. Yale University Press. ISBN 978-0-300-21739-1.
 • Yewdale, Ralph Bailey (1917). Bohemond I, Prince of Antioch. Princeton University.