Play button

500 BCE - 2023

Dějiny buddhismuHistorie buddhismu sahá od 6. století před naším letopočtem do současnosti.Buddhismus vznikl ve východní části starověké Indie , v okolí starověkého království Magadha (nyní v Biháru v Indii), a je založen na učení Siddhārthy Gautamy.Náboženství se vyvinulo, když se rozšířilo ze severovýchodní oblasti indického subkontinentu přes střední, východní a jihovýchodní Asii.
HistoryMaps Shop

Navštivte obchod

Buddha
Princ Siddhārtha Gautama na procházce v lese. ©HistoryMaps
500 BCE Jan 1

Buddha

Lumbini, Nepal
Buddha (také známý jako Siddhattha Gotama nebo Siddhārtha Gautama nebo Buddha Šákjamuni) byl filozof, žebravý, meditující, duchovní učitel a náboženský vůdce, který žil ve starověké Indii (asi 5. až 4. století před naším letopočtem).Je uctíván jako zakladatel světového náboženství buddhismu a uctíván většinou buddhistických škol jako Osvícený, který překročil karmu a unikl cyklu zrození a znovuzrození.Učil asi 45 let a vybudoval si početné následovníky, mnišské i laické.Jeho učení je založeno na jeho vhledu do duḥkha (typicky přeloženo jako „utrpení“) a konce dukkha – stavu zvaného Nibbāna nebo Nirvana.
Kodifikace buddhistického učení
Kodifikace buddhistického učení. ©HistoryMaps
400 BCE Jan 1

Kodifikace buddhistického učení

Bihar, India
První buddhistická rada v Rajgir, Bihar, Indie;učení a mnišská kázeň souhlasila a kodifikovala.O první buddhistické radě se tradičně říká, že se konala těsně po Buddhově Parinirváně a předsedal jí Mahākāśyapa, jeden z jeho nejstarších žáků, v Rājagṛha (dnešní Rajgir) s podporou krále Ajātasattu.Podle Charlese Prebishe téměř všichni učenci zpochybnili historicitu tohoto prvního koncilu.
První schizma buddhismu
První schizma buddhismu ©HistoryMaps
383 BCE Jan 1

První schizma buddhismu

India
Po počátečním období jednoty vedlo rozdělení v sangha nebo mnišské komunitě k prvnímu schizmatu sanghy do dvou skupin: Sthavira (starší) a Mahasamghika (Velká sangha).Většina učenců souhlasí s tím, že schizma bylo způsobeno neshodami ohledně bodů vinayi (mnišské disciplíny).Postupem času se tato dvě klášterní bratrstva dále rozdělila na různé rané buddhistické školy.
Buddhismus se šíří
Císař Ashoka z dynastie Maurya ©HistoryMaps
269 BCE Jan 1

Buddhismus se šíří

Sri Lanka
Za vlády Mauryanského císaře Ashoky (273–232 př. n. l.) získal buddhismus královskou podporu a začal se více šířit a zasáhl většinu indického subkontinentu.Po své invazi do Kalingy se zdá, že Ashoka zažil výčitky svědomí a začal pracovat na zlepšení života svých poddaných.Ashoka také postavil studny, odpočívadla a nemocnice pro lidi a zvířata.Zrušil také mučení, královské lovecké výpravy a snad i trest smrti.Ashoka také podporoval nebuddhistické víry jako džinismus a bráhmanismus.Ašóka šířil náboženství stavbou stúp a sloupů, které mimo jiné nabádaly k respektu ke všemu zvířecímu životu a přikazovaly lidem, aby následovali Dharmu.Buddhistické zdroje ho vítaly jako vzor pro soucitného chakravartina (monarcha otáčející kolo).Král Ashoka posílá první buddhisty na Srí Lanku ve třetím století.Dalším rysem Mauryan buddhismu bylo uctívání a uctívání stúp, velkých mohyl, které obsahovaly relikvie (Pali: sarīra) Buddhy nebo jiných svatých uvnitř.Věřilo se, že praxe oddanosti těmto relikviím a stúpám může přinést požehnání.Snad nejlépe zachovaným příkladem mauryanského buddhistického místa je Velká stúpa Sanchi (pocházející ze 3. století př. n. l.).
Buddhismus ve Vietnamu
Buddhismus ve Vietnamu. ©HistoryMaps
250 BCE Jan 1

Buddhismus ve Vietnamu

Vietnam
Panuje neshoda v tom, kdy přesně buddhismus dorazil do Vietnamu .Buddhismus mohl přijít již ve 3. nebo 2. století př. n. l. přes Indii, nebo alternativně během 1. nebo 2. století zČíny .Ať je to jakkoli, mahájánový buddhismus byl ve Vietnamu založen ve druhém století našeho letopočtu.V 9. století byly jak Čistá země, tak Thien (Zen) hlavními vietnamskými buddhistickými školami.V jižním království Champa se hinduismus , théraváda a mahájána praktikovaly až do 15. století, kdy invaze ze severu vedla k nadvládě čínských forem buddhismu.Theravada buddhismus však nadále existuje na jihu Vietnamu.Vietnamský buddhismus je tak velmi podobný čínskému buddhismu a do jisté míry odráží strukturu čínského buddhismu podynastii Song .Vietnamský buddhismus má také symbiotický vztah s taoismem, čínskou spiritualitou a původním vietnamským náboženstvím.
Play button
150 BCE Jan 1

Mahayana buddhismus se šíří do střední Asie

Central Asia
Buddhistické hnutí, které se stalo známým jako Mahayana (Velké vozidlo) a také Bódhisattvajana, začalo někdy mezi 150 př. nl a 100 n. l. a čerpalo z trendů Mahasamghika a Sarvastivada.Nejstarší nápis, který je rozpoznatelný Mahayana, pochází z roku 180 CE a nachází se v Mathuře.Mahájána zdůrazňovala cestu bódhisattvy k plnému buddhovství (na rozdíl od duchovního cíle arhatství).Vznikl jako soubor volných skupin spojených s novými texty pojmenovanými mahájána sútry.Mahájána sútry podporovaly nové doktríny, jako je myšlenka, že „existují další Buddhové, kteří současně káží v bezpočtu jiných světových systémů“.Časem začali být mahájánové bódhisattvové a také mnohočetní Buddhové považováni za transcendentální blahodárné bytosti, které byly předmětem oddanosti.Mahayana zůstala nějakou dobu menšinou mezi indickými buddhisty a pomalu rostla, až asi polovina všech mnichů, se kterými se Xuanzang v Indii v 7. století setkal, byli mahájisté.Rané mahájánové myšlenkové směry zahrnovaly učení Mādhyamaka, Yogācāra a Buddha-příroda (Tathāgatagarbha).Mahayana je dnes dominantní formou buddhismu ve východní Asii a Tibetu.Střední Asie byla domovem mezinárodní obchodní cesty známé jako Hedvábná stezka, která přepravovala zboží mezi Čínou, Indií, Blízkým východem a středomořským světem.Buddhismus byl v této oblasti přítomen zhruba od druhého století před naším letopočtem.Zpočátku byla škola Dharmaguptaka nejúspěšnější ve svém úsilí o šíření buddhismu ve Střední Asii.Království Khotan bylo jedním z prvních buddhistických království v této oblasti a pomohlo přenést buddhismus z Indie do Číny.Výboje krále Kanišky a sponzorství buddhismu hrály důležitou roli ve vývoji Hedvábné stezky a při přenosu mahájánového buddhismu z Gandháry přes pohoří Karakoram do Číny.Mahayana buddhismus se šíří do střední Asie.
Vzestup mahájánového buddhismu
Vzestup mahájánového buddhismu ©HistoryMaps
100 BCE Jan 1

Vzestup mahájánového buddhismu

India
Mahāyāna je termín pro širokou skupinu buddhistických tradic, textů, filozofií a praktik.Mahāyāna je považována za jednu ze dvou hlavních existujících větví buddhismu (druhá je Theravada).Mahāyāna buddhismus se vyvíjel v Indii (c. 1. století BCE kupředu směřující).Přijímá hlavní písma a učení raného buddhismu, ale také přidává různé nové doktríny a texty, jako jsou Mahāyāna Sūtry.
Play button
50 BCE Jan 1

Buddhismus přichází do Číny

China
Buddhismus byl poprvé představen v Číně během dynastie Han (202 př.nl–220 n. l.).Překlad velkého množství indických buddhistických písem do čínštiny a zahrnutí těchto překladů (spolu s taoistickými a konfuciánskými díly) do čínského buddhistického kánonu mělo dalekosáhlé důsledky pro šíření buddhismu v celé východní asijské kulturní sféře, včetněKoreje. ,Japonsku aVietnamu .Čínský buddhismus také vyvinul různé jedinečné tradice buddhistického myšlení a praxe, včetně Tiantai, Huayan, Chan buddhismus a buddhismus čisté země.
Play button
372 Jan 1

Buddhismus představený v Koreji

Korea
Když byl buddhismus původně zaveden doKoreje z bývalého Qinu v roce 372, asi 800 let po smrti historického Buddhy, byl šamanismus původním náboženstvím.Samguk yusa a Samguk sagi zaznamenávají následující 3 mnichy, kteří byli mezi prvními, kdo přinesli buddhistické učení neboli dharmu do Koreje ve 4. století během období tří království : Malananta - indický buddhistický mnich, který pocházel ze serinské oblasti jižní Číny. Východní dynastie Jin a přinesla buddhismus králi Chimnyu z Baekje na jihokorejském poloostrově v roce 384 nl, Sundo - mnich ze severního čínského státu Bývalý Qin přinesl buddhismus do Goguryea v severní Koreji v roce 372 a Ado - mnich, který přinesl buddhismus do Silla ve střední Koreji.Vzhledem k tomu, že buddhismus nebyl vnímán v rozporu s rituály uctívání přírody, bylo přívržencům šamanismu dovoleno, aby byl začleněn do jejich náboženství.Hory, o kterých šamanisté v předbuddhistických dobách věřili, že jsou sídlem duchů, se tak později staly místy buddhistických chrámů.Ačkoli se zpočátku těšil širokému přijetí, dokonce byl podporován jako státní ideologie během období Goryeo (918-1392), utrpěl v Koreji extrémní represe během éry Joseon (1392-1897), která trvala přes pět set let.Během tohoto období neokonfucianismus překonal předchozí dominanci buddhismu.
Play button
400 Jan 1

vadžrajána

India
Vajrayān, spolu s Mantrayāna, Guhyamantrayāna, Tantrayāna, Tajná mantra, tantrický buddhismus a esoterický buddhismus, jsou jména odkazující na buddhistické tradice spojené s tantrou a „tajnou mantrou“, která se vyvinula na středověkém indickém subkontinentu a rozšířila se do Tibetu, Nepálu a dalších. Himálajské státy, východní Asie a Mongolsko.Praktiky vadžrajány jsou propojeny se specifickými liniemi v buddhismu prostřednictvím učení držitelů linie.Jiní mohou obecně označovat texty jako buddhistické tantry.Zahrnuje praktiky, které využívají mantry, dharanis, mudry, mandaly a vizualizaci božstev a Buddhů.Tradiční zdroje vadžrajány říkají, že tantry a linii vadžrajány učil Śākyamuni Buddha a další postavy, jako jsou bódhisattva Vajrapani a Padmasambhava.Současní historici buddhistických studií mezitím tvrdí, že toto hnutí se datuje do tantrické éry středověké Indie (asi od 5. století n. l.).Podle písem Vajrayāna se termín Vajrayāna vztahuje k jednomu ze tří vozidel nebo cest k osvícení, zbylými dvěma jsou Śrāvakayāna (známá také pejorativně jako Hīnayāna) a Mahāyāna (aka Pāramitāyāna).V současnosti se praktikuje několik buddhistických tantrických tradic, včetně tibetského buddhismu, čínského esoterického buddhismu, shingonského buddhismu a newarského buddhismu.
Play button
400 Jan 1

Buddhismus jihovýchodní Asie

South East Asia
Od 5. do 13. století zažila jihovýchodní Asie řadu mocných států, které byly extrémně aktivní v podpoře buddhismu a buddhistického umění vedle hinduismu .Hlavní buddhistický vliv nyní přišel přímo po moři z indického subkontinentu, takže tyto říše v podstatě následovaly víru Mahāyāna.Příklady zahrnují pevninská království, jako je Funan, Khmerská říše a thajské království Sukhothai, stejně jako ostrovní království, jako je království Kalingga, říše Srivijaya , království Medang a Majapahit.Buddhističtí mniši cestovali doČíny z království Funan v 5. století n. l. a přinášeli texty mahájány, což je znamení, že náboženství bylo v této oblasti již zavedeno.Mahayanový buddhismus a hinduismus byly hlavními náboženstvími Khmerské říše (802–1431), státu, který během své doby ovládal většinu poloostrova jihovýchodní Asie.Za Khmerů byly v Kambodži a v sousedním Thajsku postaveny četné chrámy, hinduistické i buddhistické.Jeden z největších khmerských králů, Jayavarman VII (1181–1219), postavil velké mahájánské buddhistické stavby v Bayonu a Angkor Thomu.Na indonéském ostrově Jáva byla indická království jako království Kalingga (6.–7. století) cílem čínských mnichů, kteří hledali buddhistické texty.Malajská Srivijaya (650–1377), námořní říše s centrem na ostrově Sumatra, přijala buddhismus Mahāyāna a Vajrayāna a rozšířila buddhismus do Jávy, Malajska a dalších oblastí, které si podmanila.
Play button
520 Jan 1

První zenový patriarcha Bodhidharma přijíždí do Číny

China
V 5. století začalo v Číně učení Chán (Zen), tradičně připisované buddhistickému mnichovi Bodhidharmovi, legendární postavě.Škola intenzivně využívala principy obsažené v Laṅkāvatāra Sūtře, sūtře využívající učení Yogācāry a Tathāgatagarbhy a která učí Jediný Vozidlo k buddhovství.V prvních letech se proto Chánovo učení označovalo jako „škola jednoho vozidla“.Nejčasnější mistři školy Chán byli nazýváni „Mistři Laṅkāvatāra“, pro své mistrovství v praxi podle zásad Laṅkāvatāra Sūtry.Hlavní učení Chána bylo později často známé používáním takzvaných příběhů setkání a koanů a vyučovacích metod v nich používaných.Zen je škola mahájánového buddhismu, která vznikla v Číně během dynastie Tang , známá jako škola Chan, a později se vyvinula do různých škol.
Buddhismus vstupuje do Japonska z Koreje
Ippen Shōnin Engi-e ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
538 Jan 1

Buddhismus vstupuje do Japonska z Koreje

Nara, Japan
Buddhismus byl představen doJaponska v 6. století korejskými mnichy nesoucími sútry a obrazem Buddhy a poté cestovali po moři na japonské souostroví.Japonský buddhismus je jako takový silně ovlivněn čínským buddhismem a korejským buddhismem.Během období Nara (710–794) císař Shōmu nařídil stavbu chrámů v celé své říši.V hlavním městě Nara byly postaveny četné chrámy a kláštery, například pětipatrová pagoda a Zlatý sál Hōryū-ji nebo chrám Kōfuku-ji.Došlo také k šíření buddhistických sekt v hlavním městě Nara, známém jako Nanto Rokushū (Šest sekt Nara).Nejvlivnější z nich je škola Kegon (z čínského Huayan).Během pozdní Nara založily klíčové postavy Kūkai (774–835) a Saichō (767–822) vlivné japonské školy Shingon a Tendai, v tomto pořadí.Důležitou doktrínou pro tyto školy bylo hongaku (vrozené probuzení nebo původní osvícení), doktrína, která měla vliv na celý následující japonský buddhismus.Buddhismus také ovlivnil japonské náboženství šintoismus, které zahrnovalo buddhistické prvky.Během pozdějšího období Kamakura (1185–1333) bylo založeno šest nových buddhistických škol, které soutěžily se staršími školami Nara a jsou známé jako „nový buddhismus“ (Shin Bukkyō) nebo buddhismus Kamakura.Patří mezi ně vlivné školy čisté země Hōnen (1133–1212) a Shinran (1173–1263), zenové školy Rinzai a Soto založené Eisai (1141–1215) a Dōgen (1200–1253) a také Lotosová sútra. škola Nichiren (1222–1282).
Play button
600 Jan 1

Tibetský buddhismus: První šíření

Tibet
Buddhismus přišel do Tibetu pozdě, během 7. století.Forma, která převládala přes jih Tibetu, byla směsí mahāyāny a vajrayāny z univerzit říše Pāla v oblasti Bengálska ve východní Indii.Sarvāstivādin vliv přišel z jihozápadu (Kašmír) a severozápadu (Khotan).Jejich texty se dostaly do tibetského buddhistického kánonu a poskytly Tibeťanům téměř všechny jejich primární zdroje o Základním vozidle.Podsekta této školy, Mūlasarvāstivāda, byla zdrojem tibetské Vinaya.Chan buddhismus byl zaveden přes východní Tibet z Číny a zanechal svůj dojem, ale ranými politickými událostmi se mu snížila důležitost.Sanskrtské buddhistické spisy z Indie byly poprvé přeloženy do tibetštiny za vlády tibetského krále Songtsän Gampa (618-649 n. l.).V tomto období došlo také k rozvoji tibetského písma a klasické tibetštiny.V 8. století jej král Trisong Detsen (755-797 n. l.) ustanovil jako oficiální náboženství státu a přikázal své armádě nosit roucho a studovat buddhismus.Trisong Detsen pozval na svůj dvůr indické buddhistické učence, včetně Padmasambhāvy (8. století n. l.) a Śāntarakṣity (725–788), kteří jsou považováni za zakladatele Nyingmy (The Ancient Ones), nejstarší tradice tibetského buddhismu.Padmasambhava, kterého Tibeťané považují za Guru Rinpočheho ("drahocenného mistra"), který je také pověřován vybudováním první klášterní budovy jménem Samye, kolem konce 8. století.Podle některé legendy se uvádí, že uklidnil démony Bon a učinil z nich hlavní ochránce dharmy. Moderní historici také tvrdí, že Trisong Detsen a jeho následovníci přijali buddhismus jako akt mezinárodní diplomacie, zejména s hlavní mocí těch. doby jako Čína, Indie a státy ve střední Asii – kteří měli ve své kultuře silný buddhistický vliv.
Play button
629 Jan 1 - 645

pouť Xuanzang

India
Xuanzang, také známý jako Hiuen Tsang, byl čínský buddhistický mnich, učenec, cestovatel a překladatel ze 7. století.Je známý svými epochálními příspěvky k čínskému buddhismu, cestopisem z jeho cesty doIndie v letech 629–645 n. l., jeho snahou přinést doČíny více než 657 indických textů a svými překlady některých z těchto textů.
Play button
1000 Jan 1

Theravádový buddhismus vzniklý v jihovýchodní Asii

Southeast Asia
Počínaje kolem 11. století vedli sinhálští théravádští mniši a elity jihovýchodní Asie rozšířenou konverzi většiny pevninské jihovýchodní Asie na sinhálskou theravádskou školu Mahavihara.Záštita panovníků, jako je barmský král Anawrahta (1044–1077) a thajský král Ram Khamhaeng, přispěla ke vzestupu theravádského buddhismu jako primárního náboženství Barmy a Thajska .
Tibetský buddhismus: Druhé šíření
Druhé šíření tibetského buddhismu ©HistoryMaps
1042 Jan 1

Tibetský buddhismus: Druhé šíření

Tibet, China
Koncem 10. a 11. století došlo v Tibetu k oživení buddhismu se založením linií „Nového překladu“ (Sarma) a také objevením se literatury „skrytých pokladů“ (terma), která přetvořila tradici Ňingma.V roce 1042 přijel bengálský mistr Atiśa (982-1054) do Tibetu na pozvání západotibetského krále.Jeho hlavní žák Dromton založil kadamskou školu tibetského buddhismu, jednu z prvních sarmských škol. Atiśa pomáhal při překladu hlavních buddhistických textů, jako je Bka'-'gyur (Překlad Buddhova slova) a Bstan-'gyur (Překlad učení) pomáhal šířit hodnoty buddhismu v mocných státních záležitostech i v tibetské kultuře.Bka'-'gyur má v knize šest hlavních kategorií:TantraPrajñāpāramitāRatnakūṭa SūtraAvatamsaka SutraJiné sútryVinaya.Bstan-'gyur je kompilací 3 626 textů a 224 svazků, které v podstatě zahrnují texty hymnů, komentářů a tanter.
Zánik buddhismu v Indii
Zánik buddhismu v Indii. ©HistoryMaps
1199 Jan 1

Zánik buddhismu v Indii

India
Úpadek buddhismu byl připisován různým faktorům.Bez ohledu na náboženské přesvědčení svých králů se státy obvykle chovaly ke všem důležitým sektám relativně nestranně.Podle Hazra buddhismus částečně upadl kvůli vzestupu bráhmanů a jejich vlivu na společensko-politický proces.Podle některých učenců, jako je Lars Fogelin, může úpadek buddhismu souviset s ekonomickými důvody, kdy se buddhistické kláštery s velkými pozemkovými dotacemi zaměřovaly na nemateriální záležitosti, sebeizolaci klášterů, ztrátu vnitřní disciplíny v sangze, a neschopnost efektivně provozovat půdu, kterou vlastnili.Kláštery a instituce, jako je Nalanda, byly opuštěny buddhistickými mnichy kolem roku 1200 n. l., kteří uprchli, aby unikli invazní muslimské armádě , načež místo chátralo kvůli islámské nadvládě v Indii, která následovala.
Zen buddhismus v Japonsku
Zen buddhismus v Japonsku ©HistoryMaps
1200 Jan 1

Zen buddhismus v Japonsku

Japan
Zen, Čistá země a Nichiren buddhismus založený v Japonsku.Další sada nových škol Kamakura zahrnuje dvě hlavní japonské zenové školy (Rinzai a Sōtō), vyhlášené mnichy jako Eisai a Dōgen, které zdůrazňují osvobození prostřednictvím vhledu meditace (zazen).Dōgen (1200–1253) začal jako významný učitel meditace a opat.Představil linii Chan z Caodongu, která vyrostla ve školu Sōtō.Kritizoval myšlenky jako konečný věk dharmy (mappō) a praxi apotropaické modlitby.
Obnova buddhismu
1893 Světový parlament náboženství v Chicagu ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1900 Jan 1

Obnova buddhismu

United States
Oživení buddhismu lze připsat několika faktorům, včetně:Imigrace: Koncem 19. a začátkem 20. století došlo k přílivu asijských přistěhovalců do západních zemí, z nichž mnozí byli buddhisté.To přivedlo buddhismus do pozornosti obyvatel Západu a vedlo k založení buddhistických komunit na Západě.Vědecký zájem: Západní učenci se začali zajímat o buddhismus na počátku 20. století, což vedlo k překladům buddhistických textů a studiu buddhistické filozofie a historie.To zvýšilo porozumění buddhismu mezi obyvateli Západu.Kontrakultura: V 60. a 70. letech 20. století existovalo na Západě protikulturní hnutí charakterizované náladou proti establishmentu, zaměřením na spiritualitu a osobní růst a zájmem o východní náboženství.Buddhismus byl vnímán jako alternativa k tradičním západním náboženstvím a přitahoval mnoho mladých lidí.Sociální média: S příchodem internetu a sociálních médií se buddhismus stal dostupnějším lidem na celém světě.Online komunity, webové stránky a aplikace poskytují platformu pro lidi, aby se dozvěděli o buddhismu a spojili se s dalšími praktikujícími.Celkově vzkříšení buddhismu ve 20. století vedlo k založení buddhistických komunit a institucí na Západě a učinilo buddhismus viditelnějším a přijímanějším náboženstvím v západních společnostech.

CharactersDrogön Chögyal Phagpa

Drogön Chögyal Phagpa

Sakya School of Tibetan Buddhism

Zhi Qian

Zhi Qian

Chinese Buddhist

Xuanzang

Xuanzang

Chinese Buddhist Monk

Dōgen

Dōgen

Founder of the Sōtō School

Migettuwatte Gunananda Thera

Migettuwatte Gunananda Thera

Sri Lankan Sinhala Buddhist Orator

Kūkai

Kūkai

Founder of Shingon school of Buddhism

Hermann Oldenberg

Hermann Oldenberg

German Scholar of Indology

Ashoka

Ashoka

Mauryan Emperor

Mahākāśyapa

Mahākāśyapa

Principal disciple of Gautama Buddha

The Buddha

The Buddha

Awakened One

Max Müller

Max Müller

Philologist and Orientalist

Mazu Daoyi

Mazu Daoyi

Influential Abbot of Chan Buddhism

Henry Steel Olcott

Henry Steel Olcott

Co-founder of the Theosophical Society

Faxian

Faxian

Chinese Buddhist Monk

Eisai

Eisai

Founder of the Rinzai school

Jayavarman VII

Jayavarman VII

King of the Khmer Empire

Linji Yixuan

Linji Yixuan

Founder of Linji school of Chan Buddhism

Kanishka

Kanishka

Emperor of the Kushan Dynasty

An Shigao

An Shigao

Buddhist Missionary to China

Saichō

Saichō

Founder of Tendai school of Buddhism

References  • Beal, Samuel (1884). Si-Yu-Ki: Buddhist Records of the Western World, by Hiuen Tsiang. 2 vols. Translated by Samuel Beal. London. 1884. Reprint: Delhi. Oriental Books Reprint Corporation. 1969
  • Beal, Samuel (1884). Si-Yu-Ki: Buddhist Records of the Western World, by Hiuen Tsiang. 2 vols. Translated by Samuel Beal. London. 1884. Reprint: Delhi. Oriental Books Reprint Corporation. 1969
  • Eliot, Charles, "Hinduism and Buddhism: An Historical Sketch" (vol. 1–3), Routledge, London 1921, ISBN 81-215-1093-7
  • Keown, Damien, "Dictionary of Buddhism", Oxford University Press, 2003, ISBN 0-19-860560-9
  • Takakusu, J., I-Tsing, A Record of the Buddhist Religion : As Practised in India and the Malay Archipelago (A.D. 671–695), Clarendon press 1896. Reprint. New Delhi, AES, 2005, lxiv, 240 p., ISBN 81-206-1622-7.