History of Judaism

โซโลมอนสร้างวิหารแห่งแรก
กษัตริย์โซโลมอนอุทิศพระวิหารที่กรุงเยรูซาเล็ม ©James Tissot
957 BCE Jan 1

โซโลมอนสร้างวิหารแห่งแรก

Israel
วิหารของโซโลมอนหรือที่เรียกว่าวิหารแห่งแรกเป็นวิหารแห่งแรกในกรุงเยรูซาเล็มตามพระคัมภีร์ฮีบรูสร้างขึ้นในรัชสมัยของโซโลมอนเหนือ สหราชอาณาจักรอิสราเอล และก่อสร้างทั้งหมดโดยค.957 ปีก่อนคริสตศักราชเมืองนี้ยืนหยัดอยู่ได้เกือบสี่ศตวรรษจนกระทั่งถูกทำลายลงในปี 587/586 ก่อนคริสตศักราชโดย จักรวรรดิบาบิโลนใหม่ ภายใต้กษัตริย์บาบิโลนองค์ที่สอง เนบูคัดเนสซาร์ที่ 2 ซึ่งต่อมาได้เนรเทศพวกยิวไปยังบาบิโลนหลังจากการล่มสลายของอาณาจักรยูดาห์และการผนวกรวมเป็นชาวบาบิโลน จังหวัด.การทำลายพระวิหารและการเนรเทศชาวบาบิโลนถูกมองว่าเป็นไปตามคำพยากรณ์ในพระคัมภีร์ไบเบิล และส่งผลให้ความเชื่อทางศาสนาของชาวยิวเข้มแข็งขึ้น โดยเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนผ่านของชาวอิสราเอลจากความเชื่อที่นับถือพระเจ้าหลายองค์หรือความเชื่อแบบองค์เดียวของศาสนายาห์มาเป็นความเชื่อที่เชื่อว่าพระเจ้าองค์เดียวที่พัฒนาขึ้นในศาสนายิววัดแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานหีบพันธสัญญา ซึ่งเป็นโบราณวัตถุอันศักดิ์สิทธิ์ที่บรรจุพระบัญญัติสิบประการหลายร้อยปีต่อมา วิหารแห่งนี้ถูกทำลายโดยชาวบาบิโลน
HistoryMaps Shop

เยี่ยมชมร้านค้า


Last Updated: Fri Jan 05 2024