History of India

การกลายเป็นเมืองครั้งที่สอง
การขยายตัวของเมืองครั้งที่สอง ©HistoryMaps
600 BCE Jan 1 - 200 BCE

การกลายเป็นเมืองครั้งที่สอง

Ganges
ระหว่าง 800 ถึง 200 ก่อนคริสตศักราช ขบวนการชรามณะก่อตัวขึ้น ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของศาสนาเชนและ ศาสนาพุทธในช่วงเวลาเดียวกัน คัมภีร์อุปนิษัทเล่มแรกได้ถูกเขียนขึ้นหลังคริสตศักราช 500 สิ่งที่เรียกว่า "การขยายตัวของเมืองครั้งที่สอง" เริ่มต้นขึ้น โดยมีการตั้งถิ่นฐานในเมืองใหม่เกิดขึ้นที่ที่ราบลุ่มแม่น้ำคงคา โดยเฉพาะที่ราบลุ่มแม่น้ำคงคาตอนกลางรากฐานสำหรับ "การขยายตัวของเมืองครั้งที่สอง" ถูกวางไว้ก่อนคริสตศักราช 600 ในวัฒนธรรมเครื่องเคลือบสีเทาของ Ghaggar-Hakra และ Upper Ganges Plain;แม้ว่าไซต์ PGW ส่วนใหญ่เป็นหมู่บ้านเกษตรกรรมขนาดเล็ก แต่ในที่สุด ไซต์ PGW "หลายสิบแห่ง" ก็กลายเป็นการตั้งถิ่นฐานที่ค่อนข้างใหญ่ซึ่งสามารถมีลักษณะเป็นเมืองได้ ไซต์ที่ใหญ่ที่สุดได้รับการเสริมความแข็งแกร่งด้วยคูน้ำหรือคูน้ำและคันดินที่ทำจากดินที่ปูด้วยไม้ แม้ว่าจะมีขนาดเล็กกว่าก็ตาม และเรียบง่ายกว่าเมืองใหญ่ที่มีการป้องกันอย่างประณีตซึ่งเติบโตหลังคริสตศักราช 600 ในวัฒนธรรม Northern Black Polished Wareที่ราบลุ่มแม่น้ำคงคาตอนกลางที่ซึ่งมากาดห์ได้รับความสำคัญ ก่อตัวเป็นฐานของจักรวรรดิเมารยา เป็นพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่แตกต่าง โดยมีรัฐใหม่เกิดขึ้นหลังคริสตศักราช 500 ในช่วงที่เรียกว่า "การกลายเป็นเมืองครั้งที่สอง"ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมพระเวท แต่แตกต่างอย่างชัดเจนจากภูมิภาคคุรุ-ปัญจะละ"เป็นพื้นที่เพาะปลูกข้าวที่เก่าแก่ที่สุดในเอเชียใต้และในปี 1800 ก่อนคริสตศักราชเป็นที่ตั้งของประชากรยุคหินใหม่ที่เกี่ยวข้องกับที่ตั้งของ Chirand และ Chechar"ในภูมิภาคนี้ ขบวนการ Śramaṇic เจริญรุ่งเรือง ศาสนาเชนและศาสนาพุทธถือกำเนิดขึ้น
HistoryMaps Shop

เยี่ยมชมร้านค้า


Last Updated: Thu Jan 11 2024