History of Hinduism

ยุคทองของอินเดีย
ยุคทองของอินเดีย ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
320 Jan 1 - 650

ยุคทองของอินเดีย

India
ในช่วงเวลานี้ อำนาจถูกรวมศูนย์ ควบคู่ไปกับการเติบโตของการค้าระยะใกล้ การสร้างมาตรฐานของกระบวนการทางกฎหมาย และการเผยแพร่ความรู้โดยทั่วไปพุทธ ศาสนา มหายานเจริญรุ่งเรือง แต่วัฒนธรรมพราหมณ์ออร์โธดอกซ์เริ่มได้รับการฟื้นฟูโดยการอุปถัมภ์ของราชวงศ์คุปตะซึ่งเป็นไวษณพตำแหน่งของพราหมณ์ได้รับการเสริมกำลัง วัดฮินดูแห่งแรกที่อุทิศให้กับเทพเจ้าแห่งเทพเจ้าในศาสนาฮินดู เกิดขึ้นในช่วงปลายยุคคุปตะในรัชสมัยของคุปตะ มีการเขียนปุราณะชุดแรก ซึ่งใช้เพื่อเผยแพร่ "อุดมการณ์ทางศาสนากระแสหลักในหมู่กลุ่มคนก่อนการศึกษาและกลุ่มชนเผ่าที่อยู่ระหว่างการวัฒนธรรม"พวกกุปตัสอุปถัมภ์ศาสนา Puranic ที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่ โดยแสวงหาความชอบธรรมสำหรับราชวงศ์ของพวกเขาผลที่ตามมาคือศาสนาฮินดูแบบปุราณะ แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดจากศาสนาพราหมณ์ในยุคก่อนๆ ของธรรมศาสตราและสมริติสตามคำกล่าวของ PS Sharma "ยุคคุปตะและหรชาก่อตัวขึ้นจากมุมมองทางปัญญาอย่างเคร่งครัด เป็นยุคที่ยอดเยี่ยมที่สุดในการพัฒนาปรัชญาอินเดีย" ในขณะที่ปรัชญาฮินดูและพุทธเจริญรุ่งเรืองควบคู่กันCharvaka ซึ่งเป็นโรงเรียนวัตถุนิยมที่ไม่เชื่อพระเจ้า เป็นที่รู้จักในอินเดียตอนเหนือก่อนคริสตศตวรรษที่ 8
HistoryMaps Shop

เยี่ยมชมร้านค้า


Last Updated: Mon Sep 26 2022