Second Bulgarian Empire

ความขัดแย้งกับฮังการี
เบลาที่ 4 แห่งฮังการีบุกบัลแกเรียและยึดเบลเกรดได้ ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1231 May 9

ความขัดแย้งกับฮังการี

Drobeta-Turnu Severin, Romania
ข่าวเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ใน จักรวรรดิละติน ของจอห์นแห่งเบรียนทำให้อีวาน อาเซนไม่พอใจเขาส่งทูตไปยังสังฆราชเจอร์มานัสที่ 2 ทั่วโลกไปยังไนซีอาเพื่อเริ่มการเจรจาเกี่ยวกับจุดยืนของคริสตจักรบัลแกเรียสมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรีที่ 9 ทรงเรียกร้องให้แอนดรูว์ที่ 2 แห่ง ฮังการี เปิดสงครามครูเสดต่อศัตรูของจักรวรรดิละตินในวันที่ 9 พฤษภาคม ค.ศ. 1231 ซึ่งส่วนใหญ่น่าจะอ้างอิงถึงการกระทำที่ไม่เป็นมิตรของอีวาน อาเซน ตามคำกล่าวของมัดเกียร์เบลาที่ 4 แห่งฮังการีบุก บัลแกเรีย และยึดเบลเกรดและบรานีเชโวในช่วงปลายปี 1231 หรือในปี 1232 แต่บัลแกเรียได้ยึดคืนดินแดนที่สูญหายไปแล้วในช่วงต้นทศวรรษ 1230ชาวฮังกาเรียนยึดป้อมปราการบัลแกเรียที่เซเวริน (ปัจจุบันคือโดรเบตา-ตูร์นู เซเวรินในโรมาเนีย) ทางตอนเหนือของแม่น้ำดานูบตอนล่าง และจัดตั้งจังหวัดชายแดนที่เรียกว่าบานาเตแห่งเซเวริน เพื่อป้องกันไม่ให้ชาวบัลแกเรียขยายไปทางเหนือ
HistoryMaps Shop

เยี่ยมชมร้านค้า


Last Updated: Tue Jan 16 2024