Kingdom of Hungary Early Medieval

รัชกาลเบลาที่ 3
รากฐานของวัด Szentgotthárdภาพวาดโดย Stephan Dorfmeister (ค.ศ. 1795) ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1172 Mar 4

รัชกาลเบลาที่ 3

Esztergom, Hungary
Bélaต่อสู้กับ Géza น้องชายของเขาซึ่งเขาถูกจองจำมานานกว่าทศวรรษเบลาใช้ประโยชน์จากความขัดแย้งภายในจักรวรรดิไบแซนไทน์หลังการสวรรคตของจักรพรรดิมานูเอล เบลายึดครองโครเอเชีย ดัลมาเทีย และซีร์เมียมอีกครั้งระหว่างปี ค.ศ. 1180 ถึงปี ค.ศ. 1181 เขายึดอาณาเขตฮาลิชในปี ค.ศ. 1188 แต่ก็สูญหายไปภายในสองปีเบลาส่งเสริมการใช้บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรในรัชสมัยของพระองค์การเกิดขึ้นนี้แสดงให้เห็นถึงการจ้างงานของเจ้าหน้าที่ที่มีการศึกษานักเรียนจากราชอาณาจักรศึกษาที่มหาวิทยาลัย Paris, Oxford, Bologna และ Padua ตั้งแต่ช่วงปี 1150แง่มุมของวัฒนธรรมฝรั่งเศสในศตวรรษที่ 12 สามารถพบได้ในอาณาจักรของBélaวังของเขาที่ Esztergom สร้างขึ้นในสไตล์โกธิคยุคแรกตามความเห็นทางวิชาการที่สอดคล้องกัน "Master P" ผู้เขียน Gesta Hungarorum ซึ่งเป็นพงศาวดารเกี่ยวกับ "การยึดที่ดิน" ของฮังการีเป็นทนายความของBélaข้อความแรกสุดที่เขียนในภาษาฮังการีหรือที่เรียกว่า Funeral Sermon and Prayer ได้รับการเก็บรักษาไว้ใน Pray Codex ปลายศตวรรษที่ 12พงศาวดารฮังการีตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 ระบุว่าเขาเป็นผู้รับผิดชอบในการก่อตั้งราชสำนัก
HistoryMaps Shop

เยี่ยมชมร้านค้า


Last Updated: Sat May 21 2022