History of the Philippines

รัฐบาลโดดเดี่ยวของหมู่เกาะฟิลิปปินส์
William Howard Taft เป็นผู้ว่าการพลเรือนคนแรกของหมู่เกาะฟิลิปปินส์ ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1901 Jan 1 - 1935

รัฐบาลโดดเดี่ยวของหมู่เกาะฟิลิปปินส์

Philippines
รัฐบาลโดดเดี่ยวของหมู่เกาะฟิลิปปินส์ (สเปน: Gobierno Insular de las Islas Filipinas) เป็นดินแดนเอกภาพของสหรัฐอเมริกา ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2445 และได้รับการจัดระเบียบใหม่ในปี พ.ศ. 2478 เพื่อเตรียมรับเอกราชในภายหลังรัฐบาลโดดเดี่ยวนำหน้าโดยรัฐบาลทหารสหรัฐแห่งหมู่เกาะฟิลิปปินส์ และตามด้วยเครือจักรภพแห่งฟิลิปปินส์สหรัฐอเมริกาซื้อฟิลิปปินส์มาจากสเปนในปี พ.ศ. 2441 หลังสงครามสเปน-อเมริกาการต่อต้านนำไปสู่สงครามฟิลิปปินส์-อเมริกา ซึ่งสหรัฐฯ ปราบปรามสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ที่หนึ่งที่ตั้งขึ้นใหม่ในปี พ.ศ. 2445 รัฐสภาคองเกรสแห่งสหรัฐอเมริกาได้ผ่านพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญของฟิลิปปินส์ ซึ่งจัดตั้งรัฐบาลและใช้เป็นกฎหมายพื้นฐานพระราชบัญญัตินี้จัดให้มีผู้ว่าการทั่วไปที่ได้รับการแต่งตั้งจากประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา เช่นเดียวกับสภานิติบัญญัติฟิลิปปินส์สองสภาที่มีคณะกรรมาธิการฟิลิปปินส์ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นสภาสูง และสภาล่างที่มาจากการเลือกตั้งของชาวฟิลิปปินส์อย่างเต็มที่กฎหมายสรรพากรปี 1904 กำหนดไว้สำหรับภาษีรายได้ภายในทั่วไป ภาษีเอกสาร และการโอนปศุสัตว์มีการออกแสตมป์สรรพากรที่หลากหลายในมูลค่าตั้งแต่หนึ่งเซ็นตาโวถึง 20,000 เปโซคำว่า "โดดเดี่ยว" หมายถึงข้อเท็จจริงที่ว่ารัฐบาลดำเนินการภายใต้อำนาจของสำนักงานกิจการโดดเดี่ยวของสหรัฐอเมริกาเปอร์โตริโกและกวมยังมีรัฐบาลโดดเดี่ยวในเวลานี้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2444 ถึง พ.ศ. 2465 ศาลฎีกาสหรัฐได้ต่อสู้กับสถานะตามรัฐธรรมนูญของรัฐบาลเหล่านี้ในคดีโดดเดี่ยวใน Dorr v. United States (1904) ศาลตัดสินว่าชาวฟิลิปปินส์ไม่มีสิทธิตามรัฐธรรมนูญในการพิจารณาคดีโดยคณะลูกขุนในฟิลิปปินส์เอง คำว่า "เอกราช" มีการใช้อย่างจำกัดบนธนบัตร ดวงตราไปรษณียากร และตราแผ่นดิน รัฐบาลเรียกตนเองง่ายๆ ว่า "หมู่เกาะฟิลิปปินส์"พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญของฟิลิปปินส์ พ.ศ. 2445 ถูกแทนที่ด้วยกฎหมายโจนส์ในปี พ.ศ. 2459 ซึ่งยุติคณะกรรมาธิการฟิลิปปินส์และจัดให้มีการเลือกตั้งสภานิติบัญญัติของฟิลิปปินส์ทั้งสองสภาในปี 1935 รัฐบาลโดดเดี่ยวถูกแทนที่ด้วยเครือจักรภพสถานะของเครือจักรภพมีจุดมุ่งหมายให้มีอายุสิบปี ซึ่งในระหว่างนั้นประเทศจะเตรียมพร้อมสำหรับเอกราช
HistoryMaps Shop

เยี่ยมชมร้านค้า