History of Mathematics

Play button
1763 Jan 1

ทฤษฎีบทของเบส์

England, UK
ในทฤษฎีความน่าจะเป็นและสถิติ ทฤษฎีบทของเบส์ (Bayes' theorem) หรือกฎของเบส์ (Bayes' lawem) ซึ่งตั้งชื่อตามโทมัส เบส์ (Thomas Bayes) อธิบายความน่าจะเป็นของเหตุการณ์หนึ่งๆ โดยอิงจากความรู้เดิมเกี่ยวกับเงื่อนไขที่อาจเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้น[122] ตัวอย่างเช่น หากทราบว่าความเสี่ยงของการพัฒนาปัญหาสุขภาพเพิ่มขึ้นตามอายุ ทฤษฎีบทของเบส์ยอมให้ประเมินความเสี่ยงต่อบุคคลที่ทราบอายุได้แม่นยำมากขึ้นโดยการปรับเงื่อนไขตามอายุ แทนที่จะแค่สันนิษฐาน ว่าบุคคลนั้นเป็นแบบอย่างของประชากรโดยรวมในทฤษฎีความน่าจะเป็นและสถิติ ทฤษฎีบทของเบส์ (Bayes' theorem) หรือกฎของเบส์ (Bayes' lawem) ซึ่งตั้งชื่อตามโทมัส เบส์ (Thomas Bayes) อธิบายความน่าจะเป็นของเหตุการณ์หนึ่งๆ โดยอิงจากความรู้เดิมเกี่ยวกับเงื่อนไขที่อาจเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้น[122] ตัวอย่างเช่น หากทราบว่าความเสี่ยงของการพัฒนาปัญหาสุขภาพเพิ่มขึ้นตามอายุ ทฤษฎีบทของเบส์ยอมให้ประเมินความเสี่ยงต่อบุคคลที่ทราบอายุได้แม่นยำมากขึ้นโดยการปรับเงื่อนไขตามอายุ แทนที่จะแค่สันนิษฐาน ว่าบุคคลนั้นเป็นแบบอย่างของประชากรโดยรวม
HistoryMaps Shop

เยี่ยมชมร้านค้า