History of Judaism

ชาวสะบาเต
ภาพประกอบของ Sabbatai Tzvi จากปี 1906 (พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ยิว) ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1666 Jan 1

ชาวสะบาเต

İstanbul, Turkey
ชาว Sabbateans (หรือชาว Sabbatians) เป็นสาวก สาวก และผู้ศรัทธาชาวยิวที่หลากหลายใน Sabbatai Zevi (1626–1676) แรบไบชาวยิวดิกดิกและคับบาลิสซึ่งได้รับการประกาศให้เป็นพระเมสสิยาห์ของชาวยิวในปี 1666 โดยนาธานแห่งกาซาชาวยิวจำนวนมากในชาวยิวพลัดถิ่นยอมรับคำกล่าวอ้างของเขา แม้ว่าภายนอกเขาจะกลายเป็นผู้นอกรีตเนื่องจากการบังคับให้เปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามในปีเดียวกันสาวกของ Sabbatai Zevi ทั้งในระหว่างการประกาศเป็นพระเมสสิยาห์และหลังจากที่เขาเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามเป็นที่รู้จักกันในชื่อ Sabbateansชาวสะบาเตส่วนหนึ่งอาศัยอยู่จนถึงตุรกีในศตวรรษที่ 21 ในฐานะลูกหลานของ Dönmeh

HistoryMaps Shop

เยี่ยมชมร้านค้า

มีหลายวิธีในการช่วยสนับสนุนโครงการ HistoryMaps
เยี่ยมชมร้านค้า
บริจาค
สนับสนุน

What's New

New Features

Timelines
Articles

Fixed/Updated

Herodotus
Today

New HistoryMaps

History of Afghanistan
History of Georgia
History of Azerbaijan
History of Albania