History of Indonesia

นะฮ์ดลาตุลอุลามะ
มัสยิด Jombang บ้านเกิดของ Nahdlatul Ulama ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1926 Jan 31

นะฮ์ดลาตุลอุลามะ

Indonesia
Nahdlatul Ulama เป็นองค์กรอิสลามในอินโดนีเซียจำนวนสมาชิกโดยประมาณมีตั้งแต่ 40 ล้านคน (พ.ศ. 2556) [43] ถึงมากกว่า 95 ล้านคน (พ.ศ. 2564) [44] ทำให้เป็นองค์กรอิสลามที่ใหญ่ที่สุดในโลก[45] NU ยังเป็นองค์กรการกุศลที่ให้เงินสนับสนุนแก่โรงเรียนและโรงพยาบาลตลอดจนการจัดระเบียบชุมชนเพื่อช่วยบรรเทาความยากจนNU ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2469 โดยกลุ่มอูเลมาและพ่อค้าเพื่อปกป้องแนวทางปฏิบัติของอิสลามแบบดั้งเดิม (ตามแนวทางของสำนักชาฟีอี) และผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของสมาชิก[4] มุมมองทางศาสนาของ NU ถือเป็น "นักอนุรักษนิยม" เนื่องจากพวกเขายอมรับวัฒนธรรมท้องถิ่นตราบเท่าที่ไม่ขัดแย้งกับคำสอนของอิสลาม[46] ในทางตรงกันข้าม องค์กรอิสลามที่ใหญ่เป็นอันดับสองในอินโดนีเซีย คือ Muhammadiyah ซึ่งถือว่าเป็น "นักปฏิรูป" เนื่องจากมีการตีความอัลกุรอานและซุนนะฮฺตามตัวอักษรมากกว่า[46]ผู้นำบางคนของ Nahdlatul Ulama เป็นผู้สนับสนุนที่กระตือรือร้นของอิสลาม Nusantara ความหลากหลายของอิสลามที่โดดเด่นซึ่งผ่านปฏิสัมพันธ์ บริบท ชนพื้นเมือง การตีความ และการใช้ภาษาท้องถิ่นตามเงื่อนไขทางสังคมและวัฒนธรรมในอินโดนีเซีย[47] อิสลาม นูซันตาราส่งเสริมการพอประมาณ การต่อต้านลัทธิพื้นฐาน พหุนิยม และในระดับหนึ่ง การประสานสัมพันธ์กัน[48] ​​ผู้อาวุโส ผู้นำ และนักวิชาการศาสนาของ NU หลายคนปฏิเสธอิสลาม Nusantara เพื่อสนับสนุนแนวทางอนุรักษ์นิยมมากกว่า[49]
HistoryMaps Shop

เยี่ยมชมร้านค้า


Last Updated: Sat Mar 25 2023