History of Indonesia

อาณาจักรที่มองไม่เห็น
กษัตริย์ Airlangga เป็นภาพพระวิษณุขี่ครุฑซึ่งพบในซีกโลกของวัด ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1019 Jan 1 - 1045

อาณาจักรที่มองไม่เห็น

Surabaya, Surabaya City, East
Kahuripan เป็นอาณาจักรของชาวฮินดู-พุทธในชวาในศตวรรษที่ 11 โดยมีเมืองหลวงตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำของหุบเขาแม่น้ำ Brantas ในชวาตะวันออกอาณาจักรมีอายุสั้นเพียงช่วงระหว่างปี 1019 ถึง 1045 และ Airlangga เป็นราชาเพียงองค์เดียวของอาณาจักร ซึ่งสร้างขึ้นจากซากปรักหักพังของอาณาจักร Mataram หลังจากการรุกรานของศรีวิชัยต่อมาในปี ค.ศ. 1045 Airlangga ได้สละราชสมบัติเพื่อช่วยเหลือลูกชายสองคนของเขาและแบ่งอาณาจักรออกเป็น Janggala และ Panjalu (Kadiri)ต่อมาในศตวรรษที่ 14 ถึง 15 อาณาจักรเดิมได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งใน 12 จังหวัดของมัชปาหิต
HistoryMaps Shop

เยี่ยมชมร้านค้า