History of India

Play button
345 BCE Jan 1 - 322 BCE

อาณาจักรนันดา

Pataliputra, Bihar, India
ราชวงศ์นันดะปกครองทางตอนเหนือของอนุทวีปอินเดียในช่วงศตวรรษที่ 4 ก่อนคริสตศักราช และอาจเป็นไปได้ในช่วงศตวรรษที่ 5 ก่อนคริสตศักราชNandas ล้มล้างราชวงศ์ Shaishunaga ในภูมิภาค Magadha ทางตะวันออกของอินเดีย และขยายอาณาจักรของพวกเขาให้ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ทางตอนเหนือของอินเดียแหล่งข้อมูลโบราณแตกต่างกันอย่างมากเกี่ยวกับพระนามของกษัตริย์นันทา และระยะเวลาการปกครอง แต่ตามประเพณีทางพุทธศาสนาที่บันทึกไว้ในมหาวัมสะ ดูเหมือนว่ากษัตริย์ทั้งสองจะปกครองในช่วงค.345–322 ก่อนคริสตศักราช แม้ว่าบางทฤษฎีจะเริ่มต้นการปกครองจนถึงศตวรรษที่ 5 ก่อนคริสตศักราชNandas สร้างขึ้นจากความสำเร็จของ Haryanka และ Shaishunaga รุ่นก่อนของพวกเขา และจัดตั้งการปกครองแบบรวมศูนย์มากขึ้นแหล่งข้อมูลโบราณให้เครดิตแก่พวกเขาด้วยการสะสมความมั่งคั่งมากมาย ซึ่งอาจเป็นผลจากการเปิดตัวสกุลเงินและระบบภาษีใหม่ตำราโบราณยังเสนอว่า Nandas ไม่เป็นที่นิยมในหมู่คนของพวกเขาเพราะกำเนิดที่มีฐานะต่ำ เก็บภาษีมากเกินไป และความประพฤติผิดทั่วไปของพวกเขากษัตริย์นันทาองค์สุดท้ายถูกโค่นล้มโดยจันทรคุปต์ โมรี ผู้ก่อตั้งจักรวรรดิเมารยะ และชานากยาที่ปรึกษาคนหลังนักประวัติศาสตร์สมัยใหม่มักระบุผู้ปกครอง Gangaridai และ Prasii ที่กล่าวถึงในบัญชีกรีก-โรมันโบราณว่าเป็นกษัตริย์ Nandaขณะที่บรรยายถึง การรุกรานอินเดียทางตะวันตกเฉียงเหนือของอเล็กซานเดอร์มหาราช (327–325 ก่อนคริสตศักราช) นักเขียนชาวกรีก-โรมันพรรณนาอาณาจักรนี้ว่าเป็นมหาอำนาจทางการทหารโอกาสที่จะทำสงครามกับอาณาจักรนี้ ประกอบกับความเหน็ดเหนื่อยอันเป็นผลมาจากการรณรงค์เกือบทศวรรษ นำไปสู่การกบฏในหมู่ทหารที่คิดถึงบ้านของอเล็กซานเดอร์ ทำให้การรณรงค์ในอินเดียของเขายุติลง
HistoryMaps Shop

เยี่ยมชมร้านค้า


Last Updated: Sat Jan 06 2024