History of Hinduism

Play button
500 Jan 1 - 100 BCE

ญายสูตร

India
Nyāya Sūtras เป็นข้อความภาษาสันสกฤตอินเดียโบราณที่แต่งโดย Akṣapada Gautama และเป็นข้อความพื้นฐานของสำนักปรัชญาฮินดู Nyayaวันที่เรียบเรียงข้อความและชีวประวัติของผู้แต่งไม่เป็นที่รู้จัก แต่มีการประเมินอย่างหลากหลายระหว่างคริสตศตวรรษที่ 6 ถึงคริสตศตวรรษที่ 2ข้อความอาจถูกแต่งโดยผู้เขียนมากกว่าหนึ่งคนในช่วงเวลาหนึ่งเนื้อหาประกอบด้วยหนังสือ 5 เล่ม แต่ละเล่มมี 2 บท รวมพระสูตรเชิงเดาทั้งหมด 528 บท เกี่ยวกับกฎแห่งเหตุผล ตรรกะ ญาณวิทยา และอภิปรัชญาNyāya Sūtras เป็นตำราฮินดู โดดเด่นในเรื่องการเน้นความรู้และตรรกะ และไม่กล่าวถึงพิธีกรรมเวทหนังสือเล่มแรกมีโครงสร้างเป็นบทนำทั่วไปและสารบัญความรู้สิบหกหมวดเล่มสองเป็นเรื่องเกี่ยวกับปรามานา (ญาณวิทยา) เล่มสามเกี่ยวกับปราเมยะหรือวัตถุแห่งความรู้ และเนื้อหากล่าวถึงธรรมชาติของความรู้ในหนังสือเล่มที่เหลือเป็นการวางรากฐานสำหรับประเพณี Nyaya ของทฤษฎีเชิงประจักษ์เกี่ยวกับความถูกต้องและความจริง โดยต่อต้านการอุทธรณ์ที่ไร้วิจารณญาณต่อสัญชาตญาณหรืออำนาจตามพระคัมภีร์พระสูตร Nyaya ครอบคลุมหัวข้อต่างๆ มากมาย รวมถึง Tarka-Vidyā ศาสตร์แห่งการอภิปราย หรือ Vāda-Vidyā ศาสตร์แห่งการอภิปรายพระสูตรญายะมีความเกี่ยวข้องแต่ขยายระบบญาณวิทยาและอภิปรัชญาไวเชสิกาออกไปข้อคิดเห็นต่อมาได้ขยาย อธิบาย และอภิปรายพระสูตร Nyaya พระสูตร ข้อคิดเห็นก่อนหน้านี้ที่ยังมีชีวิตอยู่โดย Vātsyāyana (ประมาณคริสตศักราช 450–500) ตามมาด้วย Nyāyavārttika แห่ง Uddyotakāra (ประมาณศตวรรษที่ 6–7) Tātparyatīkā ของ Vācaspati Mišra (ศตวรรษที่ 9) และ Udayana's ตัตปรยปริศุทธิ (ศตวรรษที่ 10) และนยายมัญจารีของชัยยันต์ (ศตวรรษที่ 10)
HistoryMaps Shop

เยี่ยมชมร้านค้า


Last Updated: Sat Feb 18 2023