History of California

Play button
1845 Jan 1

เส้นทางแคลิฟอร์เนีย

California, USA
เส้นทางแคลิฟอร์เนียเป็นเส้นทางอพยพประมาณ 1,600 ไมล์ (2,600 กม.) ข้ามครึ่งตะวันตกของทวีปอเมริกาเหนือจากเมืองในแม่น้ำมิสซูรีไปยังรัฐแคลิฟอร์เนียในปัจจุบันหลังจากก่อตั้งขึ้น ครึ่งแรกของ California Trail เดินตามทางเดินเดียวกันของเส้นทางหุบเขาแม่น้ำที่เชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายเส้นทาง Oregon Trail และ Mormon Trail กล่าวคือหุบเขาของแม่น้ำ Platte, North Platte และ Sweetwater ไปยังไวโอมิงเส้นทางนี้มีทางแยกและทางลัดหลายทางสำหรับเส้นทางอื่นๆ รอบภูมิประเทศหลักและไปยังจุดหมายต่างๆ โดยมีความยาวรวมกันมากกว่า 5,000 ไมล์ (8,000 กม.)
HistoryMaps Shop

เยี่ยมชมร้านค้า