First Crusade

อาณาจักรเยรูซาเล็ม
อาณาจักรแห่งเยรูซาเลม. ©HistoryMaps
1099 Jul 22

อาณาจักรเยรูซาเล็ม

Jerusalem, Israel
ในวันที่ 22 กรกฎาคม มีการประชุมสภาในโบสถ์แห่งสุสานศักดิ์สิทธิ์เพื่อจัดตั้งการปกครองสำหรับเยรูซาเล็มGodfrey of Bouillon (ผู้มีบทบาทพื้นฐานที่สุดในการพิชิตเมือง) ได้รับแต่งตั้งให้เป็น Advocatus Sancti Sepulchri ("ผู้สนับสนุน" หรือ "ผู้พิทักษ์สุสานศักดิ์สิทธิ์")
HistoryMaps Shop

เยี่ยมชมร้านค้า


Last Updated: Sun Dec 31 2023