Cold War

Play button
1955 May 14

สนธิสัญญาวอร์ซอว์

Warsaw, Poland
ในขณะที่การเสียชีวิตของสตาลินในปี 2496 ทำให้ความตึงเครียดผ่อนคลายลงเล็กน้อย สถานการณ์ในยุโรปยังคงเป็นสถานการณ์ที่ไม่สงบด้วยอาวุธโซเวียตซึ่งได้สร้างเครือข่ายสนธิสัญญาความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกลุ่มตะวันออกในปี 1949 ได้จัดตั้งพันธมิตรอย่างเป็นทางการในนั้น สนธิสัญญาวอร์ซอ ในปี 1955 ซึ่งยืนหยัดต่อต้านนาโต้
HistoryMaps Shop

เยี่ยมชมร้านค้า