First Bulgarian Empire

Vláda Vineha Bulharska
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
756 Jan 1

Vláda Vineha Bulharska

Pliska, Bulgaria
Vineh byl vládcem Bulharska v polovině 8. století.Podle Nominalia bulharských chánů vládl Vineh sedm let a byl členem klanu Vokil.Vineh nastoupil na trůn po porážce svého předchůdce Kormisoshe východořímským císařem Konstantinem V.756 Konstantin vedl tažení proti Bulharsku po zemi i po moři a porazil bulharskou armádu vedenou Vinehem u Marcellae (Karnobat).Poražený panovník zažaloval o mír a zavázal se poslat své vlastní děti jako rukojmí.V roce 759 Konstantin znovu napadl Bulharsko, ale tentokrát byla jeho armáda přepadena v horských průsmycích Stara Planina (bitva u průsmyku Riški).Vineh nenavázal na své vítězství a snažil se znovu nastolit mír.Tím získal Vineh odpor bulharské šlechty, která nechala Vineha zmasakrovat spolu s jeho rodinou, kromě pohana Bulharského.
HistoryMaps Shop

Navštivte obchod


Last Updated: Mon Jan 15 2024