War of the First Coalition

สาธารณรัฐบาตาเวียน
กองทหารรักชาติ 18 มกราคม พ.ศ. 2338 ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1795 Jan 19

สาธารณรัฐบาตาเวียน

Amsterdam, Netherlands
หลังจากยึดประเทศต่ำในการโจมตีฤดูหนาวอย่างกะทันหัน ฝรั่งเศสได้ก่อตั้ง สาธารณรัฐปัตตาเวีย ขึ้นเป็นรัฐหุ่นเชิดในช่วงต้นปี พ.ศ. 2338 การแทรกแซงของสาธารณรัฐฝรั่งเศสนำไปสู่การล่มสลายของสาธารณรัฐดัตช์เก่าสาธารณรัฐใหม่ได้รับการสนับสนุนอย่างกว้างขวางจากประชาชนชาวดัตช์และเป็นผลผลิตของการปฏิวัติที่ประชาชนได้รับอย่างแท้จริงอย่างไรก็ตาม เห็นได้ชัดว่ามีรากฐานมาจากการสนับสนุนทางอาวุธของกองกำลังปฏิวัติฝรั่งเศสสาธารณรัฐปัตตาเวียกลายเป็นรัฐลูกค้า ซึ่งเป็น "สาธารณรัฐพี่น้อง" แห่งแรก และต่อมาเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิฝรั่งเศสแห่งนโปเลียนการเมืองของฝรั่งเศสได้รับอิทธิพลอย่างลึกซึ้งจากฝรั่งเศส ซึ่งสนับสนุนการรัฐประหารไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง เพื่อนำกลุ่มการเมืองต่างๆ มาสู่อำนาจ ซึ่งฝรั่งเศสนิยมในช่วงเวลาต่างๆ กันในการพัฒนาทางการเมืองของตนเองอย่างไรก็ตาม กระบวนการสร้างรัฐธรรมนูญดัตช์ที่เป็นลายลักษณ์อักษรส่วนใหญ่ขับเคลื่อนโดยปัจจัยทางการเมืองภายใน ไม่ใช่อิทธิพลของฝรั่งเศส จนกระทั่งนโปเลียนบังคับให้รัฐบาลเนเธอร์แลนด์ยอมรับหลุยส์ โบนาปาร์ต น้องชายของเขาเป็นกษัตริย์
HistoryMaps Shop

เยี่ยมชมร้านค้า


Last Updated: Mon Oct 31 2022