History of the United States

ใหม่ สวีเดน
ใหม่ สวีเดน ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1638 Jan 1 - 1655

ใหม่ สวีเดน

Fort Christina Park, East 7th
นิวสวีเดนเป็นอาณานิคมของสวีเดนบริเวณตอนล่างของแม่น้ำเดลาแวร์ในสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี 1638 ถึง 1655 ก่อตั้งขึ้นในช่วงสงครามสามสิบปี เมื่อสวีเดนเป็นมหาอำนาจทางการทหาร[17] สวีเดนใหม่เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของสวีเดนในการตั้งอาณานิคมในทวีปอเมริกาการตั้งถิ่นฐานได้รับการจัดตั้งขึ้นทั้งสองด้านของหุบเขาเดลาแวร์ในภูมิภาคเดลาแวร์ นิวเจอร์ซี่ แมริแลนด์ และเพนซิลเวเนีย ซึ่งมักเป็นสถานที่ที่พ่อค้าชาวสวีเดนมาเยี่ยมเยียนมาตั้งแต่ราวปี ค.ศ. 1610 ป้อมคริสตินาในวิลมิงตัน รัฐเดลาแวร์ เป็นชุมชนแรกที่มีชื่อว่า ภายหลังกษัตริย์สวีเดนผู้ครองราชย์ผู้ตั้งถิ่นฐานคือชาวสวีเดน ฟินน์ และชาวดัตช์อีกจำนวนหนึ่งนิวสวีเดนถูกยึดครองโดย สาธารณรัฐดัตช์ ในปี ค.ศ. 1655 ระหว่างสงครามเหนือครั้งที่สอง และรวมเข้ากับอาณานิคมใหม่ของเนเธอร์แลนด์ของเนเธอร์แลนด์
HistoryMaps Shop

เยี่ยมชมร้านค้า


Last Updated: Mon Oct 02 2023