History of the Soviet Union

Play button
1922 Jan 1 - 1991

ไพโอเนียร์หนุ่ม

Russia

Young Pioneers เป็นองค์กรเยาวชนจำนวนมากของสหภาพโซเวียตสำหรับเด็กและวัยรุ่นอายุ 9-14 ปีที่มีอยู่ระหว่างปี 1922 และ 1991 คล้ายกับองค์กรลูกเสือของ Western Bloc ผู้บุกเบิกได้เรียนรู้ทักษะของความร่วมมือทางสังคมและเข้าร่วมภาคฤดูร้อนที่ได้รับทุนสาธารณะ ค่าย.

HistoryMaps Shop

เยี่ยมชมร้านค้า


Last Updated: Fri Dec 30 2022