History of the Republic of Turkiye

ทูร์กุต โอซาล
นายกรัฐมนตรี Turgut Özal, 1986 ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1983 Jan 1 00:01 - 1989

ทูร์กุต โอซาล

Türkiye
ภายในสองปีหลังจากการรัฐประหารในตุรกี พ.ศ. 2523 กองทัพได้คืนรัฐบาลให้กับพลเรือน แม้ว่าจะยังคงควบคุมสถานการณ์ทางการเมืองอย่างใกล้ชิดระบบการเมืองอยู่ภายใต้การปกครองแบบพรรคเดียวภายใต้พรรคมาตุภูมิ (ANAP) ของ Turgut Özal (นายกรัฐมนตรีตั้งแต่ปี 2526 ถึง 2532)ANAP รวมโครงการเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นทั่วโลกเข้ากับการส่งเสริมค่านิยมทางสังคมแบบอนุรักษ์นิยมภายใต้โอซาล เศรษฐกิจเฟื่องฟู เปลี่ยนเมืองอย่างกาเซียนเท็ปจากเมืองหลวงเล็กๆ ให้กลายเป็นเมืองเศรษฐกิจขนาดกลางที่เฟื่องฟูการปกครองโดยทหารเริ่มยุติลงเมื่อปลายปี พ.ศ. 2526 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดทางตะวันออกเฉียงใต้ของตุรกี มันถูกแทนที่ด้วยภาวะฉุกเฉิน
HistoryMaps Shop

เยี่ยมชมร้านค้า


Last Updated: Thu Jan 25 2024