History of Korea

ฮันกึล
อังกูลสร้างขึ้นโดยกษัตริย์เซจงมหาราช ©HistoryMaps
1443 Jan 1

ฮันกึล

Korean Peninsula
ก่อนการสร้างอังกูล ชาวเกาหลีใช้ภาษาจีนคลาสสิกและอักษรสัทอักษรพื้นเมืองต่างๆ เช่น อีดู ฮยางชัล กูกยอล และกักปิล [59] ซึ่งทำให้การอ่านออกเขียนเป็นสิ่งท้าทายสำหรับชนชั้นล่างที่ไม่ได้รับการศึกษา เนื่องจากความซับซ้อนของภาษาและจำนวนที่กว้างขวาง ของตัวอักษรจีนเพื่อแก้ไขปัญหานี้ กษัตริย์เซจงมหาราชแห่งราชวงศ์โชซอนได้ประดิษฐ์อังกูลขึ้นในศตวรรษที่ 15 เพื่อส่งเสริมการรู้หนังสือในหมู่ชาวเกาหลีทุกคน โดยไม่คำนึงถึงสถานะทางสังคมสคริปต์ใหม่นี้ถูกนำเสนอในปี 1446 ในเอกสารชื่อ "Hunminjeongeum" (เสียงที่เหมาะสมเพื่อการศึกษาของประชาชน) ซึ่งวางรากฐานสำหรับการใช้สคริปต์[60]แม้จะมีการออกแบบที่ใช้งานได้จริง แต่อังกูลก็ต้องเผชิญกับการต่อต้านจากชนชั้นสูงด้านวรรณกรรมที่หยั่งรากลึกในประเพณีของขงจื๊อ และมองว่าการใช้ตัวอักษรจีนเป็นรูปแบบการเขียนที่ถูกต้องตามกฎหมายเพียงรูปแบบเดียวการต่อต้านนี้นำไปสู่ช่วงเวลาที่ตัวอักษรถูกระงับ โดยเฉพาะในปี 1504 โดยกษัตริย์ยอนซานกุน และอีกครั้งในปี 1506 โดยกษัตริย์จุงจง ซึ่งลดทอนการพัฒนาและมาตรฐานอย่างไรก็ตาม ในช่วงปลายศตวรรษที่ 16 อังกูลมีการฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวรรณกรรมยอดนิยม เช่น กวีนิพนธ์กาซาและซิโจ และในศตวรรษที่ 17 ที่มีการถือกำเนิดของนวนิยายอักษรเกาหลี แม้ว่าจะไม่มีมาตรฐานอักขรวิธีก็ตาม[61]การฟื้นฟูและการอนุรักษ์อังกูลดำเนินต่อไปจนถึงศตวรรษที่ 18 และ 19 โดยได้รับความสนใจจากนักวิชาการต่างประเทศ เช่น ชาวดัตช์ ไอแซค ทิตซิงห์ ผู้แนะนำหนังสือเกาหลีสู่โลกตะวันตกการบูรณาการอังกูลเข้ากับเอกสารราชการเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2437 โดยได้รับอิทธิพลจากลัทธิชาตินิยมเกาหลี ขบวนการปฏิรูป และมิชชันนารีตะวันตก ถือเป็นการก่อตั้งในการรู้หนังสือและการศึกษาของเกาหลียุคใหม่ โดยเห็นหลักฐานจากการรวมอยู่ในตำราเบื้องต้นจาก พ.ศ. 2438 และในหนังสือพิมพ์สองภาษา ตงนิป ซินมุน ใน พ.ศ. 2439
HistoryMaps Shop

เยี่ยมชมร้านค้า


Last Updated: Thu Nov 02 2023