History of Armenia

ก่อตั้งสาธารณรัฐอาร์เมเนีย
เอกราชของอาร์เมเนียเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2534 ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1991 Sep 23

ก่อตั้งสาธารณรัฐอาร์เมเนีย

Armenia
คำประกาศอำนาจอธิปไตยแห่งรัฐอาร์เมเนียลงนามโดยประธานาธิบดี Levon Ter-Petrossian ของอาร์เมเนีย และ Ara Sahakian เลขาธิการสภาสูงสุดของอาร์เมเนีย เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 1990 ที่เมืองเยเรวาน ประเทศอาร์เมเนียสาธารณรัฐอาร์เมเนียก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2534 หลังจากการสลายตัวของ สหภาพโซเวียตการประกาศดังกล่าวมีรากฐานมาจากการตัดสินใจร่วมกันของสภาสูงสุด SSR อาร์เมเนียและสภาแห่งชาติ Artsakh เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 1989 ว่าด้วย "การรวมตัวกันของ SSR อาร์เมเนียและภูมิภาคภูเขาแห่งคาราบัค" โดยมีความเกี่ยวข้องกับสาธารณรัฐอาร์เมเนียที่จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม , พ.ศ. 2461 และคำประกาศอิสรภาพของอาร์เมเนีย (พ.ศ. 2461)แถลงการณ์ประกอบด้วยคำประกาศ 12 ฉบับ รวมถึงการจัดตั้งสิทธิในการกลับมาของชาวอาร์เมเนียพลัดถิ่นมันเปลี่ยนชื่ออาร์เมเนีย SSR เป็นสาธารณรัฐอาร์เมเนีย และกำหนดให้รัฐมีธง ตราอาร์ม และเพลงชาตินอกจากนี้ยังระบุถึงเอกราชของประเทศด้วยเงินตรา การทหาร และระบบธนาคารของตนเองคำประกาศรับประกันเสรีภาพในการพูด สื่อ และการแบ่งการปกครองระหว่างฝ่ายตุลาการ ฝ่ายนิติบัญญัติ และฝ่ายประธานาธิบดีมันเรียกร้องประชาธิปไตยหลายพรรคมันสร้างภาษาอาร์เมเนียเป็นทางการ
HistoryMaps Shop

เยี่ยมชมร้านค้า


Last Updated: Sat Dec 31 2022