Constantine the Great

ก่อตั้งคอนสแตนติโนเปิล
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
330 Jan 1 00:01

ก่อตั้งคอนสแตนติโนเปิล

İstanbul, Turkey
คอนสแตนตินรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของจุดศูนย์ถ่วงของจักรวรรดิจากตะวันตกที่ห่างไกลและไร้ประชากรไปสู่เมืองที่ร่ำรวยกว่าของตะวันออก และความสำคัญทางยุทธศาสตร์ทางทหารในการปกป้องแม่น้ำดานูบจากการเที่ยวป่าเถื่อนและเอเชียจากเปอร์เซียที่เป็นศัตรูในการเลือกเมืองหลวงใหม่ของเขา รวมทั้งสามารถตรวจสอบการขนส่งทางเรือระหว่างทะเลดำและทะเลเมดิเตอร์เรเนียนอย่างไรก็ตาม ในที่สุด คอนสแตนตินก็ตัดสินใจทำงานในเมืองไบแซนเทียมของกรีก ซึ่งเสนอข้อดีของการสร้างขึ้นใหม่อย่างกว้างขวางตามแบบแผนของลัทธิเมืองแบบโรมันในช่วงศตวรรษก่อน โดยเซ็ปติมิอุส เซเวอรัสและคาราคัลลา ผู้ซึ่งได้รับรู้ถึงความสำคัญเชิงกลยุทธ์ของเมืองนี้แล้วเมืองนี้จึงก่อตั้งขึ้นในปี 324 โดยอุทิศให้ในวันที่ 11 พฤษภาคม 330 และเปลี่ยนชื่อเป็นคอนสแตนติโนโปลิส
HistoryMaps Shop

เยี่ยมชมร้านค้า


Last Updated: Sun Jan 28 2024