Byzantine Empire Isaurian dynasty

Rada Hieria
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
754 Jan 1

Rada Hieria

Fenerbahçe, Kadıköy/İstanbul,
Obrazoborecký koncil v Hierii byl křesťanský koncil z roku 754, který se považoval za ekumenický, ale byl později odmítnut Druhým nikajským koncilem (787) a katolickými a pravoslavnými církvemi, protože žádný z pěti hlavních patriarchů nebyl v Hierii zastoupen.Hierijský koncil svolal byzantský císař Konstantin V. v roce 754 v paláci Hieria v Chalcedonu.Rada podpořila císařovo obrazoborecké postavení ve sporu o byzantské obrazoborectví a odsoudila duchovní a liturgické použití ikonografie jako heretické.Odpůrci koncilu jej popsali jako falešný konstantinopolský synod nebo bezhlavý koncil, protože nebyli přítomni žádní patriarchové ani zástupci pěti velkých patriarchátů: Konstantinopolský stolec byl prázdný;Antiochie, Jeruzalém a Alexandrie byly pod islámskou nadvládou;zatímco Řím nebyl požádán o účast.Jeho rozhodnutí byla anathematizována na Lateránském koncilu v roce 769, než je téměř úplně zrušil Druhý Nicejský koncil v roce 787, který podporoval pravověrnost a podporoval uctívání svatých obrázků.
HistoryMaps Shop

Navštivte obchod


Last Updated: Fri Apr 22 2022