வரலாற்று காலவரிசைகள்

3000 BCE - 500 CE

பண்டைய வரலாறு

501 - 1500

நடுக்கால வரலாறு

1501 - 1750

ஆரம்ப நவீன காலம்

1751 - Present

பிந்தைய நவீன காலம்