Түүхийн он цагийн хэлхээс

3000 BCE - 500 CE

Эртний түүх

501 - 1500

Дундад зууны түүх

1501 - 1750

Эртний Шинэ үе

1751 - Present

Өндөр Шинэ үе