Kingdom of Hungary Early Medieval

Štěpánova státní správa
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1002 Jan 1

Štěpánova státní správa

Esztergom, Hungary
Štěpán vyvinul stát podobný monarchiím současné západní Evropy.Kraje, základní jednotky správy, byly okresy organizované kolem pevností a v jejich čele stáli královští úředníci známí jako ispánové neboli hrabata.Většina raně středověkých pevností byla vyrobena ze zeminy a dřeva.Štěpán založil diecéze a alespoň jedno arcibiskupství a založil benediktinské kláštery.Předepsal, že každá desátá vesnice má postavit farní kostel.Nejstarší kostely byly jednoduché dřevěné stavby, ale královská bazilika v Székesfehérváru byla postavena v románském stylu.Se zavedením katolické církevní hierarchie se latina stala dominantním jazykem církevního života a státní správy, ačkoli některé královské listiny byly pravděpodobně psány v řečtině. Biskupové byli povinni zásobovat místní duchovenstvo liturgickými knihami a králové pravidelně darovali kodexy do klášterů.
HistoryMaps Shop

Navštivte obchod