Gallic Wars

Ambiorixova vzpoura
Slonovinové přepadení římské legie ©Angus McBride
54 BCE Jul 1 - 53 BCE

Ambiorixova vzpoura

Tongeren, Belgium
Nespokojenost mezi podrobenými Galy vyvolala velké povstání mezi Belgae proti Juliu Caesarovi v zimě 54–53 př. n. l., kdy se Eburoni ze severovýchodní Galie vzbouřili pod vedením jejich vůdce Ambiorixe.Eburonům, kteří až do Caesarova zničení Atuatuciů byli vazaly tohoto belgického kmene, vládli Ambiorix a Catuvolcus.V roce 54 př. n. l. byla slabá úroda a Caesar, jehož zvykem bylo zabavit část potravinových zásob od místních kmenů, byl nucen rozdělit své legie mezi větší počet kmenů.K Eburones vyslal Quinta Tituria Sabina a Luciuse Aurunculeia Cottu s velením nedávno odvedené 14. legie ze severu Pádu a oddílem pěti kohort, o celkové síle 9 000 mužů.Ambiorix a jeho kmenové napadli a zabili několik římských vojáků, kteří sháněli dřevo v blízkém okolí.Jednoho rána Římané vypochodovali ze své pevnosti.Nepřítel slyšel hluk v pevnosti a připravil přepadení.Když se rozednilo, Římané v pochodovém pořadí (dlouhé kolony vojáků s každou jednotkou jdoucí za druhou), více než obvykle, opustili pevnost.Když větší část kolony vstoupila do rokle, zaútočili na ně Galové z obou stran a snažili se pronásledovat zadní voj a zabránit předvoji opustit rokli.Kvůli délce kolony nemohli velitelé efektivně vydávat rozkazy, a tak předávali informace podél linie jednotkám, aby se zformovaly do čtverce.Vojska bojovala statečně, i když se strachem a ve střetech byla úspěšná.Ambiorix tedy nařídil svým mužům, aby vystřelili svá kopí do jednotek, ustoupili, pokud by na ně zaútočila skupina Římanů, a pronásledovali Římany, když se pokusili klesnout do hodnosti.Sabinus poslal Ambiorixovi zprávu, aby požádal o kapitulaci, návrh, na který bylo přistoupeno.Cotta se odmítla smířit a zůstala neochvějná ve svém odmítnutí kapitulace, zatímco Sabinus pokračoval ve svém plánu kapitulace.Ambiorix však poté, co Sabinusovi slíbil svůj život a bezpečí svých jednotek, odvedl jeho pozornost dlouhou řečí, přičemž jej a jeho muže po celou dobu pomalu obklopoval a vraždil.Galové se pak hromadně vrhli na čekající Římany, kde zabili stále bojujícího Cottu a velkou většinu vojáků.Zbytek padl zpět do pevnosti, kde se v zoufalství nad pomocí navzájem zabili.Jen několik mužů vyklouzlo, aby informovali Tita Labienuse o katastrofě.Celkově byla v bitvě zabita jedna legie a 5 kohort, asi 7500 Římanů.Zbytek roku 53 př. n. l. byl zaměstnán represivní kampaní proti Eburonům a jejich spojencům, o kterých se říká, že byli Římany téměř vyhlazeni.
HistoryMaps Shop

Navštivte obchod


Last Updated: Wed Jan 31 2024