Kingdom of Poland

การปฏิรูปของเมียร์
การปฏิรูปของเมียร์ ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1347 Mar 11

การปฏิรูปของเมียร์

Wiślica, Poland
เมียร์รับประกันความมั่นคงและโอกาสที่ดีสำหรับอนาคตของประเทศพระองค์ทรงสถาปนา Corona Regni Poloniae ซึ่งเป็นมงกุฎแห่งราชอาณาจักรโปแลนด์ ซึ่งรับรองการดำรงอยู่ของดินแดนโปแลนด์โดยเป็นอิสระจากพระมหากษัตริย์ก่อนหน้านั้น ดินแดนต่างๆ เป็นสมบัติของราชวงศ์ Piast เท่านั้นที่ Sejm ใน Wiślica เมื่อวันที่ 11 มีนาคม ค.ศ. 1347 Casimir ได้แนะนำการปฏิรูประบบการพิจารณาคดีของโปแลนด์และลงโทษประมวลกฎหมายแพ่งและอาญาสำหรับโปแลนด์ทั้งใหญ่และเล็ก ได้รับฉายาว่า "จัสติเนียนแห่งโปแลนด์"
HistoryMaps Shop

เยี่ยมชมร้านค้า


Last Updated: Mon Sep 26 2022